Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de Laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9303 de 22.03.2022
Número identificador:  2022/1811
Referència Base de Dades:  002308/2022
 RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de Laboratori dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/1811]

De conformitat amb la base 4.1 de la Resolució de 19 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de Laboratori, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 9077, 06.05.2021), aquesta Direcció General de Recursos Humans resol aprovar el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, que figura en l'annex I.

Les persones aspirants podran realitzar les al·legacions i/o esmenes que consideren en el termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per a això disposaran d'un manual d'instruccions bàsiques on es troba el procediment a seguir per a la presentació d'al·legacions i/o esmenes a l'admissió provisional a aquest procés selectiu i que es troba en el següent enllaç:https://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdfA més, es publicarà en la pàgina web d'aquesta conselleria (www.san.gva.es) en l'apartat «Recursos humans / Oposicions i trasllats / Concurs oposició».València, 28 de febrer de 2022.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.

Mapa web