Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9277 de 14.02.2022
Número identificador:  2022/1042
Referència Base de Dades:  001157/2022
 RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana. [2022/1042]

Mitjançant l'Ordre 5/2015, de 23 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana (DOGV 7649, 03.11.2015). D'ara en avant Ordre 5/2015.Les subvencions convocades mitjançant aquesta resolució, no estan subjectes a la política de competència de la Unió Europea en matèria d'ajudes públiques i, per tant, no requereixen notificació a la Comissió Europea perquè no reuneixen els requisits de l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, segons disposa el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, ja que, pel que fa a la qualitat de la persona beneficiària i l'objecte d'aquestes, no existeix cap avantatge econòmic, ni desenvolupament d'activitat econòmica en el mercat relacionat amb l'oferta de béns i serveis, per la qual cosa no afecten la competència ni els intercanvis comercials entre els estats membres i tampoc afavoreixen a determinades empreses o produccions.

En virtut de l'exposat, de conformitat amb les competències conferides Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Objecte

Convocar per a l'exercici 2022 les subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana regulades per l'Ordre 5/2015.Podran ser objecte d'aquesta subvenció els projectes que tinguen com a finalitat la realització d'activitats de sensibilització, formació i intervenció social, en matèria de voluntariat social referent a dependència, persones amb diversitat funcional, família, infància i adolescència, dona i immigració dins del marc de competències que correspon exercir a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.Segon. Condicions de la concessió de les subvencions

1. El procediment de concessió d'aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. Per a obtindre la condició de beneficiaris de les ajudes regulades en l'Ordre 5/2015, les entitats sense ànim de lucre hauran de complir els requisits establits en l'article 2 de l'esmentada ordre.Així mateix, les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions recollides en l'article 3 de l'Ordre 5/2015.

Tercer. Finançament de les ajudes

El projecte de Llei de pressupostos per a l'exercici 2022 preveu l'existència de la línia de subvenció S6583000 en l'aplicació pressupostària 16.03.02.313.50.4 dotada per un import màxim d'1.000.000 euros destinada íntegrament a programes de suport, impuls i promoció del voluntariat en la Comunitat Valenciana.Quart. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds de subvenció1. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

2. De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació i presentació de sol·licituds, annexos i documentació corresponent s'haurà de realitzar exclusivament per mitjans electrònics per qui tinga la representació legal de l'entitat.Per a poder accedir a aquest sistema electrònic, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representacions de caràcter voluntari davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via electrònica.

3. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en la web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17154Cinqué. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud

1. En la tramitació telemàtica, les entitats sol·licitants han d'aportar a través dels mitjans electrònics la documentació següent:Annex I. Sol·licitud de subvenció.

Annex II. Fitxa tècnica per a cada projecte presentat.

Annex III. Certificat de compromís de participació en xarxa (en el cas de sol·licitar un projecte de promoció i foment del voluntariat amb compromís de participació en xarxa).

Model de domiciliació bancària en cas que siga nova perceptora o hi haguera un canvi de número de compte.

2. La sol·licitud i els annexos a aquesta hauran d'anar acompanyats de la documentació relacionada en l'article 6 de l'Ordre 5/2015, que es presentarà també per mitjans electrònics.

Estaran exemptes de la presentació dels documents recollits en les lletres b, c i d del punt 2 de l'article 6, aquelles entitats que ja els hagueren aportats amb motiu de la presentació d'alguna sol·licitud d'ajudes a la direcció general amb competències en matèria de voluntariat social, i no s'hagueren produït canvis en aquesta documentació. En aquest cas hauran d'indicar en la sol·licitud la convocatòria en la qual es va presentar la documentació i número d'expedient.Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds.

Les sol·licituds presentades es valoraran conforme als criteris assenyalats en l'article 8 de l'Ordre 5/2015.Seté. Termini de resolució i notificació

1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució d'aquest procediment serà de sis mesos a comptar des de l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat resolució expressa, les sol·licituds hauran d'entendre's desestimades per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de la de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

3. La resolució per la qual es concedeixen o deneguen les subvencions es publicarà, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius (Inclusió Social). La publicació de la citada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Huité. Règim de deslliuraments de pagament

1. El pagament de les subvencions se subjectarà al que es disposa en l'article 10 de l'Ordre 5/2015.

Es realitzaran els pagaments anticipats següents:

a) Es lliurarà un 30 % de l'import de la subvenció, després de la concessió d'aquesta.

b) El 70 % restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la totalitat de la subvenció concedida.

2. El termini màxim per a la justificació del deslliurament de la bestreta de la subvenció finalitzarà el 30 de juny de 2022 i el del restant el 31 d'octubre de 2022.

3. El termini màxim per a la presentació de la memòria tècnica finalitzarà el 16 de gener de 2023.Nové. Pla de control

1) La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat es durà a terme en els termes establits en el pla de control que s'elaborarà per l'òrgan gestor de la subvenció conforme a l'article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. El pla de control consistirà en:

a) Control de tipus administratiu, sobre el terreny on haja de desenvolupar-se l'activitat subvencionada i de qualitat d'aquesta.

b) Es durà a terme a les entitats de manera aleatòria segons el criteri de l'òrgan gestor.

c) S'haurà de controlar almenys una quarta part de la quantitat total de la línia subvencionada.

2) La Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius designarà el personal necessari destinat a la comprovació de l'adequada realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la seua notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 10.1.a i article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que es considere oportú.València, 9 de febrer de 2022.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

Mapa web