Ficha disposicion

Ficha disposicion

ACORD de 3 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori, d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l'ordre de puntuació aconseguida.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9768 de 17.01.2024
Número identificador:  2024/176
Referència Base de Dades:  000537/2024
 ACORD de 3 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori, d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l'ordre de puntuació aconseguida. [2024/176]

De conformitat amb el que s'estableix a la base 6.3 de la convocatòria del concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en laboratori, d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (DOGV 9077, 06.05.2021), el tribunal que ha de jutjar l'esmentat procés selectiu acorda:Publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació d'aspirants que han arribat fins a este punt del procés selectiu, especificant la puntuació total obtinguda en cada fase, que figura a l'annex. Els empats en la puntuació total es resoldran segons la base 6.3 de la convocatòria.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'este acord, per a realitzar les al·legacions que consideren pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs, per mitjà de l'enllaç següent:https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=ampValència, 3 de gener de 2024.– El president: Jose Antonio Sanchez Baeza. La secretària: Mercedes Mizrahi Puerta.

Mapa web