Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, conjunta de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es regula l'accés a l'oferta de formació permanent del professorat i l'assignació de crèdits per la participació en les esmentades activitats al personal docent dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat ValencianaTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7544 de 10.06.2015
Número identificador:  2015/5330
Referència Base de Dades:  005264/2015
 RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, conjunta de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es regula l'accés a l'oferta de formació permanent del professorat i l'assignació de crèdits per la participació en les esmentades activitats al personal docent dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). [2015/5330]

La Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d'ordenació de centres superiors d'ensenyances artístiques i de la creació de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, establix que l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) té entre les seues finalitats impulsar la millora de la formació permanent i la qualificació del professorat.

El Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, establix en el seu article 50 que el director o directora de l'ISEACV és l'encarregat de gestionar els centres adscrits a l'institut, així com el seu personal. Així mateix, en la seua disposició addicional única indica que el personal docent transferit pertany als cossos de catedràtics i catedràtiques de Música i Arts Escèniques, de professors i professores de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i catedràtiques d'arts plàstiques i disseny, de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.El Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, establix en l'article 10 que la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística té entre les seues funcions dissenyar, organitzar, coordinar els programes i accions en matèria de formació del professorat dels nivells no universitaris, així com reconèixer, acreditar i homologar estos programes i accions.L'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, i l'Orde 54/2014, d'1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyança que realitzen els funcionaris docents que impartixen ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, establixen en la seua disposició addicional primera que la direcció general competent en matèria de formació del professorat podrà dictar quantes resolucions siguen necessàries per a la interpretació, implantació i aplicació del que establixen les ordres esmentades.En virtut del que s'ha exposat, d'acord amb la normativa indicada, vistes les funcions que són atribuïdes en el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es resol:

Primer

El personal docent pertanyent als centres de l'ISEACV podrà participar en la formació regulada per l'Orde 65/2012 i les resolucions i convocatòries que la desenrotllen, complint les condicions generals d'esta orde i les específiques de cada activitat de formació.Segon

La formació específica organitzada per l'ISEACV destinada al personal docent dels seus centres serà reconeguda com a formació permanent, sempre que s'ajuste al que establix l'Orde 65/2012.Tercer

L'ISEACV comunicarà la informació d'activitats formatives oferides en suport electrònic, amb format de full de càlcul, a més de suport paper, al Servici de Formació del Professorat abans de la seua realització, amb caràcter trimestral, per a valorar l'adequació a la normativa vigent.

A la finalització del trimestre, es remetran les actes de participació de les activitats completades per les mateixes vies.

Les propostes formatives seran signades per l'òrgan competent. Les actes de participació, incloent aptes, no aptes i ponents, se signaran per la coordinadora o coordinador de cada activitat.Quart

La formació realitzada descrita en el primer i segon apartat d'esta resolució serà registrada en el compte/formació, als efectes que la normativa específica indique.

Els seminaris de caràcter permanent organitzats per l'ISEACV quedaran registrats com a cursos de formació.Quint

Esta resolució entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant dels òrgans que han dictat l'acte o el superior jeràrquic, en el termini d'un mes des de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la modificació feta per la Llei 4/1999, de 13 de gener.València, 24 d'abril de 2015.– El director general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística: Juan Pablo Valero García. El director general de l'Institut Superior de Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana: Vicente Llimerá Dus.

Mapa web