Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 24/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el seu òrgan consultiu.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6953 de 29.01.2013
Número identificador:  2013/837
Referència Base de Dades:  000863/2013
 
 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria Benestar Social
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Organització de l'administració Benestar social
  Descriptors:
    Temàtics: ajuda humanitària, reglament intern , òrgan col.legiatDECRET 24/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el seu òrgan consultiu. [2013/837]

PREÀMBULL'apartat 3 de l'article 62 de l'Estatut de d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que els poders públics valencians vetlaran per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el respecte als drets humans i la cooperació al desenrotllament, amb el fi últim d'eradicar la pobresa. Per a aconseguir este objectiu establirà programes i acords amb els agents socials de la cooperació i les institucions públiques i privades per a garantir l'efectivitat i eficàcia d'estes polítiques a la Comunitat Valenciana i en l'exterior.

A estos efectes es va crear el Comité Permanent d'Ajuda Humanitària i Emergència de la Comunitat Valenciana mitjançant un conveni de col·laboració subscrit el 28 de juny de 2000 per la Generalitat i diverses institucions i entitats de la Comunitat Valenciana, a fi de procurar la coordinació d'esforços i concentració dels recursos, tant econòmics com materials, que, amb motiu de les situacions d'emergència, es destinen per a dur a terme les actuacions encaminades a l'ajuda humanitària i d'emergència des de la Comunitat Valenciana.

Des de llavors, este Comité, pioner en la cooperació descentralitzada a nivell nacional i internacional, ha col·laborat en diverses emergències en països empobrits, degudes a desastres naturals o conflictes humans, donant suport a nombroses accions de les organitzacions no-governamentals al desenrotllament (ONGD) valencianes i altres agents socials.

La participació dels esmentat agents socials ha sigut fonamental en la rapidesa i l'eficàcia de l'ajuda prestada. Per això, com a instrument per al suport i assessorament en la presa de decisions del Comité Permanent, es va constituir un òrgan consultiu, format per les ONGD valencianes amb actuacions en matèria d'ajuda humanitària i d'emergència.La important trajectòria del Comité Permanent i la labor que ha realitzat requeria el seu reconeixement legal al màxim nivell, per la qual cosa la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, va arreplegar entre els seus òrgans de coordinació i assessorament, regulats en el capítol III, el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana com a òrgan de coordinació de les institucions públiques i entitats privades de la Comunitat Valenciana que destinen fons a l'acció humanitària; va establir un òrgan consultiu com a assessor del Comité Permanent, integrat per ONGD que tenen entre els seus objectius l'acció humanitària, i va disposar expressament que es regulara el règim jurídic, la composició i el funcionament tant del Comité Permanent com del seu òrgan consultiu.

Així mateix, l'apartat 2 de la disposició final primera de l'esmentada llei establix que correspon al Consell l'aprovació dels seus reglaments de desplegament.

En virtut del que s'ha exposat, a proposta de la consellera de Benestar Social, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 25 de gener de 2013,DECRETEArticle 1. Objecte

Este decret té com a objecte la regulació del règim jurídic, composició i funcionament del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i del seu òrgan consultiu.Article 2. Naturalesa i adscripció del Comité Permanent

1. El Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana és l'òrgan de coordinació de les institucions públiques i entitats privades de la Comunitat Valenciana que destinen fons a l'acció humanitària. Té per objecte integrar esforços i concentrar recursos per a aconseguir l'efectivitat de les ajudes que es presten.

2. El Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana s'adscriu a la conselleria que té les competències en matèria de cooperació al desenrotllament en la Generalitat.Article 3. Funcions del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana

Correspon al Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana:

1. Canalitzar l'ajuda humanitària i d'emergència de les entitats que l'integren, per a previndre i atendre les situacions d'emergència derivades de desastres naturals o provocats, de conflictes armats o d'activitats terroristes, amb l'eficàcia i immediatesa que demanden els fets.2. Realitzar aquelles altres actuacions que li siguen atribuïdes expressament per la normativa vigent en matèria de cooperació al desenrotllament.Article 4. Composició del Comité Permanent

1. El Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana estarà compost pels membres següents:

a) Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenrotllament.

b) Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cooperació internacional al desenrotllament.

c) Vocalies:

1r. Tres representants del Consell, amb rang no inferior al de director general, elegits per la presidència del Comité Permanent, entre ells, la persona titular del centre directiu amb competències en matèria de cooperació al desenrotllament en la Generalitat.

2n. Un representant de cada una de les tres diputacions provincials de la Comunitat Valenciana, amb rang no inferior al de diputat o diputada.

3r. Un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb rang directiu.

4t. Un representant del Fons Valencià per la Solidaritat, amb rang directiu.

5é. Un representant dels ajuntaments de Valencia, Alacant i Castelló de la Plana, amb rang no inferior al de regidor o regidora.

6é. Un representant per cada província dels restants municipis de la Comunitat Valenciana que participen en entitats promotores de l'acció humanitària de la Comunitat Valenciana, amb rang no inferior al de regidor o regidora, designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

7é. Un representant amb rang directiu de l'obra social de cada una de les entitats financeres més representatives de la Comunitat Valenciana que expressen la seua voluntat de pertànyer al Comité d'Acció Humanitària.

8é. Un representant de les entitats promotores de l'acció humanitària a la Comuniatat Valenciana, amb rang directiu, designat per cada una de les coordinadores d'ONGD que operen a la Comuniatat Valenciana.d) Secretaria: un funcionari o funcionària del centre directiu amb competència en matèria de cooperació internacional al desenrotllament, amb veu però sense vot.

2. Per a un major coneixement dels temes a tractar, a les reunions del Comité Permanent podran assistir els funcionaris o funcionàries, experts o aquelles altres persones que el mateix òrgan col·legiat decidisca, que disposaran de veu però no de vot.

3. El Comité Permanent podrà acordar la creació de comissions tècniques de treball. El mateix Comité determinarà, en cada cas, la composició i funcions de cada una d'estes.Article 5. Mandat i cessament

1. La pertinença al Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana en representació tant de les administracions públiques com de les altres entitats estarà supeditada a la permanència dels seus membres en el càrrec en virtut del qual van ser proposats i nomenats.

2. En cas d'absència, malaltia o una altra causa justificada, els seus vocals podran ser representats, respectivament, per un suplent designat per les institucions i entitats a què representen.

Article 6. Funcionament del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana

1. La constitució, convocatòria, règim de les sessions i d'adopció d'acords i, en general, el funcionament del Comité Permanent, s'ajustarà al que establixen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. El Comité Permanent, sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, podrà aprovar normes pròpies de funcionament intern per al millor exercici de les seues atribucions.

3. El Comité Permanent es reunirà, almenys, una vegada a l'any en sessió ordinària i, extraordinària, quan la importància o urgència dels assumptes a tractar ho requerisca, per convocatòria de la seua presidència, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres.Article 7. Òrgan consultiu

1. El Comité Permanent estarà assessorat per un òrgan consultiu integrat per representants de les organitzacions no governamentals al desenrotllament de la Comunitat Valenciana que tinguen entre els seus objectius l'acció humanitària i que tindrà les funcions següents:

a) Informar al Comité Permanent d'aquelles situacions d'emergència i post-emergència que requerisquen la intervenció d'este.

b) Emetre informes, per iniciativa pròpia o a sol·licitud del Comité Permanent, i evacuar consultes respecte a situacions d'emergència i post-emergència que requerisquen una acció humanitària urgent.

c) Elevar de manera prioritària al Comité Permanent, per a una millor coordinació entre les ONGD, els projectes susceptibles de ser finançats per este.

d) Conéixer el seguiment i grau d'execució dels projectes aprovats o finançats pels membres del Comité Permanent.

2. L'òrgan consultiu estarà compost per un president o presidenta, sis vocals i un secretari o secretària. La presidència recaurà en la persona titular del centre directiu amb competències en matèria de cooperació al desenrotllament en la Generalitat. Els sis vocals seran designats, en nombre igual, per les coordinadores d'ONGD que operen a la Comuniatat Valenciana. La presidència designarà un secretari o secretària que tindrà la condició de funcionari o funcionària del centre directiu de la Generalitat competent en matèria de cooperació al desenrotllament.3. L'òrgan consultiu es reunirà per convocatòria de la seua presidència sempre que les circumstàncies així ho requerisquen i, en tot cas, un mínim d'una vegada a l'any.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desplegament

Queda facultada la persona titular de la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenrotllament perquè dicte les disposicions necessàries per al compliment i desplegament d'este decret.Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 25 de gener de 2013El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTLa consellera de Benestar Social,

ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA

Mapa web