Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses per al concurs oposició per a la provisió de vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9305 de 24.03.2022
Número identificador:  2022/1974
Referència Base de Dades:  002412/2022
 RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses per al concurs oposició per a la provisió de vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/1974]

De conformitat amb la base 4.1 de la Resolució de 9 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants d'auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 9067, 22.04.2021), aquesta Direcció General de Recursos Humans resol aprovar el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, que figura en l'annex I.Les persones aspirants podran realitzar les al·legacions i/o esmenes que consideren en el termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per a això disposaran d'un manual d'instruccions bàsiques on es troba el procediment a seguir per a la presentació d'al·legacions i/o esmenes a l'admissió provisional a aquest procés selectiu i que es troba en el següent enllaç:

A més, es publicarà en la pàgina web d'aquesta conselleria (www.san.gva.es), en l'apartat «Recursos humans / Oposicions i trasllats / Concurs oposició».València, 2 de març de 2022.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.

Mapa web