Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de correcció d'errades de la resolució de 27 de desembre de 2018, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8462 de 11.01.2019
Número identificador:  2019/140
Referència Base de Dades:  000297/2019
 RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de correcció d'errades de la resolució de 27 de desembre de 2018, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana. [2019/140]Publicada de data 3 de gener de 2019 (DOGV 8456) la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, s'ha advertit un error quant a la taula de la distribució per sectors de l'import global màxim d'aquesta convocatòria, descrit en el resolc segon apartat 4. Per l'anterior, se substitueix la següent taula errònia:

Sectors Pimes Associacions Import

Calçat 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Ceràmic 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Metall-mecànic 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Tèxtil 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Joguet 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Marbre 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Fusta, moble i il·luminació 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Químic 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Automoció 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Plàstic 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Envasos i embalatges 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Productes infantils 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Indústria del paper i Arts Gràfiques 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Valorització de residus 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

Biotecnologia, producció

audiovisual i producció de videojocs 2.100.000,00 € 233.000,00 € 2.153.000 €

TOTAL 31.500.000,00 € 3.495.000,00 € 32.295.000 €Per la següent taula, que és la correcta:Sectors Import

Calçat 2.153.000 €

Ceràmic 2.153.000 €

Metall-mecànic 2.153.000 €

Tèxtil 2.153.000 €

Joguet 2.153.000 €

Marbre 2.153.000 €

Fusta, moble i il·luminació 2.153.000 €

Químic 2.153.000 €

Automoció 2.153.000 €

Plàstic 2.153.000 €

Envasos i embalatges 2.153.000 €

Productes infantils 2.153.000 €

Indústria del paper i Arts Gràfiques 2.153.000 €

Valorització de residus 2.153.000 €

Biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs 2.153.000 €

TOTAL 32.295.000 €València, 8 de gener de 2019.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web