Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8503 de 11.03.2019
Número identificador:  2019/2334
Referència Base de Dades:  002278/2019
 ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública. [2019/2334]

Índex

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Compatibilitat de les subvencions

Article 3. Convocatòria i procediment de concessió

Article 4. Obligacions de les entitats beneficiàries

Títol II. Procediment

Article 5. Sol·licituds

Article 6. Esmena de sol·licituds

Article 7. Ordenació i instrucció

Article 8. Comissió d'avaluació

Article 9. Resolució

Article 10. Recursos

Article 11. Supòsits i criteris de modificació de la resolució

Article 12. Despeses subvencionables

Títol III. Quantia, pagament i justificació de les subvencions

Article 13. Quantia de la subvenció

Article 14. Pagament de la subvenció

Article 15. Termini i forma de justificació de les subvencions

Article 16. Pla de control

Article 17. Reintegrament i minoració de les subvencions

Article 18. Règim sancionador

Títol IV. Requisits de les entitats i criteris de valoració segons els diferents projectes

Capítol I. Subvenció per a projectes de promoció de la salut sexual i prevenció de l'estigma social associat al VIH i altres ITS.

Article 19. Entitats sol·licitants

Article 20. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Capítol II. Subvenció per al desenvolupament de projectes de promoció de la salut perinatal i primera infància.

Article 21. Entitats sol·licitants

Article 22. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Capítol III. Subvenciones projectes de promoció de la salut en poblacions que viuen en situació d'especial vulnerabilitat

Article 23. Entitats sol·licitants

Article 24. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Capítol IV. Subvencions per a projectes de desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis

Article 25. Entitats sol·licitants

Article 26. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Capítol V. Subvencions per a projectes de suport a les associacions de les persones consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària.Article 27. Entitats sol·licitants

Article 28. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Capítol VI. Subvencions per a projectes de promoció d'entorns locals saludables

Article 29. Entitats sol·licitants

Article 30. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Disposició addicional primera. No-incidència econòmica

Disposició addicional segona. Delegació i concessió

Disposició addicional tercera. Facultats d'exercici, desplegament i interpretació

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposició final primera. Modificació de l'Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Disposició final segona. Entrada en vigorPreàmbulLa Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana estableix en l'article 21, que «la Generalitat promourà la participació de les persones i de les organitzacions socials en què aquestes s'agrupen en el desenvolupament de les activitats en matèria de salut pública i, de manera molt especial, en les actuacions de promoció de la salut, de manera que es produïsca una responsabilitat social compartida dels actors públics i privats».

Així mateix, la llei esmentada estableix que els poders públics fomentaran la labor de les entitats i organitzacions que realitzen activitats de promoció de la salut, especialment en projectes d'índole social i de responsabilitat social empresarial. Aquestes accions es desenvoluparan, en el marc de les línies estratègiques definides en el Pla de salut, a través d'actuacions de planificació, informatives, de foment i de participació, entre altres.

L'article 12 del Decret 93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, estableix que correspon a la Direcció General de Salut Pública els programes de salut pública i estratègies de salut especialment orientades cap a la prevenció, protecció i promoció de la salut, vigilància i control epidemiològic, seguretat alimentària i totes aquelles accions que garantisquen la salut de la població.En aquest àmbit cal establir les bases reguladores de les subvencions que fomenten projectes relacionats amb la salut pública, i ampliar amb nous projectes que generen una millora en la qualitat de vida de les persones. En concret la present ordre recull: Projectes de promoció de la salut sexual i prevenció de l'estigma social associat al VIH i altres ITS; Projectes de promoció de la salut perinatal i primera infància; Projectes de promoció de la salut i accés a serveis i programes de salut en poblacions que viuen en situació d'especial vulnerabilitat; Projectes de desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis; Projectes de suport a les associacions de consumidors en l'àmbit de la seguretat alimentària; i amplia el seu àmbit, en relació a un anterior escenari, a Projectes de promoció d'entorns saludables.La incorporació d'aquests nous projectes de promoció d'entorns saludables, complement necessari per a la promoció de la salut en l'àmbit local, permet també ampliar el tipus d'entitats beneficiàries que participen en la construcció de polítiques saludables.

La rellevància de promoure l'equitat de gènere en la població destinatària de tots aquests projectes determina que calga també incorporar la perspectiva de gènere en tot el procés de concessió de les subvencions objecte d'aquesta norma, i que abastaria des de la seua gestió i atorgament fins a la seua avaluació.

En compliment de l'article 7.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell s'estableix que les subvencions a concedir conforme a les bases reguladores d'aquesta ordre, pel seu caràcter, no estan subjectes a la política de competència de la Unió Europea en matèria d'ajudes públiques i, per tant, no requereixen notificació a la Comissió Europea, per no reunir els requisits de l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que per raó de la qualitat de les entitats beneficiàries i de l'objecte de les subvencions, aquestes accions subvencionables, per ser activitats de caràcter no econòmic, no afecten la competència, ni als intercanvis comercials entre els estats membres i tampoc afavoreixen determinades empreses o produccions.Amb aquesta ordre es compleix el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el que preveu l'article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, relatiu a les bases reguladores de la concessió de subvencions.

Les presents subvencions s'incardinen en el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per al període 2017-2019, aprovat per Resolució de 13 de gener de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i publicada en el DOGV número 7961, de 19 de gener de 2017. Pla que ha sigut actualitzat per Resolució de 16 d'abril de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, publicada en el DOGV número 8279, de 23 d'abril de 2018.

Així mateix, la present ordre, seguint criteris d'orientació normativa, s'adequa als principis de bona regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es fonamenta l'oportunitat d'aquesta disposició per la necessitat de promoure projectes que milloren la salut i la qualitat de vida de les persones. La seua eficàcia queda justificada, ja que el coneixement disponible en matèria de promoció i protecció de la salut demostra que el foment d'aquest tipus de projectes incideixen de forma efectiva en la salut de la població. S'ha tingut en compte el principi de proporcionalitat i seguretat jurídica, ja que aquesta ordre és coherent amb el marc jurídic vigent i es dicta en el marc de les competències que té la Generalitat en matèria de salut pública. I finalment respecte als principis de transparència i eficiència, la seua justificació està clarament definida en aquest preàmbul i el seu objecte afecta matèries d'interés general dirigides a millorar la qualitat de vida dels qui habiten a la Comunitat Valenciana.

En el procés d'elaboració d'aquesta ordre, i d'acord amb l'esmentat article 165 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, s'han emés els preceptius informes de l'Advocacia de la Generalitat i la Intervenció Delegada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i s'han realitzat els tràmits d'audiència pertinents.

Por tot això, en virtut de la normativa esmentada, a l'empara del que es disposa en l'article 49.1.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i havent complit l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENETítol I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

La present ordre estableix les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per als següents projectes relacionats amb la salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:

1. Projectes de promoció de la salut sexual i prevenció de l'estigma social associat al VIH i altres ITS, que impliquen les actuacions següents:

a) Coordinar les accions de promoció de la salut sexual amb els centres de salut del sistema sanitari públic en la Comunitat Valenciana, incloent-hi els centres de salut sexual i reproductiva (CSSR) i els centres d'informació i prevenció de la sida i d'infeccions de transmissió sexual (CIPS i ITS).

b) Divulgar missatges de promoció de salut sexual en població d'especial vulnerabilitat, amb especial atenció a les tecnologies digitals.c) Promoure la utilització del preservatiu en les relacions sexuals coitals en població d'especial vulnerabilitat per la seua edat o les seues opcions d'identitat i orientació sexual.

d) Previndre l'estigma social associat al VIH a altres ITS.

2. Projectes de promoció de la salut perinatal i primera infància, que impliquen les actuacions següents:

a) Promoció de la lactància materna mitjançant activitats dirigides a la població general.

b) Promoció de la salut perinatal durant l'embaràs, part, puerperi i primera infància.

c) Promoció de la criança positiva i suport a la criança en futurs pares i en pares amb fills i filles de 0 a 5 anys.

3. Projectes de promoció de la salut i accés a serveis i programes de salut en poblacions que viuen en situació d'especial vulnerabilitat, que impliquen les actuacions següents:

a) Desenvolupar estudis i anàlisis participatives, orientats a l'elaboració de diagnòstics, necessitats, problemes de salut i mapes d'actius per a la salut dirigits a població en situació d'especial vulnerabilitat.b) Realitzar, avaluar i difondre projectes dirigits a població en situació d'especial vulnerabilitat.

4. Projectes de desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis, que impliquen les actuacions següents:

a) Desenvolupar projectes orientats a l'elaboració de mapes d'actius per a la salut en l'àmbit municipal.

b) Projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i entorns de la vida de les persones en ciutats, barris i pobles.

5. Projectes de suport a les associacions de consumidors en l'àmbit de la seguretat alimentària, que impliquen les actuacions següents:a) Desenvolupar projectes dirigits als consumidors i consumidores en matèria d'informació relativa a la qualitat nutricional, seguretat i sostenibilitat dels aliments.

b) Desenvolupar projectes de programes formatius o informatius per a la prevenció enfront de riscos físics, químics, nutricionals o biològics relacionats amb el consum d'aliments.

6. Projectes de promoció d'entorns saludables, que impliquen les actuacions següents:

a) Disseny, implementació o avaluació d'activitats dutes a terme en entorns físics que contribueixen a millorar la salut i el benestar de les persones en ciutats, barris o pobles.

b) Creació, manteniment, recuperació, transformació o avaluació d'espais que contribueixen a millorar la salut i el benestar de les persones en ciutats, barris o pobles.Article 2. Compatibilitat de les subvencions

1. Les subvencions en matèria de projectes relacionats amb la salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana que regula aquesta ordre, són compatibles amb qualsevol altra que per a la mateixa finalitat siguen convocades per qualsevol Administració o entitat pública i privada.2. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.Article 3. Convocatòria i procediment de concessió

1. El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

2. El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació de la convocatòria corresponent aprovada per resolució de la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat, on s'indicarà el crèdit global màxim, l'aplicació pressupostària i el codi de línia que servisca de suport a aquestes, i es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el procediment establit en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com un extracte de la mateixa en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. La quantia i el termini de justificació per part de les entitats beneficiàries s'ajustaran al que es disposa en l'apartat 3 de l'article 17 de l'esmentada Llei 38/2003.

a) La quantia de les subvencions individuals es determinarà seguint els criteris de valoració establits en el títol IV de la present ordre, amb un màxim global de finançament de totes les subvencions segons la disponibilitat pressupostària establida en la convocatòria corresponent.b) Les entitats beneficiàries de les subvencions tindran de termini fins al 15 de novembre de l'exercici de la convocatòria per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida.4. Amb caràcter general, el pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia per l'entitat beneficiària de la realització de l'activitat objecte de la present ordre, segons estableix l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

5. Respecte de la convocatòria, les entitats interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, conforme a la legislació de procediment administratiu comú, sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.Article 4. Obligacions de les entitats beneficiàries

1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, condicions i termini establits per a cada tipus de subvenció, i en absència d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què ha sigut concedida. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud de l'entitat beneficiària o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú.

2. Aquestes entitats hauran de complir les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, les establides en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicables, i aquelles obligacions que puga fixar o determinar-se en la convocatòria que, en tot cas, haurà d'ajustar-se al que es preveu en la present ordre de bases.

3. Així mateix, les entitats beneficiàries hauran de complir les previsions contingudes en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, d'igualtat entre homes i dones, en relació amb el pla d'igualtat quan per la legislació aplicable els siga exigible.

4. L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions podrà donar lloc, amb la incoació prèvia d'expedient, al desistiment sense efecte de la resolució de concessió de la subvenció o la minoració de la quantia concedida i, si escau, se sol·licitarà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

5. De conformitat amb el que es preveu en l'article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana si l'entitat beneficiària rep una subvenció per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant com a entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionats.

6. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les pàgines web corresponents, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

Títol II

ProcedimentArticle 5. Sol·licituds

1. La sol·licitud de subvenció, signada per la persona representant legal de l'entitat, es dirigirà a la direcció general amb competències en matèria de salut pública de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, i s'haurà d'ajustar als models i terminis que es determinen en la convocatòria corresponent.

2. El termini i lloc de presentació de les sol·licituds així com la documentació general i específica que les ha d'acompanyar, es determinarà en la resolució de la convocatòria, conforme al que es preveu en la present ordre de bases, i incorporarà les següents declaracions responsables de la persona representant legal de l'entitat sol·licitant:a) Declaració responsable en la qual manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns i que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de reconeixement de l'obligació en els termes de l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. D'acord amb el que es disposa en l'article 69.4 de la referida llei, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació, que s'incorpore a aquesta declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que siga, si escau, requerida per a acreditar el compliment del que s'ha declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb la convocatòria.

b) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a ser beneficiària de les subvencions que en aquesta ordre es regulen, i que està al corrent en el pagament de reintegrament per subvencions.

c) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Per a això, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Si no s'atorga aquesta autorització, hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les obligacions esmentades.

3. La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, es presentarà preferentment en el registre d'entrada de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, sense perjudici de les formes previstes en la legislació de procediment administratiu comú.Article 6. Esmena de sol·licituds

1. Rebudes les sol·licituds i incoat el procediment, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb aquesta ordre, resulte exigible es notificarà a l'entitat sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè en el termini de 10 dies de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.

3. Seran causa d'exclusió no corregible el lliurament fora de termini de la sol·licitud.Article 7. Ordenació i instrucció

1. L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria de salut pública, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que reuneixen els requisits per a poder ser tramitades.

2. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que hi ha i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de la subvenció, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que estime oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.Article 8. Comissió d'avaluació

1. La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública nomenarà una comissió d'avaluació per cada una de les subvencions previstes en el títol IV d'aquestes bases reguladores, que estarà integrada per 5 membres i igual nombre de suplents, respectant la paritat entre sexes en la seua composició. Cadascuna de les comissions estarà composta per:

a) Presidència: ostentarà la presidència la persona que exercisca la subdirecció o servei competent per raó de la matèria objecte del projecte subvencionat.

b) Secretaria: ostentarà la secretaria personal funcionari del subgrup A1 o A2 de la subdirecció o servei competent per raó de la matèria objecte del projecte subvencionat.

c) Vocalíes: en nombre de tres que recauran entre personal funcionari pertanyent al subgrup A1 o A2 de la subdirecció o servei competent per raó de la matèria objecte del projecte subvencionat.

2. La suplència dels càrrecs per a la presidència i secretaria, així com per a les vocalies, correspondrà a personal funcionari del subgrup A1 o A2 competent per raó de la matèria objecte del projecte subvencionat, amb designació igualment per la personal titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

3. La comissió d'avaluació actuarà com a òrgan col·legiat de conformitat amb el que es preveu en la legislació de procediment administratiu comú, a l'efecte d'elevar a l'òrgan concedent la proposta de resolució de les subvencions.

4. La comissió d'avaluació analitzarà i avaluarà les propostes presentades i proposarà a l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions, la relació prioritzada d'entitats beneficiàries de les subvencions que es preveuen en la convocatòria corresponent i es regulen en la present ordre, amb el límit del crèdit existent en el moment. Així mateix, elaborarà una relació ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit.

5. No obstant això, si es produeix un increment dels crèdits disponibles, la comissió d'avaluació proposarà i l'òrgan concedent acordarà, sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la primera sol·licitud no atesa per falta de crèdit i a les següents pel seu ordre de puntuació que reunisquen els requisits per a això, fins a esgotar el crèdit.Article 9. Resolució

1. La resolució tindrà els efectes i contingut previstos en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el procediment establit en l'article 20 de la citada Llei 38/2003, així com un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació produirà els efectes de notificació a les entitats interessades, d'acord amb el que es disposa en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de tres mesos a comptar des de la data publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En els casos en què haja de requerir-se l'esmena de deficiències i aportació de documents, el termini determinat en l'apartat anterior es podrà suspendre durant el transcurs del temps que hi haja entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment per les entitats sol·licitants o, en absència d'això, pel transcurs del termini concedit.3. Transcorregut el termini sense que haja recaigut resolució, podrà entendre's desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció, en els termes previstos en l'article 25 de l'esmentada Llei 39/2015.

4. La resolució del procediment degudament motivada es notificarà a les entitats interessades i s'haurà d'ajustar al que es disposa en la legislació de procediment administratiu comú. La pràctica d'aquesta notificació s'haurà d'ajustar a les disposicions contingudes en la llei.

5. L'òrgan competent per a dictar les resolucions serà la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, que actuarà per delegació de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut pública, de conformitat amb l'article 160.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions.Article 10. Recursos

Les resolucions de concessió de subvencions conformement a les presents bases reguladores esgotaran la via administrativa. Contra aquestes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de conformitat amb el que es disposa en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 11. Supòsits i criteris de modificació de la resolució

1. La modificació o alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o subvencions atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si escau, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

2. Si es produeix una variació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, per aplicació de les causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pertocarà exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, amb un informe previ de l'òrgan competent de control de la subvenció, i del tràmit d'audiència legalment establit; o, si escau, la seua revisió per aplicació de les causes de nul·litat o d'anul·labilitat previstes en l'article 36 d'aquesta Llei general de subvencions.

3. En els supòsits de subvencions concurrents, quan es tinga coneixement de la concessió d'una subvenció per un altre organisme o entitat amb el mateix objecte es dictarà, en tot cas, una resolució de la minoració de la subvenció, tenint en compte la quantitat concedida per altres ens públics o privats.Article 12. Despeses subvencionables

1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes previstos en aquesta prdre de bases reguladores, aquelles que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen en el termini establit en les presents bases. Entre altres, seran despeses subvencionables les despeses de personal i despeses generals per al seu funcionament, realització i compliment dels seus objectius de les entitats subvencionades quan aquestes despeses estiguen vinculades a l'execució dels projectes que constitueixen l'activitat subvencionada.

2. La contractació de personal per part de les entitats subvencionades en cap cas suposarà cap relació jurídica amb la Generalitat.3. Es consideren despeses generals:

a) Les despeses corrents, considerades com aquelles que reunisquen alguna de les característiques següents: ser béns fungibles, tindre una duració previsible inferior a l'exercici econòmic, no ser susceptibles d'incloure en inventari o ser despeses previsiblement reiteratives.

b) Les despeses de manteniment estrictament necessàries per a la consecució del fi i objecte de la subvenció: lloguer, llum, aigua, telèfon, neteja o anàlegs.

c) Les despeses derivades del pagament d'assistència o serveis de professionals: despeses derivades del compliment de les obligacions legals de prevenció, protecció de dades, formació i vigilància de la salut, sistemes de qualitat, comptes anuals, auditories i despeses inherents a les activitats d'oci i temps lliure o anàlegs, en la mesura en què guarden relació directa amb l'atenció social que es fomenta.

d) Les despeses de transport o altres despeses previstes en la normativa aplicable.

Títol III

Quantia, pagament i justificació de les subvencionsArticle 13. Quantia de la subvenció

1. La quantia de les subvencions individuals es determinarà seguint els criteris de valoració establits en el títol I V de la present ordre, amb un màxim global de finançament de totes les subvencions segons la disponibilitat pressupostària establida en la convocatòria corresponent.2. Per al càlcul de la quantia individualitzada obtinguda per cada entitat, s'ordenaran les sol·licituds presentades segons la puntuació total obtinguda per cadascuna d'elles sobre la base dels criteris d'avaluació, i es distribuirà el finançament total disponible entre elles aplicant la següent fórmula: F1=(FT/PT) P1, sent:

F1: finançament per a l'entitat 1

FT: finançament total disponible

PT: suma de les puntuacions obtingudes per totes les entitats beneficiàries

P1: puntuació obtinguda per l'entitat 1

3. En aplicar aquesta fórmula i per a aquells projectes als quals els corresponga més pressupost del sol·licitat per l'entitat, es procedirà a ajustar l'assignat a la sol·licitud realitzada o al màxim aconseguit, i el pressupost romanent en la convocatòria es repartirà entre la resta de projectes aplicant el mateix mètode de ponderació explicat prèviament, una vegada exclosos d'aquesta ponderació els projectes causants del romanent.

4. En el cas que es preveja la possibilitat de més d'un lliurament, i sempre que no s'establisca de forma imperativa un percentatge, podran dividir-se els lliuraments amb la finalitat d'assegurar una distribució del crèdit disponible conforme al ritme d'execució de les activitats subvencionades, subjectes al que es disposa a la Llei 38/2003, de 28 de novembre, general de subvencions i normes concordants.

Article 14. Pagament de la subvenció

El pagament de les subvencions concedides es realitzarà amb una certificació prèvia, o resolució per pagaments anticipats, de la persona titular de la direcció general competent en matèria de salut pública:

1. Amb caràcter general, el pagament de la subvenció es realitzarà després de la justificació per l'entitat beneficiària de la realització de l'activitat objecte de la present ordre, segons estableix l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

2. Sense perjudici del que es preveu en l'apartat anterior, i conforme a l'article 171.2 de l'esmentada llei, i com que la naturalesa i característiques de les accions a què es refereix l'ordre permeten el fraccionament a l'efecte del seu pagament, en el cas de la presentació de justificació fraccionada per l'entitat beneficiària, podran realitzar-se pagaments a compte d'acord amb els percentatges següents:

a) Un 40 % de l'import s'abonarà, amb la justificació prèvia per l'entitat beneficiària d'almenys un 40 % de la quantia concedida.

b) El 60 % restant s'abonarà, amb la justificació prèvia per l'entitat beneficiària d'almenys una quantia que conjuntament amb la justificada anteriorment comprenga la totalitat de la quantia concedida.

3. No obstant això anterior, es podrà realitzar un pagament anticipat, ajustat als termes establits en l'article 171.3 de la llei esmentada, del 30 % de la quantitat concedida. En el cas que s'efectuen pagaments anticipats, les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la constitució de garanties, de conformitat amb la previsió continguda en la lletra f de l'apartat 5 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

En els termes de l'article 171.4 de la llei esmentada, sempre que la naturalesa i les característiques de les accions o activitat a realitzar ho permeten, podran realitzar-se pagaments a compte, fins i tot en els casos en què l'entitat beneficiària haja sol·licitat la bestreta prevista en aquest apartat. En aquest últim supòsit els pagaments a compte s'aplicaran a l'import pendent de la subvenció després de la justificació de l'efectiva aplicació de l'import anticipat.

4. Si la Llei de pressupostos de la Generalitat de cada exercici estableix un règim diferent de lliurament especial per a determinades transferències corrents que afecte les contingudes en aquesta ordre, se'ls podrà aplicar aquest règim.

5. Així mateix, constitueix un requisit per al pagament de la subvenció a entitats locals l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, i la normativa aplicable.Article 15. Termini i forma de justificació de les subvencions

1. Les entitats beneficiàries de les subvencions tindran de termini fins al 15 de novembre de l'exercici de la convocatòria per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida.No obstant això, en el cas que la Llei de pressupostos de la Generalitat establisca un règim específic de pagaments anticipats per a un determinat exercici, les entitats beneficiàries de les subvencions a les quals se'ls haja aplicat aquest, tindran el mateix termini previst en el paràgraf anterior per a presentar la documentació justificativa suficient que permeta el lliurament de la totalitat de la subvenció concedida. En aquest cas, tindrà de termini fins al dia 10 de febrer de l'any següent, per a presentar la resta de la documentació justificativa.2. La justificació s'acompanyarà d'un compte justificatiu amb detall i motivació suficient de les activitats realitzades i el seu cost amb el desglossament de cadascuna de les despeses en què s'ha incorregut. Requerirà la presentació de la documentació següent:

a) Certificació de justificació de despeses degudament segellada i signada per la persona representant legal de l'entitat beneficiària, en la qual es farà constar la quantitat a què ascendeixen les despeses que es justifiquen i que aquestes es van realitzar en el desenvolupament del paquet d'actuacions per al qual van ser concebudes.

b) Memòria d'activitats que justifique l'adequat desenvolupament de les actuacions objecte de la subvenció, que continga informació detallada referida al projecte, persones participants, execució del projecte (descripció del projecte i dates de realització) objectius i grau de compliment, activitats realitzades, comunicació, difusió i visibilitat, incidències si n'hi ha.

c) Relació dels comprovants de despeses que es presenten, en la qual s'inclourà el número d'ordre de comprovant de despesa, persona o empresa proveïdora del subministrament, la data del comprovant de la despesa, el número de factura, concepte i import de la despesa.

d) Comprovants de despesa vàlids, ordenats segons el número d'ordre de la relació de comprovants anterior. Es consideren comprovants de despesa vàlidament emesos les factures, nòmines de personal, fulls d'ingrés de cotitzacions a la Seguretat Social i altres documents que tinguen validesa jurídica mercantil. En tot cas, les factures hauran de comptar amb totes les dades formals que exigeix per a la seua expedició la normativa vigent i, en particular, el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

e) Documentació que acredite haver realitzat el pagament de totes les despeses justificades, abans de la finalització del període de justificació. Per a acreditar el pagament de les factures s'aportaran els deutes de la transferència financera realitzada o extractes o certificacions de moviments de comptes.

3. En el cas de les entitats locals, les factures podran ser substituïdes per certificat de la intervenció local en el qual consten les quantitats aplicades a fi de la subvenció amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials. Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació d'«obligacions reconegudes» i així haurà de fer-se constar en la certificació.4. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.Article 16. Pla de control

1. La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada es realitzarà mitjançant el corresponent pla de control que desenvolupe l'òrgan gestor de les subvencions.

2. El tipus de control serà administratiu, sobre la totalitat o una mostra de subvencions concedides en cada convocatòria, segons s'establisca en aquesta.

3. El control de la despesa objecte de les subvencions esmentades correspon amb caràcter general a la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

4. Les entitats beneficiàries entregaran, a requeriment de l'òrgan encarregat del control i comprovació de la despesa, la documentació necessària segons el tipus de subvenció i aquells altres que siguen necessaris per a justificar les condicions i quantia de la despesa efectuada.Article 17. Reintegrament i minoració de les subvencions

1. Procedirà el reintegrament de les subvencions concedides o la seua minoració, amb reembossament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i requisits que s'estableixen en la present ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei general de subvencions.

2. El procediment de reintegrament s'haurà d'ajustar a les previsions contingudes en l'article 172 de la Llei 1/2015 de, 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

3. La tramitació del procediment garantirà l'audiència a l'entitat interessada. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan l'entitat sol·licitant renuncie a la subvenció i no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per l'entitat.

4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de dotze mesos a comptar des de l'inici de l'expedient de declaració de pèrdua de dret o de minoració.

5. La resolució d'aquest procediment posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Article 18. Règim sancionador

S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquelles entitats beneficiàries de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i seran sancionades conforme al que es disposa en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la seua normativa de desplegament en matèria de potestat sancionadora.Títol IV

Requisits de les entitats i criteris de valoració segons els diferents projectes relacionats amb la salut públicaCapítol I

Subvencions per a projectes de promoció de la salut sexual i prevenció de l'estigma social associat al VIH i unes altres ITSArticle 19. Entitats sol·licitants

1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en el present capítol les entitats sense ànim de lucre que treballen amb persones que viuen amb VIH o amb persones amb especial vulnerabilitat per les seues opcions sexuals o identitat sexual.

2. Aquestes entitats, a més dels requisits generals establits en les bases de la present ordre, hauran de complir i observar el següent:a) Estar legalment constituïdes i mancar d'ànim de lucre.

b) Actuar, almenys, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) En les finalitats de l'organització haurà de constar que l'àmbit de treball de l'entitat està referit a persones que viuen amb VIH o amb persones en situació d'especial vulnerabilitat per a la seua salut sexual per la seua situació personal, orientació sexual, identitat de gènere, dedicació al treball sexual o una altra circumstància vinculada a una major exposició a la infecció. El que hauran d'acreditar mitjançant documentació fefaent.

d) Aportar declaració responsable sobre si té concedida o sol·licitada altres subvencions per al mateix projecte.

e) En el cas d'haver rebut abans subvenciones de la Generalitat o d'altres administracions públiques en les matèries objecte d'aquesta convocatòria, haver complit les obligacions que dimanen de la seua concessió.

f) No estar incursa en procediment de reintegrament de tot o part de les subvencions concedides per la Generalitat, ni haver sigut objecte d'un procediment de reintegrament.Article 20. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents:

1 Rellevància (fins a un màxim de 10 punts): impacte o contribució del projecte per a la consecució de la finalitat de la subvenció.

2. Qualitat (fins a un màxim de 50 punts): en relació amb el seu disseny que haurà d'incorporar la perspectiva de gènere, planificació de la implementació i gestió, avaluació de procés i resultats i pla de difusió.3. Treball col·laboratiu (fins a un màxim de 20 punts): amb el sector salut o amb altres entitats o agents afins. Enfocament intersectorial.4. Viabilitat econòmica-financera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts): sostenibilitat per al manteniment de les intervencions o dels seus efectes a mitjà i llarg termini i coherència entre recursos disponibles/sol·licitats i objectius previstos.

5. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en projectes de promoció de la salut sexual o prevenció de l'estigma social associat al VIH i unes altres ITS, amb persones que viuen amb VIH o amb persones en situació d'especial vulnerabilitat per a la seua salut sexual per les seues característiques, opcions o identitat sexual (fins a un màxim de 10 punts).

Capítol II

Subvencions per a projectes de promoció

de la salut perinatal i primera infànciaArticle 21. Entitats sol·licitants

1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en el present capítol les associacions o entitats sense ànim de lucre que treballen amb mares i pares en la promoció de la salut perinatal, la criança i la criança positiva que estiguen degudament acreditades.

2. Aquestes entitats, a més dels requisits generals establits en la present ordre, hauran de complir i observar el següent:

a) Estar legalment constituïdes i mancar d'ànim de lucre.

b) Actuar, almenys, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) En les finalitats de l'organització haurà de constar que l'àmbit de treball de l'entitat està referit a projectes en matèria de promoció de la salut en embarassades, salut perinatal i primera infància (de 0 a 5 anys). El que hauran d'acreditar mitjançant documentació fefaent.

d) Aportar declaració responsable sobre si té concedida o sol·licitada unes altres subvenciones per al mateix projecte.

e) En el cas d'haver rebut abans subvenciones de la Generalitat o d'altres administracions públiques en les matèries objecte d'aquesta convocatòria, haver complit les obligacions que dimanen de la seua concessió.

f) No estar incursa en procediment de reintegrament de tot o part de les subvencions concedides per la Generalitat, ni haver sigut objecte d'un procediment de reintegrament.Article 22. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents:

1. Rellevància (fins a un màxim de 10 punts): impacte o contribució del projecte per a la consecució de la finalitat de la subvenció.

2. Qualitat (fins a un màxim de 50 punts): en relació amb el seu disseny que haurà d'incorporar la perspectiva de gènere, planificació de la implementació i gestió, avaluació de procés i resultats i pla de difusió.3. Treball col·laboratiu (fins a un màxim de 20 punts): amb el sector salut o amb altres entitats o agents afins. Enfocament intersectorial.4. Viabilitat econòmica i financera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts): sostenibilitat per al manteniment de les intervencions o dels seus efectes a mitjà i llarg termini i coherència entre recursos disponibles/sol·licitats i objectius previstos.

5. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en projectes de promoció de la salut en embarassades, salut perinatal i primera infància (de 0 a 5 anys) (fins a un màxim de 10 punts).

Capítol III

Subvencions per a projectes de promoció de la salut

i de l'accés a serveis i programes de salut en poblacions

que viuen en situació d'especial vulnerabilitatArticle 23. Entitats sol·licitants

1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en el present capítol els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que treballen amb població en situació de vulnerabilitat, com ara població immigrant o població gitana, entre altres.

2. Els ajuntaments, a més dels requisits generals establits en la present ordre, hauran d'estar adherides a XarxaSalut, acreditant així el seu compromís de desenvolupar les accions de promoció de la salut local emmarcades en el vigent Pla de salut de la Comunitat Valenciana.Article 24. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents:

1. Rellevància (fins a un màxim de 10 punts): impacte o contribució del projecte per a la consecució de la finalitat de la subvenció.

2. Qualitat (fins a un màxim de 50 punts): en relació amb el seu disseny que haurà d'incorporar la perspectiva de gènere, planificació de la implementació i gestió, avaluació de procés i resultats i pla de difusió.3. Treball col·laboratiu (fins a un màxim de 20 punts): amb el sector salut o amb altres entitats o agents afins. Enfocament intersectorial.4. Viabilitat econòmica i financera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts): sostenibilitat per al manteniment de les intervencions o dels seus efectes a mitjà/llarg termini i coherència entre recursos disponibles/sol·licitats i objectius previstos.

5. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en projectes previs de promoció de la salut sobre població en situació de vulnerabilitat (fins a un màxim de 10 punts).

Capítol IV

Subvencions per a projectes de desplegament del IV Pla de salut

de la Comunitat Valenciana en els seus municipisArticle 25. Entitats sol·licitants

1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en el present capítol els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que proposen el desenvolupament de projectes relacionats amb el desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana.

2. Els ajuntaments, a més dels requisits generals establits en la present ordre, hauran d'estar adherits a XarxaSalut, acreditant així el seu compromís de desenvolupar les accions de promoció de la salut local emmarcades en el vigent Pla de salut de la Comunitat Valenciana.

Article 26. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents:

1. Rellevància (fins a un màxim de 10 punts): impacte o contribució del projecte per a la consecució de la finalitat de la subvenció.

2. Qualitat (fins a un màxim de 50 punts): en relació amb el seu disseny que haurà d'incorporar la perspectiva de gènere, planificació de la implementació i gestió, avaluació de procés i resultats i pla de difusió.3. Treball col·laboratiu (fins a un màxim de 20 punts): amb el sector salut o amb altres entitats o agents afins. Enfocament intersectorial.4. Viabilitat econòmica i financera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts): sostenibilitat per al manteniment de les intervencions o dels seus efectes a mitjà/llarg termini i coherència entre recursos disponibles/sol·licitats i objectius previstos.

5. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en intervencions i estudis de promoció de la salut o acció comunitària en salut (fins a un màxim de 10 punts).

Capítol V

Subvencions per a projectes de suport a les associacions de consumidors en l'àmbit de la seguretat alimentàriaArticle 27. Entitats sol·licitants

1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquest capítol, les associacions de consumidors que tinguen per objecte la defensa de les persones consumidores i usuàries que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. Aquestes entitats, a més dels requisits generals establits en la present ordre, hauran de complir i observar el següent:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, regulat en el Decret 38/1992, de 16 de març, del Govern Valencià.b) Desenvolupar activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements en seguretat alimentària dels consumidors i consumidores, utilitzant, principalment, les noves tecnologies de la informació.Article 28. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents:

1. Qualitat del projecte a desenvolupar (fins a un màxim de 50 punts):

a) Disseny.

a.1. Adequació del projecte a objectius.

a.2. Justificació i pertinència.

a.3. Caràcter innovador.

a.4. Coherència de mitjans i finalitats.

a.5. Treball cooperatiu entre entitats.

b) Planificació de la implementació i la gestió.

c) Avaluació del procés i resultat.

d) Pla de difusió.

2. Interés, rellevància i repercussió social del projecte d'acord amb les necessitats que cobreix, el nombre d'usuaris, el sector social al qual es dirigeixen i la cobertura territorial (fins a un màxim de 25 punts).

3. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant: disposar d'estructura tècnica adequada i del personal necessari amb experiència (fins a un màxim de 15 punts).

4. Viabilitat econòmica: adequació del pressupost, recursos econòmics propis i aportació d'usuaris o altres entitats (fins a un màxim de 10 punts).

Capítol VI

Subvencions per a promoure entorns saludablesArticle 29. Entitats sol·licitants

1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquest capítol, les entitats sense ànim de lucre, amb base territorial localitzada que treballen en la promoció d'entorns locals salutogènics i que entre les seues activitats incloguen la promoció d'entorns, espais o activitats en els entorns locals amb un impacte positiu sobre la salut de les persones.

2. Aquestes entitats, a més dels requisits generals establits en la present ordre, hauran de complir i observar el següent:

a) Estar legalment constituïdes i mancar d'ànim de lucre.

b) Actuar a escala local o municipal.

c) Aportar declaració responsable sobre si té concedida o sol·licitada altres subvencions per al mateix projecte.

d) En el cas d'haver rebut abans subvenciones de la Generalitat o d'altres administracions públiques en les matèries objecte d'aquesta convocatòria, haver complit les obligacions que dimanen de la seua concessió.

e) No estar incursa en procediment de reintegrament de tot o part de les subvencions concedides per la Generalitat, ni haver sigut objecte d'un procediment de reintegrament.Article 30. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció

Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents:

1. Rellevància (fins a un màxim de 10 punts): impacte o contribució del projecte per a la consecució de la finalitat de la subvenció.

2. Qualitat (fins a un màxim de 50 punts): en relació amb el seu disseny que haurà d'incorporar la perspectiva de gènere, planificació de la implementació i gestió, avaluació de procés i resultats i pla de difusió.3. Treball col·laboratiu (fins a un màxim de 20 punts): amb el sector salut o amb altres entitats o agents afins. Enfocament intersectorial.

4. Viabilitat econòmica i financera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts): sostenibilitat per al manteniment de les intervencions o dels seus efectes a mitjà/llarg termini i coherència entre recursos disponibles/sol·licitats i objectius previstos.

5. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en intervencions sobre entorns i espais locals amb l'objectiu de promoure la salut o l'acció comunitària en salut (fins a un màxim de 10 punts).DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. No-incidència econòmica

L'aprovació de les presents bases no comporta, en si mateixa, obligacions econòmiques en els pressupostos de la Generalitat, sense perjudici de les possibles convocatòries que puguen resoldre's conformement a la consignació pressupostària que s'establisca en el corresponent exercici.Segona. Habilitació normativa

L'òrgan competent per a dictar les resolucions de concessió serà la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, que actuarà per delegació de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut pública, de conformitat amb l'article 160.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions.

Així mateix, s'autoritza la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, a dictar totes les instruccions que siguen necessàries per a l'aplicació d'aquesta ordre i de les convocatòries corresponents, i queda facultada per a interpretar el contingut de la present ordre a l'efecte del procés d'adjudicació de la subvenció que es convoque i resoldre, vist l'expedient contradictori i amb plena subjecció al que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, els dubtes i conflictes que puguen plantejar les entitats beneficiàries de les subvencions en l'exercici de les seues funcions.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen al que es preveu en la present ordre, i de forma expressa l'anterior Ordre 5/2017, de 20 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades a promoure projectes relacionats amb la salut pública.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Modificació de l'Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats.

Es modifica l'apartat 4 de l'article 4 de la referida Ordre 4/2018, que queda redactat de la manera següent:

«Així mateix, les entitats beneficiàries hauran de complir les previsions contingudes en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, d'igualtat entre homes i dones, en relació amb el pla d'igualtat quan per la legislació aplicable els siga exigible.»Segona. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 28 de febrer de 2019La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,

ANA BARCELÓ CHICO

Mapa web