Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 23/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i funcionament de la Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6702 de 30.01.2012
Número identificador:  2012/836
Referència Base de Dades:  001023/2012
 DECRET 23/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i funcionament de la Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana. [2012/836]

PreàmbulEn la gestió de les emergències intervenen nombrosos organismes i administracions públiques i per tant un paper essencial és fomentar la coordinació de tots ells. Però sense cap dubte, l'objectiu i la raó de ser del sistema de gestió d'emergències de la Comunitat Valenciana i de la protecció civil és evitar, reduir o corregir els danys que es puguen causar sobre les persones i béns derivats d'una situació d'emergència.En este sentit, dins del sistema de gestió d'emergències, a més de tots els col·lectius de professionals i voluntaris/àries que intervenen per a evitar o minimitzar els efectes, la ciutadania té un protagonisme important i ha d'exercir el seu paper dins del sistema, com a receptors/es i beneficiaris/àries.

Així doncs, i a fi de continuar fomentant la participació social en les emergències, garantir una major col·laboració ciutadana, incidir en les tasques d'informació, comunicació i conscienciació, així com establir línies d'actuació dels diferents servicis d'emergència, la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, va crear en l'article 17 la Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana, i definix en l'article 18 les seues funcions i facultats i establix en l'article 19 que la seua composició i funcionament es regularan reglamentàriament.Per tant, en este decret s'establixen les funcions concretes que ha de realitzar esta Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana, i es regula la seua composició i funcionament.En virtut de l'anterior, amb un informe previ favorable del Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Governació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 de gener de 2012,DECRETEArticle 1. Definició de la Mesa

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, va crear la Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de participació de la ciutadania i de les organitzacions socials en este àmbit.La Mesa és un òrgan consultiu, deliberant i de participació en matèria de protecció civil i emergències, que s'adscriu a la conselleria competent en estes matèries.Article 2. Funcions de la Mesa

1. Informar sobre els riscos col·lectius greus que puguen afectar la ciutadania i sobre les actuacions previstes per a fer-los front.2. Transmetre informació sobre les mesures a adoptar i la conducta que la ciutadania ha de seguir en situacions de risc o emergències.3. Establir noves vies de participació de la societat valenciana en el sistema de gestió d'emergències.

4. Conscienciar, divulgar i difondre les mesures preventives sobre situacions de risc a la població.

5. Tindre coneixement de les accions legislatives i normatives que en matèria de protecció civil i gestió d'emergències realitze la conselleria competent.

6. Detectar i transmetre les necessitats de la societat valenciana en matèria d'emergències i proposar iniciatives que puguen donar-ne resposta. Elevar a les administracions públiques propostes i iniciatives.

7. Implicar el conjunt de la societat valenciana en el sistema de gestió d'emergències.

8. Emetre informes i dictàmens sobre els assumptes que els siguen sol·licitats des de les institucions de la Generalitat.

9. Realitzar un informe anual sobre els treballs de la Mesa i sobre la percepció social de la protecció civil i la gestió de les emergències en la Comunitat Valenciana.

10. Sol·licitar a les administracions públiques els informes relatius a situacions d'emergència que siguen necessaris per al desenrotllament de la seua activitat.Article 3. Composició de la Mesa

1. La Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana estarà formada per:

a) Representants de l'administració autonòmica i de les administracions locals, competents en matèria de protecció civil i emergències.b) Professionals dels diferents servicis d'emergències essencials i complementaris.

c) Representants de les entitats socials més representatives dels diferents col·lectius socials de la Comunitat Valenciana.

2. En este sentit, seran membres de la Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana:

a) La presidència serà exercida per la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció civil i emergències.

b) La vicepresidència serà exercida per la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de protecció civil i emergències.

c) La secretaria serà exercida per la persona titular de la direcció general competent en matèria de protecció civil i emergències. El/la secretari/ària tindrà veu i vot. Es recolzarà en la Secretaria d'Actes de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

d) Tres vocals designats/des, per a cada legislatura, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, cada un d'ells en representació dels següents grups de municipis: fins a 5.000 habitants, entre 5.001 i 20.000 habitants, i més de 20.000 habitants.

e) Vint vocals triats/des entre les associacions més representatives de la societat civil l'àmbit territorial de les quals siga el conjunt de la Comunitat Valenciana, designats/des per la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció civil i emergències i procedents dels sectors següents: majors, dona, dependència, discapacitat, joventut, immigració, consum, empresa i sindicats.

f) Dèsset vocals representants dels servicis d'emergències essencials i complementaris designats/des per la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció civil i emergències:

1r. Un/a vocal triat/da entre els professionals de major rang del servici d'atenció d'emergències 112 Comunitat Valenciana.

2n. Un/a vocal triat/da entre el personal tècnic d'emergències.

3r. Un/a vocal triat/da entre el personal tècnic de prevenció d'incendis forestals.

4t. Un/a vocal triat/da entre el personal d'agents mediambientals que ostenten competències en matèria de prevenció d'incendis forestals.5é. Un/a vocal triat/da entre els professionals de major rang dels diferents servicis de Prevenció, Extinció i Salvament existents a la Comunitat Valenciana.

6é. Un/a vocal triat/da entre el personal de bombers voluntaris.7é. Un/a vocal triat/da entre el personal de la Unitat de Brigades d'Emergència.

8é. Un/a vocal triat/da entre els/les professionals de major rang dels membres de les policies locals de la Comunitat Valenciana.

9é. Un/a vocal triat/da entre els/les professionals de major rang de la Policia de la Generalitat.

10é. Un/a vocal triat/da entre els/les professionals de major rang de la Guàrdia Civil, a proposta del delegat o delegada del Govern a la Comunitat Valenciana.

11é. Un/a vocal triat/da entre els/les professionals de major rang del Cos Nacional de Policia, a proposta del delegat o delegada del Govern a la Comunitat Valenciana.

12é. Un/a vocal triat/da entre els/les professionals de major rang de la Unitat Militar d'Emergències, a proposta del delegat o delegada del Govern a la Comunitat Valenciana.

13é. Un/a vocal triat/da entre els/les professionals de major rang del Servici d'Atenció Sanitària a les Urgències i les Emergències, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

14é. Un/a vocal triat/da entre els professionals dels Servicis de Bombers d'Empresa.

15é. Un/a vocal triat/da entre el personal de les unitats de Prevenció d'Incendis Forestals.

16é. Dos vocals triats/des entre les agrupacions locals de voluntaris de Protecció Civil i les associacions col·laboradores en matèria de protecció civil més representatives de la Comunitat Valenciana.

3. Quan l'orde del dia de la Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana així ho recomane, es podrà convocar experts/es a efectes informatius i d'assessorament, així com donar participació a associacions directament relacionades amb el punt en qüestió.Article 4. Renovació dels membres de la Mesa

Els membres de la Mesa seran renovats al principi de cada nova legislatura.Article 5. Règim de funcionament de la Mesa

1. La Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana es reunirà, almenys, dos vegades a l'any, una per a aprovar el pla de treball i una altra per a avaluar el seu compliment.

2. El suport administratiu de la Mesa serà assumit per la Secretaria, que es recolzarà en la Secretaria d'Actes de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

3. La Mesa podrà desenrotllar els seus treballs per mitjà de la constitució de comissions tècniques i grups de treball, integrats per membres de la Mesa i aprovats per acord seu.

4. Els documents elaborats per les comissions tècniques i grups de treball es presentaran a la Mesa per a la seua aprovació. Posteriorment, seran traslladats a la Comissió de Protecció Civil per al seu informe.

5. Els acords de la Mesa s'adoptaran per majoria simple. En cas d'empat, el vot del/la president/a serà diriment.Article 6. Caràcter de les decisions de la Mesa

Segons el que establix l'article 20 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, les decisions preses en la Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana no tindran caràcter vinculant per a la conselleria competent en la matèria.

Article 7. Difusió i divulgació dels treballs de la Mesa

1. El resultat del treball anual de la Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana es plasmarà en un informe que serà aprovat per la Mesa i traslladat a la Comissió de Protecció Civil per al seu informe.

2. Així mateix, s'habilitaran els mecanismes per a facilitar l'accés a tota la ciutadania de l'esmentat informe anual a través de les noves tecnologies.

3. La Mesa impulsarà l'ús de les noves tecnologies per a establir fòrums de participació i diàleg accessibles per a tota la ciutadania.DisposiciONS addicionalSPrimera

La Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la Comunitat Valenciana es constituirà formalment en un termini de tres mesos a partir de la entrada en vigor d'este decret.Segona

La implementació i posterior desenrotllament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria competent en matèria de protecció civil i emergències, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.DisposiciONS finalSPrimera

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció civil i emergències per a dictar les ordes de desenrotllament necessàries per al compliment d'este decret.Segona

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Valencia, 27 de gener de 2012El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller de Governació,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

Mapa web