Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ 22 de febrer de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9286 de 25.02.2022
Número identificador:  2022/1464
Referència Base de Dades:  001545/2022
 RESOLUCIÓ 22 de febrer de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022. [2022/1464]

Amb data 22 de desembre de 2021, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Resolució de 17 de desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana (DOGV 9240).

L'apartat tercer de l'esmentada resolució estableix que aquestes quantitats són susceptibles d'ampliació fins al 100 % de l'import de la línia pressupostària corresponent a l'exercici 2022.

Una vegada publicada la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 i a la vista que el crèdit disponible per a les línies pressupostàries X8168000 (capítol IV) i la X8169000 (capítol VII) excedeix de la quantia establida en l'esmentada resolució de 17 de desembre de 2021, escau incrementar la quantia màxima de la convocatòria de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022 en un total d'1.266.880 euros.

De conformitat amb el que s'ha exposat anteriorment, resolc:Donar publicitat a l'ampliació de crèdit disponible per a la convocatòria de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana, aprovada per a l'exercici 2022 mitjançant la Resolució de 17 de desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, amb càrrec a la partida pressupostària següent:Aplicació pressupostària 12.91

Capítol 4 / Línia: S0830000 – Quantia total del capítol: 1.303.200 euros

Capítol 7/ Línia: S0831000 – Quantia total del capítol: 943.680 eurosValència, 22 de febrer de 2022.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Rogelio Llanes Ribas.

Mapa web