Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2023, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes per a l'apicultura per al període comprés entre l'1 d'agost i el 31 de desembre de 2022 en el marc del Programa apícola nacional 2020-2022 a la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9580 de 21.04.2023
Número identificador:  2023/4181
Referència Base de Dades:  004199/2023
 RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2023, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes per a l'apicultura per al període comprés entre l'1 d'agost i el 31 de desembre de 2022 en el marc del Programa apícola nacional 2020-2022 a la Comunitat Valenciana. [2023/4181]

Mitjançant l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es van aprovar les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana per al període comprés en la campanya apícola, de l'1 d'agost a 31 de juliol per a les anualitats 2020, 2021 i 2022 (DOGV 8798, 27.04.2020).

Mitjançant l'Ordre 23/2021 de modificació parcial de l'Ordre 10/2022, de 22 d'abril en els articles que fan referència als requisits dels beneficiaris, mesures subvencionables, quantia i límits d'ajuda, termini d'execució així com en la justificació de l'ajuda.

El Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula el règim d'ajudes a l'apicultura en el marc dels programes nacionals que regulava a nivell nacional el Programa nacional apícola, ha sigut recentment derogat pel Reial decret 906/20222, de 25 d'octubre, que regula la Intervenció Sectorial Apícola en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna 2023-2027, així com la nostra Ordre de bases 10/2020. En aquest Reial decret es considera la campanya apícola des de l'1 d'agost a 31 de juliol anualment, excepte per a l'anualitat de 2023, que és d'1 de gener a 31 de juliol de 2023.

Vist l'assenyalat en la disposició transitòria única del Reial decret 1047/2022, de 27 de desembre, pel qual es considera un període transitori en el qual el Reial decret 930/2017, de 22 de febrer, per a atendre actuacions subvencionables compreses entre l'1 d'agost i 31 de desembre de 2022.

Per tot això, a fi de mantindre el suport al sector apícola durant aquest període, és necessari i oportú procedir a la convocatòria d'aquestes subvencions a l'apicultura per a les despeses generades en la Intervenció que afecta en el manteniment de la sanitat apícola a la Comunitat Valenciana.

En virtut de les facultats que em confereixen els articles 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, d'acord amb la normativa europea i l'article 13.1.h del Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (DOGV 5344, 12.09.2006), en la seua redacció donada per l'article 7.5 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, i el Decret 24/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'organisme pagador de les despeses corresponents a la política agrícola comuna a la Comunitat Valenciana i s'estableix la seua organització i funcionament tots dos en la seua redacció vigent, resolc:Apartat primer. Objecte

Convocar de manera extraordinària per a l'anualitat 2022 de despeses generades en el període comprés entre l'1 d'agost i el 31 de desembre de 2022, les subvencions previstes en l'Ordre 10/2022, en concret, les assenyalades en l'apartat segon d'aquesta convocatòria.Apartat segon. Beneficiaris i mesures subvencionables

1. Podran sol·licitar les ajudes les organitzacions representatives amb personalitat jurídica pròpia i cooperatives apícoles (d'ara en avant agrupacions) amb seu a la Comunitat Valenciana. En tot cas, els apicultors sol·licitants que formen part de les agrupacions descrites, hauran de complir les condicions exigides als titulars de l'explotació apícola establides en l'article 3.1. 1 de l'ordre 10/2020.

2. Podran ser objecte de les ajudes aquelles actuacions o inversions realitzades entre l'1 d'agost i 31 de desembre de 2022 destinades a les mesures assenyalades en l'article 4.1.b contractació de tècnics i especialistes per a informació assistència tècnica a apicultors i membres d'agrupacions d'apicultors, 4.1.d contractació de personal administratiu i 4.7.a de contractació de tècnics i especialistes per a la informació, assistència tècnica als apicultors en matèria de comercialització assenyalades en l'Ordre 10/2020.Apartat tercer. Finançament

Les ajudes convocades per aquesta resolució es concediran amb càrrec a la línia S0830000 (CAP IV) de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (d'ara en avant, AVFGA), per un import global màxim de 130.000 euros, amb finançament 50 % fons europeus, 25 % Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i 25 % Generalitat Valenciana.En compliment del que s'estableix en l'article 164.d de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, amb caràcter previ a l'aprovació de la convocatòria, s'haurà d'acreditar l'existència de consignació pressupostària suficient, per la qual cosa haurà de recaptar-se document comptable de reserva de crèdit del Servei Econòmic Financer de l'AVFGA.Apartat quart. Sol·licitud i termini de presentació

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà del dia que es publique l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

2. D'acord amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, les persones sol·licitants estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, per la qual cosa hauran de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'internet sede.gva.es/es/proc1209, utilitzant els corresponents models normalitzats disponibles en aquesta.

3. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat qualificat de representant d'entitat emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/sede_certificados).

4. Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/. L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica).

5. Les sol·licituds presentades s'hauran de signar amb el certificat digital de la persona que presenta la sol·licitud o, si escau, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, se signaran electrònicament pels qui siguen competents per a això, aquells documents que s'adjunten la signatura dels quals siga obligatòria.

6. En el cas que alguna de les persones sol·licitant presente la seua sol·licitud presencialment, se li requerirà perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica en els termes previstos en l'article 68.4 de la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena.Apartat cinqué. Aportació de documentació

1. A la sol·licitud d'ajuda s'adjuntarà la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment.

b) Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, en cas de no autoritzar o oposar-se a la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment.

c) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i de la identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment.

d) Acreditació de la identitat de la persona representant i de la seua representació, si escau, així com acreditació d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de la inscripció en el registre d'explotacions ramaderes, en cas d'oposar-se a la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment.

e) Memòria descriptiva de les actuacions per explotació o agrupació a realitzar. S'inclourà còpia del contracte que acredite la relació laboral, o mercantil, definint les activitats i dedicació.

f) Pressupost detallat del cost de les mesures diferenciant, dins de les despeses subvencionables aplicables.

h) Model de domiciliació bancària, quan es tracte d'un alta o modificació de compte bancari, llevat que s'utilitze el tràmit telemàtic previst en la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/proc22648)L'acreditació de la documentació relacionada s'efectuarà sense perjudici del que s'estableix en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Quan l'Administració actuant consulte o recapte dades o documents en l'àmbit dels fins de la convocatòria que estiguen en el seu poder o que hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració, el règim aplicable serà el següent:

a) L'òrgan gestor del procediment haurà d'estar autoritzat per la persona interessada per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. En cas contrari, la persona interessada haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.

b) L'òrgan gestor del procediment té potestat per a consultar les dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social, les dades d'identitat de la persona física que, si escau, actue com a representant legal, els poders de representació i les dades del Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA). No obstant això, si la persona interessada desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique la informació concreta a la consulta a la qual s'oposa i els motius que la justifiquen. Si s'oposa, queda obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

c) L'òrgan gestor podrà verificar l'exactitud de les dades declarades per la persona interessada, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, en l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. A la sol·licitud d'ajuda s'adjuntarà les següents declaracions responsables correctament signades:

3.1. Declaracions responsables incloses en model normalitzat de sol·licitud:

a) Declaració responsable de compliment de les condicions assenyalades en el Decret 279/2004, sobre foment d'ocupació de persones amb discapacitat, o en el seu cas, estar exempt.

b) Declaració responsable de compliment dels requisits per a obtindre la condició de beneficiari segons s'assenyala en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) En el cas d'agrupacions de més de 50 empleats, declaració responsable de compromís que les actuacions que es desenvolupen en aquesta agrupació, estan subjectes als principis d'igualtat efectiva i equitat de gènere i a la promoció d'accions de sensibilització d'aquesta igualtat.

d) Declaració responsable de complir l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter personal dels quals s'aporten en el procediment administratiu derivat del procediment sol·licitat, de la comunicació d'aquestes dades a la conselleria, així com el tractament d'aquests per part d'aquesta.

e) Declaració responsable que la producció mitjana dels apicultors integrants de l'agrupació han produït 10 kg de mel o pol·len per rusc en l'exercici fiscal anterior.

f) Declaració responsable del representant legal sobre la tinença de la pòlissa de l'assegurança en vigor per part de tots els apicultors inclosos en la seua sol·licitud, o bé còpia de les seues pòlisses.

g) Declaració responsable que tots els apicultors no són deutors per resolució de procedència de reintegrament de subvencions d'acord amb l'assenyalat en l'article 34.5 de la Llei 38/2003 general de subvencions.h) Declaració responsable que ha informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de:

– La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment.

– La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat. Si aquesta consulta requereix autorització per llei per part de les persones les dades de les quals es consultaran, la persona sol·licitant o el seu representant legal haurà d'haver recaptat aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment.

– La possibilitat i manera d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició que li assisteixen en relació amb el tractament de les seues dades personals

i) Declaració responsable de pertinença a empresa matriu, matriu última i filials, indicant nom i NIF d'aquesta/es si és procedent.

3.2. S'haurà d'aportar una de les declaracions responsables següents:

a) Declaració individual o conjunt dels socis que participen en el programa de pertinença a aquesta i autorització a incloure la seua explotació en la sol·licitud d'ajudes, així com nombre de ruscos de cada integrant, segons model normalitzat disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'adreça d'internet: sede.gva.es/es/proc1209. En cas de presentació de més d'una declaració d'un apicultor per a una mateixa actuació, aquestes declaracions seran considerades nul·les.b) Certificat del representant legal de l'agrupació en què done fe dels socis que participen en el programa i que aquests autoritzen a incloure l'explotació en la sol·licitud d'ajudes, segons model normalitzat disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'adreça d'internet: sede.gva.es/es/proc1209.

En tots dos casos s'indicaran els socis que participaven en el programa en el període pel qual sol·licita la subvenció.

4. Documentació que acredite el compliment dels criteris de preferència assenyalats en l'apartat sisé:

– Còpia de llibre d'explotació actualitzat dels apicultors integrants pels quals sol·licita l'ajuda en cas d'oposar-se a la consulta per part de l'òrgan gestor en virtut de l'assenyalat en l'apartat cinqué.2.b.– Indicació d'explotacions acollides amb figura de qualitat a la qual està acollida.

– Documentació que acredite pertinença a cooperativa.

– Relació d'explotacions que tinguen titularitat compartida o siga agricultor/a professional.Apartat sisé. Criteris de valoració de sol·licituds

1. La concessió de les subvencions previstes en aquesta ordre es realitzarà conforme a l'ordre de prelació establida en l'article 7 i els criteris objectius establits mitjançant la valoració de punts següents:a) Dimensió de les explotacions acollides a l'ajuda: entesa com el nombre de ruscos potencialment destinataris de la mesura, tant en el cas de sol·licituds presentades per titulars d'explotacions, com de sol·licituds presentades per agrupacions (fins a un màxim 5 punts). La distribució d'aquests es determinarà en trams basats en el nombre de ruscos que determinen la grandària distribuïts de la forma següent:De 15 ruscos a 200 ruscos: 2 punts.

De 201 ruscos a 300 ruscos: 2,5 punts.

De 301 ruscos a 400 ruscos: 3 punts.

De 401 ruscos a 500 ruscos: 3,5 punts.

De 501 ruscos a 600 ruscos: 4 punts.

De 601 ruscos a 700 ruscos: 4,5 punts.

Més de 700 ruscos: 5 punts.

S'entén com a nombre de ruscos potencialment destinataris de la mesura el nombre de ruscos censats en REGA l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.

b) Participació en règims figures de qualitat diferenciada reconegudes conforme al Reglament (UE) núm. 1151/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentosos, o conforme al Reglament (CE) núm. 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91, o d'acord amb marques de qualitat reconegudes mitjançant normativa autonòmica: 1 punt.

c) Pertinença del sol·licitant a una agrupació de defensa sanitària ramadera legalment reconeguda: 1 punt.

d) Pertinença del sol·licitant a una cooperativa apícola: 1 punt.

e) Que les explotacions sol·licitants tinguen titularitat compartida, a l'efecte del que s'estableix en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries o que els titulars d'explotacions sol·licitants tinguen un jove agricultor, d'acord amb la definició i condicions establides en el Reglament (UE) núm. 1307/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la PAC, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009, del Consell: 1 punt.

2. S'ha d'obtindre un mínim de 5 punts per a ser beneficiari de l'ajuda.Apartat seté. Procediment de concessió

1. La instrucció del procediment de concessió de les subvencions es duguera a terme d'acord amb el que es preveu en l'article 7 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. La concessió d'aquestes ajudes es realitzarà mitjançant règim de concurrència competitiva i en els termes establits en els articles 7 i 8 de l'esmentada ordre.2. Segons l'article 7.5 de l'esmentada ordre reguladora, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria per l'òrgan competent, aquesta resolució esgota la via administrativa. La resolució serà notificada al beneficiari d'acord amb els articles 40 i següents de la citada Llei 39/2015. La falta de resolució expressa en aquest termini suposarà la desestimació de l'ajuda, en virtut del que s'estableix en l'article 25 de la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana.3. Contra la resolució de concessió podrà interposar-se recurs de reposició davant el director de l'AVFGA en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta.4. La relació de beneficiaris amb la concessió individualitzada d'imports, i l'objecte d'aquesta es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com en la pàgina de l'AVFGA en la següent URL http://www.avfga.gva.es/es/ayuda-especifica-a-la-apicultura-y-ganaderia, i en la seu electrònica de la Generalitat en l'URL sede.gva.es/proc1209.Apartat huité. Justificació de les inversions

1. Les agrupacions sol·licitants que obtinguen una resolució estimatòria de concessió d'ajuda tindran des del dia hàbil següent al de la publicació de la resolució de concessió d'ajuda i fins al 10 de juny de 2023 per a presentar la corresponent sol·licitud de pagament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'internet sede.gva.es/es/proc1209, utilitzant els corresponents models normalitzats disponibles en aquesta.

2. S'hauran d'adjuntar els justificants bancaris i documents indicats en l'article 10 de la Llei 10/2020.

3. A la vista dels justificants aportats, i realitzat i prèvia proposta de la corresponent direcció territorial competent en matèria de ramaderia, per delegació de l'AVFGA conforme a l'acord de 13 de setembre de 2011 pel qual es deleguen funcions d'autorització de pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Aigua, autoritzarà el pagament d'aquestes ajudes.

4. La resolució de pagament serà notificada als beneficiaris d'acord amb els articles 40 i següents de la citada Llei 39/2015. A més, es publicarà en la pàgina de l'AVFGA en la següent URL http://www.avfga.gva.es/es/ayuda-especifica-a-la-apicultura-y-ganaderia, així com en el DOGV i en la seu electrònica de la Generalitat en l'URL sede.gva.es/proc1209.Apartat nové. Protecció de dades

1. La gestió de les ajudes comporta el tractament de dades de caràcter personal, havent de complir-se amb les mesures i garanties regulades en la normativa en matèria de protecció de dades, especialment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. De conformitat amb el que es preveu en els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, respecte al tractament de dades de caràcter personal cal informar el següent:

a) Nom del tractament: ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

b) Responsable del tractament: persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

c) Finalitat del tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, incloses les relatives a la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

d) Exercici de drets: les persones interessades tenen dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en la següent adreça d'internet: sede.gva.es/es/proc19970.

e) Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en la adreça d'internet següent: sede.gva.es/es/proc22094, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

f) Es pot obtindre informació més detallada en l'enllaç següent:

https://agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments en castellà

4. De conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les dades de les persones beneficiàries seran publicats d'acord amb l'article 111 d'aquest reglament i podran ser tractades per organismes d'auditoria i investigació de la Unió Europea i nacionals per a salvaguardar els interessos financers de la Unió

5. Quan la persona sol·licitant o el seu representant legal aporten dades de caràcter personal de terceres persones en el procediment administratiu, tindrà l'obligació d'informar-los dels casos següents:a) La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment.

b) La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat. Si aquesta consulta requereix autorització per llei per part de les persones les dades de les quals es consultaran, la persona sol·licitant o el seu representant legal haurà d'haver recaptat aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment.

c) La possibilitat i manera d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició que li assisteixen en relació amb el tractament de les seues dades personals.»Apartat desé. Transparència, subministrament d'informació i dades obertes

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana i de l'article 18 de la Llei general de subvencions, els subjectes beneficiaris de la subvenció hauran de complir les obligacions de transparència següents:

1. Les entitats privades hauran de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, quan:

a) Perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros.

b) Perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats públiques de la Comunitat Valenciana recollides en l'article 3 de la Llei 1/2022 en una quantia superior a 50.000 euros.

c) Les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros

En particular, hauran de publicar en els termes previstos en els principis generals de l'article 5 de la Llei 19/2013 la informació institucional i organitzativa de l'article 6 i l'econòmica i pressupostària de l'article 8 d'aquesta. Aquesta publicació es realitzarà a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP – Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/tep.

Aquesta informació s'haurà de publicar a partir de l'any següent a aquell en el qual s'hagen superat els llindars establits, i haurà de mantindre's publicada durant almenys quatre anys naturals.

2. Sense perjudici de les obligacions previstes en l'apartat anterior, totes les entitats o persones beneficiàries de subvencions hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.

3. Les entitats o persones beneficiàries de subvencions estan obligades a subministrar a l'entitat concedent, previ requeriment, tota la informació que siga necessària per al compliment per aquesta de les obligacions previstes en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, en el termini de 15 dies hàbils des del requeriment. Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que el mateix haguera sigut atés, l'òrgan que ha realitzat el requeriment podrà acordar, previ advertiment i audiència a l'interessat, la imposició de multes coercitives en els termes previstos en l'article 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril.

4. Els nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolupament de les subvencions atorgades per l'Administració de la Generalitat s'han de disposar, sempre que siga possible, com a conjunt de dades obertes.»Apartat onze. Procediment de comunicació d'irregularitats i sospites de frau

Qualsevol persona que tinga coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançades totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria podrà posar aquests fets en coneixement dels corresponents òrgans a través dels canals següents:

a) Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intevención General de l'Administració de l'Estat (SNCA), per mitjans electrònic a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest servei en l'adreça web: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/paginas/denan.aspx i en els termes establits en la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, de l'esmentat servei que pot consultar-se en la URL següent: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/paginas/normativadocumentacion.aspx.

b) Davant l'Agència Valenciana Antifrau a través de la direcció URL: https://www.antifraucv.es/buzon-de-denuncias-2/.

c) De l'Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF), conforme al Reglament (UE, Euratom) núm. 883/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de setembre de 2013, relatiu a les investigacions realitzades per l'Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF) i altra normativa sobre aquest tema. En la direcció URL: https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_es, disposa d'informació de procediment per a presentar denúncia de frau.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar recurs de reposició davant el director de l'AVFGA en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o bé ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 14 d'abril de 2023.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Rogelio Llanes Ribas.

Mapa web