Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les EmergènciesTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7976 de 09.02.2017
Número identificador:  2017/1042
Referència Base de Dades:  001394/2017
 LLEI 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències [2017/1042]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

PREÀMBULIEl sector públic instrumental de la Generalitat s'organitza a l'entorn de diferents àrees funcionals de planificació i execució de polítiques públiques; cultura, art i oci; mobilitat i transport; medi ambient i gestió de residus; sanitat i benestar social; innovació, competitivitat i investigació, i promoció, construcció i gestió d'infraestructures. Juntament amb aquests eixos hem d'incorporar un compendi competencial important: la seguretat i gestió de les emergències.

El projecte que abordem és una etapa crítica en el camí ancestral del poble valencià en la recerca del benestar, la seguretat i la relació òptima amb el nostre entorn natural i amb els avanços tècnics que creen risc.Les catàstrofes naturals o els esdeveniments provocats per l'ésser humà no són només fets en la història del poble valencià, sinó que són fites que han marcat irremeiablement la nostra manera de relacionar-nos amb la terra, amb el nostre entorn i entre nosaltres: els terratrèmols de Montesa de 1748, de Torrevella en 1829, la Riuada de 1957, la Pantanada de Tous de 1982, els incendis de 1994 i 2012, que van afectar tota la Comunitat Valenciana, o l'incendi d'Aiora que ha estat el més gran d'Espanya des que n'hi ha dades.

No hem d'oblidar els nous escenaris de risc derivats del canvi climàtic, que han estat reconeguts i posats de manifest en diversos fòrums de la Comunitat Valenciana, des de les Jornades sobre el Canvi Climàtic, organitzades pel Consell Valencià de Cultura en 2007, fins al fòrum El Mediterrani davant del Canvi Climàtic, que va tenir lloc a València al novembre de 2015.

La nostra capacitat de respondre a l'inesperat, d'afrontar col·lectivament el desastre, no és només un element essencial en la construcció d'una societat madura, un atribut de civilització i modernitat, sinó que es tracta d'un esforç permanent d'adaptació als canvis lents i dràstics que pateix el medi ambient i als canvis ràpids i irreversibles que experimentem com a col·lectiu. Cap succés repeteix, any rere any, les mateixes característiques, els mateixos paràmetres, però tampoc nosaltres, individualment i col·lectivament, reaccionem de la mateixa manera a la tragèdia ara que fa una dècada o fa un segle. Si bé l'emergència i el desastre ens connecten amb els nostres sentiments més bàsics (por, pànic, desemparament), amb una part immanent de nosaltres, la nostra organització social té un paper clau en com el desastre ens afecta, quines seqüeles deixa en nosaltres i en el nostre entorn.

Els canvis recents en la nostra societat, el nou paradigma de relació il·luminat per la tecnologia actual, han estès la imatge cultural del desastre més enllà dels límits temporals de l'esdeveniment, que fins i tot existeix sense que es done cap tragèdia, fins a conformar el que després han anomenat «societat o civilització del risc». En el cas de les emergències, a la confluència de diverses institucions hem d'unir la importància de la col·laboració ciutadana, individual i col·lectiva, i la naturalesa supraterritorial de les incidències. Són matèries, per tant, que requereixen un abordatge estratègic principal i ambiciós.

La Comunitat Valenciana, d'altra banda, és una de les que més activitat turística té en el conjunt de l'Estat espanyol, tant a nivell nacional com internacional. En 2014 la Comunitat Valenciana va rebre 22,9 milions de turistes, i el pes específic d'aquest sector representa un 12 % del PIB valencià. La seguretat és una de les pautes principals en l'elecció de la destinació, i açò s'ha d'interpretar com un estat objectiu i subjectiu que ens permet percebre que ens desplacem en un espai exempt de riscs reals o potencials de qualsevol tipus.IILa seguretat pública, en el nostre marc constitucional i estatutari, està determinada principalment pels articles 104, 148 i 149 de la Constitució espanyola; els articles 49 i 55 de l'Estatut, i, d'altra banda, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, i per la Llei de bases de règim local.

Així, el nostre ordenament jurídic atribueix la implementació de les competències en matèria de seguretat pública a les distintes administracions territorials, sempre des dels principis de cooperació recíproca i de coordinació, amb la finalitat d'oferir a la ciutadania un servei públic que garantisca el ple exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.

El nostre estatut d'autonomia, en l'article 49, estableix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de protecció civil i seguretat pública, i la nova redacció de l'article 55 disposa que la Generalitat, per mitjà d'una llei de les Corts, crearà un cos únic de la policia autònoma de la Comunitat Valenciana.

En l'article 55.3 de l'Estatut s'estableix que és competència de la Generalitat, en el marc de la llei orgànica a què es refereix l'article 149.1.29 de la Constitució, el comandament suprem de la policia autònoma i la coordinació de l'actuació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua dependència de les autoritats municipals.

Quant a la coordinació de les policies locals, la Generalitat ha exercit les competències de desplegament normatiu, establiment de les normes marc, selecció i formació, i l'homogeneïtzació dels diversos cossos de policies locals en matèria de mitjans tècnics.A més a més, des de 1992, la Comunitat Valenciana disposa de l'adscripció d'una unitat del Cos Nacional de Policia per a l'exercici de les competències fixades en l'article 38.1 de la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat en el nostre àmbit territorial.

En matèria de seguretat, aquesta llei atribueix a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències les funcions de direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria de seguretat pública i protecció ciutadana, i la coordinació de les policies locals, entesa com la determinació dels criteris necessaris per a la millor adequació de la formació, l'organització, la dotació i l'actuació de les policies locals al sistema i els fins generals de la seguretat pública.

Amb l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències es crea el marc idoni per a escometre en profunditat aquesta circumstància, ja que la integració de les policies locals en un cos policial autonòmic únic podria ser el referent d'actuació en múltiples matèries de competència autonòmica. El cos de policia autonòmica, juntament amb els cossos de policies locals, farien viable la cobertura i el desplegament de les competències policials als municipis de la geografia autonòmica, amb una concepció àmplia de potenciació i projecció del cos únic de policia autònoma de la Comunitat Valenciana.

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències representa també un avanç en la consolidació de vies de participació per mitjà de l'adscripció d'uns òrgans col·legiats consultius en matèria de seguretat: la Comissió de Coordinació de Policies Locals i l'Observatori de Seguretat a la Comunitat Valenciana. Aquest observatori és un òrgan consultiu i deliberant; d'anàlisi, estudi, assessorament i prospectiva en matèries relacionades amb la seguretat en els seus múltiples vessants, i integrat per representants de l'administració estatal, autonòmica i els ens locals; per les forces i cossos de seguretat amb presència en la Comunitat Valenciana i per la seguretat privada; per les universitats públiques valencianes i pel poder judicial.L'Observatori de Seguretat es constitueix com a fòrum d'intercanvi, comunicació i propostes entre administracions i organismes públics i també amb la societat civil, al qual competeix principalment analitzar, estudiar i informar sobre les diferents qüestions en matèria de seguretat pública que succeïsquen a la Comunitat Valenciana, i formular conclusions, recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors en matèria de seguretat, gestió de recursos humans de les forces i cossos de seguretat, mitjans tècnics i infraestructures, i també sobre sistemes d'informació relacionats amb la seguretat.

Aquesta llei suposa la modificació de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de policies locals i de coordinació de policies locals de la comunitat, en els articles 7 i 9.2. La modificació obeeix a incloure la nova Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències com a òrgan que exercirà funcions i competències de la Generalitat en matèria de coordinació de policies locals. D'altra banda, es modifica l'article 12, referit a la composició de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, ja que aquesta comissió és un òrgan de participació adscrit a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en el qual s'introdueix la representació de policies locals com a membres d'aquesta.IIIL'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències constitueix una nova estructura funcional més dinàmica i eficient, però també representa la simplificació dels òrgans col·legiats de coordinació i cooperació interadministrativa que actualment intervenen en aquests àmbits i el naixement d'un ens aprehensible pel ciutadà com a màxim ens de referència en matèria de seguretat i emergències a la Comunitat Valenciana.Molts són els esforços realitzats fins al moment i n'és la fita principal la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de protecció civil i gestió d'emergències, i les normes que la despleguen, tant en la reorganització de serveis unificats per matèries d'algunes conselleries com en el disseny d'espais de participació i tècnics en protecció civil i gestió d'emergències.

És necessària, no obstant això, la constitució d'un ens recognoscible, no sols a nivell intern i orgànic dins de la Generalitat sinó també per la ciutadania i els agents socials, com a responsable de la seguretat i la resposta a les emergències en el territori valencià, que puga respondre de manera integral als controls econòmics i d'exercici més rigorosos, i que represente una imatge clara de les polítiques públiques de seguretat i emergències a la Comunitat Valenciana. La seua funció és unificar les directrius estratègiques, fixar un marc normatiu d'actuació, desplegar un catàleg de serveis i d'activitats comunes, utilitzar criteris semblants de gestió i disposar d'espais de participació i deliberació, respectant sempre l'autonomia de les entitats implicades i una major coordinació i control en la presa de decisions i en la gestió dels recursos.En aquest sentit, s'incorpora al text d'aquesta llei la modificació dels articles 32, 37, 59 i 78 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències, en compliment de la Resolució de 21 de març de 2016 aprovada per la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local de les Corts, referida a la substitució de les categories de tots els treballadors de les unitats de brigades d'emergències per la de bombers forestals.

Així mateix, l'aprovació de la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de la Comunitat Valenciana, ha permès la regulació de l'ordenació general dels SPEIS com també l'establiment dels criteris bàsics per a coordinar-los. En compliment de l'article 16 d'aquesta llei, es va crear la Comissió de Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana mitjançant el Decret 27/2012, de 3 de febrer del Consell, modificat pel Decret 92/2015, de 12 de juny, del Consell, que regula la composició i el règim de funcionament de la dita comissió, i que ha permès establir el fòrum de coordinació necessari entre la Generalitat i els serveis de bombers que hi ha a la Comunitat Valenciana.Es planteja un nou espai de gestió adaptat a les noves necessitats i respostes en matèria de seguretat i gestió de les emergències: l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.TÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Creació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

1. Es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (d'ara en avant AVSRE) com a organisme autònom dels prevists en l'article 154 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, al qual s'encomana, en règim de descentralització funcional, l'execució de les polítiques de la Generalitat en matèria d'interior, seguretat pública, protecció ciutadana i coordinació de policies locals. Així mateix, li correspon la gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana, i el desenvolupament de la formació de les policies locals, personal de serveis essencials i complementaris d'intervenció davant d'emergències, protecció civil, gestió d'emergència, extinció d'incendis, salvaments i participació de la Generalitat en els consorcis de bombers, com també la direcció i gestió de la comanda del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.2. L'AVSRE té personalitat jurídica pública pròpia i plena capacitat d'obrar per a organitzar i exercir les funcions que se li atribuïsquen i per al compliment dels fins que té encomanats.Article 2. Adscripció orgànica

1. L'AVSRE queda adscrita orgànicament al departament del Consell amb competències en matèria de seguretat i gestió de les emergències, a través de la direcció general amb atribucions en aquestes matèries, la qual exercirà les facultats de superior direcció, control i tutela que li atribuïsquen aquesta llei i la resta de l'ordenament jurídic.

2. Correspon al departament del Consell amb competències en matèria de seguretat i gestió de les emergències la fixació de les polítiques públiques autonòmiques en aquestes matèries.Article 3. Fins

1. L'AVSRE té com a finalitat donar una resposta eficaç i eficient a les necessitats incloses en el seu àmbit d'actuació, que faça possible una gestió millor i més àgil dels recursos, una major participació i assumpció de responsabilitats, l'oferta de solucions davant de situacions d'emergència i situacions que atempten contra la seguretat de persones i béns, i també aconseguir una major participació de la societat i una modernització del sistema públic de resposta a les emergències.

2. En especial, se li assignen, amb caràcter específic, la consecució dels objectius següents:

a) La coordinació de les policies locals entesa com la determinació dels criteris necessaris per a l'adequació millor de la formació, organització, dotació i actuació de les policies locals al sistema i fins generals de la seguretat pública.

b) La direcció i gestió de les polítiques relacionades amb la formació i selecció de policies locals i dels serveis de bombers, la formació dels serveis essencials i complementaris d'emergències, i també la direcció i gestió de l'organisme o de la unitat administrativa que assumisca les competències en aquesta matèria.

c) La direcció i gestió efectives de les polítiques de la Generalitat en matèria de protecció civil i emergències i extinció d'incendis forestals, segons el que estableix la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències; la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana; la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de la Comunitat Valenciana, i en tota la normativa aplicable, en coordinació amb altres administracions públiques.d) La direcció i gestió de la participació de la Generalitat en els consorcis provincials de bombers.

e) La direcció i gestió de la comanda feta pel Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.

f) L'anàlisi de la vulnerabilitat del territori de la Comunitat Valenciana per a l'elaboració dels mapes de riscs, entesos com la representació cartogràfica de les zones que puguen resultar afectades per situacions susceptibles de generar un risc.

g) L'increment de la prevenció de les situacions de risc i la disminució de les seues conseqüències.

h) El foment de la promoció de l'autoprotecció per mitjà de la informació i sensibilització necessària dels ciutadans, empreses i institucions.

i) La planificació eficaç de la resposta davant de sinistres produïts o previsibles, per mitjà de plans de protecció civil.

j) L'establiment de l'estructura de coordinació, les comunicacions, el sistema de comandament i el control comú dels òrgans i entitats que actuen en resposta a l'emergència.

k) La qualitat i recepció immediata i la gestió de les telefonades d'emergència dels ciutadans a través del 112 Comunitat Valenciana.

l) La intervenció eficient per a pal·liar i corregir les causes i minimitzar els efectes de les situacions d'emergències.

m) La coordinació procedent de la rehabilitació de les zones afectades per les emergències i la gestió de la tornada a la normalitat.

n) La garantia de la formació adequada de les persones que pertanyen als serveis d'intervenció. I l'establiment de les dotacions mínimes de mitjans materials en funció dels diferents tipus d'intervenció.o) L'increment de la coordinació dels diferents serveis d'intervenció en emergències i vetlar la implementació de mesures en seguretat i salut en el treball d'aquests.

p) En relació amb la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana, la direcció i gestió derivades de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, com també l'acord administratiu de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i la Generalitat en matèria policial i l'exercici de les competències en matèria de personal i operativa dels membres de la dita unitat.

q) La coordinació o transmissió d'informació suficients en matèria d'emergències, segons els plans d'actuació establits per a això, si és el cas.

r) Estudiar el disseny d'una policia autònoma valenciana dependent del Consell. També les polítiques de coordinació i integració dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament que puguen conduir cap a la creació d'un cos únic al servei de la comunitat autònoma.

Article 4. Funcions

Per al compliment dels seus fins, l'AVSRE té les funcions següents:a) Desplegar i coordinar la política i els programes en matèria de protecció civil i gestió d'emergències segons les directrius emanades del Consell de la Generalitat.

b) Elaborar el Pla territorial d'emergència de la Comunitat Valenciana, els plans especials, els procediments d'actuació i els protocols operatius del Centre de Coordinació d'Emergències i del 112 Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Gestionar el Registre autonòmic de plans d'autoprotecció.

c.1) Gestionar el Registre de Bombers de la Comunitat Valenciana.

c.2) Gestionar el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

c.3) Gestionar els expedients de concessió de distincions de la Generalitat en matèria de protecció civil.

d) Requerir de les restants administracions públiques, entitats públiques o privades i particulars la col·laboració necessària per al compliment de les obligacions establides en aquesta llei.

e) Establir els mitjans per a fomentar actuacions que contribuïsquen a la prevenció de sinistres, a l'atenuació dels seus efectes i en general a la presa de consciència i sensibilització dels ciutadans de la importància de la protecció civil.

f) Gestionar el Centre de Coordinació d'Emergències.

g) Gestionar l'extinció dels incendis forestals.

h) Coordinar entre si els serveis públics o privats que hagen d'intervenir en situacions d'emergència.

i) Disposar dels mapes de riscs i elaborar el catàleg de recursos d'emergència i d'activitats amb risc de la Comunitat Valenciana.j) Promocionar i fomentar la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a les activitats de protecció civil.

k) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establits en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències.

l) Impulsar i coordinar les actuacions de les diferents administracions per a la tornada a la normalitat després d'una situació d'emergència declarada.

m) Participar en els plans d'emergència de caràcter estatal i local.

n) Intervenir operativament en cas de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, com també en emergències menors i, específicament, en cas d'incendis, salvament i rescat de persones i béns.

o) Donar suport als serveis o entitats que intervinguen en casos d'emergència quant a la planificació, logística operativa i de comunicacions.

p) Informar i formar en matèria de protecció civil a la població en general i a col·lectius específics afectats pels plans corresponents.q) Dur a terme els estudis necessaris per a l'elaboració del Pla territorial de protecció civil, dels plans especials i de les línies directrius per a l'elaboració dels plans territorials que corresponguen.r) Dirigir i gestionar les polítiques de la Generalitat en matèria de seguretat pública i seguretat ciutadana.

s) Gestionar el Registre de Policies Locals de la Comunitat Valenciana i el que es fixe per al personal dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament.

t) Proposar i elaborar l'estudi, l'assessorament i el desenvolupament normatiu apropiat tant en matèria de policia local com del personal dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament a la Comunitat Valenciana.

u) Prestar informació i assessorament jurídic i tècnic en les matèries que els són pròpies als cossos de policia local; als serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; als agents mediambientals, i a les administracions corresponents.

v) Gestionar els expedients de concessió de reconeixement, distincions i condecoracions al mèrit tant dels cossos de policia local com dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament, i als agents mediambientals.

w) Aquelles altres que li atribuïsca la normativa vigent.

L'execució d'aquestes funcions es realitzarà en el marc de la política de prevenció de riscs adoptada pels òrgans administratius de la Generalitat competents per raó de la matèria.

TÍTOL II

Estructura orgànicaCAPÍTOL I

Òrgans de l'AVSREArticle 5. Òrgans

1. Són òrgans directius de l'AVSRE:

a) El Consell de Direcció de l'AVSRE.

b) La Direcció de l'AVSRE.

2. Són òrgans de participació adscrits a l'AVSRE:

a) La Comissió de Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana.

b) La Mesa Sectorial de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana.

c) La Comissió de Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.

d) L'Observatori de la Seguretat de la Comunitat Valenciana, creat i regulat per la seua pròpia normativa específica, en matèria de coordinació de policia local.

e) La Comissió de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

f) Qualsevol altre que es cree amb aquesta naturalesa, tant mitjançant norma legal com reglamentària.

3. Són òrgans adscrits a l'AVSRE:

a) L'Institut Valencià de Seguretat i Resposta a les Emergències (IVASPE).

b) El Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL II

El Consell de DireccióArticle 6. Composició del Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció de l'AVSRE està format per la Presidència, dos vicepresidències i pels vocals:

a) La Presidència del Consell de Direcció l'assumirà la persona titular de la conselleria competent en matèria de justícia.

b) La Vicepresidència I correspon a la persona que tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

c) La Vicepresidència II correspon a la persona que tinga la titularitat de la direcció general competent en matèria de seguretat i emergències.

d) Són vocals del Consell de Direcció:

– La persona titular de la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat o, si és el cas, de la conselleria competent en matèria de seguretat i atenció a les emergències.

– Una persona representant, amb categoria mínima de director o directora general, de la conselleria competent en matèria de pressuposts.– Una persona representant, amb categoria mínima de director o directora general , de la conselleria competent en matèria de sanitat.

– Una persona representant, amb categoria mínima de director o directora general, de la conselleria competent en ordenació del territori.– Una persona representant, amb categoria mínima de director o directora general, de la conselleria competent en matèria de tecnologia de la informació i comunicacions.

– Una persona representant, amb categoria mínima de director o directora general, de la conselleria competent en matèria d'administració local.

– Una persona representant, amb categoria mínima de director o directora general, de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

– Una persona representant, amb categoria mínima de director o directora general, de la conselleria competent en matèria d'energia.

– Una persona representant, amb categoria mínima de director o directora general, de la conselleria competent en matèria de prevenció de riscs laborals.

– Una persona representant, amb categoria mínima de director o directora general, de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

– Els diputats delegats o les diputades delegades dels consorcis provincials de bombers de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.– Els regidors delegats o les regidores delegades dels ajuntaments en matèria de seguretat ciutadana dels tres municipis capitals de província de la Comunitat Valenciana.

– La persona que tinga la titularitat de la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, o la persona en qui delegue.

– La persona que tinga la direcció de la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana.

– Una persona representant amb categoria, almenys, de director o directora general de la conselleria competent en matèria d'educació.

– La persona que exercisca la titularitat de la presidència de la Federació Valenciana de Municipis i províncies.

2. Les persones que tinguen el càrrec de vocals han de ser nomenades i separades pel Consell a proposta de la persona que ocupe la Presidència de la Generalitat. Sense perjudici de les persones que tinguen la condició de membres del Consell per raó del seu càrrec, es procurarà que en la part més flexible de la composició es compense per a arribar a l'equilibri entre els gèneres. En tot cas, es tendirà a la composició equilibrada en la presència de dones i homes de manera que, en el conjunt, les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent.

3. En el si del Consell de Direcció es constituirà la seua Comissió Permanent, que tindrà la composició següent:

a) La persona que exercisca la direcció de l'AVSRE.

b) La persona titular de la Sotssecretaria de la Presidència o, si escau, de la conselleria competent en matèria de seguretat i emergències.

c) Una persona representant, amb categoria, almenys, de director o directora general, de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

d) La persona que exercisca la prefectura de la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana.

e) Un representant dels diputats delegats o les diputades delegades dels consorcis provincials de bombers de la Comunitat Valenciana.

4. La Secretaria del Consell de Direcció, tant del Ple com de la Comissió Permanent, serà exercida per un funcionari o una funcionària de l'AVSRE, grup A1, amb llicenciatura o grau en dret, designada per la Presidència del Consell de Direcció, que assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot.Article 7. Funcions del Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció de l'AVSRE és l'òrgan col·legiat de control, planificació i supervisió general de l'activitat de l'organisme.

2. Al Consell de Direcció corresponen les atribucions següents:

a) Aprovar les directrius generals d'actuació de l'organisme autònom, en el marc de les polítiques públiques autonòmiques en la matèria fixades per la Presidència de la Generalitat o, si és el cas, per la conselleria competent en matèria de seguretat i gestió de les emergències, d'acord amb el que estableix l'article 2 d'aquesta llei.

b) Aprovar anualment la proposta d'avantprojecte de pressuposts de l'organisme autònom perquè siga elevada al president o a la presidenta de la Generalitat, o, si és el cas, a la persona titular de la conselleria competent en matèria de seguretat i gestió de les emergències.

c) Aprovar els plans i els programes d'actuació de l'organisme per a cada exercici, com també la memòria d'activitats de l'exercici anterior.

d) Exercir el control i la supervisió de les funcions directives de l'organisme.

e) Proposar a l'òrgan competent l'adquisició o la disposició de béns immobles que puguen ser afectes o adscrits a l'AVSRE.

f) Proposar l'aprovació, si és el cas, de les taxes i preus públics de les activitats que ha de realitzar l'AVSRE.

g) Sense perjudici de demanar altres autoritzacions, correspon al director o a la directora de l'AVSRE autoritzar la firma de convenis de col·laboració i concerts amb altres entitats i organismes.

h) Ratificar les resolucions i actuacions que per urgència haja hagut d'adoptar la persona titular de la direcció de l'AVSRE.

i) Proposar al Consell, a través de la persona titular del departament del Consell competent en matèria de seguretat i gestió de les emergències, l'aprovació del reglament orgànic i funcional de l'AVSRE.j) Informar sobre les lleis que afecten les funcions que l'AVSRE té encomanades en aquesta llei i la resta de normativa que s'hi aplique.k) Informar sobre els assumptes que la Direcció de l'AVSRE sotmeta a la seua consideració.

l) Qualssevol altres que se li atribuïsquen legalment o reglamentària.Article 8. Funcions de la Comissió Permanent del Consell de DireccióLa Comissió Permanent del Consell de Direcció s'encarrega de:

a) Tractar els assumptes propis del ple de l'AVSRE que, per no admetre dilacions, hagen de ser abordats en el període interplenari.

b) Analitzar els assumptes del Consell de Direcció i elevar propostes al Ple del Consell.

c) Col·laborar amb la Direcció de l'AVSRE en el desenvolupament de les seues funcions.

d) Resoldre els dubtes de procediment i organització que puguen sorgir en el funcionament de l'AVSRE.

e) Dur a terme totes les funcions que li delegue o encomane el Ple del Consell de Direcció de l'AVSRE.Article 9. Funcionament del Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció podrà actuar en ple o en comissió permanent.

2. El Ple està integrat per la Presidència, les vicepresidències I i II i totes les vocalies del Consell de Direcció compreses en l'apartat primer de l'article 6.

3. En cas d'absència de la persona titular de la Presidència, correspondrà presidir el Ple del Consell a la Vicepresidència II.

4. El Consell de Direcció es reunirà en ple, com a mínim, una vegada cada sis mesos i, en tot cas, sempre que siga convocat per la persona titular de la Presidència o siga sol·licitat per una tercera part dels membres.

5. La Comissió Permanent del Consell de Direcció es reunirà sempre que siga necessari per a l'exercici adequat de les seues funcions, a convocatòria de la persona que ocupe la direcció de l'AVSRE, que la presidirà, o siga requerida per, almenys, dos dels seus membres.

6. La persona titular de la Presidència de Consell de Direcció, com també la de la seua Comissió Permanent, poden convocar personal tècnic o especialista a les reunions perquè els assessore.

7. El funcionament del Consell de Direcció, tant en ple com en comissió permanent, s'ha d'ajustar al que disposa la normativa que regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats del sector públic.

CAPÍTOL III

La Direcció de l'AVSREArticle 10. Nomenament de la persona titular de la Direcció de l'AVSRE

La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de seguretat i resposta a les emergències exerceix la Direcció de l'AVSRE.Article 11. Atribucions de la persona titular de la Direcció de l'AVSRE1. Corresponen a la persona titular de la Direcció de l'AVSRE les atribucions següents:

a) Exercir la funció de representació ordinària de l'AVSRE, inclosa la representació judicial i extrajudicial en qualsevol classe d'actuacions, i atorgar els poders i els mandats per a l'exercici de la representació.b) Assumir la màxima responsabilitat del funcionament dels serveis que integren l'AVSRE, exercint la direcció, gestió, inspecció i organització interna de la totalitat de les activitats, òrgans, centres, equips i instal·lacions de l'AVSRE, i impartint per a això les instruccions corresponents.

c) Executar i fer complir els acords del Consell de Direcció de l'AVSRE.

d) Elaborar la memòria anual de l'AVSRE i els programes d'actuació de la memòria.

e) Formular la proposta d'avantprojecte de pressuposts de despeses i ingressos de l'AVSRE per a l'aprovació pel Consell de Direcció de l'AVSRE.

f) La gestió econòmica i pressupostària del pressupost de l'AVSRE: autoritzar, disposar i reconèixer obligacions econòmiques, com també ordenar pagaments d'acord amb el que estableix la normativa en matèria d'hisenda pública.

g) Exercir la direcció del personal adscrit a l'AVSRE, gestionant de forma integrada els recursos humans, materials i econòmics, a fi de prestar uns serveis eficients i de qualitat.

h) Proposar les convocatòries de concursos per a la provisió de direccions d'unitats administratives de l'organisme autònom, així com les convocatòries públiques per a la provisió de llocs per lliure designació.

i) Formular les propostes en matèria de relacions de llocs de treball i oferta d'ocupació pública de l'AVSRE.

j) Incoar expedients disciplinaris per la comissió de faltes lleus, greus i molt greus i exercir la potestat disciplinària excepte quan la sanció que s'ha d'imposar siga la separació del servei en el cas que el personal subjecte a expedient siga funcionari.

k) Vetlar per la millora dels mètodes de treball, per la introducció de les innovacions tecnològiques aplicables, per la conservació i el manteniment dels centres, edificis, instal·lacions i equips, i per l'optimització dels ingressos i les despeses.

l) Exercir d'òrgan de contractació de l'AVSRE amb totes les funcions que siguen inherents a tal condició d'acord amb la normativa sobre contractació en el sector públic.

m) Acordar els encàrrecs de gestió que calguen per al compliment dels fins de l'AVSRE, l'import dels quals siga inferior a deu milions d'euros. Per a imports superiors es requerirà l'aprovació del Consell.n) Subscriure els convenis de col·laboració i acords de cooperació amb altres entitats i organismes per al compliment dels fins que té assignats l'AVSRE, amb l'autorització prèvia del Consell de Direcció.

o) Atorgar reconeixements i felicitacions en matèria de protecció civil, atenció d'emergències i seguretat, d'acord amb la normativa.p) Resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial.

q) Exercir totes les funcions que, en relació amb el seu càrrec, li encomane el Consell.

r) Administrar el patrimoni que tinga adscrit l'AVSRE.

s) Prendre les resolucions i actuacions que per motius d'urgència siguen necessàries, que s'hauran de sotmetre a la ratificació del Consell de Direcció, d'acord amb el que preveu l'apartat 2.h de l'article 7.

t) Qualssevol altres que se li atribuïsquen reglamentàriament o li siguen encomanades.

2. En cas d'absència, vacant o malaltia, o causa d'abstenció, les funcions de la direcció les exerceix la Vicepresidència I del Consell de Direcció.

3. La persona titular de la Direcció de l'AVSRE compareixerà davant de les Corts a petició pròpia o sempre que ho sol·licite algun grup parlamentari.Article 12. Delegació d'atribucions de la persona titular de la Direcció de l'AVSRE

La Direcció de l'AVSRE pot delegar l'exercici d'alguna de les seues atribucions en altres òrgans de conformitat amb el que estableix la legislació, amb l'excepció de les previstes en les lletres b i g de l'apartat primer de l'article anterior.

CAPÍTOL IV

Estructura administrativa de l'AVSREArticle 13. Unitats administratives de l'AVSRE

1. Per al compliment dels fins i l'exercici de les seues competències, l'AVSRE tindrà l'estructura administrativa que s'estime necessària per al compliment eficaç i eficient dels fins que té assignats.

2. Per decret del Consell s'aprovarà el reglament orgànic i funcional de l'AVSRE, en el qual es desplegarà la seua estructura administrativa, la seua organització i la distribució de funcions que s'encomanen a cadascuna de les unitats administratives que la conformen.TÍTOL III

Règim jurídic i economicofinancerArticle 14. Règim jurídic

1. L'actuació de l'AVSRE s'ajustarà al dret administratiu. Es regirà pel que disposa aquesta llei, per les disposicions reglamentàries que es dicten per a desplegar-la, per les altres disposicions d'aplicació als organismes autònoms del sector públic instrumental de la Generalitat, per la normativa de la Generalitat en matèria de protecció civil i gestió d'emergències i també de coordinació de policies locals, i per qualssevol altres normes que s'hi apliquen a causa dels fins i les competències que té assignats.

2. Contra els actes i les resolucions administratives de l'AVSRE les persones interessades podran interposar els recursos que procedisquen, de conformitat amb la legislació sobre procediment administratiu.3. Les resolucions i acords dels seus òrgans de govern unipersonals i col·legiats posen fi a la via administrativa.

4. La representació i defensa en judici de l'AVSRE, com també l'assessorament en dret, corresponen a l'Advocacia General de la Generalitat, de conformitat amb el que disposen les disposicions que regulen l'assistència jurídica de la Generalitat.

5. Per al que preveu la legislació en matèria de contractació del sector públic, l'AVSRE té la consideració d'administració pública i, en conseqüència, el seu règim de contractació se subjecta al que estableix la legislació de contractes del sector públic per a aquest tipus d'entitat.No obstant això, els contractes el valor estimat dels quals excedisca de deu milions d'euros, sense IVA, necessitaran l'autorització del Consell.

6. Per a la realització de les funcions encarregades a l'AVSRE, aquesta podrà subscriure els acords, convenis de col·laboració o contractes oportuns.

Article 15. Règim jurídic del personal

1. El personal al servei de l'AVSRE tindrà relació de caràcter funcionarial o laboral d'acord amb la classificació que s'establisca en la relació de llocs de treball aprovada de conformitat amb el que preveu la legislació de funció pública i règim del personal al servei de la Generalitat.

De conformitat amb la normativa general sobre la funció pública de la Generalitat, el personal funcionarial de carrera exercirà, en tot cas, i amb caràcter exclusiu, aquells llocs de treball que comporten funcions l'exercici dels quals implique la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals.

2. El personal funcionarial de l'AVSRE es regirà per la normativa sobre la funció pública aplicable al personal de l'administració de la Generalitat.

3. L'ordenació, selecció, provisió i formació del personal funcionarial de l'AVSRE correspon a la conselleria competent en matèria de Funció Pública.

4. Al personal la relació del qual siga de caràcter laboral s'aplica la legislació laboral, l'específica valenciana en matèria de personal al servei de l'administració de la Generalitat, els convenis col·lectius del personal laboral al servei de l'administració de Generalitat i els acords adoptats en desplegament i interpretació.Article 16. Recursos econòmics i règim financer i pressupostari

1. L'AVSRE té tresoreria pròpia.

2. Els béns i mitjans econòmics de l'AVSRE són els següents:

a) Les dotacions, transferències o subvencions que anualment es consignen en els pressuposts de la Generalitat o en els d'altres entitats del sector públic instrumental.

b) Els béns i drets que li siguen adscrits pertanyents al patrimoni de la Generalitat, com també els productes i rendes d'aquells, per a la gestió dels quals gaudeix d'autonomia.

c) El rendiment de les taxes, preus públics i la resta d'ingressos vinculats als serveis que presta.

d) Els altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris, que se li autoritze a percebre o que puguen correspondre-li d'acord amb la normativa.

3. L'AVSRE disposarà del règim pressupostari, de comptabilitat, intervenció i de control financer establit per als organismes de la seua naturalesa en la normativa, i se supedita al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 17. Béns i drets

1. L'AVSRE té patrimoni propi i està integrat, a més dels béns i drets de tota índole, destinats a la seguretat i a la resposta a les emergències, el titular dels quals siga la Generalitat, per aquells que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra administració pública.

2. L'AVSRE gaudeix d'autonomia per a la gestió del seu patrimoni, en els termes que estableix la legislació de patrimoni i d'hisenda pública de la Generalitat, que hi són d'aplicació directa.

3. Els béns i drets que la Generalitat adscriga a l'AVSRE conservaran la qualificació jurídica originària, només podran ser utilitzats per al compliment dels seus fins i l'AVSRE tindrà totes les prerrogatives i drets que estableix la normativa sobre patrimoni per a conservar-los, administrar-los i defendre'ls.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Constitució del Consell de Direcció

En el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquesta llei es constituirà el Consell de Direcció de l'AVSRE.Segona. Aprovació del reglament orgànic i funcional de l'AVSRE

En el termini màxim de tres mesos des de la constitució del Consell de Direcció de l'AVSRE, el Consell de la Generalitat aprovarà el reglament orgànic i funcional de l'AVSRE.Tercera. Integració de personal i adscripció de llocs de treball a l'AVSRE

1. El personal de l'AVSRE estarà integrat per:

a) El personal de la Generalitat que preste serveis en l'actual Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i que ocupe llocs les funcions dels quals es corresponguen amb l'àmbit competencial de l'organisme autònom que es crea amb aquesta llei.

b) El personal de la Generalitat que preste serveis en les direccions territorials de Presidència que estiga adscrit funcionalment a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i que ocupe llocs les funcions dels quals es corresponguen amb l'àmbit competencial de l'organisme autònom que es crea amb aquesta llei.

c) Aquell altre personal d'altres òrgans superiors i centres directius de la Generalitat que puga ser adscrit a l'AVSRE, orgànicament o funcionalment, de conformitat amb la normativa aplicable.

2. La vinculació que puga tenir amb la funció pública de la Generalitat el personal a qui es refereixen els apartats a i b del punt 1 anterior no s'alterarà per la incorporació a l'AVSRE. Aquest personal es mantindrà en la mateixa situació administrativa en què es trobava en el moment de l'adscripció, amb el manteniment de la naturalesa funcionarial o laboral i sense minva dels seus drets.

3. Els llocs de treball que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei es troben adscrits a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, i a les direccions territorials de la Presidència i de conformitat amb la relació de llocs de treball vigent, passaran a ser adscrits a l'AVSRE, com també aquell altre personal previst en la lletra c de l'apartat 1 d'aquesta disposició.Quarta. Pressupost i relació de llocs de treball de l'AVSRE

La conselleria competent en matèria d'hisenda habilitarà els crèdits necessaris i la conselleria competent en matèria de funció pública elaborarà la relació de llocs de treball per a la posada en funcionament de l'AVSRE, i n'autoritzarà els titulars per a efectuar les modificacions pressupostàries i de classificació dels llocs, pel que fa a la seua adscripció, que siguen necessaris per al seu funcionament efectiu.Cinquena

1. Per tal de millorar la xarxa d'emergències de la Generalitat i la qualitat i fiabilitat dels serveis de comunicacions, resulta necessari integrar les xarxes de comunicació existents i les infraestructures corresponents, dependents de manera directa o indirecta de la Generalitat, per a integrar-les en una xarxa única de comunicacions de titularitat de la Generalitat Valenciana.

2. Per a contribuir a la realització dels objectius mencionats, es crearà una societat mercantil de la Generalitat que tindrà com a únic objecte la gestió i comercialització de les xarxes i serveis de telecomunicacions titularitat de la Generalitat que es determinen, d'acord amb la legislació vigent. A aquesta societat també s'adscriurà el personal laboral i li correspondrà la gestió i custòdia de la xarxa que s'estableix en l'apartat 6 de la disposició transitòria tercera titulada «Execució de les operacions de reestructuració», de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Exercici de les funcions de l'AVSRE fins que es pose en funcionament

Les funcions assignades per aquesta llei continuaran sent exercides pels òrgans de l'administració de la Generalitat que actualment exerceixen les competències inherents fins a l'efectiva posada en funcionament de l'AVSRE, que, en tot cas, no podrà excedir el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació del seu reglament orgànic i funcional.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Competències sancionadores en matèries de protección civil i gestió d'emergències. Modificació de'article 78 de la Llei 13/2010

L'article 78 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències, queda redactat de la manera següent:

«Article 78. Competències sancionadores

1. La potestat sancionadora correspon a l'administració de la Generalitat, en els termes establits en aquest article, d'acord amb l'àmbit del pla afectat per la conducta constitutiva d'infracció.2. La competència per a imposar les sancions correspon:

a) A les persones titulars de les direccions territorials de la Presidència, o, si és el cas, a la conselleria competent en matèria d'emergències, en cas d'infracció lleu.

b) A la persona titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en cas d'infracció greu o molt greu.»Segona. Modificació de l'article 7 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les policies locals

L'article 7 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Òrgans

1. Les funcions de coordinació seran exercides per:

a) El Consell.

b) L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.c) La Comissió de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

2. Sense perjudici dels òrgans esmentats, podran constituir-se qualssevol altres amb caràcter assessor, de preparació o d'execució dels treballs que els encomanen aquells.»Tercera. Modificació de l'article 9.2 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana

L'article 9.2 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, queda redactat de la manera següent:

«Dos. L'execució de les competències en matèria de coordinació de les policies locals que no suposen l'exercici de la potestat reglamentària s'exerciran per la persona que ocupe la direcció de l'AVSRE o el titular de la conselleria competent en matèria de policia, que establirà els mitjans de supervisió necessaris per a garantir l'efectivitat de la coordinació.»Quarta. Modificació de l'article 12 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana

L'article 12 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Composició.

1. La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana estarà integrada pels membres següents:

a) Presidència: la persona que ocupe la direcció general en matèria de seguretat i emergències.

b) Vicepresidència: la persona que designe qui tinga la titularitat de la Presidència de la comissió, entre els seus membres.

c) Vint-i-quatre vocals, nomenats per qui tinga la titularitat de la direcció de la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, els quals seran:

1) Vuit en representació de l'administració autonòmica valenciana, dels quals quatre seran personal funcionarial de la Generalitat, i els altres quatre, caps dels cossos de policies locals de la Comunitat Valenciana.

2) Les persones que tinguen la titularitat de les vuit alcaldies proposades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, atenent criteris de població i distribució geogràfica.

3) Vuit persones proposades pels sindicats més representatius en l'àmbit de l'administració local de la Comunitat Valenciana.

2. El mandat de les vocalies en representació dels municipis i de les organitzacions sindicals coincidirà amb les dates d'acabament dels respectius processos electorals, i han de ser nomenats després de cada procés electoral en funció dels seus resultats dins del termini que es determine reglamentàriament.

3. Les alcaldies podran delegar les seues funcions en qualsevol regidoria del seu ajuntament.

4. La Secretaria de la Comissió l'ha d'exercir personal funcionari del grup A1, amb llicenciatura o grau en dret, que actuarà al seu torn com a assessor de la comissió i actuarà amb veu però sense vot.»Cinquena. Modificació dels articles 32, 37 i 59 com també de l'enunciat del capítol II del títol VI de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències

Els articles 32, 37 i 59, com també l'enunciat del capítol II del títol VI de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències, queden redactats de la manera següent:En la part que modifica l'article 32 ha de dir:

Article 32. Serveis essencials

Pertanyen als serveis essencials d'intervenció, 112 Comunitat Valenciana, el personal tècnic de protecció civil i gestió d'emergències de totes les administracions públiques; els tècnics de prevenció d'incendis forestals; els serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament dependents de les administracions públiques; els bombers voluntaris; el Servei de Bombers Forestals; el personal tècnic de protecció i gestió del medi natural de la Generalitat; els agents mediambientals; els serveis d'atenció sanitària d'emergències, i els cossos i forces de seguretat.En la part que modifica l'article 37

On diu: El servei [...] civil,

Ha de dir:

Article 37. El Servei de Bombers Forestals

1. Constitueix el Servei de Bombers Forestals el personal de les unitats terrestres i helitransportades contractat per la Generalitat per a l'extinció d'incendis forestals i la intervenció davant d'emergències en els termes que es preveu en aquesta llei i en els diferents plans de protecció civil.

2. L'estructura, organització i funcionament del Servei de Bombers Forestals es regularan per decret, d'acord amb el que hi ha disposat en el capítol II del títol IV d'aquesta llei, en el termini màxim d'un any.En la part que modifica l'article 59 ha de dir:

Article 59. El Servei de Bombers Forestals

1. Es crea el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana depenent de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències o la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

2. El Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana és un servei públic essencial de caràcter autonòmic que dependrà de la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, el comandament de les quals l'exercirà la direcció general competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.

3. El Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana estarà integrat pel conjunt de persones que, pertanyents a la Generalitat o contractades per aquesta, per la seua formació específica i dedicació exclusiva, tenen com a missió l'extinció d'incendis forestals i la intervenció front a les emergències.

A aquest personal se li reconeixerà la categoria professional de bomber forestal (5932) segons ve recollida en el Reial decret 1591/2010, pel qual s'aprova la classificació nacional d'ocupacions 2011.

4. L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències o la direcció general competent en matèria de protecció civil i gestió de les emergències exercirà la gestió ordinària i extraordinària del Servei de Bombers Forestals segons les seues directrius i procediments establits, com també la contractació directa de tot el personal adscrit al Servei de Bombers Forestals de la Generalitat, de conformitat amb la legislació vigent.

5. El sistema de mobilització i gestió del Servei de Bombers Forestals serà el sistema integral de gestió de les emergències 112 Comunitat Valenciana i les comunicacions es realitzaran a través de la xarxa de comunicacions de la Generalitat.Sisena. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.València, 3 de febrer de 2017El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

Mapa web