Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia, definitiva de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8579 de 27.06.2019
Número identificador:  2019/6341
Referència Base de Dades:  006065/2019
 



RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia, definitiva de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2019/6341]





Atesa la Resolució de 27 de desembre de 2018, de convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

Considerant que aquesta convocatòria queda sotmesa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament sobre el procediment per a la concessió de subvencions.

Atenent el que s'estableix als remolcs tercer, cinqué, sisé i seté de la citada Resolució de 27 de desembre de 2018, on s'estableixen els requisits per a ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les actuacions, projectes, terminis i despeses subvencionables.

Considerant que segons el que s'estableix en l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, així com al resolc onze de la convocatòria, la falta d'esmena dels documents o informacions requerits als sol·licitants, suposarà que se'ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud.



Vista la proposta de la Comissió Tècnica Instructora, en relació amb la documentació aportada per les empreses, i les causes que justifiquen la inadmissió de les sol·licituds o les causes que justifiquen tindre per desistides les sol·licituds que no han sigut esmenades dins del termini i en la forma escaient.

Ateses les al·legacions presentades en el termini establit a aquest efecte i resoltes si escau.

En aplicació de les competències establides a l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda publica, del sector públic instrumental i de subvencions, al Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball, i la delegació de competències establida en els articles 9 i 12 de l'Ordre de 22/2016 de bases reguladores, on es delega en el director general d'Indústria i Energia la competència per a la instrucció, així com per a resoldre la concessió o denegació de les ajudes a què es refereix aquesta convocatòria, resolc:



Primer

Dictar resolució definitiva de sol·licituds inadmeses i excloses de les ajudes objecte de la convocatòria. El llistat annex I a aquesta resolució provisional conté la relació de sol·licituds que són inadmeses i excloses, així com les causes aplicades per a tal consideració.



Segon

Dictar resolució definitiva per la qual es tenen per desistides les sol·licituds d'ajudes incloses al llistat annex II a aquesta resolució, per les causes detallades en aquest.

Tercer

Ordenar la publicació d'aquesta resolució definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com la seua posada a la disposició dels interessats a través de la seu electrònica de la Generalitat.



Quart

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la seua publicació. Igualment, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 29/1999, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



València, 18 de juny de 2019.– La directora general d'Indústria i Energia: M.ª Empar Martínez Bonafé.

Mapa web