Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual, en desplegament de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat, així com el reconeixement d'activitats de formació permanent per al curs escolar 2013-2014.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7019 de 08.05.2013
Número identificador:  2013/4325
Referència Base de Dades:  004359/2013
 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual, en desplegament de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat, així com el reconeixement d'activitats de formació permanent per al curs escolar 2013-2014. [2013/4325]

PREÀMBULLa Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en l'article 102, punt 1, especifica que la formació permanent del professorat és un dret i una obligació de tot el professorat, així com una responsabilitat de l'Administració i dels mateixos centres educatius. En l'article 67, punt 3, la llei orgànica assenyala que les administracions educatives podran promoure col·laboracions amb les universitats, corporacions locals i altres entitats públiques o privades. En este últim supòsit, es donarà preferència a les associacions sense ànim de lucre.

Sent un dels objectius de l'administració educativa fomentar la col·laboració amb altres institucions per a la formació del professorat, sorgix la necessitat d'establir instruccions que regulen la consideració d'entitat col·laboradora en matèria de formació permanent del professorat a l'efecte del reconeixement de les activitats formatives proposades.L'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, i disposa, en el seu capítol IV, el reconeixement d'activitats de formació permanent a petició d'entitats, establint els requisits de participació per a aquelles entitats públiques o privades interessades en ser considerades entitats col·laboradores, així com les condicions necessàries que han de complir els plans de formació proposats per estes.En virtut del que establix l'article 24.2 de la dita orde de formació, i a fi de desenrotllar el procediment per al reconeixement de les entitats col·laboradores en la formació del professorat, d'acord amb les competències atribuïdes per l'article 10 del Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:

Primer. Objecte i àmbit d'aplicació

La present resolució té com a objecte el desplegament normatiu referit a l'article 24.2 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, esmentada en el preàmbul, així com la concreció d'aspectes relatius als plans de formació que presenten les entitats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sense perjuí d'allò que s'ha establit en la dita orde.Segon. Reconeixement d'entitats col·laboradores per al curs escolar 2013-2014

Es podrà reconéixer com a entitat col·laboradora per a la formació permanent del professorat, durant el curs 2013-2014, les institucions públiques o privades que complisquen els requisits establits en l'article 24.1, de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.Tercer. Sol·licituds per al reconeixement com a entitat col·laboradora

1. Les entitats que complisquen els requisits exigits podran sol·licitar, durant el mes de maig de 2013, el reconeixement com a entitat col·laboradora. Per a això hauran de tindre en compte el següent:

1.1. Presentar en la pàgina web/plataforma de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, <http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_0_sfp.asp>, la informació següent:

a) Sol·licitud per a ser entitat col·laboradora en matèria de formació del professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Una vegada omplit el formulari haurà d'imprimir-lo per a presentar-lo per registre d'entrada.

b) Pla d'activitats de formació proposat - resum, segons el formulari establit.

c) Document/s en Acrobat (PDF) amb el perfil/disseny de cada una de les activitats de formació.

1.2. Presentar per registre d'entrada en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, o en qualsevol dels altres registres admesos segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, dirigida a la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística (Servici de Formació del Professorat), la documentació següent:a) Sol·licitud per a ser entitat col·laboradora impresa des de la web com s'indica en l'apartat 1.1.a, degudament firmada pel seu representant legal i amb el segell de l'entitat.

b) Certificats acreditatius d'estar al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social i de l'Agència Estatal Tributària.

c) Document d'inscripció de l'entitat en el registre corresponent.d) Còpia confrontada dels estatuts constitutius de l'entitat.

e) Acreditació d'experiència prèvia en la formació del professorat.2. Per a les entitats amb plans d'activitats ja reconeguts en l'anterior curs escolar 2012-2013, no serà necessari aportar la documentació indicada en els apartats c, d i e del punt 1.2.Quart. Comissió de Reconeixement de la Formació

1. La Comissió de Reconeixement de la Formació, indicada en l'article 22 de l'orde anteriorment mencionada, serà l'encarregada de l'estudi, la valoració i la proposta, a la direcció general competent, del reconeixement de l'entitat com a entitat col·laboradora, així com de les activitats corresponents als plans de formació que presenten. Es valorarà que l'oferta formativa de l'entitat s'adeqüe a les línies prioritàries en matèria de formació plantejades per esta conselleria, i podran quedar excloses aquelles activitats que no s'ajusten al que establix l'article 102 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, i el Pla Anual de Formació Permanent del Professorat, o no tinguen incidència en l'aula.2. La direcció general competent en matèria de formació emetrà, si és el cas, una resolució de reconeixement com a entitat col·laboradora i de les activitats de formació proposades que siguen procedents. S'obrirà un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la mencionada resolució en el DOCV, perquè les entitats excloses o aquelles amb activitats no reconegudes puguen presentar al·legacions, que es realitzaran a través de la web.Quint. Modificacions dels plans de formació curs 2013-2014

1. Les entitats podran modificar o proposar noves activitats al llarg del mes de novembre de 2013, a través de la pàgina web/plataforma de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, <http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_0_sfp.asp>, segons els apartats b i c punt 1.1 de l'article tercer.

2. La comissió estudiarà les dites modificacions dels plans i elevarà una proposta de reconeixement a la direcció general responsable, la qual emetrà una resolució de les activitats de formació proposades que siguen procedents. S'obrirà un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la mencionada resolució en el DOCV, perquè les entitats amb activitats no reconegudes puguen presentar al·legacions, que es realitzaran a través de la web.Sext. Activitats de teleformació

En el cas d'activitats de teleformació, s'indicarà la plataforma on s'exercirà l'activitat i es proporcionaran les dades d'usuari i la clau d'accés que permeten supervisar l'acció formativa.Sèptim. Participants en les activitats organitzades per les entitats col·laboradores

1. Podrà participar en les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores reconegudes el personal establit en l'article 4.2 de la mencionada Orde 65/2012, de 26 d'octubre. Les entitats estaran obligades, en la difusió, a publicitar els destinataris de la formació que tindran dret a la diligència de reconeixement per esta conselleria, així com a complir el que establix l'article 17.2 de la mencionada orde referent al solapament d'activitats formatives.

2. Les entitats s'asseguraran que el nombre de participants amb dret a certificat de reconeixement en cada acció no siga inferior al 50 % del nombre de places convocades.

3. En el cas que les entitats presenten actes amb un nombre de participants aptes amb dret a reconeixement inferior al percentatge establit en l'apartat anterior, la Comissió de Reconeixement podrà proposar a la direcció general responsable el no-reconeixement com a entitat col·laboradora per al curs escolar següent, sempre que el nombre d'activitats que incomplisquen el mencionat requisit siga superior al 50 % del nombre d'activitats proposades.Octau. Certificació dels participants

1. Els certificats expedits per les entitats acreditatius de la participació en activitats de formació hauran de contindre la informació establida en l'annex I de l'Orde 65/2012 de 26 d'octubre.

2. El Servici de Formació del Professorat, si es complixen tots els requisits, expedirà les pertinents diligències de reconeixement a cada assistent, ponent o tutor, que acompanyaran els certificats emesos per l'entitat, en un termini de dos mesos a partir de la data de recepció de les actes finals i les valoracions. No es podrà rebre més d'un certificat per participació en la mateixa activitat.

3. Les entitats hauran d'informar els assistents a les activitats que, si és procedent la seua certificació, esta quedarà inscrita en el Registre de Formació del Servici de Formació del Professorat. Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció que establix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

Nové. Difusió, seguiment i avaluació dels plans

1. La Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística es reserva el dret de fer difusió de les activitats reconegudes en els plans d'actuació de les entitats col·laboradores.

2. El Servici de Formació del Professorat, en col·laboració amb les assessories dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius, és l'encarregat del seguiment i avaluació de les activitats reconegudes. Si és el cas, es podrà incloure la visita als llocs de realització de les accions i l'emissió d'informes de valoració d'estes. Si del seguiment de les dites accions es comprova l'incompliment d'algun dels requisits, o en resulta una avaluació negativa, la comissió designada proposarà a la direcció general responsable el seu no-reconeixement. En este cas es comunicarà a l'entitat pertinent l'informe d'avaluació negatiu corresponent.Deu. Recursos

De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició, o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:1. El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució.

2. El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució.València, 23 d'abril de 2013.- La directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.

Mapa web