Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 8/2023, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes d'intervenció en el sector apícola a la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9583 de 26.04.2023
Número identificador:  2023/4295
Referència Base de Dades:  004321/2023
 ORDRE 8/2023, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes d'intervenció en el sector apícola a la Comunitat Valenciana. [2023/4295]

ÍNDEXPreàmbul

Capítol i disposicions generals

Article 1. Objecte i règim jurídic

Article 2. Definicions

Article 3. Tipus d'intervencions subvencionables

Article 4. Beneficiaris. Requisits i obligacions

Capítol ii. Règim de concessió.

Article 5. Finançament dels tipus d'intervenció en el sector apícolaArticle 6. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció en el sector apícola

Article 7. Convocatòria i sol·licituds d'ajuda

Article 8. Procediment de concessió

Article 9. Quantia i límits de l'ajuda

Article 10. Admissibilitat de l'impost sobre el valor afegit

Article 11. Modificacions de les accions dels beneficiaris

Article 12. Justificació de la despesa i pagament de l'ajuda

Article 13. Impagaments, penalitzacions i frau

Article 14. Compatibilitat de les ajudes

Capítol iii. Disposicions de coordinació i control

Article 15. Deure de informació i seguiment d'indicadors del marc de rendiment

Article 16. Comunicacions dels organismes pagadors al fega, oaArticle 17. Controls

Article 18. Infraccions i sancions

Article 19. Protecció de dades de caràcter personal

Article 20. Transparència, subministrament d'informació i dades obertes

Disposició transitòria única. Actuacions 2022

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposició final. Entrada en vigor

Annex I. Accions finançables dins de cadascun dels tipus d'intervenció, assenyalats en l'article 3, de la intervenció sectorial apícolaAnnex II. Distribució de la despesa dels tipus d'intervenció per al finançament de la intervenció sectorial apícola

Annex III. Informació relativa als indicadors de resultats i realitzacions incloses en el deure de informacióAnnex IV. Percentatge i límits subvencionables

PREÀMBULI. El Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, pel qual s'estableixen normes en relació amb l'ajuda als plans estratègics que han d'elaborar els Estats membres en el marc de la Política Agrícola Comuna (plans estratègics de la PAC), contempla en l'article 55 els tipus d'intervencions a realitzar en el sector apícola i l'ajuda financera de la Unió per a aquesta intervenció, destinada a l'elaboració de programes nacionals per a millorar les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles («programes apícoles»).

II. Aquest nou reglament suposa un canvi substancial en la PAC que passa a ser una política orientada a la consecució de resultats concrets vinculats als tres objectius generals, fomentar un sector agrícola intel·ligent, competitiu, resilient i diversificat que garantisca la seguretat alimentària a llarg termini; secundar i reforçar la protecció del medi ambient inclosa la biodiversitat i l'acció pel clima i contribuir a aconseguir els objectius mediambientals i climàtics de la Unió, i, finalment, enfortir el teixit socioeconòmic de les zones rurals. Seguint aquesta línia d'actuació, el 30 d'agost de 2022 es va aprovar el Pla estratègic nacional de la política agrícola comuna (PAC) del Regne d'Espanya 2023-2027 que té com a objectiu el desenvolupament sostenible de l'agricultura, l'alimentació i les zones rurals per a garantir la seguretat alimentària de la societat a través d'un sector competitiu i un medi rural viu.III. Sobre la base de l'article 115 del Reglament UE 2021/2015 s'ha detectat en el sector de l'apicultura a Espanya les següents febleses: factors climàtics relacionats amb els episodis extrems de calor i fret, així com absència dels nivells habituals de precipitacions, que incideixen directament sobre el desenvolupament de les floracions; elevats costos de producció als quals s'enfronten els productors, això unit al baix retorn del mercat pels baixos preus percebuts per la mel i el pol·len, que es veuen afectats al seu torn pels elevats volums de mel i productes apícoles importats de tercers països a preus molt per davall del preu de producció nacional; factors sanitaris com la Varroa destructor i factors ecològics que, a través d'altres organismes agressors del rusc (la vespa velutina i l'abellerol comú), minven les poblacions d'abelles.La intervenció sectorial apícola tracta de pal·liar aquestes febleses fixant els següents objectius:

a) Objectiu primari: objectiu específic 6. Contribuir a la protecció de la biodiversitat, potenciar els serveis ecosistèmics i conservar els hàbitats i els paisatges, considerat com a objectiu primari de la intervenció.

b) Objectiu específic 2. Millorar l'orientació al mercat i augmentar la competitivitat, en particular fent major recalcament en la investigació, la tecnologia i la digitalització.

c) Objectiu específic 3. Millorar la posició dels agricultors en la cadena de valor.

d) Objectiu específic 4. Contribuir a l'atenuació del canvi climàtic i a l'adaptació als seus efectes, així com a l'energia sostenible.

e) Objectiu específic 9. Millorar la resposta de l'agricultura de la UE a les exigències socials en matèria d'alimentació i salut, en particular en relació amb uns productes alimentosos segurs, nutritius i sostenibles, així com quant al balafiament d'aliments i el benestar dels animals.f) Objectiu transversal. Modernitzar el sector a través del foment i la posada en comú del coneixement, la innovació i la digitalització en les zones agrícoles i rurals i promoure la seua adopció.

g) Cal assenyalar que el sector apícola a la Comunitat Valenciana requereix un canvi d'orientació per a potenciar la millora de la qualitat i la comercialització de la mel i dels productes apícoles, incrementant el seu valor afegit, per la qual cosa s'emfatitza l'esforç en les intervencions de millora de la cadena alimentària, la promoció i la comercialització, donant major presència pressupostària a aquests tipus d'intervencions respecte del període anterior 2020-2022, en virtut de l'important augment de pressupost que ha experimentat aquesta línia d'ajudes a l'apicultura.

IV. Basant-se en aquesta facultat i, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del règim d'ajudes en aquest marc jurídic, es va publicar el Reglament d'Execució (UE) 2021/2290 de la Comissió, de 21 de desembre de 2021, pel qual s'estableixen normes sobre els mètodes de càlcul dels indicadors comuns de realització i de resultats establits en l'annex I del Reglament (UE) 2021/2115.

Cap també destacar, respecte de la present regulació, el Reglament d'Execució (UE) 2022/1475 de la Comissió, de 6 de setembre de 2022, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 2021/2115 en el que concerneix a l'avaluació dels plans estratègics de la PAC i al subministrament d'informació per al seguiment i l'avaluació.Els canvis introduïts per aquests Reglaments quant a les mesures a incloure en els plans nacionals, el seu finançament i altres disposicions de gestió i control, ha fet necessari modificar la regulació en seu nacional, del règim de concessió d'ajudes per al foment d'activitats destinades a millorar la producció i comercialització de la mel i els productes apícoles, així com definir les condicions en què es produeix el finançament de l'Estat. Atesa l'entitat dels canvis es va optar, per seguretat jurídica, per aprovar el Reial decret 906/2022, i queda derogat el Reial decret 930/2017, de 22 de febrer, que regulava el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals.

V. L'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha anat establint les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana d'acord amb el règim de concessió d'ajudes, així com les condicions en què es produeix el finançament de l'Estat que es va recollir en el Reial decret 930/2017, de 22 de febrer pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals.

L'Ordre 23/2021, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica modifica parcialment l'Ordre 10/2020 per a adaptar el contingut al que s'assenyala en el programa nacional aprovat per la Decisió d'execució (UE) 2021/974 de la comissió per la qual s'aproven els programes nacionals modificats.

VI. Aquesta nova ordre té per objecte establir i regular el règim pel qual es regulen les ajudes a l'apicultura en el marc de la intervenció sectorial apícola, dins del Pla estratègic nacional de la política agrícola comuna (PAC) del Regne d'Espanya 2023-2027 conformement amb les disposicions establides en el Reial decret 906/2022, pel qual es regula la intervenció sectorial apícola en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna.

S'incorpora igualment els requisits contemplats en el Reial decret 1047/2022, pel qual es regula el sistema de gestió i control de les Intervencions del Pla estratègic i altres ajudes de la política agrícola comuna.VII. En la tramitació d'aquesta norma s'han respectat els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència previstos en l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.La competència en relació amb la gestió, resolució, pagament i controls posteriors de les ajudes correspon a l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, organisme pagador designat per Decret 124/2006 del Consell, de 8 de setembre, pel qual es designa l'Organisme Pagador de les despeses corresponents a la Política Agrícola Comuna a la Comunitat Valenciana i s'estableix la seua organització i funcionament, per a donar compliment al que s'assenyala en el 77.TRES de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió financera i administrativa, i d'organització de la Generalitat en el qual s'estableix que seran funcions de l'Agència l'execució de les mesures d'intervenció i regulació dels mercats de productes agraris a la Comunitat Valenciana, les que es realitzen com a conseqüència de la seua participació en l'Organisme Pagador de les ajudes comunitàries en les quals la Generalitat tinga la competència de gestió, resolució i pagament així com la gestió de totes aquelles mesures de foment agrari que s'estimen necessàries per al compliment de les seues finalitats.En la tramitació d'aquesta norma s'ha respectat el compliment dels principis de bona regulació als quals es refereix l'article 129 de la Llei 39/2015, resultant la seua aprovació necessària per a permetre, en garantia del principi de seguretat jurídica, l'adequació a l'ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea en la matèria, respectant així mateix el seu contingut, el principi de proporcionalitat previst en el citat precepte.Aquestes ajudes no estan subjectes a l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea en aplicació d'article 211.2.a) del Reglament UE núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, atés que aquestes mesures estan previstes en aquest Reglament i són finançades parcialment per la Unió, en concret, en l'article 215, on s'estableixen pagaments nacionals en el sector de l'apicultura.

Per això, d'acord amb el que disposen l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i l'article 160.2.b i 165 de la Llei 1/2015, a proposta de la persona titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia, vistos els informes preceptius emesos, l'informe d'Advocacia de la Generalitat, de la Intervenció Delegada, haver efectuat el tràmit d'audiència, sentides les principals organitzacions agràries i agrupacions d'apicultors a la Comunitat Valenciana.

ORDENECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte i règim jurídic

1. La present ordre té per objecte establir les bases reguladores de les ajudes als titulars d'explotacions i agrupacions apícoles de la Comunitat Valenciana destinades a la millora de les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc d'intervenció sectorial apícola recollida en el Pla estratègic nacional de la política agrícola comuna (PAC) del Regne d'Espanya 2023-2027, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 906/2022.2. En tot el no previst en aquesta Ordre serà aplicable el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el seu Reglament de desenvolupament aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i normativa concordant, així com la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

3. Aquestes subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació i eficàcia i eficiència establits en l'article 8.3 de la Llei 38/2003, i en el seu Reglament de desenvolupament, i en el marc del que es disposa per la normativa en matèria de gestió, control i penalització de les intervencions del Pla estratègic nacional de la política agrícola comuna (PAC) del Regne d'Espanya 2023-2027Article 2. Definicions

1. A l'efecte de la present ordre s'estableixen les següents definicions tal com s'assenyala en l'article 2 del Reial decret 906/2022:a) Rusc: unitat que alberga una colònia d'abelles utilitzades per a la producció de mel i altres productes de l'apicultura o material de reproducció d'abelles, així com tots els elements necessaris per a la seua supervivència.

b) Campanya apícola: període de dotze mesos consecutius compresos entre l'1 d'agost d'un any i el 31 de juliol del següent, a excepció de la primera campanya d'aplicació de la intervenció sectorial apícola, que tindrà una duració compresa entre l'1 de gener i el 31 de juliol de 2023.c) Causes de força major o circumstàncies excepcionals: a l'efecte dels tipus d'intervenció de la intervenció sectorial apícola, podrà reconèixer l'existència de causes de força major i de circumstàncies excepcionals d'acord amb el que s'estableix en l'article 3 del Reglament (UE) 2021/2116, del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021.

Segons es defineix en la Comunicació C (88) 1696, de la Comissió, de 6 d'octubre de 1988 relativa a «la força major» en el dret agrari europeu (88/C 259/07), quan una persona beneficiària vulga acollir a la fórmula «excepte causa de força major» haurà d'aportar a l'autoritat competent corresponent una prova documental irrefutable, conformement amb els mitjans admesos en Dret, excepte en els casos establits en l'article 3.2 del Reglament (UE) 2021/2116.

d) Acció: a l'efecte de la intervenció sectorial apícola, s'entendrà com a acció qualsevol de les mesures contemplades en els diferents tipus d'intervenció que estableix l'article 55.1, paràgraf primer, lletres a) a g) del Reglament (UE) 2021/2115, i que es recullen en l'annex I del present reial decret.

e) Agrupacions d'apicultors/es: totes aquelles organitzacions o associacions d'apicultors/es legalment reconegudes.

f) Exercici financer: període comprés entre el 16 d'octubre de l'any n-1 i el 15 d'octubre de l'any n.

2. Així mateix, s'aplicaran la resta de les definicions recollides en l'article 2 del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles, així com les que resulten d'aplicació de l'article 4 del Reglament (UE) 2021/2115, i de la resta de normativa comunitària i autonòmica que se li aplique a aquesta Intervenció Sectorial.Article 3. Tipus d'Intervencions subvencionables

1. Podran ser objecte de les presents ajudes els tipus d'intervenció corresponents a les línies d'ajuda assenyalades en l'article 3.1 del Reial decret 906/2022, amb excepció de la prevista en l'article 3.1. e) de col·laboració amb organismes especialitzats amb vista a l'aplicació de programes d'investigació en el sector d'investigació.

Les accions subvencionables dins de cada tipus d'intervenció són les detallades en l'annex I, seguint la numeració establida en el Reial decret 906/2022.

Les accions seran finançables en els termes establits en els articles 11, 12, 21, 22 i 23 del Reglament Delegat (UE) 2022/126 de la Comissió, de 7 de desembre de 2021.

2. Totes les accions seran anuals, i s'han de sol·licitar i executar en la mateixa campanya apícola.Article 4. Beneficiaris. Requisits i obligacions

1. Podran sol·licitar les ajudes:

a) Les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, titulars d'explotacions apícoles, incloses aquelles que siguen integrants d'explotacions de titularitat compartida contemplades en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.

Serà requisit per a l'obtenció de les ajudes:

1r Haver fet l'activitat apícola amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud d'ajuda, a excepció dels qui hagueren iniciat l'activitat a través d'un canvi de titularitat d'explotacions en estat d'alta amb anterioritat a aqueixa data. A més, quedarà exempta del requisit anterior la creació de figures associatives o persones jurídiques integrades per apicultors/es que ho foren abans de l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, o la creació d'explotacions de titularitat compartida en la qual un dels membres anara apicultor o apicultora amb anterioritat a aqueixa data.

En cas de fusions d'explotacions ja existents, es considerarà la data d'inici de l'activitat la del titular amb major antiguitat.

2n Complir amb el que s'estableix en el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un Programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel.

3r Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil relacionat amb l'activitat apícola.

4t Complir les previsions contingudes en el Reial decret 209/2002, la normativa d'ordenació apícola autonòmica i el Pla Anual Zoosanitari en vigent en la campanya apícola.

Els abellars abandonats i els ruscos morts no donaran dret al cobrament d'ajudes pel seu titular.

b) Les agrupacions d'apicultors/es, en la mesura que els seus socis o associats beneficiaris de les ajudes establides en aquesta ordre complisquen els requisits establits en la lletra a) anterior.

2. Només podrà sol·licitar ajuda per a l'execució d'una acció determinada sobre un mateix rusc, una única vegada per campanya apícola, independentment de si la persona sol·licita aqueixa ajuda a títol individual o com a integrant d'una cooperativa o agrupació de productors.3. No podrà ser considerada persona beneficiària un sol·licitant per a qui es demostre que ha creat artificialment les condicions exigides per a complir els criteris d'admissibilitat o de prioritat establits en el present reial decret, tal com s'estableix en l'article 62 (relatiu a mesures antielusió) del Reglament (UE) 2021/2116, del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021.

4. Obligacions dels beneficiaris:

4.1. hauran de complir les obligacions establides en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003.

4.2. Sotmetre a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, aportant tota la informació li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. Així mateix, hauran de sotmetre als controls sobre el terreny i a posteriori a realitzar per l'òrgan competent i per qualsevol òrgan de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (d'ara en avant AVFGA) o de la Comissió Europea amb competències de control del Fons Europeu Agrícola de Garantia (d'ara en avant FEAGA).

4.3. Complir la normativa en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat.

4.4. Els beneficiaris de realització de cursos i programes de formació així com de publicació de tríptics i fullets amb càrrec a aquesta línia d'ajudes, estarà obligat a indicar en la documentació impresa i publicitat l'esment exprés al finançament amb càrrec a aquesta línia d'ajudes i a la contribució de totes les Administracions que aporten fons.4.5. En el supòsit d'adquisició de béns inventariables, el beneficiari haurà de destinar els mateixos a la fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que no podrà ser inferior a tres anys des de la data de concessió de l'ajuda.

CAPÍTOL II

Règim de concessióArticle 5. Finançament dels tipus d'intervenció en el sector apícola

1. Les ajudes establides en el present reial decret tenen el caràcter de cofinançades en virtut del que s'estableix en l'article 55 del Reglament (UE) 2021/2115, i de l'article 39 del Reglament delegat (UE) 2022/126 de la Comissió, de 7 de desembre de 2021, sent el finançament màxim establit per la Comissió Europea per a cada exercici financer la que es recull en l'annex X del Reglament (UE) 2021/2115.2. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació contribueix al finançament del sistema fins a un màxim del 25 % del cost total dels tipus d'intervenció a realitzar, dins de les disponibilitats pressupostàries, per als tipus d'intervenció recollides en l'article 3, per al que transferirà a la Comunitat Valenciana, les quantitats que corresponguen per a atendre el pagament de les subvencions regulades per aquesta ordre conformement amb el que s'estableix en l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

3. La distribució del pressupost entre les diferents intervencions seguirà l'ordre establit en l'annex II.Article 6. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i ponderació d'aquests

1. La concessió de les subvencions previstes en aquesta ordre es realitzarà mitjançant el règim de concurrència competitiva.

2. Les sol·licituds d'ajudes presentades es prioritzaran conformement amb els següents criteris:

a) Dimensió de les explotacions acollides a l'ajuda, entesa com el nombre de ruscos potencialment destinataris de l'acció, tant en el cas de sol·licituds presentades per titulars d'explotacions, com de sol·licituds presentades per agrupacions d'apicultors/es (màxim 5 punts). La distribució dels mateixos es determinarà en trams basats en el nombre de ruscos que determinen la grandària distribuïda de la següent forma:De 15 ruscos a 200 ruscos: 2 punts.

De 201 ruscos a 300 ruscos: 2,5 punts.

De 301 ruscos a 400 ruscos: 3 punts.

De 401 ruscos a 500 ruscos: 3,5 punts.

De 501 ruscos a 600 ruscos: 4 punts.

De 601 ruscos a 700 ruscos: 4,5 punts.

Més de 700 rusc: 5 punts.

b) Explotacions en titularitat compartida, a l'efecte del que s'estableix en la Llei 35/2011, o la titularitat de la qual ostente un jove agricultor, d'acord amb la definició i condicions establides en el Pla estratègic nacional de la política agrícola comuna (PAC) del Regne d'Espanya 2023-2027, definit per a Espanya a través de la normativa específica, o un beneficiari que pertanga a una entitat associativa reconegudes com a prioritària a l'empara de la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari: seran aplicables aquests criteris tant a les sol·licituds presentades per titulars d'explotacions, com a les sol·licituds presentades per agrupacions d'apicultors/es: 3 punts.

c) Participació en figures de qualitat diferenciada reconegudes d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentosos, o conforme al Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell: 2 punts.d) Pertinença del sol·licitant a una Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera legalment reconeguda aquest criteri serà aplicable tant a les sol·licituds presentades per titulars d'explotacions, com de sol·licituds presentades per agrupacions d'apicultors/es: 1 punt.

e) Pertinença del sol·licitant a una cooperativa apícola o ser una cooperativa: 1 punt En cas que es tracte d'una entitat associativa prioritària, conformement amb la Llei 13/2013, la puntuació serà de 3 punts.

f) Complir amb la condició de titular d'explotació professional, segons la definició establida en article 2.g del Reial decret 209/2002, de tal forma que posseïsca 150 ruscos o més i/o que el NIF del titular de l'explotació apícola figure donat d'alta en el Règim Especial Agrari Aquest criteri serà aplicable tant a les sol·licituds presentades per titulars d'explotacions, com de sol·licituds presentades per agrupacions d'apicultors/es: 1 punt.

g) No haver obtingut ajuda l'any anterior per a l'actuació sol·licitada en el cas de titulars d'explotacions: 2 punts

h) Tindre la consideració d'explotació agrària prioritària: 1 punt

Pel que fa als criteris b, c, d i f quan el sol·licitant siga una agrupació de productors, i aquest criteri no puga ser verificat directament, aquesta condició s'haurà de complir per, almenys, el 50 % de les persones titulars d'explotació que integren aquesta agrupació.

3. Les sol·licituds admissibles hauran d'aconseguir una puntuació mínima de 5 punts. El compliment dels criteris de prioritat haurà de ser verificat per la direcció territorial instructora de l'expedient durant el procés d'estudi d'admissibilitat de les sol·licituds d'ajuda i, en cap cas, el compliment dels mateixos podrà estar condicionat a l'execució d'una acció.Article 7. Convocatòria i sol·licituds d'ajuda

1. La convocatòria anual d'aquestes ajudes serà aprovada per Resolució del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant DOGV). En aquesta resolució s'establirà el termini de presentació de sol·licituds, la dimensió mínima de volum comercialitzat de les agrupacions (expressada com a volum de mel produïda i comercialitzada per a les inversions de les accions finançables 6 i 7 assenyalades en l'annex I), si és el cas.

Així mateix es detallarà en la convocatòria anual les situacions en les quals s'emprarà el prorrateig de la quantitat disponible per a una intervenció determinada de manera motivada.

2. L'extracte de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per conducte de la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), conformement amb el que s'estableix en l'art. 17.3.b de la Llei general de subvencions.

3. Les persones interessades que complisquen els requisits previstos per a ser beneficiaris en les bases reguladores presentaran les sol·licituds a través de model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, en el termini i la forma que es determine en la corresponent convocatòria, que especificarà documentació a presentar al costat de la sol·licitud d'ajuda així com les declaracions responsables requerides.

4. Respecte a la presentació de les sol·licituds, i quant a l'obligació de relacionar electrònicament amb l'Administració, caldrà ajustar-se al que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015.

5. Mitjançant la presentació de la sol·licitud el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en aquesta i en la documentació que s'adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.

6. D'acord amb el que es regula en la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'administració podrà verificar l'exactitud de les dades de caràcter personal aportats pels interessats en l'àmbit de les finalitats de la convocatòria.

7. Qualsevol comunicació, sol·licitud o petició cursada a les autoritats competents en virtut de les ajudes contemplades en aquesta ordre, podrà corregir després de la seua presentació en cas d'errors manifestos materials, de fet, o aritmètics, reconeguts per l'òrgan instructor.

8. En la sol·licitud es podrà incloure accions ja executades dins de la campanya apícola objecte de la convocatòria, i caldrà en tal cas deixar-ho reflectit en la sol·licitud, i no es podran modificar amb posterioritat aquestes sol·licituds.Article 8. Procediment de concessió

1. La concessió de les subvencions previstes en aquesta ordre de bases, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, es realitzarà mitjançant el règim de concurrència competitiva. En el cas que el crèdit disponible no fora suficient per a cobrir íntegrament el tipus d'intervenció finançat conformement amb l'ordre de prioritat establit en l'annex II, amb caràcter excepcional i, atesa la finalitat col·lectiva d'aquesta ajuda i per a complir amb l'objecte d'aquesta, l'autoritat competent podria distribuir la quantitat disponible per a aqueixa mena d'intervenció entre tots els beneficiaris que complisquen els requisits necessaris per a poder percebre l'ajuda destinada a aqueixes accions, de manera proporcional a la quantia concedida, procedir, per tant, a un prorrateig en aquests casos. Aquesta circumstància es reflectirà clarament en la convocatòria d'ajuda.

2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les Direccions Territorials de la conselleria competent en matèria de ramaderia, i que corresponga segons se situe l'explotació o la seu de l'agrupació beneficiària, realitzant d'ofici quantes actuacions estimen necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular informe d'avaluació de les sol·licituds per a la seua remissió a l'òrgan col·legiat previst en l'apartat 3. Per a això se supervisaran aquestes d'acord amb el que s'assenyala en l'article 17 com a responsable de l'avaluació que determine l'import subvencionable d'aquesta per a cada beneficiari.3. L'òrgan col·legiat estarà integrat per 3 membres: la persona que ocupe la direcció del Servei de Producció i Sanitat Animal, i dos veterinaris designats per la direcció general competent en ramaderia que ordenarà les ajudes de major a menor puntuació, atesos els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, elaborant la Proposta de concessió d'ajudes, que inclou llistat de sol·licituds que resulten adjudicatàries d'aquestes, en funció de les disponibilitats pressupostàries, així com sol·licituds denegades incloent el motiu. Per a la constitució d'aquest òrgan es tindrà en compte el que s'estableix en l'article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de les dones i els homes.4. La persona que exercisca la titularitat la direcció general competent en matèria de ramaderia, per delegació de la persona que exercisca la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària conforme acord de 13.09.2011 pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'Organisme Pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, resoldrà la concessió d'aquestes ajudes segons proposta assenyalada en paràgraf 3.

5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir els 6 mesos des de la publicació de la convocatòria per l'òrgan competent. Aquesta resolució esgota la via administrativa. La resolució serà notificada conformement amb els articles 40 i 41 de la dita Llei 39/2015. El venciment del termini màxim sense haver notificat la resolució legítima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la seua sol·licitud, sense perjudici del que resulte de la resolució expressa que posteriorment es dicte.

6. La Resolució de concessió especificarà el seu desglossament en funció de les quantitats finançades amb fons del Ministeri amb competències en matèria d'agricultura, del FEAGA, fent al·lusió explícita que es tracta de fons de la Unió Europea en aquest últim cas, així com de la conselleria competent en matèria de ramaderia.Article 9. Modalitats de pagament i límits d'ajuda

1. El pagament als beneficiaris pels costos incorreguts per a l'execució de les accions subvencionables es realitzarà sobre la base dels justificants presentats pels beneficiaris.

La moderació de costos es verificarà mitjançant la comparació de diferents ofertes presentes, havent d'aportar la persona o agrupació sol·licitant com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors. S'avaluarà la independència de les ofertes i els oferents, que els elements de les ofertes són comparable, la claredat i el detall de la descripció d'aquestes. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conformement amb criteris d'eficàcia i economia, i s'haurà de justificar expressament l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. Quan es presente un nombre d'ofertes menor al requerit haurà de justificar adequadament.

2. Als costos que resulten subvencionables segons l'assenyalat en l'apartat 1. se'ls aplicarà el percentatge subvencionable assenyalat en l'annex IV segons l'acció que es tracte.

3. L'òrgan gestor de l'ajuda haurà de realitzar el control de l'admissibilitat de tots els costos inclosos en la sol·licitud d'ajuda o en la modificació de la sol·licitud de l'ajuda quan aquesta modificació requerisca, amb caràcter previ a la seua execució, l'autorització de l'autoritat competent.

4. S'estableixen els següents requisits i/o límits a la concessió de subvencions en determinades accions, amb la finalitat d'aconseguir un millor repartiment del crèdit disponible i així poder atendre les diverses necessitats posades de manifest pel sector apícola a la Comunitat Valenciana:

4.1. La subvenció a concedir a cada titular d'explotació apícola no podrà superar la quantia resultant de multiplicar el nombre de ruscos vius que manté inscrites en el Registre d'Explotacions Ramaderes en la data d'obertura de termini de sol·licitud d'ajudes per 30 euros, així com 25.000 euros el total d'accions que incloga les 2.2, 2.3.1, 2.4 i 2.5 per anualitat. Quan la millora siga promoguda per una explotació (cooperativa, SAT o altres figures similars) d'almenys tres titulars, la quantitat màxima serà la resultant de multiplicar el nombre d'integrants per 25.000 euros, amb el límit de 75.000 euros.

4.2. La subvenció màxima anual a concedir a les agrupacions d'explotacions no superarà el límit de 30.000 € per agrupació. En aquest límit no es tindrà en compte els imports concedits per a les intervencions subvencionables 1.1, 2.1.1, 2.1.2 i 1.4.

4.3. Els límits per acció assenyalats en l'annex IV.Article 10. Admissibilitat de l'impost sobre el valor afegit

Tal com s'indica en l'article 10 del Reial decret 906/2022:

1. L'impost sobre el valor afegit no serà subvencionable, excepte si no és recuperable de conformitat amb la legislació nacional aplicable sobre el IVA, quan siga suportat de manera efectiva i definitiva per beneficiaris diferents dels subjectes no passius esmentats en l'article 13, apartat 1, paràgraf primer, de la Directiva 2006/112/CE del Consell.2. Perquè el IVA no recuperable siga subvencionable un perit mercantil o un auditor legal de la persona beneficiària haurà de demostrar que l'import pagat no s'ha recuperat i es consigna com una despesa en la comptabilitat de la persona beneficiària.Article 11. Modificacions de les accions dels beneficiaris

1. Els beneficiaris podran sol·licitar la modificació de les accions aprovades sempre que se sol·licite 1 mes abans de la data de justificació de l'ajuda.

2. Les modificacions que suposen un increment del pressupost inicialment aprovat no suposaran un increment de l'ajuda concedida.3. Les modificacions que suposen una disminució del pressupost inicialment aprovat suposaran la reducció proporcional de l'ajuda concedida.Article 12. Justificació de la despesa i Pagament de l'ajuda

1. Les ajudes regulades en aquesta ordre es finançaran amb càrrec al FEAGA 50 %, a fons estatals 25 % i la Generalitat Valenciana 25 %.

2. Una vegada obtinguda resolució favorable de concessió d'ajuda, les persones o agrupació beneficiària podran presentar des del dia hàbil següent al de la publicació de la resolució de concessió de l'ajuda i fins al 31 de juliol de l'any en curs la corresponent sol·licitud de pagament, acompanyat del corresponent compte justificatiu. En cas que les inversions hagen de desplaçar del territori de la Comunitat Valenciana abans del 15 de setembre d'aqueixa anualitat haurà de posar-ho en coneixement del servei veterinari oficial corresponent perquè, si escau, realitze el control pertinent.

En el cas de contractació de tècnics aquest termini es prorrogarà fins al 20 d'agost de l'any en curs.

3. El pagament de l'ajuda s'abonarà una vegada s'hagen executat els corresponents controls administratius i, en el seu cas, sobre el terreny, de les sol·licituds de pagament presentades d'acord amb el que s'assenyala en l'article 17. Es comprovarà que l'acció per a la qual se sol·licita el pagament s'ajusta a la sol·licitud d'ajuda aprovada o, si escau, modificada, conforme a les disposicions relatives a les modificacions per a cadascun dels tipus d'intervenció establits.

4. A la vista dels justificants aportats, i prèvia proposta de la corresponent Direcció Territorial, el director general competent en matèria de ramaderia, per delegació de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària conforme acord de 13.09.2011 pel qual es deleguen les funcions d'autorització de pagament de fons FEAGA entre l'Organisme Pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, emetrà resolució de pagament, realitzant el pagament material abans del 16 d'octubre de l'any de la convocatòria de l'ajuda, llevat que tinga lloc algun dels supòsits recollits en l'article 22 de la Llei 39/2015.

5. Amb caràcter previ al pagament, es descomptarà l'import de les possibles penalitzacions, si n'hi ha.

6. La Resolució de pagament d'aquesta ajuda especificarà el seu desglossament en funció de les quantitats finançades amb fons del Ministeri amb competències en matèria d'agricultura, del FEAGA, fent al·lusió explícita que es tracta de fons de la Unió Europea en aquest últim cas, així com de la conselleria competent en matèria de ramaderia.

Article 13. Impagaments, penalitzacions i frau

Pel que fa als impagaments i penalitzacions, i sense perjudici d'ulteriors actuacions efectuades per l'autoritat inspectora en l'àmbit de les seues competències, serà aplicable el que s'assenyala en l'article 13 del Reial decret 906/2022:

a) En cas de produir qualsevol pagament indegut arran d'irregularitats, es garantirà la protecció dels interessos financers d'acord amb la legislació vigent. En cas de frau o negligència greu dels quals siguen responsables els beneficiaris, es duran a terme actuacions en els termes establits en la legislació aplicable a la PAC.b) En cas de constatació d'impagaments, penalitzacions, frau dels quals es trobe responsables als beneficiaris, segons el que s'estableix en l'article 59 del Reglament (UE) núm. 2021/2116, de tal forma que es podrà dur a terme una suspensió, retirada o exclusió segons s'indica en el dit reglament, que podran fixar en un màxim de tres anys consecutius renovables en cas d'un nou incompliment.

c) Es procedirà a la recuperació de l'ajuda en els casos que contempla l'article 11.9 del Reglament Delegat 2022/126 de la Comissió, de 7 de desembre de 2021.Article 14. Compatibilitat de les ajudes

1. No es finançaran amb els fons de la intervenció sectorial apícola les intervencions que estiguen recollides en els Programes de Desenvolupament Rural a l'empara del Reglament (UE) 2021/2115, relatius a l'ajuda al desenvolupament rural llevat que concórreguen acumulativament aquestes tres circumstàncies:

a) La inversió és subvencionable tant en el marc de la Intervenció Sectorial del FEAGA com de la intervenció de desenvolupament rural en la qual estiga programat l'instrument financer.

b) La suma total dels imports finançats en el marc de la Intervenció Sectorial del FEAGA i de l'equivalent en subvenció bruta de l'instrument financer del FEADER no supera la intensitat màxima d'ajuda o l'import màxim d'ajuda aplicables a aqueixa mena d'intervenció del FEADER a què es refereix el títol III del Reglament (UE) 2021/2115.c) Amb la finalitat de respectar el principi de prohibició del doble finançament, les despeses declarades a la Comissió en el marc de la Intervenció Sectorial del FEAGA no es finançaran ni declararan en el marc de l'operació de l'instrument financer del FEADER, i viceversa.2. La percepció de les subvencions previstes en aquesta ordre per a finançar l'acció presentada serà incompatible amb la de qualssevol altres que, per a la mateixa finalitat i objecte, pogueren establir altres administracions públiques o altres ens públics o privats, nacionals o internacionals.

CAPÍTOL III

Disposicions de coordinació i controlArticle 15. Deure d'informació i seguiment d'indicadors del marc de rendiment

L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària comunicarà al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació la informació relativa als indicadors de resultats i de realització de l'execució de la intervenció sectorial apícola en el seu àmbit territorial de cada campanya apícola. Aquesta comunicació consistirà, almenys, en les informacions que es detallen en l'annex III, i haurà de remetre, a tot tardar, el 15 de gener de l'any posterior a cada any d'aplicació de la intervenció.Article 16. Comunicacions dels organismes pagadors al FEGA, OA

L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària incorporaran en el sistema informàtic posat a disposició per la Comissió Europea, les següents dades per a la comunicació de la declaració de despeses FEAGA:

a) Les despeses efectuades i els ingressos afectats percebuts durant el mes anterior.

b) Les despeses efectuades i els ingressos afectats acumulats percebuts des del principi de l'exercici pressupostari fins al final del mes anterior.

c) Les previsions de despeses, calculades amb suficient fiabilitat o rigor estadístic; i d'ingressos assignats que cobrisquen per separat els tres mesos següents i, si molt convé, el total de previsions de despeses i ingressos assignats fins al final de l'exercici.

Quan les previsions per als tres mesos següents coincidisquen amb l'exercici següent només serà necessari facilitar el total mensual.Article 17. Controls

1. L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària establirà el pla autonòmic de control ajustat als criteris generals del Pla nacional de controls, elaborat pel FEGA, OA en col·laboració amb les comunitats autònomes, de conformitat amb els criteris especificats en la normativa comunitària i amb l'indicat en el Reial decret 906/2022 i el Reial decret 1047/2022.

2. El Pla assenyalat en el paràgraf anterior serà executat per la direcció general competent en matèria de ramaderia, que reportarà informació a la AVFGA sobre els controls practicats i els seus resultats.

3. Concorde a l'assenyalat en el capítol III– secció 1a del título III del Reial decret 1047/2022, sobre control d'intervencions i ajudes no incloses en el sistema integrat de gestió i control, el pla assenyalat en el paràgraf 1 detallarà el mecanisme de control per part del gestor de l'ajuda referent a:

a) Controls administratius de les sol·licituds d'ajuda.

b) Controls administratius de les modificacions de les sol·licituds d'ajuda.

c) Controls administratius de les sol·licituds de pagament.

d) Controls sobre el terreny.

e) Instruccions als inspectors i comunicació prèvia en controls sobre el terreny.

f) Calendari dels controls sobre el terreny.

g) Elaboració de l'informe de control sobre el terreny.

h) Controls a posteriori.

i) Controls de qualitat.

j) Control de la moderació de costos.

k) Mètode d'avaluació dels controls

4. Així mateix es duran a terme els següents controls específics:

4.1. Un control administratiu de les sol·licituds d'ajuda que inclourà la comprovació, en el seu cas, de:

a) En relació amb els apicultors beneficiaris de les ajudes:

1. Que estan inscrits en el Registre general d'explotacions ramaderes abans de l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud d'ajuda.

2. Que compleixen el que s'estableix en la normativa sanitària vigent.

3. Que disposen d'una assegurança de responsabilitat civil relacionat amb l'activitat apícola.

4. Que compleixen les previsions de la normativa que estableix les normes d'ordenació de les explotacions apícoles.

b) Que no sol·licita ajuda per a abellars abandonats o ruscos morts.

c) Quan siga procedent, que no se sol·licita ajuda per a l'execució de la mateixa acció sobre un mateix rusc, en la mateixa campanya apícola.

d) Quan l'ajuda siga sol·licitada o vaja destinada a agrupacions, a més de l'indicat en els apartats anteriors per a cadascun dels seus membres, haurà de comprovar que compta amb personalitat jurídica pròpia.e) Quan se sol·licite la intervenció 3 de l'annex I (serveis d'anàlisis), es comprovarà que els laboratoris d'anàlisis estan acreditats conformement amb la norma ISO 17025.

4.2. Un control administratiu de les sol·licituds de pagament que incloga la verificació de:

a) El període d'execució de les accions sol·licitades, que hauran de ser anuals i estar compreses dins de la campanya apícola en la qual se sol·licita l'ajuda.

b) Si és el cas, les ressenyes de les publicacions elaborades o les campanyes de promoció dutes a terme.

c) Quan siga procedent, que la publicitat del finançament del programa per part de la Unió s'ha realitzat conforme a les disposicions establides en la normativa europea i en el seu cas nacional.

5. Controls sobre el terreny.

5.1. Els controls sobre el terreny previs al pagament final de l'ajuda es realitzaran per mostreig.

5.2. La grandària de la mostra serà, com a mínim, del 5 % de les sol·licituds de pagament, que així mateix haurà de representar, almenys, el 5 % dels imports pels quals se sol·licite el pagament en el conjunt de la intervenció i per a cada exercici financer. Quan siga procedent, i quan el beneficiari a controlar siga una agrupació d'apicultors, haurà de comprovar que, almenys el 5 % dels apicultors o apicultores que formen part de la mateixa i per als quals se sol·licita l'acció, l'executen.

5.3. Entre un 20 % i un 40 % del nombre mínim de sol·licituds de pagament que hagen de ser sotmeses a control sobre el terreny se seleccionaran de manera aleatòria i la resta en funció del risc, tenint en compte, entre altres, l'import de l'ajuda i el resultat de controls d'exercicis anteriors.

5.4. En les accions incloses en la intervenció relativa als serveis d'assessorament, assistència tècnica, formació, informació i intercanvi de millors pràctiques, fins i tot mitjançant activitats de col·laboració en xarxes, per a apicultors i agrupacions d'apicultors, es podran fer controls sobre el terreny sense previ avís durant l'execució d'aquestes per a la verificació de l'execució de les accions objecte de l'ajuda. En l'informe de control corresponent haurà de incloure la comprovació de l'assistència, així com l'existència i emplenament d'enquestes de camp als apicultors i apicultores sobre la realització de les accions

Article 18. Infraccions i sancions

L'incompliment del que es disposa en aquesta ordre se sancionarà tal com assenyala l'article 21 del Reial decret 906/2022, per tant, segons el que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, i en el seu Reglament aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.Article 19. Protecció de dades de caràcter personal

1. La gestió de les ajudes previstes en les presents bases comporta el tractament de dades de caràcter personal, havent de complir amb les mesures i garanties regulades en la normativa en matèria de protecció de dades, especialment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.2. En la convocatòria s'inclourà la informació que ha de facilitar a les persones interessades en relació amb les seues dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es preveu en els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.Article 20. Transparència, subministrament d'informació i dades obertes

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana i de l'article 18 de la Llei general de subvencions, els subjectes beneficiaris de la subvenció hauran de complir les següents obligacions de transparència:

1. Les entitats privades hauran de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, quan:

a) Perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros.

b) Perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats públiques de la Comunitat Valenciana recollides en l'article 3 de la Llei 1/2022 en una quantia superior a 50.000 euros.

c) Les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros.

En particular, hauran de publicar en els termes previstos en els principis generals de l'article 5 de la Llei 19/2013 la informació institucional i organitzativa de l'article 6 i l'econòmica i pressupostària de l'article 8 d'aquesta. Aquesta publicació es realitzarà a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP – Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/tep.

Aquesta informació s'haurà de publicar a partir de l'any següent a aquell en el qual s'hagen superat els llindars establits, i haurà de mantenir publicada durant almenys quatre anys naturals.

2. Sense perjudici de les obligacions previstes en l'apartat anterior, totes les entitats o persones beneficiàries de subvencions hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, incloent el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.

3. Les entitats o persones beneficiàries de subvencions estan obligades a subministrar a l'entitat concedent, previ requeriment, tota la informació que siga necessària per al compliment per aquesta de les obligacions previstes en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, en el termini de 15 dies hàbils des del requeriment. Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que el mateix haguera sigut atés, l'òrgan que ha realitzat el requeriment podrà acordar, amb advertiment previ i audiència a l'interessat, la imposició de multes coercitives en els termes previstos en l'article 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

4. Els nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolupament de les subvencions atorgades per l'administració de la Generalitat s'han de disposar, sempre que siga possible, com a conjunt de dades obertes.»

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Actuacions en 2022

No obstant això, el que es disposa en la disposició derogatòria única, l'Ordre 10/2020 continuarà aplicant-se a les convocatòries d'ajuda per a atendre les actuacions subvencionables compreses entre l'1 d'agost i el 31 de desembre de 2022 i a les despeses produïdes en tals dates.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

A partir de l'entrada en vigor de la present ordre, queda derogada l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que s'estableix en la disposició transitòria única d'aquesta ordre.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el DOGV.València, 20 d'abril de 2023La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica,

ISAURA NAVARRO CASILLASANNEX I

Accions finançables dins de cadascun dels tipus d'intervenció, assenyalats en l'article 3, de la intervenció sectorial apícola1. Serveis d'assessorament, assistència tècnica, formació, informació i intercanvi de millors pràctiques, en particular mitjançant activitats de col·laboració en xarxes, per a apicultors/es i agrupacions d'apicultors/es.

1.1. Contractació directa de tècnics i especialistes per a informació i assistència a apicultors/es i a membres d'agrupacions d'apicultors/es en aspectes de sanitat apícola, lluita contra agressions del rusc, anàlisi de laboratori (per a l'anàlisi de productes apícoles, la pèrdua d'abelles o les caigudes de la productivitat, i de substàncies potencialment tòxiques per a les abelles com ara els pesticides), cria i selecció, incloent la cria de reines, optimització ambiental d'explotacions i assessorament global en producció i gestió apícola, sobre pràctiques de maneig en matèria d'adaptació al canvi climàtic i en matèria de comercialització dels productes apícoles. La contractació d'aquests serveis podrà fer també a través d'assistències tècniques amb tercers, que es regirà pels principis i requisits que en matèria de moderació de costos estableix el present reial decret i pel principi d'independència i transparència en la contractació. En cap cas s'inclourà suport directe a les accions esmentades, que és objecte d'altres línies de la intervenció.1.2. Organització, celebració i assistència a cursos de formació i formació continuada –incloent la formació online–, especialment sobre les matèries indicades en l'apartat anterior, per a apicultors/es, personal tècnic i especialista d'agrupacions i associacions d'apicultors/es, així com per al personal de laboratoris apícoles d'agrupacions i associacions d'apicultors/es, incloent els viatges per a atendre cursos de formació in situ.

1.3. Mitjans de divulgació tècnica.

1.4. Contractació de personal administratiu per a Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) Apícola i agrupacions d'apicultors/es, incloent-hi tant la contractació directa d'aquests, com dels seus serveis especialitzats a través de tercers. Màxim una persona auxiliar per ADS/agrupació. Aquesta acció estarà supeditada al fet que s'hagen cobert les necessitats financeres per a atendre primer l'acció 1.1.

2. Inversions en actius materials i immaterials, així com altres accions per a apicultors/es i agrupacions d'apicultors/es (excepte l'actuació 2.1.8), incloses les destinades a:

2.1. Lluitar contra els invasors i les malalties dels ruscos, en particular la varroasi.

2.1.1. Tractaments contra varroasi, autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, seleccionats i aplicats amb base en la corresponent prescripció veterinaria3, fins a un cost màxim de 2,5 €/rusc per a un tractament a l'any i 5 €/rusc/any en el cas que es realitzen dos tractaments anuals. Aquest cost serà revisat anualment.2.1.2. Tractaments contra varroasi autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris que siguen compatibles amb l'apicultura ecològica seleccionats i aplicats amb base en la corresponent prescripció veterinària, per a aquells apicultors/es que produïsquen d'acord amb les condicions que estableix el Reglament 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell*.

2.1.3. Productes per a incrementar la vitalitat dels ruscos en estats de risc per a la supervivència de la colònia, lligats a factors sanitaris i climàtics.

2.1.4. Renovació i condicionament de cera (incloent equips i cambres de refrigeració per a mantindre en bon estat els quadres de cria).

____________________________

3 En el cas de productes exempts de prescripció veterinària, el tractament s'aplicarà conformement amb les indicacions recollides en la fitxa tècnica d'aquest producte.

* L'ús de productes compatibles amb apicultura ecològica per part de productors d'apicultura convencional serà finançable sota la mesura 2.1.1.

2.1.5. Adquisició de paranys, atraients, equips de protecció individual i qualsevol altra mesura aprovada per l'autoritat competent per a la captura, eliminació, dissuasió i control de Vespa velutina, així com per a altres espècies exòtiques invasores.

2.1.6. En cas d'existir un protocol o protocols oficials autoritzats per l'autoritat competent, aplicació de mesures preventives per a reduir els danys causats per l'abellerol dels ruscos.

2.1.7. Mètodes de prevenció de danys als ruscos causats per fauna silvestre establits a criteri de l'autoritat competent.

2.1.8. Sistemes de gestió col·lectiva de residus de medicaments per part d'agrupacions d'apicultors/es.

2.1.9. Implantació d'altres mètodes i equips de lluita contra la varroasi d'eficàcia demostrada.

2.2. Previndre els danys ocasionats per fenòmens climàtics adversos i fomentar el desenvolupament i la utilització de pràctiques de gestió adaptades a unes condicions climàtiques canviants, poden accedir a ella tant titulars d'explotació ramadera com agrupacions.

2.2.1. Estudis que incloguen exemples pràctics de maneig i gestió en les explotacions apícoles.

2.2.2. Despeses d'inversió en equipament que permeta l'adaptació a fenòmens climàtics adversos i condicions climàtiques canviants en l'explotació apícola.

2.3. Repoblar els ruscos a la Unió Europea, en particular mitjançant la cria d'abelles; hi poden accedir tant titulars d'explotació ramadera com agrupacions.

Aquest tipus d'intervenció estarà supeditat al fet que les compres de reines i/o eixams es realitzen només a explotacions que consten en REGA amb una classificació zootècnica compatible amb l'activitat, això és, explotacions amb orientació de «selecció i cria» o «mixtes», i la comprovació dels moviments i actualitzacions censals corresponents.2.3.1. Inversions per a la cria de reines (nuclis de fecundació, incubadores, material per a inseminació artificial de reines).

2.3.2. Adquisició de reines (tant fecundades com sense fecundar) i eixams, d'espècies i subespècies no al·lòctones per a reposició de baixes, sempre que es cobrisquen les necessitats financeres per a assistir les sol·licituds de l'acció anterior.

2.4. Racionalitzar la transhumància.

Aquest tipus d'intervenció només s'aplicarà als apicultors/es transhumants.

2.4.1. Adquisició, conservació, i millora de la maquinària i els equips necessaris per a manipulació dels ruscos i facilitar la transhumància. No seran subvencionables els vehicles de motor, les seues peces i manteniment, així com el combustible.

2.5. Inversions en actius tangibles i intangibles. Poden accedir a aquesta tant titulars d'explotació ramadera com agrupacions, si bé ha de tractar d'apicultors transhumants en totes les intervencions excepte en la 2.5.1 i 2.5.5.

2.5.1. Inversions i accions destinades a la millora de la productivitat i del rendiment dels ruscos: útils, equips, sistemes de maneig i canvi de ruscos, sistemes mòbils d'extracció de mel i/o productes apícoles.2.5.2. Inversions per a la millora i condicionament d'assentaments, camins sengles, que incloguen espècies florals beneficioses per a l'activitat de les abelles mel·líferes i d'altres pol·linitzadors.

2.5.3. Programari i equips per a monitoratge de ruscos (control de pes, humitat, temperatura interna, so…) gestió d'explotacions (registre de medicaments, registre de moviments, etc.), inclosa electrificació per panells solars únicament per a donar servei als equips descrits si escau, i despeses de transmissió de dades.

2.5.5. Sistemes de protecció, vigilància antirobatori (incloent sistema de videovigilància) o de geolocalització dels ruscos.

2.5.6. Equips d'envasament i etiquetatge i equips destinats a millorar la qualitat, l'ús i la comercialització de mel, pol·len, cera i pròpolis.3. Actuacions per a prestar ajudes als laboratoris en l'anàlisi de productes apícoles, la pèrdua d'abelles o les caigudes en la productivitat, i de substàncies potencialment tòxiques per a les abelles.

3.1. Contractació de serveis d'anàlisis de mel i productes apícoles per apicultors/es i agrupacions d'apicultors/es, que es realitzen en laboratoris acreditats per la norma ISO 17025.

3.2. Promoció i creació de laboratoris d'agrupacions d'apicultors/es; poden accedir-hi només agrupacions.

3.3. Adquisició d'equips, kits i un altre material per a anàlisi de la mel i altres productes apícoles, poden accedir a aquestes només laboratoris autoritzats.

3.4. Contractació de serveis d'anàlisis d'abelles i altres matrius dels ruscos per a detecció de plaguicides per apicultors/es i agrupacions d'apicultors/es, que es realitzen en laboratoris acreditats per la norma ISO 17025.

3.5. Contractació de serveis d'anàlisis de les abelles i els seus productes relacionats amb l'estat sanitari dels ruscos, inclosos les despeses de recollida, enviament i anàlisi de les mostres. Els laboratoris contractats hauran d'estar acreditats per la norma ISO 17025.

6. Promoció, comunicació i comercialització, incloses accions i activitats de vigilància del mercat destinades, en particular, a sensibilitzar als consumidors sobre la qualitat dels productes apícoles.

Aquest tipus d'intervenció només podrà ser sol·licitat per part d'agrupacions d'apicultors/es que duguen a terme actuacions de comercialització. L'autoritat competent podrà establir una dimensió mínima de volum comercialitzat i nombre d'apicultors/es per a les agrupacions de productors/es que es vulguen acollir a les accions d'aquesta mena d'intervenció, basada en criteris objectius i no discriminatoris.6.1. Realització d'estudis de viabilitat econòmica i/o de costos de producció de les explotacions apícoles.

6.2. Realització d'estudis de mercat o elaboració de projectes pilot sobre nous productes apícoles i/o noves formes de presentació d'aquests.

6.3. Sistemes de seguiment de mercat dels productes apícoles i de la comercialització d'aquests.

6.4. Activitats d'informació i promoció del consum de mel i productes apícoles

6.5. Despeses en matèria de comercialització per a agrupacions d'apicultors/es:

6.5.1. Despeses de disseny i imatge.

6.5.2. Despeses de plataformes de comercialització de mels (instal·lacions i, centres logístics i de distribució).

6.5.3. Despeses relacionades amb la venda directa de mel i altres productes apícoles des de l'agrupació de productors/es al consumidor final (instal·lacions, inversions relacionades amb el repartiment i la venda per internet). Queden excloses específicament les despeses en adquisició o lloguer de vehicles de transport, així com els seus components, manteniment i combustible.

6.5.4. Despeses de disseny i redissenye web, d'imatge de marca i posicionament digital i de gestió de xarxes socials.7. Actuacions per a augmentar la qualitat dels productes.

Aquest tipus d'intervenció només podrà ser sol·licitada per part d'agrupacions d'apicultors/es que duguen a terme actuacions de comercialització. L'autoritat competent podrà establir una dimensió mínima de volum comercialitzat i nombre d'apicultors/es per a les agrupacions de productors/es que es vulguen acollir a les accions d'aquesta mena d'intervenció, basada en criteris objectius i no discriminatoris.7.1. Accions de promoció, creació i manteniment –incloent-hi, si és el seu cas, les despeses de certificació– de figures i normes de qualitat dels productes apícoles per part d'agrupacions d'apicultors/es.

7.2. Un altre tipus de despeses relacionades amb l'adopció de figures de qualitat per part d'agrupacions de productors/es:

7.2.1. Despeses d'assessoria per a la generació de marques de qualitat.

7.2.2. Despeses d'auditories i implantació de sistemes de qualitat.

7.2.3. Despeses d'auditories dels operadors.

En relació a les actuacions de les accions 7.1 i 7.2 només seran subvencionables per a la seua implantació per primera vegada, i en cap cas podran ser objecte de finançament despeses de funcionament habitual, a excepció de les despeses per auditories de seguiment, sempre que estiguen efectuades per un organisme extern independent i qualificat.

7. 3. Seguiment de la cadena de qualitat de mels en el mercat.ANNEX II

Distribució de la despesa dels tipus d'intervenció per al finançament de la intervenció sectorial apícolaa) Tipus d'intervenció 2.1.

b) Tipus d'intervenció 2.5.

c) Tipus d'intervenció 1.

d) Tipus d'intervenció 2.4.

e) Tipus de 7.

f) Tipus d'intervenció 3.

g) Tipus d'intervenció 6.

h) Tipus d'intervenció 2.2.

i) Tipus d'intervenció 2.3.ANNEX III

Informació relativa als indicadors de resultats i realitzacions incloses en el deure d'informacióA) Per a cadascuna de les accions anualment, la dada total relativa als següents conceptes, tenint en compte que no es produïsca un doble comptatge:

1. Nombre d'apicultors i apicultores, desagregat per la variable sexe, que perceben l'ajuda, tant si el perceptor és un apicultor/apicultora com si ho és una agrupació d'apicultors/es.

2. Nombre de ruscos que perceben l'ajuda, tant si el perceptor és un apicultor/ apicultora com si ho és una agrupació d'apicultors/es.

3. Nombre d'explotacions que perceben l'ajuda, tant si el perceptor és un apicultor/ apicultora com si ho és una agrupació d'apicultors/es.4. Despesa específica per acció.

5. Nombre d'actuacions subvencionades per acció.

6. Tipus d'accions implantades, classificades per tipus d'intervenció.

B) Per al conjunt de tots els tipus d'intervenció anualment, la dada total relativa als següents conceptes, tenint en compte que no es produïsca un doble comptatge:

1. Nombre d'apicultors i d'apicultores, desagregat per la variable sexe, que perceben l'ajuda, tant si el perceptor és un apicultor o apicultora com si ho és una agrupació d'apicultors/es.

2. Nombre de ruscos que perceben l'ajuda, tant si el perceptor és un apicultor o apicultora com si ho és una agrupació d'apicultors/es.3. Nombre d'explotacions que perceben l'ajuda, tant si el perceptor és un apicultor o apicultora com si ho és una agrupació d'apicultors/es.ANNEX IV

Percentatge subvencionable i límits subvencionablesAcció subvencionable Percentatge subvencionable Límit

1.1 90 % 30.000 €/tècnic i any i un mínim de 25.000 arnes vives ara el primer tècnic i 20.000 per tècnic addicional demanat per a jornada completa. En cas de ser jornada parcial es farà el càlcul proporcional de límit d'ajut i mínim d'arnes

1.2 75 % 40 €/per hora lectiva (30 € en cas de classe telemàtica) i 2.000 € per curs. En desplaçaments màxim 19 cèntims/km i exclusivament al professor

1.3 65 % 2.000 €

1.4 90 % 18.000 €/administratiu i any i un mínim de 20.000 arnes vives

2.1.1 90 % 2,5 € per arna per a un tractament a l'any i 5 €/rusc/any en el cas que es realitzen dos tractaments anuals.

2.1.2 90 % 2,5 € per arna per a un tractament a l'any i 5 €/rusc/any en el cas que es realitzen dos tractaments anuals.

2.1.3 75 % 10 €/rusc

2.1.4 75 % 5 €/rusc

2.1.5 65 % 1.000 €

2.1.6 75 % 5.000

2.1.7 75 % 1.000 €

2.1.8 75 % 5.000 €

2.1.9 75 % 5.000 €

2.2.1 75 % 2.000 €

2.2.2 65 % 2.000 €

2.3.1. 65 % 2.000 €

2.3.2 75 % No superant mai la reposició de més del 30 % de les arnes registrades en termini de presentació de sol·licitud i 10 € per rusc per a reines verges, 20 € en el cas de ser reines fecundades i 40 € eixams.

2.4.1 75 %  

2.5 65 %

3.1

90 %

2000 €

3.2 75 % 3000

3.3 75 % 4000

3.4 90 % 2000 €

3.5 90 % 8.000 €

6.1 a 6.5 65 %6.3.4 75 % 5.000 €

6.5 75 % 2.000 €

7 75 % 5.000 €

Mapa web