Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia, definitiva de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8579 de 27.06.2019
Número identificador:  2019/6341
Referència Base de Dades:  006065/2019
 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia, definitiva de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2019/6341]

Atesa la Resolució de 27 de desembre de 2018, de convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

Considerant que aquesta convocatòria queda sotmesa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament sobre el procediment per a la concessió de subvencions.

Atenent el que s'estableix als remolcs tercer, cinqué, sisé i seté de la citada Resolució de 27 de desembre de 2018, on s'estableixen els requisits per a ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les actuacions, projectes, terminis i despeses subvencionables.

Considerant que segons el que s'estableix en l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, així com al resolc onze de la convocatòria, la falta d'esmena dels documents o informacions requerits als sol·licitants, suposarà que se'ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud.Vista la proposta de la Comissió Tècnica Instructora, en relació amb la documentació aportada per les empreses, i les causes que justifiquen la inadmissió de les sol·licituds o les causes que justifiquen tindre per desistides les sol·licituds que no han sigut esmenades dins del termini i en la forma escaient.

Ateses les al·legacions presentades en el termini establit a aquest efecte i resoltes si escau.

En aplicació de les competències establides a l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda publica, del sector públic instrumental i de subvencions, al Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball, i la delegació de competències establida en els articles 9 i 12 de l'Ordre de 22/2016 de bases reguladores, on es delega en el director general d'Indústria i Energia la competència per a la instrucció, així com per a resoldre la concessió o denegació de les ajudes a què es refereix aquesta convocatòria, resolc:Primer

Dictar resolució definitiva de sol·licituds inadmeses i excloses de les ajudes objecte de la convocatòria. El llistat annex I a aquesta resolució provisional conté la relació de sol·licituds que són inadmeses i excloses, així com les causes aplicades per a tal consideració.Segon

Dictar resolució definitiva per la qual es tenen per desistides les sol·licituds d'ajudes incloses al llistat annex II a aquesta resolució, per les causes detallades en aquest.

Tercer

Ordenar la publicació d'aquesta resolució definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com la seua posada a la disposició dels interessats a través de la seu electrònica de la Generalitat.Quart

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la seua publicació. Igualment, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 29/1999, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 18 de juny de 2019.– La directora general d'Indústria i Energia: M.ª Empar Martínez Bonafé.

Mapa web