Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia, provisional de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8556 de 27.05.2019
Número identificador:  2019/5332
Referència Base de Dades:  004985/2019
 RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia, provisional de sol·licituds inadmeses i de sol·licituds considerades desistides en relació amb les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2019/5332]

Atesa la Resolució de 27 de desembre de 2018, de convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

Considerant que aquesta convocatòria queda sotmesa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament sobre el procediment per a la concessió de subvencions.

Atenent el que s'estableix en els resolcs tercer, cinqué, sisé i seté de l'esmentada Resolució de 27 de desembre de 2018, on s'estableixen els requisits per a ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les actuacions, projectes, terminis i despeses subvencionables.

Considerant que segons el que s'estableix en l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, així com en el resolc onze de la convocatòria, la falta d'esmena dels documents o informacions requerits als sol·licitants, suposarà que se'ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud.Vista la proposta de la Comissió Tècnica Instructora, en relació amb la documentació aportada per les empreses, i les causes que justifiquen la inadmissió de les sol·licituds o les causes que justifiquen tindre per desistides les sol·licituds que no han sigut esmenades dins del termini i en la forma escaient.

En aplicació de les competències establides en l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda publica, del sector públic instrumental i de subvencions, en el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball, i la delegació de competències establides en els articles 9 i 12 de l'Ordre de 22/2016 de bases reguladores, on es delega en el/la director/a general d'Indústria i Energia la competència per a la instrucció, així com per a resoldre la concessió o denegació de les ajudes a què es refereix aquesta convocatòria, resolc:Primer

Dictar resolució provisional de sol·licituds inadmeses i excloses de les ajudes objecte de la convocatòria. El llistat annex I d'aquesta resolució provisional conté la relació de sol·licituds que són inadmeses i excloses, així com les causes aplicades per a tal consideració.Segon

Dictar resolució provisional per la qual es tenen per desistides les sol·licituds d'ajudes incloses en el llistat annex II d'aquesta resolució, per les causes detallades en aquest.Tercer

Ordenar la publicació d'aquesta resolució provisional en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com la seua posada a la disposició dels interessats a través de la seu electrònica de la Generalitat.Quart

Concedir a les empreses interessades un termini de 10 dies hàbils, a comptar des d'endemà al de la publicació en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present resolució provisional, per a formular les al·legacions que estimen oportunes a través del tràmit d'aportació de documentació www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450València, 25 de maig de 2019.– La directora general d'Indústria i Energia: María Empar Martínez Bonafé.

Mapa web