Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lo-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8456 de 03.01.2019
Número identificador:  2018/12286
Referència Base de Dades:  000040/2019
 Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lo-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques. [2018/12286]

BDNS (identif.): 431772.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/indexPrimer. Objecte

L'objecte de la present resolució és convocar anticipadament per a l'exercici 2019, ajudes en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i consolidació de pimes industrials vinculades als sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lo-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs.Segon. Finançament

1. Per a l'exercici 2019, i de conformitat amb el que s'estableix en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al citat exercici, les ajudes convocades es finançaran amb càrrec a la línia S0360 del programa pressupostari 11.02.03.722.20, capítol VII, fins a un import global màxim estimat, donat el caràcter anticipat de la tramitació, de 32.295.000 euros, procedents de fons propis de la Generalitat, quedant en tot cas condicionat la seua concessió a l'existència de crèdit adequat i suficient en els Pressupostos de la Generalitat per a 2019.2. S'estableix la següent distribució per sectors de l'import global màxim d'aquesta convocatòria, sense perjudici que a la mateixa se li atorga expressament un caràcter estimatiu:Tercer. Beneficiaris

1. Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les petites i mitjanes empreses privades, que desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculades directament als sectors industrials objecte d'aquesta convocatòria.

2. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es consideraran com a xicotetes i mitjanes a les empreses que empren a menys de 250 persones i que a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014.3. A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entendrà per empresa privada a tota entitat que realitze una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre Mercantil, Registre de Cooperatives, Registre de Societats Laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda.Quart. Bases reguladores

Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 7906 28.10.2016)

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 25 de gener fins al 25 de febrer de 2019, tots dos dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).València, 27 de desembre de 2018.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç I Treball: Rafael Climent González.

Mapa web