Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de març de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2023-2024.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9567 de 03.04.2023
Número identificador:  2023/3481
Referència Base de Dades:  003475/2023
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de març de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2023-2024. [2023/3481]Detectada una errada en la Resolució de 15 de març de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2023-2024, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 9562 de data 27 de març de 2023, es modifica quant a la data d'inici del període d'admissió als següents procediments:Annex I. Calendari d'admissió i matrícula per a ensenyaments de Formació Professional de grau bàsic, apartat 4:

On diu: «4. Termini de sol·licituds d'admissió per a cicles de Formació Professional de grau bàsic: del 20 al 30 de maig ambdós inclusivament»;

Ha de dir: «4. Termini de sol·licituds d'admissió per a cicles de Formació Professional de grau bàsic: del 22 al 30 de maig ambdós inclusivament».Annex II. Calendari d'admissió i matrícula per a ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i grau superior, per a les modalitats presencial i semipresencial, apartat 4:

On diu: «4. Termini de realització de sol·licituds d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional, en modalitat presencial o semipresencial: del 20 al 30 de maig ambdós inclusivament»;

Ha de dir: «4. Termini de realització de sol·licituds d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional, en modalitat presencial o semipresencial: del 22 al 30 de maig ambdós inclusivament».Annex V. Calendari d'admissió i matrícula en els cursos d'especialització, apartat 2:

On diu: «2. Presentació de sol·licituds, del 20 al 30 de maig ambdós inclusivament, juntament amb la documentació necessària per poder accedir als cursos d'especialització si ja es disposa d'aquesta»;

Ha de dir: «2. Presentació de sol·licituds, del 22 al 30 de maig ambdós inclusivament, juntament amb la documentació necessària per poder accedir als cursos d'especialització si ja es disposa d'aquesta».En conseqüència, l'annex VI de l'esmentada resolució queda redactat de la manera següent:

València, 29 de març de 2023.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

Mapa web