Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 22/2014, de 24 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la repercussió dels costos de mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències a la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7201 de 28.01.2014
Número identificador:  2014/694
Referència Base de Dades:  000830/2014
 DECRET 22/2014, de 24 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la repercussió dels costos de mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències a la Comunitat Valenciana. [2014/694]

PREÀMBULLa Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, establix en l'article 82, de repercussió dels costos, que, en els supòsits d'infraccions a l'esmentada llei consistents a comunicar o provocar falsos avisos d'urgència que mobilitzen els recursos dels servicis essencials d'intervenció, realitzar actes dolosos que provoquen la mobilització necessària dels recursos dels servicis essencials d'intervenció, així com els consistents a realitzar actes negligents o contraris a les recomanacions i instruccions de les conselleries competents en matèria de protecció civil i en matèria de medi ambient, que provoquen la mobilització necessària de recursos dels servicis essencials d'intervenció, i sense perjuí de les sancions que en cada cas siguen procedents, els infractors hauran d'abonar com a indemnització per danys i perjuís el cost que haja suposat la mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció.Així mateix s'establix que en el cas dels incendis forestals que foren constitutius d'infracció administrativa d'acord amb la legislació vigent en matèria d'incendis forestals, i sense perjuí de les sancions i la resta d'obligacions que d'acord amb eixa normativa pertoquen, els infractors hauran d'abonar com a indemnització per danys i perjuís el cost que haja suposat la mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció.

L'article 82 arreplega que la repercussió dels costos, a través de la indemnització de danys i perjuís referida, s'aplicarà de forma ponderada en funció de la gravetat de la situació d'emergència provocada, la quantitat de recursos mobilitzats, així com el risc que haja comportat per als servicis d'intervenció la resolució d'esta, i que per a exigir la indemnització de danys i perjuís, se seguiran els principis i el procediment previst amb caràcter general en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, desplegat pel Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.Per tot l'anterior, i d'acord amb el que establix l'article 49.3.14a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en virtut del que establix l'article 29.1 d'este, que atribuïx la potestat reglamentària al Consell, amb l'informe previ favorable de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, en la reunió del 18 de juliol de 2013, a proposta del conseller de Governació i Justícia, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 24 de gener de 2014,

DECRETEArticle 1. Objecte

L'objecte d'este decret és regular el procediment per a la repercussió dels costos de mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció, dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, en els supòsits d'infraccions arreplegats en l'article 82 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat.Article 2. Supòsits de la repercussió dels costos

1. En la instrucció dels expedients sancionadors iniciats com a conseqüència d'infraccions administratives a la Llei 13/2010 i en els supòsits de l'article 74, lletres h i i, i de l'article 75, lletra j, a més de les sancions que en cada cas corresponguen, s'haurà de valorar com a indemnització per danys i perjuís el cost que, si és el cas, haja suposat la mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències. Els supòsits són:

a) Comunicar o provocar falsos avisos d'urgència que mobilitzen els recursos dels servicis essencials d'intervenció.

b) Realitzar actes dolosos que provoquen la mobilització necessària dels recursos dels servicis essencials d'intervenció.

c) Realitzar actes negligents o contraris a les recomanacions i instruccions de les conselleries competents en matèria de protecció civil i en matèria de medi ambient, que provoquen la mobilització necessària de recursos dels servicis essencials d'intervenció.

2. En la instrucció dels expedients sancionadors iniciats com a conseqüència d'infraccions administratives a la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, i de forma subsidiària a la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, quan com a conseqüència d'estes es produïsca un incendi forestal, a més de les sancions i la resta d'obligacions que, d'acord amb eixa normativa corresponguen, s'haurà de valorar com a indemnització per danys i perjuís el cost que, si és el cas, haja suposat la mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.3. La valoració dels costos que haja generat la mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, es realitzarà d'acord amb els criteris arreplegats en l'annex d'este decret.Article 3. Òrgans competents en la repercussió dels costos

La competència per a imposar les indemnitzacions per danys i perjuís corresponents als costos que hagen suposat les mobilitzacions dels recursos dels servicis essencials d'intervenció dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, en els supòsits arreplegats en l'article anterior, es regularà de la forma següent:

1. En els supòsits corresponents a infraccions a la Llei 13/2010, la competència, en funció de la gravetat de la infracció associada, es regularà d'acord amb el que establix l'article 78 de l'esmentada llei.2. En els supòsits corresponents a infraccions a la Llei 43/2003, i, de forma subsidiària, a la Llei 3/1993, la competència, en funció de la gravetat de la infracció associada i de la quantia de les sancions, es regularà d'acord amb el que establix l'article 74 de la Llei 3/1993, modificat per l'article 70 de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.

3. En els supòsits corresponents a infraccions a la Llei 43/2003, als quals corresponga una multa de quantia superior a 180.303,63 euros, l'òrgan competent per a la repercussió dels costos serà l'òrgan amb major rang dels establits en l'article 74 de la Llei 3/1993.

Article 4. Resolucions que preveuen repercussió dels costos

Les resolucions dels expedients sancionadors afectats pels supòsits de repercussió dels costos, a més de la sanció que els corresponga, hauran de contindre de forma clarament diferenciada la indemnització per danys i perjuís corresponent al cost que, si és el cas, haja suposat la mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.Article 5. Aplicació ponderada

1. D'acord amb el que establix l'article 82.3 de la Llei 13/2010, la repercussió dels costos, a través de la indemnització de danys i perjuís referida, s'aplicarà de forma ponderada en funció de la gravetat de la situació d'emergència provocada, la quantitat de recursos mobilitzats, així com el risc que haja comportat per als servicis d'intervenció la resolució d'esta.

2. Per al seu càlcul es partirà de la valoració dels costos dels recursos mobilitzats, efectuada segons els criteris establits en l'annex d'este decret, a la qual s'aplicaran les correccions següents:

a) En funció de la gravetat de la situació d'emergència provocada:1r. Quan la situació d'emergència provocada no tinga com a conseqüència danys a persones ni béns, el valor dels costos es multiplicarà per un factor 0,10.

2n. Quan la situació d'emergència provocada tinga com a conseqüència danys a béns, el valor dels costos es multiplicarà per un factor 0,25.

3r. Quan la situació d'emergència provocada tinga com a conseqüència danys a persones o a persones i béns, el valor dels costos es multiplicarà per un factor 0,50.

b) En funció del risc que haja comportat per als servicis d'intervenció:

1r. Quan no hi haja hagut un especial risc per al personal dels servicis d'intervenció, el valor dels costos es multiplicarà per un factor 0,10.2n. Quan el risc per al personal dels servicis d'intervenció haja sigut mitjà, el valor dels costos es multiplicarà per un factor 0,25.

3r. Quan el risc per al personal dels servicis d'intervenció haja sigut alt, el valor dels costos es multiplicarà per un factor 0,50.

3. Per a la determinació del nivell de risc per al personal dels servicis intervinents es tindran en compte les situacions de preemergència i emergència que estaven establides en el moment en què, en cada cas, es va produir la infracció, així com, si és el cas, altres dades objectives lligades a cada tipus d'incident.

4. Una vegada efectuats els càlculs ponderats, segons el que establix l'apartat 2 d'este article, se sumaran els resultats obtinguts en l'aplicació dels criteris establits en els subapartats a i b, i s'obtindrà el resultat de la repercussió dels costos a reclamar com a indemnització per danys i perjuís, seguint el procediment establit en els articles 3 i 4 d'este decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. No increment del gasto

L'aplicació del que establix este decret no implicarà increment de gasto en el pressupost de la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, atenent-se qualsevol obligació amb la hisenda de la Generalitat a càrrec dels mitjans materials i personals previstos en el pressupost d'eixa conselleria.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 24 de gener de 2014El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller de Governació i Justícia,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZANNEX

Criteris per a la valoració dels costos de mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències

La valoració dels costos que haja generat la mobilització dels recursos dels servicis essencials d'intervenció dependents de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, es realitzarà d'acord amb els criteris següents:

1. Els costos dels diferents recursos mobilitzats en un incident es determinaran basant-se en les unitats consumides en aquell per cada un d'ells, i els seus preus unitaris, determinats estos d'acord amb els criteris arreplegats en este annex.

2. Les unitats consumides en un incident es computaran des del moment de l'eixida del recurs cap a l'incident, fins a l'arribada a base o notificació de disponible per a nou servici.

3. Per a la determinació dels preus unitaris de cada un dels recursos s'utilitzaran com a base els preus unitaris que arrepleguen els contractes o les comandes, vigents en el moment de l'incident, entre la Generalitat i les empreses o ens prestataris de cada un dels servicis o subministraments, així com els costos d'amortització dels recursos pertanyents a la Generalitat.

4. La determinació dels preus unitaris a aplicar per a cada un dels recursos es determinarà d'acord amb els criteris següents:Unitat Preu unitari (1)

Hora de brigada d'emergències, inclosa la part proporcional de vehicle i combustible. Es determinarà dividint per 10 el resultat de sumar el preu de les unitats «dia de brigada d'emergència doble formada per 10 persones de llarga duració, de les quals 5 estan operatives diàriament durant l'època de menor risc, incloent-hi dotació de combustible per a vehicle», i «dia de vehicle TT per a brigada (dia natural)».

Hora d'autobomba amb conductor, inclosa la part proporcional de combustible i amortització de vehicle. Es determinarà dividint per 10 el resultat de sumar el preu de la unitat «dia de dotació de personal i combustible per a autobomba formada per dos conductors d'autobomba de llarga duració, dels quals un està operatiu diàriament durant l'època de menor risc», i el cost d'amortització, a 15 anys, d'una autobomba d'un preu de càlcul igual al preu mitjà de les autobombes adquirides per la Generalitat en els últims 5 anys.

Hora de vol d'un avió semipesant de càrrega en terra. Es determinarà dividint per 10 el preu de la unitat «dia de disponibilitat d'un avió semipesant de càrrega en terra (anual)», i sumant la unitat «hora de vol d'un avió semipesant de càrrega en terra».Hora de vol d'un avió semipesant amfibi. Es determinarà dividint per 10 el preu de la unitat «dia de disponibilitat d'un avió semipesant amfibi (mesos centrals)», i sumant la unitat «hora de vol d'un avió semipesant amfibi».

Quilogram de retardant de llarg termini. Es determinarà pel preu de la unitat «kg de retardant de llarg termini».

Litre de retardant de curt termini. Es determinarà pel preu de la unitat «l de retardant de curt termini».

Hora de vol d'un helicòpter de 12 places. Es determinarà dividint per 10 el preu de la unitat «dia de disponibilitat d'un helicòpter de 12 places», i sumant la unitat «hora de vol d'un helicòpter de 12 places» (2).

Hora de vol d'un helicòpter de gran capacitat. Es determinarà dividint per 10 el preu de la unitat «dia de disponibilitat d'un helicòpter de gran capacitat», i sumant la unitat «hora de vol d'un helicòpter de gran capacitat» (2).

Hora de vol d'un helicòpter de coordinació i emergències, urgències sanitàries o policial. Es determinarà dividint per 10 el preu de la unitat «dia de disponibilitat d'un helicòpter d'urgències sanitàries», i sumant la unitat «hora de vol d'un helicòpter urgències sanitàries» (2).Hora de brigada helitransportada amb la part proporcional de vehicle i combustible. Es determinarà dividint per 10 el resultat de sumar el preu de les unitats «dia de brigada anual de 6 components a 10:00 hores diàries de mitjana per component», i «dia de lloguer de vehicle TT de nou places, combustible inclòs».

(1) Per a la determinació dels costos, els preus unitaris així obtinguts hauran de ser incrementats amb l'IVA corresponent.

(2) En el cas que en els expedients de contractació corresponents el preu de la disponibilitat diària dels recursos incloguera un nombre predeterminat d'hores de vol per a un període determinat, el preu de la disponibilitat diària es determinarà minorant el preu basant-se en la part proporcional de les hores prefixades per al període, a preu d'hora extra del recurs. En este cas, el preu de l'hora de vol serà el de l'hora extra de vol.

Mapa web