Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 93/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d'homologació d'accions formatives dirigides als servicis essencials i complementaris d'intervenció davant de les emergències.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6789 de 05.06.2012
Número identificador:  2012/5533
Referència Base de Dades:  005519/2012
 DECRET 93/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d'homologació d'accions formatives dirigides als servicis essencials i complementaris d'intervenció davant de les emergències. [2012/5533]

índexPREÀMBUL

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit subjectiu

CAPÍTOL I. Requisits de les accions formatives susceptibles d'homologació

Article 3. Contingut de les accions formatives susceptibles d'homologació

Article 4. Publicitat de les accions formatives

Article 5. Naturalesa i duració de les accions formatives

Article 6. Professorat

Article 7. Recursos materials

Article 8. Avaluació de les accions formatives

Article 9. Assistència i aprofitament dels cursos presencialsArticle 10. Cursos no presencials o semipresencials

CAPÍTOL II. Convenis i acords

Article 11. Convenis i acords

CAPÍTOL III. Procediment d'homologació

Article 12. Requisits de la sol·licitud d'homologació, lloc i termini de presentació

Article 13. Comissió avaluadora de les accions formatives

Article 14. Composició de la comissió avaluadora

Article 15. Funcions de la comissió avaluadora

Article 16. Reunions de la comissió avaluadora

Article 17. Tramitació i resolució de procediments

Article 18. Obligacions de les entitats promotores

Article 19. Inspecció i seguiment

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Única. Regla de no-gasto públic

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Única. Homologació de sol·licituds anteriors a l'entrada en vigor d'este decret

DISPOSICIó FINAL Primera. Normes de desplegament

DISPOSICIó FINAL Segona. Entrada en vigor

ANNEX. Sol·licitud d'homologació de cursPREÀMBULL'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix en l'article 49.3.14a que la Generalitat té competència exclusiva sobre les matèries de protecció civil i seguretat pública, sense perjuí del que establix l'article 149 de la Constitució i, si és el cas, les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general de l'Estat.

La Llei 9/2002, de 12 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Generalitat, es va aprovar amb l'objecte d'establir el marc jurídic de regulació de les actuacions de protecció civil i gestió d'emergències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. En l'esmentada norma legal es definia l'actuació en matèria de protecció civil i gestió d'emergències com aquelles accions destinades a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, tant en situacions de greu risc, catàstrofe i calamitat pública, com en accidents greus i altres d'anàlogues.

Entre altres objectius fonamentals que estaven previstos en la Llei 9/2002, de l'actuació de les administracions públiques en la Comunitat Valenciana en matèria de protecció civil i gestió d'emergències es destacaven els referits a la preparació de forma adequada a les persones que pertanyen als servicis d'intervenció.

Atés que, per a la prestació del servici de protecció civil i gestió d'emergències, es requerix personal qualificat capaç de dur a terme les missions pròpies d'esta funció, és necessària, tant l'adequada selecció de bombers, brigades d'emergència, voluntaris de protecció civil i d'altre personal de servicis essencials i complementaris d'intervenció, com la permanent i homogènia formació professional d'actualització d'estos. Per este motiu, el perfeccionament i l'actualització de la qualificació professional del col·lectiu en matèria d'emergències és la clau estratègica per a garantir el servici eficient i de qualitat al ciutadà, més si es tenen en compte les importants responsabilitats inherents a l'exercici d'esta funció.

En este sentit, la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, que manté l'esperit de la Llei 9/2002, modifica el model establit en esta per a adaptar-se a la nova realitat i a les necessitats que han sorgit al llarg de la posada en pràctica de la Llei 9/2002.

La formació de tots els professionals i voluntaris dels servicis d'emergències és un pilar fonamental en este nou model, per a la qual cosa la Llei 13/2010 introduïx novetats tendents a una major professionalització i preparació dels membres dels servicis d'intervenció davant d'emergències.

La labor de formació d'estos professionals, arreplegada en el títol VIII, s'atribuïx principalment a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, tant per al personal dels servicis essencials d'intervenció com per al personal dels servicis complementaris.Així, basant-se en les competències estatutàries de la Generalitat i en compliment de la Llei 13/2010, es va elaborar la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, l'objectiu fonamental de la qual és regular en l'àmbit de la Comunitat Valenciana els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament, així com determinar els principis de coordinació entre estos per a garantir una més eficaç i homogènia actuació a tot el territori de la Comunitat Valenciana i, a més, establir l'estructura i el funcionament d'estos servicis.Per això, per mitjà d'este decret, que es dicta en virtut de la disposició final primera de la Llei 13/2010, es procedix a la regulació d'un marc jurídic i normatiu que possibilite a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències la supervisió i l'homogeneïtzació de la formació especialitzada dels cursos per als professionals en matèries relacionades amb el personal de protecció civil i la gestió de les emergències.Es pretén regular en esta norma el procediment, els requisits i els criteris d'homologació dels cursos de les entitats les accions formatives dels quals complementen el Pla Anual de Formació de la conselleria competent en matèria de formació del personal d'emergències.

A més, l'article 49.1.3a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix la competència exclusiva de la Generalitat sobre les normes processals i de procediment administratiu derivades de les particularitats del dret substantiu valencià o de les especialitats de l'organització de la Generalitat.

Des d'esta posició, esta norma té com a finalitat establir criteris de coordinació i col·laboració entre totes les parts interessades per a aconseguir augmentar la professionalitat del personal que té encomanades les funcions i competències en la intervenció en situacions d'emergència.Per tot el que s'ha exposat anteriorment, i d'acord amb el que establix l'article 49.3.14a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en virtut del que establix l'article 29.1 d'este estatut, que atribuïx la potestat reglamentària al Consell, amb un informe previ favorable de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, en la reunió de 28 de novembre de 2011, a proposta del conseller de Governació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 1 de juny de 2012,DECRETEArticle 1. Objecte

El present decret té com a objecte establir les condicions i els requisits, així com el procediment per a l'homologació de cursos de formació dirigits als membres dels servicis d'intervenció davant de les emergències.

Excepcionalment, la direcció general competent en matèria de formació del personal que intervé davant de les emergències, podrà homologar cursos a altres col·lectius, que diferisquen dels previstos en el paràgraf anterior.

Article 2. Àmbit subjectiu

Podran sol·licitar l'homologació d'accions formatives els ens locals arreplegats en l'article 71 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències: els ajuntaments, les diputacions i, si és el cas, els consorcis per al servici de prevenció, extinció d'incendis i salvament (SPEIS).CAPÍTOL I

Requisits de les accions formatives susceptibles

d'homologacióArticle 3. Contingut de les accions formatives susceptibles d'homologació

Les accions formatives a homologar hauran de tindre com a objecte la formació, l'actualització o l'especialització en matèria de protecció civil i emergències, i ser complementàries de les integrades en la formació contínua i continuada efectuada per la conselleria competent en la matèria de formació del personal que intervé davant de les emergències.

En el Pla Anual de Formació, aprovat per resolució de la conselleria competent en matèria de formació d'emergències, es podran establir els criteris anuals dels cursos homologables per al referit exercici.Les accions formatives susceptibles d'homologació hauran de tindre relació amb les competències i la pràctica professional dels servicis essencials i complementaris d'emergències a fi d'obtindre un perfeccionament en matèria de formació professional.Article 4. Publicitat de les accions formatives

Les entitats promotores a què es referix l'article 2 del present decret hauran de garantir la publicitat de l'acció a realitzar, utilitzant els mitjans proporcionats a l'amplitud dels col·lectius destinataris d'esta, de manera que quede assegurat el màxim coneixement pel col·lectiu a què van dirigides les accions.

La publicitat estarà garantida amb la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en el Butlletí Oficial de la Província, segons els casos.

La selecció dels alumnes es realitzarà utilitzant criteris objectius basats en principis d'igualtat, mèrit i capacitat.Article 5. Naturalesa i duració de les accions formatives

Els cursos es realitzaran de manera presencial, semipresencial i/o a distància.

No s'admetrà la sol·licitud d'homologació d'activitats de distinta naturalesa als cursos com, per exemple, seminaris, taules redones, debats, conferències, jornades, congressos, etc.

Els cursos o les accions formatives que siguen homologats han de tindre una duració mínima de 20 hores, llevat que es modifique la normativa que regule els barems que siguen aplicables a la promoció professional del personal d'emergències.Article 6. Professorat

El professorat haurà de posseir preferentment experiència en formació, solvència acadèmica acreditada, un elevat nivell docent i experiència per a impartir la matèria de què es tracte.Article 7. Recursos materials

Les entitats promotores de les accions formatives posaran a la disposició dels participants els mitjans materials, didàctics i instrumentals necessaris per a l'adequat desenrotllament d'estes.Article 8. Avaluació de les accions formatives

Les accions formatives l'homologació de les quals se sol·licite hauran d'incloure previsions sobre l'avaluació de l'activitat i de professorat. La direcció general competent en matèria de formació del personal d'emergències podrà establir els models de qüestionaris d'avaluació que hauran d'omplir els participants.Article 9. Assistència i aprofitament dels cursos presencials

1. Per als cursos de tipus presencial, l'assistència de l'alumnat als cursos haurà de ser controlada i, en tot cas, serà necessària l'assistencia del 90% del total d'hores de duració del curs, siguen justificades les faltes d'assistència o no ho siguen.

2. El diploma d'aprofitament s'expedirà per la direcció general competent en matèria de formació del personal d'emergències, quan s'haja assistit al nombre mínim d'hores establit per a cada curs, d'acord amb el percentatge establit en l'apartat anterior, i sempre que s'hagen superat les proves d'avaluació sobre el contingut d'estos. En el dit diploma es farà constar el nombre d'hores d'activitat formativa, llevat que es modifique la normativa que regule els barems que siguen aplicables a la promoció professional del personal d'emergències.Únicament tindran validesa, als efectes de baremació, en processos de selecció, els diplomes d'aprofitament.

En el cas que no s'hagen superat les proves d'avaluació d'obligatòria realització, o no s'haja aconseguit el percentatge d'assistència establit en el punt 1 d'este article, no es podrà expedir el diploma d'aprofitament.

3. El diploma d'aprofitament s'expedirà d'acord amb els requisits establits en l'article 17 referent a la tramitació i resolució de procediments d'este decret.Article 10. Cursos no presencials o semipresencials

1. La conselleria competent en matèria de formació del personal d'emergències podrà establir en la resolució per la qual s'aprova el Pla Anual de Formació els requisits mínims que han de complir els cursos no presencials o semipresencials per a la seua admissió a tràmit.2. En este tipus de cursos homologats únicament s'emetrà el diploma d'aprofitament en aquells casos en què estiga acreditada la superació de les proves avaluadores que en cada cas s'establisquen, i en este es faran constar les hores que es convaliden segons establix l'article 15.6 d'este decret, llevat que es modifique la normativa que regule els barems que siguen aplicables a la promoció professional del personal d'emergències.CAPÍTOL II

Convenis i acordsArticle 11. Convenis i acords

1. L'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) promourà convenis i acords amb els òrgans competents de les entitats promotores a què es referix l'article 2 del present decret, amb l'objecte d'homologar els cursos que estes impartisquen.

2. Els dits acords i convenis es regiran pel principi de cooperació i col·laboració, i s'assentaran així les bases de les relacions entre l'IVASPE i l'entitat corresponent.CAPÍTOL III

Procediment d'homologacióArticle 12. Requisits de la sol·licitud d'homologació, lloc i termini de presentació

1. Les entitats promotores a què es referix l'article 2 presentaran les sol·licituds d'homologació, dirigides a la direcció general competent en matèria de formació de personal d'emergències de la conselleria competent en esta matèria.

2. Les sol·licituds es presentaran preferentment per via telemàtica a través de l'adreça d'internet <http://www.gov.gva.es/ivaspe>, i, si no n'hi ha, en qualsevol de les oficines i formes previstes en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, d'acord amb el model de sol·licitud que figura en l'annex del present decret.

3. Les sol·licituds d'homologació, en tot cas, es presentaran, almenys, amb dos mesos d'antelació a l'inici de la formació sol·licitada i contindran com a mínim el que establix l'article 70 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Article 13. Comissió avaluadora de les accions formatives

Es crea una comissió avaluadora per a l'homologació dels cursos de formació, que té com a objecte l'examen del compliment dels requisits d'homologació, així com la valoració de les accions formatives a desenrotllar.Article 14. Composició de la comissió avaluadora

La comissió avaluadora estarà integrada per tres membres, que seran els següents:

1. La persona titular de la subdirecció general amb competència en matèria de formació del personal d'emergències.

2. La persona titular de la direcció del servici amb competència en matèria de formació del personal d'emergències.

3. La persona que coordine el mòdul d'emergències de l'IVASPE, designada per la direcció general amb competència en matèria de formació del personal d'emergències.Article 15. Funcions de la comissió avaluadora

Corresponen a la comissió avaluadora les funcions següents:

1. Examinar les sol·licituds i comprovar el compliment dels requisits prefixats en el present decret.

2. Valorar els programes, continguts, professorat, materials i instal·lacions de l'entitat promotora.

3. Proposar a la direcció general competent en matèria de formació del personal d'emergències els requeriments que procedisquen per a esmenar algun requisit o completar la falta de documentació.

4. Establir els criteris que ha de seguir la comissió per a la valoració dels cursos.

5. Realitzar els informes-proposta de resolució per a l'homologació de les accions formatives.

6. Establir l'equivalència entre les hores reals d'un curs no presencial o semipresencial i les hores que es convalidaran als efectes de la seua homologació, i figuraran en el diploma d'aprofitament d'este.Article 16. Reunions de la comissió avaluadora

La comissió es reunirà almenys sis vegades a l'any per a l'examen i la valoració dels cursos a homologar i emetrà un informe a la direcció general competent en matèria de formació del personal d'emergències, que arreplegarà les propostes de resolució motivada per les quals s'atorguen o es deneguen estes, i que podrà incloure tantes recomanacions com crega oportunes per a una millora de l'activitat formativa.

Article 17. Tramitació i resolució dels procediments

1. La direcció general competent en matèria de formació del personal d'emergències podrà requerir l'entitat sol·licitant perquè esmene la falta d'algun requisit o adjunte els documents preceptius si faltaren o estigueren incomplets, en el termini de 10 dies hàbils, de conformitat amb l'article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En cas de no presentar el que s'ha sol·licitat, es tindrà per desistida la seua petició i s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit.

2. La direcció general competent en matèria de formació del personal d'emergències dictarà la resolució motivada, per la qual s'atorga o es denega l'homologació de les accions formatives.

3. La resolució facultarà l'òrgan o institució que exercisca l'activitat formativa perquè puga fer constar la dita homologació en la documentació per esta elaborada per a l'activitat en qüestió. Una vegada sol·licitada l'homologació es podrà fer constar en la difusió d'eixa activitat que l'ha sol·licitada a l'IVASPE.

4. En tot cas, la resolució d'homologació estarà condicionada al compliment dels requisits i les obligacions per part de les entitats promotores.

5. L'homologació serà vàlida per a totes les edicions del curs sol·licitat que es pretenga realitzar i s'esgotarà amb la seua realització, i s'haurà de sol·licitar una nova homologació per a cada curs.

6. La direcció general competent expedirà els diplomes d'aprofitament i els remetrà a l'entitat que haja sol·licitat i impartit l'activitat formativa homologada.Article 18. Obligacions de les entitats promotores

1. Les entitats promotores estan obligades a executar les activitats formatives en els termes que preveu la resolució d'homologació.

2. Concloses les activitats formatives homologades, les entitats remetran, en el termini màxim de tres mesos, a la direcció general competent les relacions certificades d'assistents, amb indicació de si tenen o no el nombre d'hores d'assistència previst, els resultats de les proves avaluatòries finals, així com aquelles incidències o altres termes d'interés que afecten el normal exercici de l'activitat formativa, als efectes de l'oportuna comprovació per esta.

3. L'incompliment de l'obligació de la remissió de la documentació final suposarà la consideració del curs com a no-homologat i, en conseqüència, no s'emetrà diploma ni cap certificat. Això podrà suposar la denegació d'homologacions futures a l'entitat sol·licitant.4. L'entitat promotora serà l'encarregada de distribuir els diplomes entre els assistents al curs.

5. Els certificats d'assistència als alumnes es realitzaran per l'entitat organitzadora.Article 19. Inspecció i seguiment

1. La direcció general competent en matèria de formació d'emergències podrà girar tantes visites d'inspecció i control com considere necessàries a l'inici, durant i al finalitzar el curs.

2. En cas d'incompliment dels termes d'esta norma o de la mateixa resolució d'homologació, la direcció general competent en matèria de formació del personal d'emergències podrà deixar sense efecte l'homologació, després de la instrucció prèvia del corresponent procediment.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Regla de no-gasto públic

La implementació i el posterior desenrotllament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria de formació del personal d'emergència, i en tot cas haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de l'esmentada conselleria.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Homologació de sol·licituds anteriors a l'entrada en vigor d'este decret

Per una única vegada es procedirà a l'homologació de la formació del personal d'emergències d'aquells cursos, la sol·licitud d'homologació dels quals haja sigut registrada d'entrada en la conselleria competent en matèria de formació del personal d'emergències amb data anterior a l'entrada en vigor del present decret, segons el procediment habilitat per a altres cursos i prèvia comprovació oportuna per part de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Normes de desplegament

Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de formació del personal d'emergències per a dictar totes les disposicions que exigisquen l'aplicació i l'execució d'este decret.Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 1 de juny de 2012El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller de Governació,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZANNEXSOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ DE CURS1. Nom de l'entitat organitzadora.

2. Persona de contacte responsable del curs.

3. Adreça, correu electrònic i telèfon de contacte de l'entitat sol·licitant i del responsable.

4. Títol del curs.

5. Programa d'activitat formativa.

6. Objectius que es pretenen aconseguir.

7. Justificació de l'interés de la dita acció per a la formació del personal d'emergències.

8. Continguts del curs.

9. Metodologia utilitzada per al curs.

10. Nombre de places.

11. Duració: càrrega horària.

12. Nombre d'edicions.

13. Data i horaris de realització.

14. Lloc de realització del curs (província i municipi), amb indicació dels locals on es pretenga realitzar.

15. Material didàctic a emprar.

16. Professorat i currículum breu d'este.

17. Criteris de selecció dels assistents.

18. Sistema de control d'assistència.

19. Tipus de proves d'avaluació d'aprofitament del curs.

Mapa web