Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8811 de 14.05.2020
Número identificador:  2020/3339
Referència Base de Dades:  003623/2020
 RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana. [2020/3339]

El Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura comprén el període 2020/2022. El finançament de les ajudes que es contemplen en l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana, prové en un 50 % de fons del FEAGA, en un 25 % de fons del MARM i en un 25 % de fons de la Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.En virtut de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i de l'article 13.1.h del Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària i del Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'organisme pagador de les despeses corresponents a la Política Agrícola Comuna a la Comunitat Valenciana i s'estableix la seua organització i funcionament, tots dos en la redacció vigent, resolc:Apartat primer. Objecte

Convocar, per a l'anualitat 2020, les ajudes de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana (DOGV 8798, 27 d'abril), dins del marc dels programes nacionals anuals, en concret, del recentment aprovat per a les campanyes 2020, 2021 i 2022 segons Decisió d'Execució (UE) 2019/974, de la Comissió, de 12 de juny de 2019, per la qual s'aproven els programes nacionals de millora de la producció i comercialització de productes apícoles.

Apartat segon. Línia pressupostària

Les ajudes convocades per la present resolució es concediran amb càrrec a la línia S0830000 (capítol IV) de l'Agència de Foment i Garantia Agrària (d'ara en avant, AVFGA) i a la S0831000 (capítol VII) de l'AVFGA.Apartat tercer. Distribució d'imports

La línia pressupostària per a les actuacions contingudes en l'article 4 de l'Ordre reguladora pel que fa als apartats 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c), 4.1.d), 4.2.a), 4.2.b), 4.2.c), 4.4.a), 4.4.b), 4.6.a), 4.6.b), 4.6.c), 4.7.a), 4.7.b), 4.7.c) i 4.7.d) serà amb càrrec a la línia S0830000 (capítol IV) de l'AVFGA per un import de 800.000 €; per a les actuacions contemplades en els apartats 4.3), 4.4.c), 4.5.a) i 4.5.b) de l'article 4, la línia pressupostària serà la S0831000 (capítol VII) de l'AVFGA, per un import 600.000 €. Constant informe del Servei Econòmic Financer de l'AVFGA, que acredita l'existència de consignació pressupostària suficient per a cobrir els costos indicats per a cada capítol, es tindrà en compte l'import global màxim definitiu per a l'exercici 2020 per un total d'1.400.000 €.Apartat quart. Beneficiaris i mesures subvencionables

1. Podran sol·licitar les ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions apícoles, incloses aquelles de titularitat compartida contemplades en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, que complisquen amb els requisits establits en l'article 3 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril.

2. En virtut del que s'estableix en l'article 3 del Reial decret 930/2017, podran ser objecte d'ajudes, les activitats o inversions que s'especifiquen en l'article 4 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril.Apartat cinqué. Sol·licitud i termini de presentació

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la present resolució al DOGV. Les sol·licituds utilitzaran el model normalitzat, segons el procediment indicat en l'article 6.3 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de 2020, que també podrà descarregar-se des de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL http://www.gva.es/proc1209

2. Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que es disposa en l'apartat 1 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada per la Covid-19. Les sol·licituds i documents que es presenten telemàticament durant el període de suspensió establit en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis conformement amb el que es disposa en aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracta. Es considerarà amb caràcter general com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'aixecament de la suspensió.3. Els sol·licitants podran acollir-se a la totalitat de les mesures indicades en l'article 4 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, amb els requisits i límits indicats en la mencionada ordre.

4. Les sol·licituds i la documentació que s'hi adjunta, tal com estableix l'article 6 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, i podran presentar també en qualsevol dels registres establits en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.5. El total de sol·licituds registrades, que complisquen els requisits mínims establits en l'esmentada Ordre de 22 d'abril, seran ordenades i valorades d'acord amb l'article 7.

6. L'òrgan gestor del procediment d'aquest procediment està autoritzat per a consultar la següent informació: identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal, i dades d'estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. No obstant això, si vol oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta de la consulta a la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'hi oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. Així mateix, l'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per l'interessat per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. En cas contrari, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.

Apartat sisé. Sol·licitud telemàtica

1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que no hi estiguen obligats i opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/es/proc1209En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds han de signar-se amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si escau, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, els restants documents que s'adjunten, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això.

2. Si algun dels subjectes als quals fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, presenta la seua sol·licitud presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació electrònica.Apartat seté. Justificació d'inversions

1. El termini d'execució de les inversions finalitzarà l'últim dia de la campanya FEAGA (31.07.2020).

2. El termini de presentació davant l'autoritat competent, dels justificants i altres documents indicats en l'article 10 de l'esmentada Ordre 10/2020 de 22 d'abril, reguladora d'aquestes ajudes, finalitza el dia 31 de juliol, coincidint amb el final de la corresponent campanya FEAGA indicada en el punt anterior. L'incompliment d'aquest termini suposarà, després de la incoació d'un expedient amb audiència a l'interessat, la pèrdua de les ajudes. No obstant això, per a les inversions en contractació de personal tècnic amb contracte de continuïtat el termini anterior s'amplia fins al 20 d'agost per a la justificació d'aquesta despesa en personal.

3. Per a l'exercici 2020, les sol·licituds d'ajuda destinades a la contractació de tècnics podran recollir les despeses realitzades des de l'1 d'agost de 2019 fins al 31 de juliol de 2020.Apartat huité. Procediment de concessió

1. La instrucció del procediment de concessió de les subvencions es durà a terme d'acord amb el que es preveu en l'article 7 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril. La concessió d'aquestes ajudes es realitzarà mitjançant règim de concurrència competitiva i en els termes establits en els articles 7 i 8 de l'esmentada ordre.

2. D'acord amb l'article 7.5 de l'esmentada ordre reguladora, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria per l'òrgan competent. Aquesta resolució esgota la via administrativa. La resolució serà notificada segons els articles 40 i 41 de l'esmentada Llei 39/2015. La falta de resolució expressa en aquest termini suposarà la desestimació de l'ajuda, sense perjudici del que s'estableix en l'article 25 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana.

3. Contra la resolució de concessió podrà interposar-se un recurs de reposició davant el director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé ser impugnada directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.

4. La relació de beneficiaris amb la concessió individualitzada d'imports i l'objecte d'aquesta es publicaran en la pàgina web de l'Agència Valenciana Foment i Garantia Agrària en l'URL http://www.avfga.gva.es/es/ayuda-especifica-a-la-apicultura-y-ganaderia, i en la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça http://www.gva.es/es/proc12095. Els imports dels beneficiaris d'aquesta convocatòria, que s'autoritzen per al pagament per mitjà d'una resolució del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, seran pagats abans del 16 d'octubre de la campanya apícola següent per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el compte indicat en la seua sol·licitud d'ajuda, a través de tres transferències bancàries per cada línia pressupostària indicada en l'apartat segon. Cadascuna d'aquestes transferències correspondrà al percentatge de cofinançament aportat pel FEAGA, el MAPA, i la Generalitat Valenciana, que serà indicat en la resolució de pagament.Apartat nové. Ruscos puntuables en la ponderació de sol·licitudsCom a referència del nombre de ruscos que cal valorar en l'article 5.1.a de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, es prendrà el cens reflectit en el Registre d'Explotacions Ramaderes en la data d'inici de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'apartat quart d'aquesta resolució.Apartat desé. Conceptes materials subvencionables en la línia C

En l'annex adjunt s'estableixen els conceptes subvencionables acollits a l'article 4.3, de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, reguladora d'aquestes ajudes.Apartat onzé. Imports màxims pel tractament de varroasi, dimensió significativa i hora lectiva de curs

1. L'import màxim subvencionable per rusc per tractament de varroasi amb tractaments quimioterapèutics o compatibles amb l'apicultura ecològica autoritzats per l'Agència Espanyola de Medicament i Productes Sanitaris (línia B) és de 2 €.

2. L'acreditació de dimensió significativa per part del beneficiari d'ajuda per a les línies F i G s'estableix en 150 tones de mel produïda i comercialitzada.

3. L'import màxim subvencionable per hora lectiva de curs per a la línia A s'estableix en 40 €.Apartat dotzé. Procediment de comunicació d'irregularitats i sospites de frau

Qualsevol persona que tinga coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançades totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc de la present convocatòria, pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intevención General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònic a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest Servei en l'adreça web: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/paginas/inicio.aspx i en els termes establits en la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del mencionat servei, que pot consultar-se en l'adreça següent:

http://www.hisenda.gva.es/documents/90598251/165748060/ComunicacionSNCA+1-2017+06.04.2017Canaldenuncias.pdf/0356c08d-0e02-4cf6-b820-19f28fcee69fApartat tretze. Sobre protecció de dades de caràcter personal i transparència

1. El procediment administratiu derivat de la present convocatòria comporta el tractament de dades de caràcter personal en el marc del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.2. La informació relativa al tractament de les dades de caràcter personal es troba disponible en el Registre d'Activitats de Tractament, publicat en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'agricultura. En concret, la informació bàsica del tractament és la següent:– Nom del tractament: ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

– Identitat del responsable del tractament: persona titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

– Finalitat del Tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

– Exercici de dret: pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal, de manera presencial mitjançant la presentació d'escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Haurà d'especificar-se quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i, si no s'autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, haurà d'aportar-se la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podran exercir-se els drets de manera telemàtica a través del següent enllaç: http://www.gva.es/es/proc19970– Reclamacions: en cas de considerar-se vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar-se una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/

Se'n pot obtindre més informació detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es /es/ registre-de-tractaments

3. De conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) 1306/2013, les dades de les persones beneficiàries seran publicades conformement amb l'article 111 d'aquest reglament, i podran ser tractades per organismes d'auditoria i investigació de la Unió Europea i nacionals per a salvaguardar els interessos financers de la Unió.

4. Quan al llarg del procediment administratiu es vulguen aportar dades de caràcter personal de terceres persones, la persona sol·licitant, o el seu representant legal, haurà de complir l'obligació d'informar-los de la comunicació d'aquestes dades a la conselleria, així com el tractament de les dades per part d'aquesta.

5. Les entitats beneficiàries han de complir el que s'estableix en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte de l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que s'estableix en els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015, així com en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre, general de subvencions.La present resolució posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar un recurs de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé ser impugnada directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.València, 9 de maig de 2020.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero.

ANNEX

Conceptes subvencionables línia C,

de l'article 4.3 de l'Ordre de 22 d'abril.Alimentador de quadres – desoperculadora Fons sanitaris rusc

Bomba tràfec de mel * Grua en camió

Caldera Grup electrogen

Cambra escalfador Laminadora

Carretó manual Netejador pol·len

Caça-pol·len Maduradores

Centrifugadora d'opercles Marcador de ruscos.

Cerificador Nuclis

Rusc horitzontal Palets / enfaixats

Rusc verticalw Pinces i altres accessoris grua camió

Quadres/alces i mitges alces

per a ruscos Premsa d'opercles

Cubeta fonedora de cera

i separadora de mel * Plataforma elevadora en camió

Cubetes desoperculadors Remolcs

Depòsits i bidons per a transhumància Sistemes protecció, vigilància o

geolocalització, integrats en ruscos

Desbrossadora Assecador pol·len

Desoperculador Bufador

Elevador de quadres desoperculadora Tendals

Extractors Transpalet

Els conceptes assenyalats amb un asterisc (*) hauran de ser instal·lats en vehicles propietat del beneficiari, per al desenvolupament de la transhumància dels seus ruscos.

Mapa web