Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Extracte de la Resolució de 13 de juny de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoca les comunitats de regants i altres entitats de reg perquè formulen les seues propostes en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius, per a l'exercici de 2022.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9365 de 20.06.2022
Número identificador:  2022/5711
Referència Base de Dades:  005506/2022
 Extracte de la Resolució de 13 de juny de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoca les comunitats de regants i altres entitats de reg perquè formulen les seues propostes en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius, per a l'exercici de 2022. [2022/5711]BDNS (identif.): 633392.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633392Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les comunitats de regants i altres entitats de reg de la Comunitat Valenciana legalment constituïdes.Segon. Objecte

Millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles, com energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l'agricultura ecològica.

Tercer. Bases reguladores

Ordre 27/2018, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg, en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua.Quart. Quantia

Sis milions d'euros.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Un mes a comptar des de l'endemà de la publicació del present extracte.València, 13 de juny de 2022.– El director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Antonio Quintana Martínez.

Mapa web