Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8717 de 15.01.2020
Número identificador:  2020/197
Referència Base de Dades:  000483/2020
 Extracte de la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa. [2020/197]

BDNS (identif.): 491059.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/indexPrimer. Beneficiaris

Els propietaris de parcel·les amb cultius inclosos en la llista de vegetals hostes susceptibles al bacteri Xylella fastidiosa, que hagen sigut declarats contaminats i/o immobilitzats per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal.Els proveïdors de material vegetal que estiguen inscrits en el Registre de proveïdors de llavors i plantes de viver i/o en el Registre de productors, comerciants i importadors de vegetals, que posseïsquen plantes incloses en la llista de vegetals hostes susceptibles al bacteri Xylella fastidiosa, que hagen sigut declarats contaminats i/o immobilitzats per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal.Segon. Objecte

Indemnitzacions per a aquells productors o proveïdors de material vegetal afectats per l'aplicació de les mesures fitosanitàries obligatòries per a la prevenció i lluita contra Xylella fastidiosa.Tercer. Bases reguladores

Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV 8236, 16.02.2018).

Ordre 25/2018, de 9 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV 8421, 12.11.2018).Quart. Quantia

175.000 € per a proveïdors de material vegetal.

700.000 € per a propietaris de les parcel·lesCinqué. Termini de presentació de sol·licituds

De l'endemà a la publicació fins al 15 de novembre de 2020València, 26 de desembre de 2019.– El director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Rogelio Llamas Ribas.

Mapa web