Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'annex de la Resolució de 21 de desembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2022.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9346 de 24.05.2022
Número identificador:  2022/4443
Referència Base de Dades:  004382/2022
 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'annex de la Resolució de 21 de desembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2022. [2022/4443]

Mitjançant Resolució de 21 de desembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es va aprovar el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2022, que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9245 de 29 de desembre de 2021.

En conseqüència, en virtut de la normativa vigent reguladora d'aquesta matèria, correspon a l'autoritat laboral competent, a proposta del ple de l'ajuntament, la determinació dels dies que tenen el caràcter de festa local en el municipi. Així, l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, estableix que: «Les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran ser més de catorze a l'any, de les quals dues seran locals».Per la seua part, l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, declarat vigent per la disposició derogatòria única del Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball assenyala que: «Seran també inhàbils per al treball retribuïts i no recuperables, fins a dos dies de cada any natural amb caràcter de festes locals que per tradició siguen pròpies en cada municipi, que es determinaran per l'autoritat laboral competent -a proposta del ple de l'ajuntament corresponent– i es publicaran en el butlletí oficial de la comunitat autònoma, i, si és procedent, en el butlletí oficial de la província».A aquest efecte, vistes les noves comunicacions formalitzades per les corporacions locals i d'acord amb la normativa reguladora de la jornada de treball, jornades especials i descansos, així com altra normativa aplicable, resolc:Primer

Modificar l'annex de la Resolució de 21 de desembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2022, en els termes que figuren en l'annex de la present resolució.

Segon

La present resolució produirà efectes el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14, 44 i 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que esgota la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició, o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació.

c) En el cas que el recurrent siga una administració local, de conformitat amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, no pot interposar recurs en via administrativa. No obstant això, amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, i en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, podrà formular requeriment raonat perquè s'anul·le o es revoque, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis de cara a la seua fermesa, per no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.València, 17 de maig de 2022.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.ANNEXRelació de festes locals a la província d'Alacant

– On diu «PENÀGUILA: 22 d'agost, dilluns Verge del Patrocini; 7 de desembre, dimecres», ha de dir «PENÀGUILA: 29 d'agost, dilluns Verge del Patrocini; 7 de desembre, dimecres».Relació de festes locals a la província de Castelló

– On diu «ALMASSORA: 22 d'abril, dilluns, Sant Vicent Ferrer i 27 de maig, divendres, Santa Quitèria», ha de dir «ALMASSORA: 25 d'abril, dilluns, Sant Vicent i 27 de maig, divendres, festes de Santa Quitèria».

– On diu «XODOS: 14 d'abril i 16 d'agost», ha de dir «XODOS: 16 d'agost i 11 d'octubre».

– On diu «SUERA: 3 de febrer, Sant Blai i 25 d'octubre, el Crist», ha de dir «SUERA: 3 de febrer, Sant Blai i 24 d'octubre, el Crist».– On diu «TORREBLANCA: 17 de gener, sant Antoni Abat i 24 d'agost, Sant Bartomeu» ha de dir «TORREBLANCA: 7 de març i 24 d'agost, Sant Bartomeu».

– On diu «LES USERES: 9 d'abril i 26 de desembre», ha de dir «LES USERES: 29 d'abril i 26 de desembre».

– On diu «ZORITA DEL MAESTRAZGO: 16 de gener i 8 de setembre», ha de dir «ZORITA DEL MAESTRAZGO: 25 de febrer i 8 de setembre».Relació de festes locals a la província de València

On diu: «BENICOLET: 18 de març i 7 de desembre.» Ha de dir: «BENICOLET: 18 de març i 31 d'octubre.»

On diu: «BOCAIRENT: 7 de febrer, Moros i Cristians; 8 de febrer, El Sant Crist.» Ha de dir: «BOCAIRENT: 23 de juny i 31 d'octubre.»On diu: «CARCAIXENT: 18 de març, vespra de Sant Josep; 25 d'abril, Sant Vicent Ferrer.» Ha de dir: «CARCAIXENT: 25 d'abril, Sant Vicent Ferrer; i 26 de desembre, Segon Dia de Nadal»

Mapa web