Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 3153 de 31.12.1997
Referència Base de Dades:  4186/1997
 LLEI 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

PREAMBUL

Aquesta llei inclou un conjunt de mesures, de distinta naturalesa i abast, referides als diferents camps en què es desenvolupa l'activitat de la Generalitat, la principal finalitat de la qual és contribuir a la millor i més efectiva consecució dels objectius de política econòmica del Govern, que s'inclouen en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 1998.

De conformitat amb aquesta finalitat, la llei recull diverses reformes de contingut estructural que afecten l'organització, la gestió administrativa i del personal. Complementàriament, s'hi inclouen reformes puntuals en dos lleis substantives, la del Joc i la de Cooperatives.

Les mesures adoptades en matèria d'organització es recullen en el títol I de la llei, i del contingut d'aquestes hem de destacar que, tret de les relatives a la creació de l'Institut Valencià d'Estadística i l'extinció del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, la transcendència jurídica de les modificacions introduïdes és limitada, en la mesura que es circumscriuen a introduir modificacions puntuals en el règim jurídic bàsic de l'Institut Valencià de la Joventut, de la Sindicatura de Comptes, de l'Institut Valencià de Finances, i del Consell Jurídic Consultiu, a fi de donar solució a llacunes o disfuncions concretes que s'havien fet paleses en l'exercici diari de les competències assignades a cadascun d'aquests.

Pel que fa a la creació de l'Institut Valencià d'Estadística, com a entitat autònoma de caràcter administratiu, s'ha de ressenyar que tal decisió obeeix al fet que l'actual marc organitzatiu de les competències en matèria d'estadística de la Generalitat, per mitjà d'una àrea inclosa en la Direcció General d'Economia, és a dir mancant en la pràctica de rang orgànic, entrebanca extremadament l'exercici de les funcions que la Llei 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística, atribueix a la nostra comunitat.

D'altra banda, la supressió del Consorci de Cooperatives amb Secció de Crèdit té una incidència real mínima en la mesura que es tracta d'un organisme que mancava d'una infraestructura de mitjans personals i patrimonials propis, i les seues funcions s'exercien en el marc organitzatiu de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública i de l'Institut Valencià de Finances.

En el títol II, relatiu a la gestió administrativa, s'inclou tota una sèrie de normes, que afecten les àrees de:

- Contractació: en matèria de concerts sanitaris, s'inclou una autorització al Consell als efectes que dicte, en el marc de la legislació bàsica estatal, la corresponent normativa autonòmica de desplegament.

- Obres d'infraestructura del transport: s'estableix l'exempció de la necessitat d'obtenir la llicència municipal, i de subjectar-se als altres actes de control preventiu que estableix la legislació del règim local, per a l'execució d'obres vinculades a la infraestructura del transport.

- Urbanisme: es concreta el concepte d'aprofitament urbanístic subjectiu, en el marc del que disposa l'article 60.2 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística.

En el títol III, es concentra tota una sèrie de modificacions que afecten la gestió economicofinancera de la Generalitat, i que s'articulen mitjançant de modificacions concretes del text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana.

Les principals modificacions al text esmentat es refereixen:

- als tipus d'interés, la referència dels quals s'unifica amb allò estableix a l'efecte en l'article 36.2 de la Llei General Pressupostària, atés el seu caràcter bàsic. En la pràctica suposa substituir la referència al tipus bàsic del Banc d'Espanya per la de l'interés legal del diner;

- al règim de les despeses plurianuals, modificat a fi d'adaptar-lo a les últimes reformes introduïdes per l'administració de l'Estat en la matèria, així com per a regular la incidència de la normativa comunitària en la matèria;

- als ingressos procedents de la Unió Europea, i s'estableix un règim específic de generació o anul·lació, basat en l'automatisme, cosa que permetrà un millor i més ràpid reflex en els estats de despeses i ingressos de qualsevol incidència que poguera derivar-se'n en les àrees d'actuació cofinançades amb aquest tipus d'ingressos;

- a la gestió de subvencions, tot incorporant al text refós la figura de l'entitat col·laboradora, com a persona jurídica que actua en nom i per compte de la conselleria o organisme concedent a tots els efectes relacionats amb la subvenció; figura que s'introdueix per a agilitar i descentralitzar la gestió de les subvencions.

En el títol IV es recullen les modificacions que afecten l'àrea de personal, tot distingint per una banda les que afecten el personal sanitari i, d'altra, les que afecten el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. Pel que fa a aquest últim, les modificacions més importants són:

- les que responen a la necessitat d'adequar la norma autonòmica a la legislació estatal bàsica en la matèria, i que afecten matèries tals com la jubilació i les excedències, i

- les vinculades a la decisió d'introduir el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat, amb la finalitat de facilitar la gestió de les noves competències que, en matèria tributària, s'atribueixen a aquesta administració autonòmica amb el nou sistema de finançament.

En el títol V s'introdueix una modificació a la Llei del Joc, dirigida a perfilar l'objecte i la finalitat de les fiances que presten els titulars de les empreses de joc.

En el títol VI, relatiu a la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, s'introdueixen dos correccions concretes a la legislació vigent, a l'objecte:

- d'imposar l'obligatòria menció estatutària del règim de responsabilitat dels socis, tret que es configure com a il·limitada o s'estipule una responsabilitat addicional per al cas d'insolvència de la cooperativa, i

- aclarir, en matèria de sancions, certs aspectes que en la llei vigent quedaven confosos i n'impedien la correcta aplicació, modificació que té en tot cas un abast purament formal o d'estil.

El projecte de llei fou sotmès a informe del Comitè Econòmic i Social i del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Títol I

De l'organització

Capítol I

De l'Institut Valencià de la Joventut

Article 1. De la modificació dels articles 5, 7 i 12 de la Llei 4/1989, de 26 de juny, sobre l'Institut Valencià de la Joventut.

1. Se suprimeix l'apartat 2.b de l'article 5 de la Llei 4/1989, de 26 de juny, el qual queda redactat de la forma següent:

«Article 5. El president

1. El president de l'Institut, que alhora ho serà del consell rector, serà el conseller de Cultura, Educació i Ciència.

2. Correspon al president, l'alta direcció de l'organisme».

2. S'afegeix un apartat 3 a l'article 7 de la Llei 4/1989, de 26 de juny, en els termes següents:

«3) Correspon al director general, la representació legal de l'IVAJ».

3. Es dóna nova redacció a l'article 12 de la Llei 4/1989, de 26 de juny, en els termes següents:

«1. El règim jurídic dels actes administratius de l'Institut Valencià de la Joventut serà el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i d'altres disposicions concordants.

2. Els actes administratius dictats pel president, consell rector i director de l'Institut posen fi a la via administrativa.

Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals seran resoltes pel director de l'Institut».

Capítol II

De la Sindicatura de Comptes

Article 2. De la modificació de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes

1. Es dóna nova redacció a la disposició addicional de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, que queda redactada de la forma següent:

«1. El personal de la Sindicatura es regirà per les disposicions incloses en aquesta llei, així com per les que dicten les Corts Valencianes en relació amb el règim jurídic del seu personal.

2. El reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes que aproven les Corts Valencianes, així com les normes que aprove el Consell, en virtut del que preveu l'article 3.3, desenvoluparan i adaptaran a les característiques pròpies de la Sindicatura de Comptes el règim previst en el paràgraf anterior.

3. Les remissions a la disposició transitòria quarta existents en els articles 17.c, 24 i 26 d'aquesta llei, s'entendran realitzades a aquesta disposició addicional».

2. Es deroguen les disposicions transitòries 1ª, 2ª, 3ª i 4ª de la Llei 6/1985, d'11 de maig.

Capítol III

Del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Article 3. De la modificació dels articles 10, 17 i 18 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 10 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, que queda redactat de la forma següent:

«2. Avantprojectes de lleis, tret de l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana».

2. S'afegeix un nou paràgraf g a l'apartat 8 de l'article 10 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, en els termes següents:

«g) Recursos extraordinaris de revisió».

3. Es modifica l'article 17 de la llei 10/1994, de 19 de desembre, que queda redactat de la forma següent:

«Article 17. Classificació i provisió de llocs

Els llocs de treball administratius es classificaran i proveiran d'acord amb les normes de la Llei de Funció Pública Valenciana».

4. Es modifica l'article 18 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, que queda redactat de la forma següent:

«Article 18. Del cos de lletrats del Consell.

1. Es crea el cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu, corresponent al grup A de titulació, per a ingressar en el qual és imprescindible la possessió del títol de llicenciat en dret i la superació de les proves selectives i específiques corresponents. El seu nomenament serà realitzat el president del Consell.

2. Són funcions del cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu les d'estudi, preparació i redacció fonamentada dels projectes de dictàmens i informes sotmesos a consulta del Consell, així com aquelles altres que es determinen reglamentàriament».

Capítol IV

De l'Institut Valencià d'Estadística

Article 4. De l'Institut Valencià d'Estadística. Naturalesa i objecte

Es crea l'Institut Valencià d'Estadística, com a entitat autònoma de caràcter administratiu, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats, adscrit a la Conselleria d'economia, Hisenda i Administració Pública, i que té com a objectiu l'impuls, organització i direcció de l'activitat estadística d'interés per a la Generalitat, en el marc establit en la Llei 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.

L'Institut Valencià d'Estadística gaudirà de la capacitat funcional necessària per a garantir la seua neutralitat operativa en el desenvolupament de la metodologia estadística, la publicació i difusió de resultats, el disseny de normes reguladores de les estadístiques i en la preservació del secret estadístic.

Article 5. Règim jurídic

1. L'Institut es regirà pel que disposa aquesta llei, la Llei 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, i legislació general d'administració pública o entitats autònomes que li siga d'aplicació.

2. Els actes i resolucions de l'Institut Valencià d'estadística seran susceptibles dels recursos administratius previstos en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Les reclamacions prèvies, en assumptes civils i laborals, seran resoltes pel president de la Comissió Executiva.

Article 6. Organització de l'Institut

L'estructura bàsica de l'Institut Valencià d'Estadística estarà constituïda pels òrgans següents:

- Comissió Executiva.

- Director.

- Consell Valencià d'Estadística.

Article 7. La Comissió Executiva

És l'òrgan superior de govern, participació i control de l'Institut al qual correspon la gestió del sistema estadístic global de la Comunitat valenciana. Hi estaran representades, la Presidència i les distintes conselleries de la Generalitat, així com representants de les corporacions locals, en la forma que es determine reglamentàriament; tots ells sota la presidència del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública.

Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:

a) Aprovar l'avantprojecte del Pla Valencià d'Estadística i els respectius programes anuals d'activitats.

b) Aprovar les normes reguladores de les estadístiques protegides per la Llei 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.

c) Aprovar els convenis que l'Institut puga establir amb qualsevol administració pública o entitat privada.

d) Informar sobre qualsevol acord o conveni de contingut estadístic a subscriure per la Generalitat.

e) Informar sobre la creació d'arxius i registres de la Generalitat, les seues entitats i empreses, així com les actuacions de modificació, conservació, actualització o ampliació del seu contingut.

f) Aprovar la constitució d'unitats especialitzades en producció estadística en els departaments, entitats i empreses de la Generalitat.

g) Examinar i aprovar l'avantprojecte de pressupostos de l'Institut Valencià d'Estadística, per a la seua posterior tramitació.

h) Designar secretari a proposta del president de la Comissió Executiva.

Article 8. El director de l'Institut

Serà nomenat pel Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, i li corresponen les atribucions següents:

a) Execució i direcció dels plans de treball anuals.

b) Dirigir les tasques quotidianes de l'Institut.

c) Dirigir el personal i proposar els nomenaments interns.

d) Vetlar pel compliment dels principis d'objectivitat i correcció tècnica en l'elaboració de les estadístiques.

Article 9. El Consell Valencià d'Estadística

És l'òrgan col·legiat superior consultiu i supervisor de l'Institut, de participació dels informants, productors i usuaris de les estadístiques, on estaran representats tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes, les organitzacions sindicals i empresarials i altres grups i institucions socials, econòmiques i acadèmiques, juntament amb les conselleries i el mateix Institut. Li corresponen les funcions següents:

a) Informar sobre els avantprojectes dels plans d'estadístiques de la Comunitat Valenciana.

b) Aprovar els projectes anuals de memòria d'activitats estadístiques de la Generalitat.

c) Informar sobre cadascun dels projectes que siguen sotmesos a la seua consideració.

d) Proposar totes les mesures que estimen convenients sobre qüestions relacionades amb l'activitat estadística de la Generalitat.

La composició i els criteris per a la designació dels altres membres dels òrgans de l'Institut, així com les facultats i el funcionament dels òrgans esmentats, es determinaran reglamentàriament en el marc del que estableix la Llei 5/1990, de 7 de juny, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.

Article 10. Règim econòmic

L'Institut Valencià d'Estadística es finançarà a càrrec dels recursos següents:

a) Dotacions consignades al seu favor a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats i per la prestació dels seus serveis.

c) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.

d) Les subvencions i aportacions que, per qualsevol títol, siguen concedides al seu favor per entitats públiques o privades, o per particulars.

e) Els productes i rendes dels béns i valors que constitueixen el seu patrimoni.

f) Qualsevol altre recurs que poguera ser-li atribuït.

Article 11. Béns i drets

El patrimoni de l'Institut Valencià d'Estadística estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, els quals conservaran la seua qualificació jurídica originària, així com per aquells que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat, o persona i per qualsevol títol.

Article 12. Personal

El personal al servei de l'Institut Valencià d'Estadística serà funcionari o laboral en els mateixos termes i condicions que els establits per a l'administració de la Generalitat.

Article 13. Règim pressupostari

El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i de control financer de l'Institut Valencià d'Estadística serà l'establit en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.

Capítol V

De l'Institut Valencià de Finances

Article 14. De la modificació de la disposició addicional vuitena de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 1991, per la qual es crea l'Institut Valencià de Finances

1. Es modifica la lletra f del segon paràgraf de l'apartat 3, i s'hi afegeix l'incís següent:

«f) Exercir les funcions relatives al control, la inspecció i disciplina de les entitats financeres que estiguen sota la tutela administrativa de la Generalitat, així com de la banca privada, en els termes que dispose la legislació bàsica estatal».

2. L'apartat 4 de la disposició addicional vuitena expressada, queda redactat com segueix:

«Els òrgans de govern de l'Institut són el Consell General, la Comissió d'Inversions i el director general».

3. L'apartat 5.a queda redactat com segueix:

«a) La dotació inicial de l'Institut, més els increments que es produïsquen en el seu fons social».

4. L'apartat 5.g queda redactat com segueix:

«g) Les emissions de títols de renda fixa o altres operacions d'endeutament i els recursos derivats de la gestió integral d'actius i passius. Alhora, els provinents d'altres operacions financeres distintes de les assenyalades en l'incís anterior».

5. Es suprimeix l'apartat 6 i, en el seu lloc, s'hi inclou un nou apartat 6, amb la redacció següent:

«6.1. Les actes esteses pels serveis d'inspecció d'entitats financeres de l'Institut tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fets a què es referisquen, sense perjudici de les proves que, en defensa dels respectius drets o interessos, puguen assenyalar o aportar els propis interessats.

6.2. En l'exercici de les seues funcions, el personal dels serveis esmentats té caràcter d'agent de l'autoritat, i podrà recaptar l'auxili de les altres autoritats competents o dels seus agents, si foren obstruïts o pertorbats en aqueix exercici».

6. Es modifica l'apartat 7, que queda redactat com segueix:

«7.1. El personal al servei de l'Institut es regirà per normes de dret laboral o privat. Sense perjudici d'açò, podran integrar-s'hi funcionaris de carrera, sense minva dels seus drets, per a l'exercici de funcions que comporten exercici de potestats administratives.

7.2. El règim jurídic del personal funcionari que s'hi integre, serà l'establit en la legislació sobre funció pública valenciana, sense perjudici de les peculiaritats que li siguen pròpies».

7. Es suprimeix l'apartat 8 i, en el seu lloc, s'hi inclou un nou apartat 8, amb la redacció següent:

«8. Els membres dels òrgans de govern i el personal de l'Institut hauran de guardar secret, fins i tot després de cessar en les seues funcions, de totes les informacions de naturalesa reservada de què tinguen coneixement en l'exercici dels seus càrrecs o funcions. La infracció d'aquest deure determinarà les responsabilitats establides en les lleis».

8. Es suprimeix l'apartat 9 i, en el seu lloc, s'hi inclou un nou apartat 9, amb la redacció següent:

«9. Els membres dels òrgans de govern de l'Institut no podran exercir, durant el seu mandat, activitats professionals relacionades amb institucions financeres privades o amb entitats subjectes a supervisió d'aquest o, en general, relacionades amb les competències de l'Institut».

Capítol VI

De les cooperatives amb secció de crèdit

a la Comunitat Valenciana

Article 15. De la supressió del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit

1. Es suprimeix l'organisme autònom Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, la personalitat jurídica del qual quedarà extingida des de la data d'entrada en vigor d'aquesta llei. Això no obstant, es manté en vigor el Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, constituït al si d'aquell, encara que sense personalitat jurídica pròpia.

2. Tots els recursos econòmics assignats al Consorci estan afectes al Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, per la qual cosa no existeixen béns o drets resultants de la liquidació susceptibles d'incorporar al patrimoni de la Generalitat.

Article 16. De la modificació de la Llei de la Generalitat 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana.

1. Es modifica el títol IV de la Llei de la Generalitat 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, i la seua denominació i el contingut dels seus articles 14 al 17 queden redactats de la forma següent:

«Títol IV. Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit.

Article 14. Objecte

El Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit té per objecte assegurar els dipòsits dels socis en les seccions de crèdit de les cooperatives que s'hi adheresquen, fins al límit establit pel seu òrgan superior, així com emprendre totes aquelles actuacions que considere necessàries per a reforçar la solvència i millorar el funcionament de les cooperatives amb secció de crèdit.

Article 15. Organ superior

1. L'òrgan superior d'administració i gestió del Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit és el Consell, que estarà constituït per un nombre paritari de vocals representants de les cooperatives adherides, a proposta d'aquestes, i de l'administració de la Generalitat. Entre els representants de l'administració, que seran nomenats pel Govern Valencià, hi haurà necessàriament un representant de la conselleria competent en matèria de cooperatives, un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i un representant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.

2. La presidència del Consell correspondrà a la representació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, i tindrà vot diriment en cas d'empat.

3. El director general de l'Institut Valencià de Finances actuarà com a secretari del Consell, amb veu però sense vot.

4. Entre les facultats que s'assignen reglamentàriament al Consell, hi hauran de figurar almenys les d'acordar l'adhesió o expulsió de les cooperatives al Fons. La disposició dels recursos del Fons per a les finalitats assenyalades, així com la determinació del límit de cobertura de dipòsits i la correlativa aportació econòmica al Fons, seran objecte de regulació mitjançant decret del Consell.

Article 16. Administració i gestió ordinària

1. L'administració i gestió ordinària, així com la materialització, del Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit s'encomana a l'Institut Valencià de Finances, entitat de dret públic adscrita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.

2. L'actuació de l'Institut Valencià de Finances es realitzarà d'acord amb les directrius emanades del Consell del Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, al qual periòdicament haurà de retre compte detallat de la seua actuació.

Article 17. Patrimoni

En el patrimoni del Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, s'hi integraran:

a) Els recursos existents en el Fons de Garantia a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

b) Les aportacions anuals de les cooperatives adherides al Fons.

c) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat, fins la quantitat aportada per les cooperatives.

d) Les rendes i els productes que generen els seus béns i valors.

e) Les retribucions procedents dels serveis que poguera realitzar».

2. Es deroguen els articles 18 al 20, ambdós inclosos, de la Llei de la Generalitat 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'Actuació Financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana.

3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei de la Generalitat 8/1985, de 31 de maig, de Regulació de l'actuació financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:

«Les cooperatives podran invertir els recursos obtinguts mitjançant de la Secció de Crèdit en activitats de la pròpia cooperativa, fins un límit màxim global del 30% d'aquests recursos. Cada operació creditícia instrumentada a favor de la cooperativa, a càrrec dels recursos de la secció de crèdit, serà objecte d'un acord del Consell Rector, amb informe previ de l'apoderat o director de la secció, i hauran d'establir el tipus d'interés a imputar a favor de la secció de crèdit, que no podrà resultar inferior en cap cas a l'interés legal del diner, tret que es determine un altre tipus per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, mitjançant ordre. L'acord esmentat constarà expressament en l'acta de la sessió en què siga adoptat».

Títol II

De la gestió administrativa

Capítol I

Dels concerts sanitaris

Article 17. Dels concerts

S'autoritza el Consell, en el marc de la legislació bàsica estatal, per tal que regule, mitjançant decret, els requisits i les condicions mínimes, bàsiques i comunes, aplicables als concerts sanitaris.

Capítol II

De les obres d'infraestructura del transport

Article 18. Obres d'infraestructures del transport

En matèria d'establiment, construcció, reparació o conservació de ferrocarrils i tramvies, de millora o supressió de passos a nivell, de construcció i explotació d'estacions d'autobusos interurbans i altres infraestructures del transport, serà de plena aplicació el que disposa l'article 15 de la llei 6/1991, de la Generalitat, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana.

Capítol III

De l'activitat urbanística

Article 19. De l'aprofitament urbanístic subjectiu o aprofitament susceptible d'apropiació

«Als efectes establits en l'article 60.2 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística, l'aprofitament urbanístic subjectiu -o aprofitament susceptible d'apropiació- coincidirà, en sòl urbà, amb l'aprofitament tipus de referència. En sòl urbanitzable, serà el 90% de l'aprofitament tipus, tret d'àrees de reforma interior per a les quals el planejament establisca un percentatge major.»

Títol III

De la gestió economicofinancera

Capítol II

De la modificació del Text Refós

de la Llei d'Hisenda de la Generalitat

Article 20. De la modificació dels articles 17.3, 29, 37, 44, 47 i 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana

1. Es modifica l'article 17.3 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, que queda redactat de la forma següent:

«3. El creditor tindrà dret al cobrament d'interessos, des del dia en què adquirisca fermesa la resolució judicial, al tipus que determine la legislació estatal com a interés legal del diner».

2. Es modifica l'article 29, que queda redactat en els termes següents:

«1. L'autorització de despeses d'abast plurianual es subordinarà als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a tal efecte en el pressupost de la Generalitat.

2. Aquestes despeses es podran efectuar, sempre que tinguen per objecte finançar alguna de les activitats següents:

a) Inversions reals i transferències de capital.

b) Transferències corrents derivades de normes amb rang de llei

c) Despeses en béns i serveis la contractació dels quals, sota modalitats establides en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no puga ser estipulada o resulte antieconòmica per termini d'un any.

d) Arrendaments de béns immobles per a la Generalitat o per a les entitats, institucions o empreses que en depenguen.

e) Càrregues financeres derivades de l'endeutament.

f) Càrregues financeres derivades de les ajudes d'aquesta naturalesa, concedides pels distints òrgans de la Generalitat.

3. El nombre d'exercicis als quals es podran aplicar les despeses esmentades en les lletres a, b i c de l'apartat anterior, no serà superior a quatre. Alhora, la part de la despesa corresponent a exercicis futurs i l'ampliació, si convé, del nombre d'anualitats, seran determinades pel Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per a cada període de quatre anys. La quantitat global de la despesa que s'impute a cada un dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulte d'aplicar al crèdit globalitzat de l'any en què l'operació es va comprometre, els percentatges següents: en l'exercici immediat següent, el 70%; en el segon exercici, el 60%; i en el tercer i el quart, el 50%.

4. El Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia, hisenda i Administració Pública podrà modificar el nombre d'anualitats i percentatges del paràgraf anterior, en casos especialment justificats, a petició de la conselleria corresponent i amb els informes previs que s'hi estimen oportuns.

En el cas de les inversions incloses en el Programa d'Inversions de la Generalitat, la competència per a modificar els percentatges esmentats correspondrà al conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública.

El que disposen en els paràgrafs anteriors serà igualment d'aplicació en el cas dels contractes d'obres que s'efectuen sota la modalitat dels seu abonament total, segons el que estableix l'article 100.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, bé se'n pacte l'abonament total del preu d'una sola vegada, bé es fraccione en diverses anualitats que no podran ser superiors a 10 des de la data fixada per a la conclusió de les obres.

5. Quan, per causes justificades, es posaren de manifest desajustaments entre les anualitats previstes en els plecs de clàusules administratives particulars i la realitat econòmica que en demande l'execució, es podran reajustar les anualitats, sempre que els romanents crediticis ho permeten. Els reajustaments seran acordats pel Consell, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, o per aquest darrer en els supòsits a què fa referència el paràgraf segon del número quatre d'aquest article. En qualsevol cas, i als efectes establits en l'article 100 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les anualitats originals tindran cobertura mitjançant la seua consideració com a crèdits de reconeixement preceptiu.

Això no obstant, en l'àmbit dels serveis socials, els reajustaments d'anualitats corresponents a transferències de capital seran aprovats per l'òrgan competent per a la seua concessió.

6. En el cas de convenis de col·laboració o contractes-programa, quan no hi haguera crèdit inicial en l'exercici en què siguen subscrits en l'acord del Consell que els autoritze, s'especificarà l'aplicació pressupostària a què s'imputarà la despesa en exercicis futurs i l'import de cada anualitat.

7. Quan l'activitat subvencionada estiga finançada o cofinançada amb fons de l'Estat o per fons procedents de la Unió Europea, les anualitats a què puguen estendre's les subvencions, tant corrents com de capital, vindran determinades per les normes fixades per l'administració finançadora o cofinançadora, sense que els siguen d'aplicació, en aquests supòsits, les limitacions a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.

8. En tot cas, les despeses a què es refereix aquest article hauran de ser objecte de comptabilització adequada i independent».

3. S'incorporen dos nous paràgrafs a l'article 37, que queden redactats en els termes següents:

«En tot cas, i de forma automàtica, els majors i menors ingressos, sobre les previsions inicials de fons finalistes procedents de la Unió Europea, comportaran una generació o, si convé, implicaran l'anul·lació corresponent, en els conceptes corresponents dels estats d'ingressos i despeses de la Generalitat.

A l'efecte, la Direcció General de Pressupostos serà l'òrgan competent per a instrumentar els ajustaments pressupostaris derivats del que disposa el paràgraf anterior».

4. S'incorpora un nou punt, el número 6, a l'article 44, que queda redactat com segueix:

«6. No obstant el que disposen els apartats anteriors, podran efectuar-se provisions de fons de caràcter permanent a les caixes pagadores creades a l'efecte, per a l'atenció de despeses periòdiques o repetitives i aquelles altres que autoritze el Govern Valencià, sempre que en tot cas el seu import unitari no exedisca la quantitat de 2.000.000 pessetes. Aquestes bestretes acomptes de caixa fixa tindran la consideració d'operacions extrapressupostàries. Els seus fons formaran part de la Tresoreria de la Generalitat».

5. Es modifica el punt 4 de l'article 47, que queda redactat en els termes següents:

«4.a) Tindrà la consideració d'entitat col·laboradora la que actue en nom i per compte de la conselleria o organisme concedent a tots els efectes relacionats amb la subvenció o ajuda, en el lliurament o la distribució dels fons i és, per tant, receptor immediat dels fons, sense que en cap cas aquests passen a formar part integrant del seu patrimoni.

A aquests efectes, les bases reguladores de les subvencions o ajudes podran establir que el lliurament i la distribució dels fons públics als beneficiaris s'efectuen per mitjà d'entitats col·laboradores, i en les bases esmentades es fixaran els requisits i les condicions per a la distribució i lliurament dels fons esmentats; a l'efecte, poden ser considerades així, les societats mercantils i els ens de dret públic de la Generalitat, les corporacions de dret públic i les fundacions, així com les persones jurídiques que reunisquen les condicions de solvència i eficàcia que s'establisquen reglamentàriament.

Són obligacions de l'entitat col·laboradora:

- Lliurar al beneficiari els fons rebuts d'acord amb els criteris o les condicions establits en les bases reguladores de la subvenció o ajuda.

- Verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions o dels requisits determinants per al seu atorgament, si convé.

- Justificar l'aplicació dels fons percebuts davant l'entitat concedent i lliurar el justificant presentat pels beneficiaris.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que, respecte a la gestió dels fons esmentats, puga efectuar l'entitat concedent i a les de control financer que realitze la Intervenció General de la Generalitat i als procediments fiscalitzadors de la Sindicatura de Comptes.

4.b) Tindrà la consideració de beneficiari de la subvenció el destinatari dels fons públics que haja de realitzar l'activitat que en va fonamentar l'atorgament o que es trobe en la situació que en legitima la concessió.

Són obligacions del beneficiari:

- Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

- Acreditar davant l'entitat concedent o, si s'escau, davant l'entitat col·laboradora, la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda.

- El sotmetiment a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides.

- Comunicar a l'entitat concedent o a l'entitat col·laboradora, si s'escau, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevulla administracions o ens públics.

L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent i, de forma especial, amb el que disposa el títol VI d'aquesta llei».

6. Es modifica el punt 2 de l'article 47 bis, a fi de clarificar la redacció vigent, que queda redactat en els termes següents:

«Als efectes del que determina la lletra f del número 11 de l'article anterior, i sense perjudici del que disposa la normativa específica d'aplicació a les entitats locals, les ordres de convocatòria hauran de fixar les garanties per acompte de subvencions, entre les quals es podran incloure les pòlisses d'assegurança a càrrec de qualsevol entitat oficialment reconeguda, tot indicant-ne la quantia i forma en què han de constituir-se. la no inclusió d'aquestes determinarà la impossibilitat d'efectuar els acomptes corresponents».

Títol IV

Del personal

Capítol I

Del personal sanitari

Article 21. De les retribucions del personal sanitari

En cada institució sanitària, segons els nivells de destinació, per als llocs de treball del personal a què fa referència l'article 1 del decret 71/1989, de 15 de maig, del Govern valencià, segons l'organització i les necessitats de cada centre, podran establir-s'hi els complements específics que s'estimen necessaris, tot atenent un o diversos dels conceptes compresos en l'article 2.3.b del Reial Decret-Llei 3/1987.

Amb aquest efecte, el que disposa l'article 16 de la Llei 53/1984, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, solament serà d'aplicació als conceptes del complement específic que estiguen directament vinculats a la dedicació exclusiva i incompatibilitat.»

Article 22. De la modificació de la disposició addicional cinquena de la Llei 12/1994, de 28 de desembre

Es modifica la disposició addicional cinquena de la llei 12/1994, que queda redactada en els termes següents:

«Es declaren a extingir les places dels funcionaris tècnics de l'Estat al servei de la sanitat local, transferides a la Comunitat Valenciana mitjançant Reial Decret 2.103/1984, de 10 d'octubre, i integrades en els equips d'atenció primària. El personal interí que actualment les ocupa romandrà exercint les seues funcions amb l'obligació de participar en les convocatòries que, per a equips d'atenció primària, es convoquen a la Comunitat Valenciana.

Aquestes places tindran, a partir d'aquest moment, la condició de no ofertables i s'amortitzaran en el moment que cesse el titular o funcionari interí que l'exerceix. En cap cas, els funcionaris interins posseiran la titularitat de la plaça, mentre no hi accedisquen pel procediment reglamentari».

Capítol II

Del text refós de la llei de Funció Pública Valenciana

Article 23. De la modificació de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. Text Refós aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1985, del Consell de la Generalitat.

1. Es modifica l'últim paràgraf de l'article 4, que queda redactat en els termes següents:

«Per llei de la Generalitat es podran crear, modificar i suprimir els cossos, les classes o escales de funcionaris que es consideren necessaris, tot atenent la naturalesa de la seua funció o la professió específica amb què es corresponguen».

2. Es modifica l'article 11, en el sentit de substituir l'expressió «classes previstes en l'article 4 d'aquesta llei», per «cossos, classes o escales previstes en l'article 4 d'aquesta llei».

3. Es modifica l'article 16, i és dóna una nova redacció a l'apartat segon, que queda redactat en la forma següent:

«2. Es classificaran com a llocs d'administració general aquells als quals corresponga l'exercici de les funcions comunes i relacionades amb l'activitat de producció dels actes administratius».

4. Es modifica l'apartat vuité de l'article 16, que queda redactat de la forma següent:

«8. La creació, supressió o modificació dels llocs de treball serà efectuada per l'òrgan competent i, amb la preceptiva negociació prèvia, s'incorporaran a les corresponents relacions de treball, les quals degudament actualitzades seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, almenys una vegada a l'any».

5. Es modifica la lletra b de l'apartat primer de l'article 20, amb la redacció següent:

«Article 20.1.b Lliure designació: es cobriran per aquest procediment els llocs de nivell 28 i superiors, els secretaris o les secretàries d'alts càrrecs, els llocs singulars que figuren així en les corresponents relacions raó del seu caràcter directiu o especial responsabilitat, i aquells als quals es refereix el paràgraf tercer de l'apartat sisé de l'article 16 d'aquesta llei».

6. Es modifica la lletra c de l'apartat primer i l'apartat segon de l'article 33 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, text refós esmentat, que queden redactats com segueix:

«Pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial.

La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta imposada per sentència ferma produeix la pèrdua de totes les ocupacions o càrrecs que tinguera el funcionari penat.

La pena principal o accessòria d'inhabilitació especial imposada per sentència ferma produeix la pèrdua de la condició de funcionari respecte d'aquelles ocupacions o càrrecs especificats en la sentència.

2. El personal funcionari que haguera perdut la seua condició per canvi de nacionalitat o jubilació per incapacitat permanent podrà sol·licitar la rehabilitació, de conformitat amb el procediment que s'hi establisca».

7. Es modifica l'apartat primer de l'article 34, que queda redactat en la forma següent:

«1. La jubilació forçosa es declararà d'ofici en complir el funcionari o la funcionària els 65 anys.

No obstant el que disposa l'apartat anterior, aquesta declaració no es produirà fins el moment que els funcionari o les funcionàries no cessen en la situació de servei actiu, en aquells supòsits en què voluntàriament hi prolonguen la seua permanència fins a, com a màxim, els 70 anys.

Tot això sense perjudici del que disposen els sistemes de Seguretat Social que els siguen d'aplicació».

8. Es modifica l'article 37, l'apartat primer del quals, lletra B), queda redactat com segueix:

«A petició pròpia, quan ho sol·licite per interés particular. Per a sol·licitar l'excedència per aquest motiu caldrà haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant els cinc anys immediatament anteriors, i no s'hi podrà romandre menys de dos anys continuats.

Alhora procedirà declarar en excedència voluntària el personal funcionari quan, finalitzada la causa que va determinar el pas a una situació distinta a la de servei actiu, incomplisca l'obligació de sol·licitar el reingrés en el termini establets».

9. Es modifica l'apartat primer de l'article 44, que queda redactat en els termes següents:

«La suspensió serà ferma quan escaiga en virtut de sentència penal o sanció disciplinària. la condemna o la sanció ferma determinaran la pèrdua del lloc de treball, excepte quan la suspensió ferma no excedisca de sis mesos».

10. S'afegeix una nova disposició addicional novena, en els termes següents:

«Disposició addicional novena

1. Es crea el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat, corresponent al grup A de titulació, l'ingrés en el qual es produirà pel sistema d'oposició lliure entre els qui es troben en possessió del títol de llicenciat en Dret o en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses.

Quan així ho prevegen les convocatòries corresponents, els aspirants i les aspirants a l'ingrés, una vegada aprovades les proves selectives, hauran de superar un curs de formació de durada no superior a sis mesos. En aquest supòsits, els qui hagueren superat les proves selectives esmentades, podran ser nomenats inspectors o inspectores de tributs en pràctiques, amb els efectes econòmics que es determinen reglamentàriament.

2. Són funcions dels inspectors de tributs de la Generalitat totes aquelles de caràcter no directiu inherents a la gestió tributària de la Generalitat.

3. S'integren automàticament en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, amb ple reconeixement de la seua antiguitat en la funció pública i grau personal, els funcionaris i les funcionàries pertanyents al cos superior d'inspectors de finances de l'Estat que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta disposició addicional es troben exercint llocs de treball en la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana.

Alhora, s'integraran en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, en els mateixos termes del paràgraf anterior, els funcionaris i les funcionàries del cos superior d'inspectors de Finances de l'Estat que passen d'ara endavant a prestar serveis en l'àmbit funcional de l'Area de Tributs de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública de la Generalitat, en virtut de processos de transferència de competències de l'administració de l'Estat a la de la Generalitat.

4. Podran ingressar en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana els funcionaris i les funcionàries de carrera del grup A de la Generalitat que superen el concurs-oposició que a l'efecte es convoque i complisquen, a més, els dos requisits següents:

a) Estar exercint, en la data d'entrada en vigor d'aquesta disposició addicional, llocs de treball d'administració general que depenguen funcionalment de l'Area de Tributs de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública de la Generalitat.

b) Haver exercit, de forma ininterrompuda, com a funcionaris o funcionàries del grup A, un o diversos dels llocs de treball detallats en la lletra a anteriors, durant almenys els dos anys immediatament anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquesta disposició addicional.

Igualment, podran ingressar en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat els funcionaris i les funcionàries de carrera del grup A de la Generalitat que superen el concurs-oposició que, a l'efecte, siga convocat i que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta disposició addicional, tinguen nomenament definitiu, obtingut per concurs, en algun dels llocs de treball d'administració general que depenguen funcionalment de l'Area de Tributs de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública de la Generalitat, i els hagen exercit en qualitat de funcionaris i funcionàries del grup A durant, almenys, dos anys ininterromputs, encara que en la data d'entrada en vigor d'aquesta disposició estiguen exercint de forma temporal o provisional altres llocs de treball en l'administració del Consell.

Als efectes establits en els paràgrafs anteriors d'aquest apartat, en les tres primeres convocatòries de proves selectives per a ingressar en el cos d'inspectors de tributs de la Generalitat i, mentre queden funcionaris o funcionàries de carrera de la Generalitat que complisquen les condicions descrites, es reservarà el 50% de les places a ofertar per a ser cobertes pel sistema indicat en aquest apartat.

5. S'autoritza el Govern Valencià perquè, reglamentàriament, regule l'àmbit i l'extensió de les competències i el règim estatutari dels funcionaris i funcionàries pertanyents al Cos d'Inspectors de tributs de la Generalitat».

11. S'afegeix un últim paràgraf a la disposició transitòria primera de la Llei de la Funció Pública Valenciana, text refós esmentat, redactat en els termes següents:

«Mentre no finalitze el procés d'adaptació del règim jurídic del personal de la Generalitat a la naturalesa dels llocs que ocupa, establit en la Llei 1/1996, de 26 d'abril, de la Generalitat, podrà adscriure's temporalment a llocs de naturalesa funcionarial el personal laboral fix de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació de la llei esmentada, sempre que el lloc a ocupar temporalment siga d'idèntiques característiques a aquell pel qual la persona adscrita es funcionaritza, i que la persona esmentada reunisca els requisits generals del lloc de treball a què s'adscriu, tot entenent-hi la pertinença al grup de titulació en què estiga classificat el lloc i, si convé, trobar-se en possessió de la titulació específica exigida per al correcte exercici del lloc».

Títol V

De la Llei del Joc

Article 24. De la modificació de la Llei 4/1988, del Joc de la Comunitat Valenciana

1. Queda modificat l'apartat 3 de l'article 15 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc, que queda redactat de la manera següent:

"3. Els titulars d'empreses de joc hauran de prestar les garanties i ajustar-se als requisits i les condicions que reglamentàriament es determinen per a cada joc i/o travessa. Les finances que s'establisquen tindran com a límit màxim el 10% del volum d'operacions realment realitzades en l'exercici immediatament anterior i de l'estimat com a previsible, en atenció als mitjans humans i materials a utilitzar, quan es tracte d'empresa de nova creació.

La fiança prestada quedarà afecta a les responsabilitats i al compliment de les obligacions que es deriven del règim sancionador establit en aquesta llei i les seues normes de desplegament, així com al pagament dels premis als jugadors i al compliment de les obligacions derivades dels tributs específics en matèria de joc.

Els empresaris del joc estaran, alhora, obligats a remetre a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, la informació que aquesta sol·licite, a l'objecte de complir les seues funcions de control, coordinació i estadística».

Títol VI

De la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Article 25. De la modificació de la llei 11/1985, de 25 d'octubre, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

1. Es modifica l'apartat cinc de l'article 10 de la Llei 11/1985, que queda redactat com segueix:

«5. El règim de responsabilitat dels socis pels deutes socials, en el cas que s'establisca una responsabilitat addicional per al cas d'insolvència de la cooperativa o quan la responsabilitat es determine com a il·limitada».

2. Es modifica l'apartat cinc de l'article 103 de la llei 11/1985, que queda redactat com segueix:

«5. A les infraccions molt greus s'aplicarà sanció de multa entre dues-centes mil una pesseta fins a cinc milions pessetes. A més de la multa esmentada es podrà imposar la desqualificació prevista en l'article 105 d'aquesta llei i , en el cas de sanció als administradors, la inhabilitació per un termini màxim de 10 anys.

A les infraccions greus s'aplicarà sanció de multa entre cinquanta mil una pesseta fins a dues-centes mil pessetes.

A les infraccions lleus s'aplicarà sanció de multa de fins a cinquanta mil PTA».

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

1. S'autoritza el Govern Valencià perquè aprove, en el termini màxim de quatre mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Text Refós de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, i d'aquesta llei.

2. L'autorització per a refondre s'estén alhora a la regularització, aclariment i harmonització dels textos legals a què es refereix l'apartat anterior, tot facultant el Govern Valencià per a intitular els títols, capítols i articles del text únic, tenint en compte que les referències al conseller/a o a la Conselleria d'Administració Pública incloses en el text refós actualment vigent, hauran de referir-se a l'òrgan competent en matèria de funció pública.

Segona

S'autoritza el Govern Valencià perquè dicte, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, mitjançant decret legislatiu, un text refós de la Llei de Cooperatives Valencianes, al qual hauran d'incorporar-se les disposicions vigents sobre el tipus social esmentat i les incloses en aquesta llei, i aquesta autorització s'estén a la regulació, l'aclariment i harmonització dels textos legals objecte de refosa. En l'elaboració del text refós es tindrà en compte, a més, la necessària harmonització amb les normes que, amb caràcter imperatiu, resulten d'aplicació a les cooperatives. En el text refós, el Govern Valencià dividirà la llei en els títols, capítols o seccions que considere convenient, i alhora podrà posar epígrafs a cada un dels articles, numerar-ne els paràgrafs o apartats i, en general, adoptar l'estructura que jutge més clara i sistemàtica. Amb aquesta finalitat podrà també alterar la successió dels capítols, seccions i articles de les lleis que s'hagen de refondre, fraccionar o agrupar els respectius articles i alterar l'ordre dels paràgrafs o apartats.

Alhora, podrà substituir les referències a la reserva de formació i promoció cooperativa per la menció del fons de formació i promoció cooperativa, i la de volum anual d'operacions per la de xifra anual de negocis.

Tercera

1. En el termini de sis mesos des de la publicació d'aquesta llei el Govern valencià aprovarà el reglament de l'Institut Valencià d'Estadística.

2. El personal que actualment presta el seus serveis en l'Area de l'Institut Valencià d'Estadística de la Direcció General d'Economia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, passarà a integrar-se en l'entitat autònoma Institut Valencià d'Estadística, i mantindrà la seua relació jurídica amb l'administració de la Generalitat, sense minva dels seus drets.

Quarta

1. En el termini de sis mesos des de la publicació d'aquesta llei, el Govern Valencià aprovarà el reglament de l'Institut Valencià de Finances.

2. Totes les referències que s'hi facen a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública en la normativa específica de la Generalitat, sobre ordenació i disciplina de les entitats financeres sota la seua tutela administrativa, s'entendran efectades a l'Institut Valencià de Finances.

3. La incompatibilitat establida en l'article 14.8 d'aquesta llei, per als membres dels òrgans de govern de l'Institut Valencià de Finances, serà d'aplicació a partir de l'1 de juliol de 1999.

Cinquena

1. En el termini de tres mesos des de la publicació d'aquesta llei, el Govern Valencià aprovarà el Reglament del Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, en què s'establiran de forma detallada les normes de funcionament i els requisits i les condicions que hauran de complir les entitats que vulguen adherir-s'hi.

2. Els membres del Consell Rector de l'extingit Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit exerciran les funcions assignades als membres del Consell del Fons de Garantia de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, fins que aquest es constituisca d'acord amb el reglament esmentat.

Sisena

1. Podran incloure's clàusules de preu ajornat en els contractes derivats del Pla d'Infraestructures Judicials, aprovat pel Govern Valencià en la reunió de l'11 de febrer de 1997.

2. El recurs a la figura de preu ajornat exigirà, amb caràcter preceptiu, el compliment dels requisits següents.

a) Informe favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.

b) Aprovació expressa del Consell per a cada contracte.

c) Que l'ajornament no supere en 10 anys el termini d'execució de l'obra o projecte de què es tracte.

Setena

Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres compreses en el II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana 1995-2002, en el Pla Director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, així com les obres compreses en els projectes d'abastiments supramunicipals a les comarques de la Plana de Castelló, Ribera Alta i Baixa del Xúquer i Camp de Morvedre, a realitzar per la Generalitat, per entitats habilitatdes com a beneficiàries d'expropiacions i per les entitats locals.

Vuitena

1. El personal funcionari interí del cos de funcionaris tècnics de l'Estat al servei de la sanitat local, que ocupa places integrades en els equips d'atenció primària, que en el seu dia foren transferides a la Comunitat Valenciana per Reial Decret 2.103/1984, de 10 d'octubre, als quals es reconeix una situació excepcional, consolidaran la seua situació d'empleats públics mitjançant un procediment en què es respectaran els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i romandran als seus llocs, almenys, fins que concloga el procés esmentat.

2. Es faculta el Govern Valencià perquè dicte les normes necessàries per al desplegament i l'execució del procediment selectiu indicat en el número anterior.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

Primera

Mentre es realitza la classificació de llocs de treball establida en l'article 21 d'aquesta llei, les retribucions del personal que s'hi especifiquen s'ajustaran als conceptes i les quanties que figuren reflectides en l'annex I d'aquesta llei, tot atenent els tipus provisionals següents de complements específics:

Complement A: destinat a retribuir un o diversos dels conceptes inclosos en l'apartat b de l'article 2.3 del Reial Decret-Llei 3/1987, d'11 de setembre, excepte el de dedicació exclusiva, incompatibilitat i dedicació de vesprades.

Complement B: destinat a retribuir els conceptes expressats en el complement A, més la dedicació exclusiva o incompatibilitat.

Complement C: destinat a retribuir els conceptes expressats en el complement A, més la dedicació de vesprades.

Aquests conceptes tenen els seus efectes des de l'acord negociat a la Mesa Sectorial de Sanitat el 20 de setembre de 1996, per a la publicació del Decret 180/1996, de 2 d'octubre, de Retribucions del Personal de les Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat i Consum.

Les retribucions que figuren en l'annex abans esmentat podran ser modificades pel Govern Valencià, com a conseqüència de la classificació dels llocs de treball i segons les potestats i competències que té en matèria tributària.

Segona

"Les funcions que aquesta llei atribueix als inspectors de tributs de la Generalitat continuaran sent exercides pel personal al servei de l'administració de la Generalitat que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei, les estiguen exercint, fins que no n'escaiga la provisió per funcionaris o funcionàries del cos esmentat.

Si, fetes les tres convocatòries a què fa referència l'apartat quart de la disposició addicional novena de la Llei de la Funció Pública Valenciana, text refós aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, que reunesquen les condicions estableix en les lletres a i b de l'apartat quatre esmentat no hagueren aconseguit l'ingrés en el cos en la forma que s'hi preveu, els funcionaris i les funcionàries esmentats continuaran exercint les funcions reservades als inspectors de Tributs de la Generalitat; fins que els llocs de treball siguen proveïts per funcionaris o funcionàries pertanyents al cos, moment en el qual els qui fins aleshores hagueren exercit les funcions, quedaran subjectes a un procés de reassignació d'efectius, que es regirà pel que disposa l'article 21 del text refós esmentat."

Tercera

Amb la finalitat de reestructurar el sector forestal, tot adequant els grups de classificació i les funcions del personal a les noves necessitats derivades de la política mediambiental i de la normativa comunitària en aquesta matèria. S'impulsarà un procés de reconversió de l'actual col·lectiu d'agents Mediforestals-Mediambientals i zeladors forestals classificats actualment en el grup D, a una nova categoria denominada agents mediambientals, que requerirà un major nivell de capacitació i especialització, enquadrada en el grup C de titulació.

La instrumentalització i les condicions d'aquest procés es negociaran amb les organitzacions sindicals, mitjançant la figura de Pla d'Ocupació, en què es determinarà i executarà el procés selectiu d'adaptació a la nova categoria en un termini màxim de cinc anys.

DISPOSICIO DEROGATORIA

Queden derogats tots els preceptes d'altres normes i disposicions d'igual i inferior rang que s'oposen o contradiguen el que disposa aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i s'haurà de publicar també en el Boletín Oficial del Estado.

Segona

Es faculta el Consell de la Generalitat per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al despelegament i l'aplicació del que disposa aquesta llei.

Tercera

S'autoritza el conseller d'Economia, hisenda i Administració Pública per a adoptar les mesures necessàries per tal de dotar econòmicament l'Institut Valencià d'Estadística.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 26 de desembre de 1997

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

ANNEX / ANEXO

Taules retributives d'aplicació al personal d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat 1998

Tablas retributivas de aplicación al personal de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad 1998

Indice

Tabla I: Retribuciones del personal al que le es de aplicación el Real Decreto Ley 3/1987 y cargos directivos

Tabla II: Personal de equipos de atención primaria

Tabla III: Trienios del personal al que le es de aplicación el Real Decreto Ley 3/1987

Tabla IV: Personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social, transferido a la Comunidad Valenciana por Real Decreto 1612/87,

de 27 de noviembre y cargos directivos de Instituciones Abiertas, a los que no les es de aplicación el Real Decreto Ley 3/1987

Tabla V: Personal interno residente y en formación

Tabla VI: Complemento de atención continuada

Tabla VII: Personal de cupo y zona incluidos especialistas salarizados

Tabla VIII: Personal transferido a la Generalitat Valenciana procedente de los cuerpos de funcionarios técnicos del estado al servicio de la sanidad local

Tabla IX: Personal veterinario dependiente del SVS y personal de los centros de salud pública

Tabla X: Personal Transferido del Excmo. Ayuntamiento de Valencia 1991

Tabla XI: Personal Transferido de la Diputación de Alicante

Tabla I

Cód. Categoría Gr. N. S. Base C. Dest. Espec.A Espec.B Tot.mens. ExtraCargos directivos

1 Director de Hospital H.Grupo 1 A 29 155.230 104.800 335.956 595.986 260.030

2 Director de Hospital H.Grupo 2 A 29 155.230 104.800 273.355 533.385 260.030

3 Director de Hospital H.Grupo 3 A 29 155.230 104.800 217.017 477.047 260.030

9 Director Médico H.Grupo 1 A 28 155.230 100.392 291.945 547.567 255.622

10 Director Médico H.Grupo 2 A 28 155.230 100.392 248.126 503.748 255.622

11 Director Médico H.Grupo 3 A 28 155.230 100.392 191.787 447.409 255.622

Director de Atención Primaria A 28 155.230 100.392 191.787 447.409 255.622

Director Salud Pública A 28 155.230 100.392 191.787 447.409 255.622

Director de SEU A 28 155.230 100.392 191.787 447.409 255.622

14 Subdtor. Médico H.Grupo 1 A 27 155.230 95.982 247.935 499.147 251.212

15 Subdtor. Médico H.Grupo 2 A 27 155.230 95.982 191.595 442.807 251.212

16 Subdtor. Médico H.Grupo 3 A 27 155.230 95.982 141.515 392.727 251.212

17 Director Económico H.Grupo 1 A 27 155.230 95.982 291.754 542.966 251.212

20 Director Económico H.Grupo 2 A 27 155.230 95.982 247.935 499.147 251.212

23 Director Económico H.Grupo 3 A 27 155.230 95.982 191.595 442.807 251.212

32 Sub. Económico H.Grupo 1 A 26 155.230 84.206 247.418 486.854 239.436

35 Sub. Económico H.Grupo 2 A 26 155.230 84.206 191.079 430.515 239.436

38 Sub. Económico H.Grupo 3 A 26 155.230 84.206 141.000 380.436 239.436

Director de Gestión Administrativa

A.Primaria A 26 155.230 84.206 141.000 380.436 239.436

Director de Gestión Administrativa

del SEU A 26 155.230 84.206 141.000 380.436 239.436

63 Director Enfermería H.Grupo 1 B 26 131.748 84.206 233.872 449.826 215.954

64 Director Enfermería H.Grupo 2 B 26 131.748 84.206 190.053 406.007 215.954

65 Director Enfermería H.Grupo 3 B 26 131.748 84.206 114.934 330.888 215.954

Director Enfermería Atención Primaria B 26 131.748 84.206 114.934 330.888 215.954

Director Enfermería del SEU B 26 131.748 84.206 114.934 330.888 215.954

68 Subdtor. Enferm. H.Grupo 1 B 25 131.748 74.710 189.636 396.094 206.458

69 Subdtor. Enferm. H.Grupo 2 B 25 131.748 74.710 114.519 320.977 206.458

70 Subdtor. Enferm. H.Grupo 3 B 25 131.748 74.710 89.479 295.937 206.458Cód. Categoría Gr. N. S. Base C. Dest. Espec.A Espec.B Espec.C Tot.mens. ExtraPersonal facultativo jerarquizado

Con complemento específico B

71 Jefe departamento A 28 155.230 100.392 330.030 585.652 255.622 72 Jefe de servicio A 28 155.230 100.392 314.092 569.714 255.622 73 Jefe sección A 26 155.230 84.206 261.007 500.443 239.436 74 Adjunto/especialista área A 24 155.230 70.302 202.770 428.302 225.532 196 Médico de Documentación Clínica

y Admisión A 24 155.230 70.302 202.770 428.302 225.532 Médico Gral. Unidades Urgencia

Hospitalaria A 24 155.230 70.302 202.770 428.302 225.532

Con complemento específico A

75 Jefe departamento A 28 155.230 100.392 192.309 447.931 255.622 76 Jefe de servicio A 28 155.230 100.392 177.752 433.374 255.622 77 Jefe de sección A 26 155.230 84.206 137.062 376.498 239.436 78 Adjunto/especialista área A 24 155.230 70.302 90.974 316.506 225.532

Con complemento especifico C

1.100 Jefe departamento A 28 155.230 100.392 292.928 548.550 255.622 1.101 Jefe de servicio A 28 155.230 100.392 277.362 532.984 255.622 1.102 Jefe sección A 26 155.230 84.206 227.617 467.053 239.436 1.103 Adjunto/especialista área A 24 155.230 70.302 172.652 398.184 225.532 1.104 Médico de Documentación Clínica

y Admisión A 24 155.230 70.302 172.652 398.184 225.532 Médico Gral. Unidades Urgencia

Hospitalaria A 24 155.230 70.302 172.652 398.184 225.532

Odontólogo y médico equipo móvil

Con complemento específico B

198 Odontólogo A 24 155.230 70.302 154.624 380.156 225.532 Médico equipo móvil A 24 155.230 70.302 154.624 380.156 225.532

Con complemento específico A

199 Odontólogo A 24 155.230 70.302 42.829 268.361 225.532 Médico equipo móvil A 24 155.230 70.302 42.829 268.361 225.532

Con complemento específico C

1.105 Odontólogo A 24 155.230 70.302 124.507 350.039 225.532 Médico equipo móvil A 24 155.230 70.302 124.507 350.039 225.532

Personal facultativo servicio de urgencia

79 Médico SEU A 24 155.230 70.302 48.970 274.502 225.532 Médico SEU - SAMU A 24 155.230 70.302 48.970 274.502 225.532 80 Médico SOU A 24 155.230 70.302 48.970 274.502 225.532

Cód. Categoría Gr. N. S. Base C. Dest. Espec.A Espec.B Tot.mens. Extra

Personal sanitario no facult.

En hospital e II.AA

86 Dtra.téc.E.Univ.Enferm. B 26 131.748 84.206 190.053 406.007 215.954

81 Jefa de estudios en Esc.Univ.Enf. B 26 131.748 84.206 114.519 330.473 215.954

92 Profesora E.Univ.Enferm. B 23 131.748 65.895 41.634 239.277 197.643

82 Matrona jefa o adjunta B 23 131.748 65.895 41.634 239.277 197.643

83 Fisiot. jefe o adjunto B 23 131.748 65.895 41.634 239.277 197.643

84 Enfermera jefa, sub. o adj. B 23 131.748 65.895 41.634 239.277 197.643

85 Terap.ocup. jefe o adj. B 23 131.748 65.895 41.634 239.277 197.643

87 Enfermera supervisora B 22 131.748 61.486 38.467 231.701 193.234

88 Enfer. Jefe.S.A.P. B 22 131.748 61.486 38.467 231.701 193.234

90 Matrona B 22 131.748 61.486 10.410 203.644 193.234

91 Fisioterapeuta B 21 131.748 57.086 13.005 201.839 188.834

93 Enferm.A.T.S.Uds.Hosp. B 21 131.748 57.086 10.227 199.061 188.834

Enferm.A.T.S.SS.CC. B 21 131.748 57.086 10.227 199.061 188.834

ATS equipo móvil B 21 131.748 57.086 10.227 199.061 188.834

94 Enf.ATS Consultas Externas B 21 131.748 57.086 1.829 190.663 188.834

Enf.ATS Consultas en II.AA. B 21 131.748 57.086 1.829 190.663 188.834

95 Terapeuta ocupacional B 21 131.748 57.086 10.227 199.061 188.834

97 Técnico Especialista C 17 98.209 44.901 20.241 163.351 143.110

96 Higienista Dental C 17 98.209 44.901 16.524 159.634 143.110

98 Aux.Enf.que realiza fun.T.E. D 17 80.303 44.901 24.013 149.217 125.204

99 Aux.Enferm. U.Hosp. D 15 80.303 39.486 23.215 143.004 119.789

Aux.Enferm. en SS.CC. D 15 80.303 39.486 23.215 143.004 119.789

100 Aux. Enfermería Cons. Externas D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

Aux.Enferm.Consultas II.AA. D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789En Servicios de urgencia

119 Pract.ATS/DUE en SEU B 21 131.748 57.086 27.661 216.495 188.834

Pract.ATS/DUE en SEU - SAMU B 21 131.748 57.086 27.661 216.495 188.834

120 Pract.ATS/DUE en SOU B 21 131.748 57.086 27.661 216.495 188.834Personal no sanitario

122 Jefe de servicio A 26 155.230 84.206 91.950 331.386 239.436

126 Jefe de sección A 24 155.230 70.302 73.137 298.669 225.532

125 Psicólogo A 24 155.230 70.302 73.137 298.669 225.532

130 Grupo téc. func. admva. A 23 155.230 65.895 52.633 273.758 221.125

131 Ingeniero superior A 22 155.230 61.486 57.295 274.011 216.716

132 Bibliotecario A 23 155.230 65.895 52.633 273.758 221.125

133 Ingeniero téc. jefe de grupo B 21 131.748 57.086 36.616 225.450 188.834

134 Grupo Gest.Func.Admva. B 21 131.748 57.086 5.695 194.529 188.834

135 Maestro Industrial J. Equipo B 20 131.748 53.028 29.223 213.999 184.776

136 Profesor EGB B 21 131.748 57.086 5.695 194.529 188.834

137 Profesor Educación Física B 21 131.748 57.086 5.695 194.529 188.834

138 Asistente/Trabajador Social B 21 131.748 57.086 5.695 194.529 188.834

148 Prof. Logof. y Logopedia B 21 131.748 57.086 188.834 188.834

139 Jefe de grupo C 19 98.209 50.318 44.858 193.385 148.527

140 Jefe de grupo D 19 80.303 50.318 44.858 175.479 130.621

141 Jefe de equipo C 17 98.209 44.901 41.960 185.070 143.110

142 Jefe de equipo D 17 80.303 44.901 41.960 167.164 125.204

143 Grupo administrativo C 17 98.209 44.901 16.524 159.634 143.110

127 Técnico de mantenimiento C 17 98.209 44.901 16.524 159.634 143.110

144 Delineante C 17 98.209 44.901 16.524 159.634 143.110

145 Jefe de taller C 17 98.209 44.901 27.575 170.685 143.110

146 Controlador de suministros C 18 98.209 47.610 28.591 174.410 145.819

147 Cocinero C 17 98.209 44.901 11.487 154.597 143.110

149 Técnico Ortopédico C 17 98.209 44.901 29.917 173.027 143.110

150 Azafata Relaciones Públicas D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

151 Locutor D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

159 Locutor CICU D 18 80.303 47.610 29.216 157.129 127.913

152 Monitor D 15 80.303 39.486 23.215 143.004 119.789

153 Gobernanta D 18 80.303 47.610 29.216 157.129 127.913

154 Auxiliar ortopédico D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

155 Telefonista D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

156 Telef. Encarg. Hosp. y S.E.U. D 17 80.303 44.901 16.071 141.275 125.204

157 Aux.advo.taquig.est.oper.E.M. D 15 80.303 39.486 24.955 144.744 119.789

158 Aux. administrativo (40 h) D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

160 Encargado Equipo Pers. Oficio D 17 80.303 44.901 25.678 150.882 125.204

161 Conductor de instalaciones D 15 80.303 39.486 33.480 153.269 119.789

162 Albañil D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

163 Calefactor D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

164 Calefactor Horno Crematorio D 15 80.303 39.486 28.823 148.612 119.789

165 Carpintero D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

166 Costurera D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

167 Conductor Encarg. Parque Móvil D 15 80.303 39.486 31.380 151.169 119.789

168 Conductor Vehículo Especial D 15 80.303 39.486 28.207 147.996 119.789

169 Conductor camillero D 15 80.303 39.486 37.857 157.646 119.789

170 Conductor D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

171 Electricista D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

172 Fontanero D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

173 Fotógrafo D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

174 Jardinero D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

175 Mecánico D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

176 Operador máquina de imprimir D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

177 Peluquero D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

178 Pintor D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

179 Tapicero D 15 80.303 39.486 20.241 140.030 119.789

Jefe de Personal Subalterno:

180 - En Hospital D 18 80.303 47.610 33.443 161.356 127.913

181 - En Inst.Abierta D 18 80.303 47.610 26.229 154.142 127.913

Celador :

182 - Encargado de turno E 13 73.310 34.070 32.848 140.228 107.380

183 - Con atenc.direct.enfermo E 13 73.310 34.070 27.181 134.561 107.380

184 - En Quirof.Psiq.Paraplej.

y Grandes Quemados E 13 73.310 34.070 29.118 136.498 107.380

185 - Aux. Autopsias E 13 73.310 34.070 44.846 152.226 107.380

186 - En animalario Experim. E 13 73.310 34.070 34.493 141.873 107.380

187 - Sin atención direc. enfer. E 12 73.310 31.360 23.822 128.492 104.670

188 - Encargado Lavandería E 12 73.310 31.360 35.320 139.990 104.670

189 - Almacenero, vigilante y lavandería E 12 73.310 31.360 33.761 138.431 104.670

190 Fogonero E 12 73.310 31.360 23.822 128.492 104.670

191 Lavandera E 12 73.310 31.360 23.822 128.492 104.670

192 Planchadora E 12 73.310 31.360 23.822 128.492 104.670

197 Empleado/a de lavandería E 12 73.310 31.360 23.822 128.492 104.670

193 Pinche E 12 73.310 31.360 23.822 128.492 104.670

194 Peón E 12 73.310 31.360 23.822 128.492 104.670

195 Limpiadora E 12 73.310 31.360 23.822 128.492 104.670

Personal sanitario no facultativo (que no ejercieron la opción del Decreto 169/1990)

Cód. Categoría Gr. N. S. Base C. Dest. C. Espec. Prod. fija Mensual Extra

102 Enf.Jefe, Subj. o adj. B 16 118.575 37.976 15.642 7.438 179.631 156.551

108 Enferm.ATS S.Centr. B 14 118.575 33.102 11.043 162.720 151.677

110 Enferm.ATS B 13 118.575 30.663 6.882 156.120 149.238

Tabla II Personal de equipo de atención primariaCód. G N Base Dest. Espec. A Espec. B Espec.C At.cont. A Mensual Extra

Coordinadores médicos Con complemento específico B Hasta 500 cartillas/Hasta 875 tarjetas360 D1G1 A 26 155.230 84.206 178.362 10.139 427.937 239.436

361 D1G2 A 26 155.230 84.206 188.395 10.139 437.970 239.436

362 D1G3 A 26 155.230 84.206 196.999 10.139 446.574 239.436

363 D1G4 A 26 155.230 84.206 207.033 10.139 456.608 239.436

364 D2G1 A 26 155.230 84.206 181.731 10.139 431.306 239.436

365 D2G2 A 26 155.230 84.206 191.765 10.139 441.340 239.436

366 D2G3 A 26 155.230 84.206 200.367 10.139 449.942 239.436

367 D2G4 A 26 155.230 84.206 210.401 10.139 459.976 239.436

368 D3G1 A 26 155.230 84.206 185.128 10.139 434.703 239.436

369 D3G2 A 26 155.230 84.206 195.161 10.139 444.736 239.436

370 D3G3 A 26 155.230 84.206 203.763 10.139 453.338 239.436

371 D3G4 A 26 155.230 84.206 213.797 10.139 463.372 239.436De 501 a 625 cartillas/De 876 a 1100 tarjetas

372 D1G1 A 26 155.230 84.206 185.100 10.139 434.675 239.436

373 D1G2 A 26 155.230 84.206 195.136 10.139 444.711 239.436

374 D1G3 A 26 155.230 84.206 203.735 10.139 453.310 239.436

375 D1G4 A 26 155.230 84.206 213.771 10.139 463.346 239.436

376 D2G1 A 26 155.230 84.206 188.470 10.139 438.045 239.436

377 D2G2 A 26 155.230 84.206 198.505 10.139 448.080 239.436

378 D2G3 A 26 155.230 84.206 207.106 10.139 456.681 239.436

379 D2G4 A 26 155.230 84.206 217.141 10.139 466.716 239.436

380 D3G1 A 26 155.230 84.206 191.864 10.139 441.439 239.436

381 D3G2 A 26 155.230 84.206 201.900 10.139 451.475 239.436

382 D3G3 A 26 155.230 84.206 210.502 10.139 460.077 239.436

383 D3G4 A 26 155.230 84.206 220.537 10.139 470.112 239.436

De 626 a 750 cartillas/De 1101 a 1325 tarjetas

384 D1G1 A 26 155.230 84.206 191.837 10.139 441.412 239.436

385 D1G2 A 26 155.230 84.206 201.875 10.139 451.450 239.436

386 D1G3 A 26 155.230 84.206 210.474 10.139 460.049 239.436

387 D1G4 A 26 155.230 84.206 220.509 10.139 470.084 239.436

388 D2G1 A 26 155.230 84.206 195.206 10.139 444.781 239.436

389 D2G2 A 26 155.230 84.206 205.240 10.139 454.815 239.436

390 D2G3 A 26 155.230 84.206 213.842 10.139 463.417 239.436

391 D2G4 A 26 155.230 84.206 223.879 10.139 473.454 239.436

392 D3G1 A 26 155.230 84.206 198.602 10.139 448.177 239.436

393 D3G2 A 26 155.230 84.206 208.639 10.139 458.214 239.436

394 D3G3 A 26 155.230 84.206 217.238 10.139 466.813 239.436

395 D3G4 A 26 155.230 84.206 227.274 10.139 476.849 239.436Más de 750 cartillas/Más de 1325 tarjetas

396 D1G1 A 26 155.230 84.206 198.575 10.139 448.150 239.436

397 D1G2 A 26 155.230 84.206 208.612 10.139 458.187 239.436

398 D1G3 A 26 155.230 84.206 217.213 10.139 466.788 239.436

399 D1G4 A 26 155.230 84.206 227.248 10.139 476.823 239.436

400 D2G1 A 26 155.230 84.206 201.945 10.139 451.520 239.436

401 D2G2 A 26 155.230 84.206 211.981 10.139 461.556 239.436

402 D2G3 A 26 155.230 84.206 220.580 10.139 470.155 239.436

403 D2G4 A 26 155.230 84.206 230.616 10.139 480.191 239.436

404 D3G1 A 26 155.230 84.206 205.341 10.139 454.916 239.436

405 D3G2 A 26 155.230 84.206 215.378 10.139 464.953 239.436

406 D3G3 A 26 155.230 84.206 223.977 10.139 473.552 239.436

407 D3G4 A 26 155.230 84.206 234.013 10.139 483.588 239.436Con complemento específico A Hasta 500 cartillas/Hasta 875 tarjetas

408 D1G1 A 26 155.230 84.206 54.416 10.139 303.991 239.436

409 D1G2 A 26 155.230 84.206 64.452 10.139 314.027 239.436

410 D1G3 A 26 155.230 84.206 73.052 10.139 322.627 239.436

411 D1G4 A 26 155.230 84.206 83.088 10.139 332.663 239.436

412 D2G1 A 26 155.230 84.206 57.783 10.139 307.358 239.436

413 D2G2 A 26 155.230 84.206 67.821 10.139 317.396 239.436

414 D2G3 A 26 155.230 84.206 76.421 10.139 325.996 239.436

415 D2G4 A 26 155.230 84.206 86.456 10.139 336.031 239.436

416 D3G1 A 26 155.230 84.206 61.180 10.139 310.755 239.436

417 D3G2 A 26 155.230 84.206 71.216 10.139 320.791 239.436

418 D3G3 A 26 155.230 84.206 79.818 10.139 329.393 239.436

419 D3G4 A 26 155.230 84.206 89.851 10.139 339.426 239.436De 501 a 625 cartillas/De 876 a 1100 tarjetas

420 D1G1 A 26 155.230 84.206 61.153 10.139 310.728 239.436

421 D1G2 A 26 155.230 84.206 71.190 10.139 320.765 239.436

422 D1G3 A 26 155.230 84.206 79.790 10.139 329.365 239.436

423 D1G4 A 26 155.230 84.206 89.827 10.139 339.402 239.436

424 D2G1 A 26 155.230 84.206 64.521 10.139 314.096 239.436

425 D2G2 A 26 155.230 84.206 74.559 10.139 324.134 239.436

426 D2G3 A 26 155.230 84.206 83.159 10.139 332.734 239.436

427 D2G4 A 26 155.230 84.206 93.195 10.139 342.770 239.436

428 D3G1 A 26 155.230 84.206 67.920 10.139 317.495 239.436

429 D3G2 A 26 155.230 84.206 77.953 10.139 327.528 239.436

430 D3G3 A 26 155.230 84.206 86.555 10.139 336.130 239.436

431 D3G4 A 26 155.230 84.206 96.592 10.139 346.167 239.436De 626 a 750 cartillas/De 1101 a 1325 tarjetas

432 D1G1 A 26 155.230 84.206 67.890 10.139 317.465 239.436

433 D1G2 A 26 155.230 84.206 77.927 10.139 327.502 239.436

434 D1G3 A 26 155.230 84.206 86.526 10.139 336.101 239.436

435 D1G4 A 26 155.230 84.206 96.564 10.139 346.139 239.436

436 D2G1 A 26 155.230 84.206 71.260 10.139 320.835 239.436

437 D2G2 A 26 155.230 84.206 81.295 10.139 330.870 239.436

438 D2G3 A 26 155.230 84.206 89.896 10.139 339.471 239.436

439 D2G4 A 26 155.230 84.206 99.931 10.139 349.506 239.436

440 D3G1 A 26 155.230 84.206 74.657 10.139 324.232 239.436

441 D3G2 A 26 155.230 84.206 84.692 10.139 334.267 239.436

442 D3G3 A 26 155.230 84.206 93.292 10.139 342.867 239.436

443 D3G4 A 26 155.230 84.206 103.328 10.139 352.903 239.436Más de 750 cartillas/Más de 1325 tarjetas

444 D1G1 A 26 155.230 84.206 74.629 10.139 324.204 239.436

445 D1G2 A 26 155.230 84.206 84.666 10.139 334.241 239.436

446 D1G3 A 26 155.230 84.206 93.264 10.139 342.839 239.436

447 D1G4 A 26 155.230 84.206 103.302 10.139 352.877 239.436

448 D2G1 A 26 155.230 84.206 77.998 10.139 327.573 239.436

449 D2G2 A 26 155.230 84.206 88.034 10.139 337.609 239.436

450 D2G3 A 26 155.230 84.206 96.634 10.139 346.209 239.436

451 D2G4 A 26 155.230 84.206 106.670 10.139 356.245 239.436

452 D3G1 A 26 155.230 84.206 81.394 10.139 330.969 239.436

453 D3G2 A 26 155.230 84.206 91.431 10.139 341.006 239.436

454 D3G3 A 26 155.230 84.206 100.031 10.139 349.606 239.436

455 D3G4 A 26 155.230 84.206 110.067 10.139 359.642 239.436

Con complemento específico C Hasta 500 cartillas/Hasta 875 tarjetas

1.106 D1G1 A 26 155.230 84.206 144.971 10.139 394.546 239.436

1.107 D1G2 A 26 155.230 84.206 155.004 10.139 404.579 239.436

1.108 D1G3 A 26 155.230 84.206 163.607 10.139 413.182 239.436

1.109 D1G4 A 26 155.230 84.206 173.642 10.139 423.217 239.436

1.110 D2G1 A 26 155.230 84.206 148.339 10.139 397.914 239.436

1.111 D2G2 A 26 155.230 84.206 158.374 10.139 407.949 239.436

1.112 D2G3 A 26 155.230 84.206 166.976 10.139 416.551 239.436

1.113 D2G4 A 26 155.230 84.206 177.010 10.139 426.585 239.436

1.114 D3G1 A 26 155.230 84.206 151.736 10.139 401.311 239.436

1.115 D3G2 A 26 155.230 84.206 161.770 10.139 411.345 239.436

1.116 D3G3 A 26 155.230 84.206 170.372 10.139 419.947 239.436

1.117 D3G4 A 26 155.230 84.206 180.407 10.139 429.982 239.436

De 501 a 625 cartillas/De 876 a 1100 tarjetas

1.118 D1G1 A 26 155.230 84.206 151.708 10.139 401.283 239.436

1.119 D1G2 A 26 155.230 84.206 161.745 10.139 411.320 239.436

1.120 D1G3 A 26 155.230 84.206 170.345 10.139 419.920 239.436

1.121 D1G4 A 26 155.230 84.206 180.380 10.139 429.955 239.436

1.122 D2G1 A 26 155.230 84.206 155.079 10.139 404.654 239.436

1.123 D2G2 A 26 155.230 84.206 165.114 10.139 414.689 239.436

1.124 D2G3 A 26 155.230 84.206 173.715 10.139 423.290 239.436

1.125 D2G4 A 26 155.230 84.206 183.750 10.139 433.325 239.436

1.126 D3G1 A 26 155.230 84.206 158.473 10.139 408.048 239.436

1.127 D3G2 A 26 155.230 84.206 168.509 10.139 418.084 239.436

1.128 D3G3 A 26 155.230 84.206 177.111 10.139 426.686 239.436

1.129 D3G4 A 26 155.230 84.206 187.146 10.139 436.721 239.436De 626 a 750 cartillas/De 1101 a 1325 tarjetas

1.130 D1G1 A 26 155.230 84.206 158.446 10.139 408.021 239.436

1.131 D1G2 A 26 155.230 84.206 168.483 10.139 418.058 239.436

1.132 D1G3 A 26 155.230 84.206 177.082 10.139 426.657 239.436

1.133 D1G4 A 26 155.230 84.206 187.119 10.139 436.694 239.436

1.134 D2G1 A 26 155.230 84.206 161.815 10.139 411.390 239.436

1.135 D2G2 A 26 155.230 84.206 171.850 10.139 421.425 239.436

1.136 D2G3 A 26 155.230 84.206 180.452 10.139 430.027 239.436

1.137 D2G4 A 26 155.230 84.206 190.487 10.139 440.062 239.436

1.138 D3G1 A 26 155.230 84.206 165.211 10.139 414.786 239.436

1.139 D3G2 A 26 155.230 84.206 175.248 10.139 424.823 239.436

1.140 D3G3 A 26 155.230 84.206 183.847 10.139 433.422 239.436

1.141 D3G4 A 26 155.230 84.206 193.883 10.139 443.458 239.436Más de 750 cartillas/Más de 1325 tarjetas

1.142 D1G1 A 26 155.230 84.206 165.185 10.139 414.760 239.436

1.143 D1G2 A 26 155.230 84.206 175.221 10.139 424.796 239.436

1.144 D1G3 A 26 155.230 84.206 183.821 10.139 433.396 239.436

1.145 D1G4 A 26 155.230 84.206 193.857 10.139 443.432 239.436

1.146 D2G1 A 26 155.230 84.206 168.554 10.139 418.129 239.436

1.147 D2G2 A 26 155.230 84.206 178.589 10.139 428.164 239.436

1.148 D2G3 A 26 155.230 84.206 187.189 10.139 436.764 239.436

1.149 D2G4 A 26 155.230 84.206 197.226 10.139 446.801 239.436

1.150 D3G1 A 26 155.230 84.206 171.950 10.139 421.525 239.436

1.151 D3G2 A 26 155.230 84.206 181.986 10.139 431.561 239.436

1.152 D3G3 A 26 155.230 84.206 190.586 10.139 440.161 239.436

1.153 D3G4 A 26 155.230 84.206 200.622 10.139 450.197 239.436Coordinadores pediatras Con complemento específico B

460 P1G1 A 26 155.230 84.206 190.780 10.139 440.355 239.436

461 P1G2 A 26 155.230 84.206 200.815 10.139 450.390 239.436

462 P1G3 A 26 155.230 84.206 209.414 10.139 458.989 239.436

463 P1G4 A 26 155.230 84.206 219.452 10.139 469.027 239.436

464 P2G1 A 26 155.230 84.206 199.381 10.139 448.956 239.436

465 P2G2 A 26 155.230 84.206 209.416 10.139 458.991 239.436

466 P2G3 A 26 155.230 84.206 218.016 10.139 467.591 239.436

467 P2G4 A 26 155.230 84.206 228.053 10.139 477.628 239.436

468 P3G1 A 26 155.230 84.206 202.249 10.139 451.824 239.436

469 P3G2 A 26 155.230 84.206 212.284 10.139 461.859 239.436

470 P3G3 A 26 155.230 84.206 220.883 10.139 470.458 239.436

471 P3G4 A 26 155.230 84.206 230.921 10.139 480.496 239.436

472 P4G1 A 26 155.230 84.206 209.414 10.139 458.989 239.436

473 P4G2 A 26 155.230 84.206 219.452 10.139 469.027 239.436

474 P4G3 A 26 155.230 84.206 228.052 10.139 477.627 239.436

475 P4G4 A 26 155.230 84.206 238.087 10.139 487.662 239.436Con complemento específico A

476 P1G1 A 26 155.230 84.206 66.833 10.139 316.408 239.436

477 P1G2 A 26 155.230 84.206 76.868 10.139 326.443 239.436

478 P1G3 A 26 155.230 84.206 85.469 10.139 335.044 239.436

479 P1G4 A 26 155.230 84.206 95.506 10.139 345.081 239.436

480 P2G1 A 26 155.230 84.206 75.434 10.139 325.009 239.436

481 P2G2 A 26 155.230 84.206 85.470 10.139 335.045 239.436

482 P2G3 A 26 155.230 84.206 94.071 10.139 343.646 239.436

483 P2G4 A 26 155.230 84.206 104.108 10.139 353.683 239.436

484 P3G1 A 26 155.230 84.206 78.302 10.139 327.877 239.436

485 P3G2 A 26 155.230 84.206 88.337 10.139 337.912 239.436

486 P3G3 A 26 155.230 84.206 96.939 10.139 346.514 239.436

487 P3G4 A 26 155.230 84.206 106.975 10.139 356.550 239.436

488 P4G1 A 26 155.230 84.206 85.469 10.139 335.044 239.436

489 P4G2 A 26 155.230 84.206 95.506 10.139 345.081 239.436

490 P4G3 A 26 155.230 84.206 104.107 10.139 353.682 239.436

491 P4G4 A 26 155.230 84.206 114.141 10.139 363.716 239.436Con complemento específico C

1.154 P1G1 A 26 155.230 84.206 157.388 10.139 406.963 239.436

1.155 P1G2 A 26 155.230 84.206 167.424 10.139 416.999 239.436

1.156 P1G3 A 26 155.230 84.206 176.023 10.139 425.598 239.436

1.157 P1G4 A 26 155.230 84.206 186.061 10.139 435.636 239.436

1.158 P2G1 A 26 155.230 84.206 165.989 10.139 415.564 239.436

1.159 P2G2 A 26 155.230 84.206 176.026 10.139 425.601 239.436

1.160 P2G3 A 26 155.230 84.206 184.625 10.139 434.200 239.436

1.161 P2G4 A 26 155.230 84.206 194.662 10.139 444.237 239.436

1.162 P3G1 A 26 155.230 84.206 168.857 10.139 418.432 239.436

1.163 P3G2 A 26 155.230 84.206 178.892 10.139 428.467 239.436

1.164 P3G3 A 26 155.230 84.206 187.492 10.139 437.067 239.436

1.165 P3G4 A 26 155.230 84.206 197.530 10.139 447.105 239.436

1.166 P4G1 A 26 155.230 84.206 176.023 10.139 425.598 239.436

1.167 P4G2 A 26 155.230 84.206 186.061 10.139 435.636 239.436

1.168 P4G3 A 26 155.230 84.206 194.661 10.139 444.236 239.436

1.169 P4G4 A 26 155.230 84.206 204.696 10.139 454.271 239.436

Médicos generales Con complemento específico B Hasta 500 cartillas/Hasta 875 tarjetas

215 D1G1 A 24 155.230 70.302 135.997 10.139 371.668 225.532

216 D1G2 A 24 155.230 70.302 146.035 10.139 381.706 225.532

217 D1G3 A 24 155.230 70.302 154.636 10.139 390.307 225.532

218 D1G4 A 24 155.230 70.302 164.669 10.139 400.340 225.532

219 D2G1 A 24 155.230 70.302 139.367 10.139 375.038 225.532

220 D2G2 A 24 155.230 70.302 149.405 10.139 385.076 225.532

221 D2G3 A 24 155.230 70.302 158.004 10.139 393.675 225.532

222 D2G4 A 24 155.230 70.302 168.039 10.139 403.710 225.532

223 D3G1 A 24 155.230 70.302 142.763 10.139 378.434 225.532

224 D3G2 A 24 155.230 70.302 152.799 10.139 388.470 225.532

225 D3G3 A 24 155.230 70.302 161.399 10.139 397.070 225.532

226 D3G4 A 24 155.230 70.302 171.437 10.139 407.108 225.532De 501 a 625 cartillas/De 876 a 1100 tarjetas

227 D1G1 A 24 155.230 70.302 142.736 10.139 378.407 225.532

228 D1G2 A 24 155.230 70.302 152.772 10.139 388.443 225.532

229 D1G3 A 24 155.230 70.302 161.373 10.139 397.044 225.532

230 D1G4 A 24 155.230 70.302 171.409 10.139 407.080 225.532

231 D2G1 A 24 155.230 70.302 146.105 10.139 381.776 225.532

232 D2G2 A 24 155.230 70.302 156.142 10.139 391.813 225.532

233 D2G3 A 24 155.230 70.302 164.741 10.139 400.412 225.532

234 D2G4 A 24 155.230 70.302 174.776 10.139 410.447 225.532

235 D3G1 A 24 155.230 70.302 149.501 10.139 385.172 225.532

236 D3G2 A 24 155.230 70.302 159.538 10.139 395.209 225.532

237 D3G3 A 24 155.230 70.302 168.136 10.139 403.807 225.532

238 D3G4 A 24 155.230 70.302 178.174 10.139 413.845 225.532De 626 a 750 cartillas/De 1101 a 1325 tarjetas

239 D1G1 A 24 155.230 70.302 149.474 10.139 385.145 225.532

240 D1G2 A 24 155.230 70.302 159.511 10.139 395.182 225.532

241 D1G3 A 24 155.230 70.302 168.110 10.139 403.781 225.532

242 D1G4 A 24 155.230 70.302 178.146 10.139 413.817 225.532

243 D2G1 A 24 155.230 70.302 152.843 10.139 388.514 225.532

244 D2G2 A 24 155.230 70.302 162.879 10.139 398.550 225.532

245 D2G3 A 24 155.230 70.302 171.478 10.139 407.149 225.532

246 D2G4 A 24 155.230 70.302 181.513 10.139 417.184 225.532

247 D3G1 A 24 155.230 70.302 156.238 10.139 391.909 225.532

248 D3G2 A 24 155.230 70.302 166.275 10.139 401.946 225.532

249 D3G3 A 24 155.230 70.302 174.876 10.139 410.547 225.532

250 D3G4 A 24 155.230 70.302 184.911 10.139 420.582 225.532Más de 750 cartillas/Más de 1325 tarjetas

251 D1G1 A 24 155.230 70.302 156.212 10.139 391.883 225.532

252 D1G2 A 24 155.230 70.302 166.248 10.139 401.919 225.532

253 D1G3 A 24 155.230 70.302 174.849 10.139 410.520 225.532

254 D1G4 A 24 155.230 70.302 184.884 10.139 420.555 225.532

255 D2G1 A 24 155.230 70.302 159.581 10.139 395.252 225.532

256 D2G2 A 24 155.230 70.302 169.617 10.139 405.288 225.532

257 D2G3 A 24 155.230 70.302 178.219 10.139 413.890 225.532

258 D2G4 A 24 155.230 70.302 188.253 10.139 423.924 225.532

259 D3G1 A 24 155.230 70.302 162.976 10.139 398.647 225.532

260 D3G2 A 24 155.230 70.302 173.013 10.139 408.684 225.532

261 D3G3 A 24 155.230 70.302 181.613 10.139 417.284 225.532

262 D3G4 A 24 155.230 70.302 191.649 10.139 427.320 225.532Con complemento específico A Hasta 500 cartillas/Hasta 875 tarjetas

263 D1G1 A 24 155.230 70.302 24.448 10.139 260.119 225.532

264 D1G2 A 24 155.230 70.302 34.483 10.139 270.154 225.532

265 D1G3 A 24 155.230 70.302 43.083 10.139 278.754 225.532

266 D1G4 A 24 155.230 70.302 53.121 10.139 288.792 225.532

267 D2G1 A 24 155.230 70.302 27.816 10.139 263.487 225.532

268 D2G2 A 24 155.230 70.302 37.853 10.139 273.524 225.532

269 D2G3 A 24 155.230 70.302 46.452 10.139 282.123 225.532

270 D2G4 A 24 155.230 70.302 56.488 10.139 292.159 225.532

271 D3G1 A 24 155.230 70.302 31.212 10.139 266.883 225.532

272 D3G2 A 24 155.230 70.302 41.248 10.139 276.919 225.532

273 D3G3 A 24 155.230 70.302 49.849 10.139 285.520 225.532

274 D3G4 A 24 155.230 70.302 59.885 10.139 295.556 225.532De 501 a 625 cartillas/De 876 a 1100 tarjetas

275 D1G1 A 24 155.230 70.302 31.184 10.139 266.855 225.532

276 D1G2 A 24 155.230 70.302 41.223 10.139 276.894 225.532

277 D1G3 A 24 155.230 70.302 49.823 10.139 285.494 225.532

278 D1G4 A 24 155.230 70.302 59.858 10.139 295.529 225.532

279 D2G1 A 24 155.230 70.302 34.554 10.139 270.225 225.532

280 D2G2 A 24 155.230 70.302 44.589 10.139 280.260 225.532

281 D2G3 A 24 155.230 70.302 53.191 10.139 288.862 225.532

282 D2G4 A 24 155.230 70.302 63.227 10.139 298.898 225.532

283 D3G1 A 24 155.230 70.302 37.951 10.139 273.622 225.532

284 D3G2 A 24 155.230 70.302 47.986 10.139 283.657 225.532

285 D3G3 A 24 155.230 70.302 56.587 10.139 292.258 225.532

286 D3G4 A 24 155.230 70.302 66.622 10.139 302.293 225.532De 626 a 750 cartillas/De 1101 a 1325 tarjetas

287 D1G1 A 24 155.230 70.302 37.924 10.139 273.595 225.532

288 D1G2 A 24 155.230 70.302 47.959 10.139 283.630 225.532

289 D1G3 A 24 155.230 70.302 56.558 10.139 292.229 225.532

290 D1G4 A 24 155.230 70.302 66.596 10.139 302.267 225.532

291 D2G1 A 24 155.230 70.302 41.292 10.139 276.963 225.532

292 D2G2 A 24 155.230 70.302 51.327 10.139 286.998 225.532

293 D2G3 A 24 155.230 70.302 59.929 10.139 295.600 225.532

294 D2G4 A 24 155.230 70.302 69.964 10.139 305.635 225.532

295 D3G1 A 24 155.230 70.302 44.689 10.139 280.360 225.532

296 D3G2 A 24 155.230 70.302 54.724 10.139 290.395 225.532

297 D3G3 A 24 155.230 70.302 63.323 10.139 298.994 225.532

298 D3G4 A 24 155.230 70.302 73.360 10.139 309.031 225.532Más de 750 cartillas/Más de 1325 tarjetas

299 D1G1 A 24 155.230 70.302 44.663 10.139 280.334 225.532

300 D1G2 A 24 155.230 70.302 54.697 10.139 290.368 225.532

301 D1G3 A 24 155.230 70.302 63.299 10.139 298.970 225.532

302 D1G4 A 24 155.230 70.302 73.333 10.139 309.004 225.532

303 D2G1 A 24 155.230 70.302 48.030 10.139 283.701 225.532

304 D2G2 A 24 155.230 70.302 58.066 10.139 293.737 225.532

305 D2G3 A 24 155.230 70.302 66.667 10.139 302.338 225.532

306 D2G4 A 24 155.230 70.302 76.703 10.139 312.374 225.532

307 D3G1 A 24 155.230 70.302 51.428 10.139 287.099 225.532

308 D3G2 A 24 155.230 70.302 61.462 10.139 297.133 225.532

309 D3G3 A 24 155.230 70.302 70.063 10.139 305.734 225.532

310 D3G4 A 24 155.230 70.302 80.098 10.139 315.769 225.532Con complemento específico C Hasta 500 cartillas/Hasta 875 tarjetas

1.170 D1G1 A 24 155.230 70.302 105.946 10.139 341.617 225.532

1.171 D1G2 A 24 155.230 70.302 115.983 10.139 351.654 225.532

1.172 D1G3 A 24 155.230 70.302 124.583 10.139 360.254 225.532

1.173 D1G4 A 24 155.230 70.302 134.618 10.139 370.289 225.532

1.174 D2G1 A 24 155.230 70.302 109.314 10.139 344.985 225.532

1.175 D2G2 A 24 155.230 70.302 119.353 10.139 355.024 225.532

1.176 D2G3 A 24 155.230 70.302 127.952 10.139 363.623 225.532

1.177 D2G4 A 24 155.230 70.302 137.987 10.139 373.658 225.532

1.178 D3G1 A 24 155.230 70.302 112.711 10.139 348.382 225.532

1.179 D3G2 A 24 155.230 70.302 122.747 10.139 358.418 225.532

1.180 D3G3 A 24 155.230 70.302 131.348 10.139 367.019 225.532

1.181 D3G4 A 24 155.230 70.302 141.385 10.139 377.056 225.532De 501 a 625 cartillas/De 876 a 1100 tarjetas

1.182 D1G1 A 24 155.230 70.302 112.684 10.139 348.355 225.532

1.183 D1G2 A 24 155.230 70.302 122.721 10.139 358.392 225.532

1.184 D1G3 A 24 155.230 70.302 131.321 10.139 366.992 225.532

1.185 D1G4 A 24 155.230 70.302 141.356 10.139 377.027 225.532

1.186 D2G1 A 24 155.230 70.302 116.053 10.139 351.724 225.532

1.187 D2G2 A 24 155.230 70.302 126.089 10.139 361.760 225.532

1.188 D2G3 A 24 155.230 70.302 134.689 10.139 370.360 225.532

1.189 D2G4 A 24 155.230 70.302 144.725 10.139 380.396 225.532

1.190 D3G1 A 24 155.230 70.302 119.449 10.139 355.120 225.532

1.191 D3G2 A 24 155.230 70.302 129.486 10.139 365.157 225.532

1.192 D3G3 A 24 155.230 70.302 138.085 10.139 373.756 225.532

1.193 D3G4 A 24 155.230 70.302 148.122 10.139 383.793 225.532De 626 a 750 cartillas/De 1101 a 1325 tarjetas

1.194 D1G1 A 24 155.230 70.302 119.422 10.139 355.093 225.532

1.195 D1G2 A 24 155.230 70.302 129.459 10.139 365.130 225.532

1.196 D1G3 A 24 155.230 70.302 138.058 10.139 373.729 225.532

1.197 D1G4 A 24 155.230 70.302 148.094 10.139 383.765 225.532

1.198 D2G1 A 24 155.230 70.302 122.791 10.139 358.462 225.532

1.199 D2G2 A 24 155.230 70.302 132.827 10.139 368.498 225.532

1.200 D2G3 A 24 155.230 70.302 141.427 10.139 377.098 225.532

1.201 D2G4 A 24 155.230 70.302 151.462 10.139 387.133 225.532

1.202 D3G1 A 24 155.230 70.302 126.186 10.139 361.857 225.532

1.203 D3G2 A 24 155.230 70.302 136.223 10.139 371.894 225.532

1.204 D3G3 A 24 155.230 70.302 144.824 10.139 380.495 225.532

1.205 D3G4 A 24 155.230 70.302 154.859 10.139 390.530 225.532Más de 750 cartillas/Más de 1325 tarjetas

1.206 D1G1 A 24 155.230 70.302 126.161 10.139 361.832 225.532

1.207 D1G2 A 24 155.230 70.302 136.196 10.139 371.867 225.532

1.208 D1G3 A 24 155.230 70.302 144.797 10.139 380.468 225.532

1.209 D1G4 A 24 155.230 70.302 154.832 10.139 390.503 225.532

1.210 D2G1 A 24 155.230 70.302 129.529 10.139 365.200 225.532

1.211 D2G2 A 24 155.230 70.302 139.565 10.139 375.236 225.532

1.212 D2G3 A 24 155.230 70.302 148.166 10.139 383.837 225.532

1.213 D2G4 A 24 155.230 70.302 158.201 10.139 393.872 225.532

1.214 D3G1 A 24 155.230 70.302 132.925 10.139 368.596 225.532

1.215 D3G2 A 24 155.230 70.302 142.960 10.139 378.631 225.532

1.216 D3G3 A 24 155.230 70.302 151.561 10.139 387.232 225.532

1.217 D3G4 A 24 155.230 70.302 161.597 10.139 397.268 225.532Pediatras

Con complemento específico B

320 P1G1 A 24 155.230 70.302 148.418 10.139 384.089 225.532

321 P1G2 A 24 155.230 70.302 158.830 10.139 394.501 225.532

322 P1G3 A 24 155.230 70.302 167.752 10.139 403.423 225.532

323 P1G4 A 24 155.230 70.302 178.165 10.139 413.836 225.532

324 P2G1 A 24 155.230 70.302 157.343 10.139 393.014 225.532

325 P2G2 A 24 155.230 70.302 167.755 10.139 403.426 225.532

326 P2G3 A 24 155.230 70.302 176.677 10.139 412.348 225.532

327 P2G4 A 24 155.230 70.302 187.089 10.139 422.760 225.532

328 P3G1 A 24 155.230 70.302 160.316 10.139 395.987 225.532

329 P3G2 A 24 155.230 70.302 170.731 10.139 406.402 225.532

330 P3G3 A 24 155.230 70.302 179.651 10.139 415.322 225.532

331 P3G4 A 24 155.230 70.302 190.065 10.139 425.736 225.532

332 P4G1 A 24 155.230 70.302 167.752 10.139 403.423 225.532

333 P4G2 A 24 155.230 70.302 178.165 10.139 413.836 225.532

334 P4G3 A 24 155.230 70.302 187.088 10.139 422.759 225.532

335 P4G4 A 24 155.230 70.302 197.500 10.139 433.171 225.532Con complemento específico A

336 P1G1 A 24 155.230 70.302 36.867 10.139 272.538 225.532

337 P1G2 A 24 155.230 70.302 47.278 10.139 282.949 225.532

338 P1G3 A 24 155.230 70.302 56.202 10.139 291.873 225.532

339 P1G4 A 24 155.230 70.302 66.614 10.139 302.285 225.532

340 P2G1 A 24 155.230 70.302 45.791 10.139 281.462 225.532

341 P2G2 A 24 155.230 70.302 56.203 10.139 291.874 225.532

342 P2G3 A 24 155.230 70.302 65.128 10.139 300.799 225.532

343 P2G4 A 24 155.230 70.302 75.537 10.139 311.208 225.532

344 P3G1 A 24 155.230 70.302 48.767 10.139 284.438 225.532

345 P3G2 A 24 155.230 70.302 59.177 10.139 294.848 225.532

346 P3G3 A 24 155.230 70.302 68.102 10.139 303.773 225.532

347 P3G4 A 24 155.230 70.302 78.513 10.139 314.184 225.532

348 P4G1 A 24 155.230 70.302 56.202 10.139 291.873 225.532

349 P4G2 A 24 155.230 70.302 66.614 10.139 302.285 225.532

350 P4G3 A 24 155.230 70.302 75.536 10.139 311.207 225.532

351 P4G4 A 24 155.230 70.302 85.948 10.139 321.619 225.532Con complemento específico C

1.218 P1G1 A 24 155.230 70.302 118.366 10.139 354.037 225.532

1.219 P1G2 A 24 155.230 70.302 128.778 10.139 364.449 225.532

1.220 P1G3 A 24 155.230 70.302 137.700 10.139 373.371 225.532

1.221 P1G4 A 24 155.230 70.302 148.112 10.139 383.783 225.532

1.222 P2G1 A 24 155.230 70.302 127.291 10.139 362.962 225.532

1.223 P2G2 A 24 155.230 70.302 137.703 10.139 373.374 225.532

1.224 P2G3 A 24 155.230 70.302 146.626 10.139 382.297 225.532

1.225 P2G4 A 24 155.230 70.302 157.037 10.139 392.708 225.532

1.226 P3G1 A 24 155.230 70.302 130.265 10.139 365.936 225.532

1.227 P3G2 A 24 155.230 70.302 140.678 10.139 376.349 225.532

1.228 P3G3 A 24 155.230 70.302 149.600 10.139 385.271 225.532

1.229 P3G4 A 24 155.230 70.302 160.013 10.139 395.684 225.532

1.230 P4G1 A 24 155.230 70.302 137.700 10.139 373.371 225.532

1.231 P4G2 A 24 155.230 70.302 148.112 10.139 383.783 225.532

1.232 P4G3 A 24 155.230 70.302 157.036 10.139 392.707 225.532

1.233 P4G4 A 24 155.230 70.302 167.448 10.139 403.119 225.532Médicos centros de planificación familiar

352 D1G1 A 24 155.230 70.302 142.736 10.139 378.407 225.532

355 D1G1 A 24 155.230 70.302 31.184 10.139 266.855 225.532

1.234 D1G1 A 24 155.230 70.302 112.684 10.139 348.355 225.532Coordinador médico centro de información y coordinación de urgendias (CICU)

353 A 26 155.230 84.206 89.851 10.139 339.426 239.436Médicos de las unidades de diagnóstico precoz de cáncer de mama

354 D1G2 A 24 155.230 70.302 166.248 10.139 401.919 225.532

356 D1G2 A 24 155.230 70.302 54.697 10.139 290.368 225.532

1.235 D1G2 A 24 155.230 70.302 136.196 10.139 371.867 225.532Coordinador de enfermería

Cód. Gr. N. Base Dest. Esp.A Esp.B At.Cont.A Mensual Extra201 G1 B 22 131.748 61.486 36.984 21.725 251.943 193.234

202 G2 B 22 131.748 61.486 46.008 21.725 260.967 193.234

203 G3 B 22 131.748 61.486 55.621 21.725 270.580 193.234

204 G4 B 22 131.748 61.486 65.656 21.725 280.615 193.234Ayudante técnico sanitario/DUE205 G1 B 21 131.748 57.086 14.492 21.725 225.051 188.834

206 G2 B 21 131.748 57.086 23.516 21.725 234.075 188.834

207 G3 B 21 131.748 57.086 33.128 21.725 243.687 188.834

208 G4 B 21 131.748 57.086 43.164 21.725 253.723 188.834Matronas209 G1 B 22 131.748 61.486 14.492 21.725 229.451 193.234

210 G2 B 22 131.748 61.486 23.516 21.725 238.475 193.234

211 G3 B 22 131.748 61.486 33.128 21.725 248.087 193.234

212 G4 B 22 131.748 61.486 43.164 21.725 258.123 193.234Fisioterapeutas113 G1 B 21 131.748 57.086 17.269 206.103 188.834

114 G2 B 21 131.748 57.086 26.294 215.128 188.834

115 G3 B 21 131.748 57.086 35.908 224.742 188.834

116 G4 B 21 131.748 57.086 45.941 234.775 188.834

Trabajador social492 G1 B 21 131.748 57.086 14.492 203.326 188.834

493 G2 B 21 131.748 57.086 23.516 212.350 188.834

494 G3 B 21 131.748 57.086 33.128 221.962 188.834

495 G4 B 21 131.748 57.086 43.164 231.998 188.834

Tabla III

Trienios personal incluido en el ámbito de aplicación del RDL 3/87

Grupo Trienios

Grupo A 5.961

Grupo B 4.768

Grupo C 3.579

Grupo D 2.389

Grupo E 1.792

Tabla IV

Personal funcionario de la administración de la Seguridad Social, transferido a la

Comunidad Valenciana por el Real Decreto 1.612/1987, DE 27 de Noviembre

y cargos directivos de instituciones abiertas, al que no le es de aplicacion el RD 3/1987

Complem.

Cód. Puesto de trabajo Gr. S. base Dest. Ded. excl. Retr.comp. especial Mensual ExtraAdmdor. inst. abiertas (excepto del SEU)

500 A 155.230 66.600 52.108 12.403 26.486 312.827 181.716

501 B 131.748 66.600 52.108 11.778 35.645 297.879 167.393

502 C 98.209 66.600 52.108 11.478 62.352 290.747 160.561Admdor. SEU

503 A 155.230 61.862 50.141 11.795 18.352 297.380 173.582

504 B 131.748 61.862 50.141 11.168 27.519 282.438 159.267

505 C 98.209 61.862 50.141 10.885 54.556 275.653 152.765Con dedicación exclusiva

Jefe grupo II.SS.506 A 155.230 42.910 44.757 9.369 22.126 274.392 177.356

507 B 131.748 42.910 44.757 8.743 31.291 259.449 163.039

508 C 98.209 42.910 44.757 8.423 57.521 251.820 155.730

509 D 80.303 42.910 44.757 8.112 68.277 244.359 148.580Jefe de equipo II.SS.

510 A 155.230 33.429 36.371 8.702 15.017 248.749 170.247

511 B 131.748 33.429 36.371 7.999 22.398 231.945 154.146

512 C 98.209 33.429 36.371 7.677 48.582 224.268 146.791

513 D 80.303 33.429 36.371 7.559 63.815 221.477 144.118

Sin dedicación exclusiva

Jefe grupo II.SS.

518 A 155.230 42.910 9.369 22.126 229.635 177.356

519 B 131.748 42.910 8.743 31.291 214.692 163.039

520 C 98.209 42.910 8.423 57.521 207.063 155.730

521 D 80.303 42.910 8.112 68.277 199.602 148.580Jefe de equipo II.SS.

522 A 155.230 33.429 8.702 15.017 212.378 170.247

523 B 131.748 33.429 7.999 22.398 195.574 154.146

524 C 98.209 33.429 7.677 48.582 187.897 146.791

525 D 80.303 33.429 7.559 63.815 185.106 144.118

514 Cuerpo técnico A 155.230 33.429 8.592 12.496 209.747 167.726

515 Cuerpo gestión B 131.748 28.692 7.509 15.259 183.208 147.007

516 Cuerpo administrativo C 98.209 27.110 7.148 41.941 174.408 140.150

517 Cuerpo auxiliar D 80.303 23.951 6.208 41.011 151.473 121.314

Tabla V-A

Facultativos, farmacéuticos, psicólogos, biólogos,radiofísicos y demás internos residentes

Cód. Puesto de trabajo S. base Retrib. mens. compl. Mensual Extra

550 Residente de 1 125.971 3.105 129.076 129.076

551 Residente de 2 125.971 13.700 139.671 139.671

552 Residente de 3 125.971 27.908 153.879 153.879

556 Residente de 4 125.971 39.986 165.957 165.957

557 Residente de 5 125.971 52.068 178.039 178.039

Tabla V-B

Matronas en formación

Cód. Puesto de trabajo S. base Retrib. mens. compl. Mensual Extra

558 Enfermera en Formación de 1 107.074 2.638 109.712 109.712

559 Enfermera en Formación de 2 107.074 11.643 118.717 118.717

Tabla VI

Complemento de atención continuada

I. Personal equipos atención primaria

PTA/hora

Facultativos EAP 1.558

ATS/DUE/Matronas EAP 1.010Máximo anual

* Cuantía máxima anual:

Facultativos EAP 1.323.840

ATS/DUE/Matronas EAP 857.150II-A. Médicos residentesModalidad A PTA/módulo

MIR primer año:

Guardias, presencia física 17 horas 17.508

Guardias, presencia física 24 horas 24.716MIR segundo año:

Guardias, presencia física 17 horas 18.575

Guardias, presencia física 24 horas 26.222MIR tercer año y sucesivos:

Guardias, presencia física 17 horas 19.650

Guardias, presencia física 24 horas 27.789II-B. Matronas en formación

PTA/hora

Enfermeras en formación primer año 875

Enfermeras en formación segundo año 930III. Resto del personalCuantía 1.ª y 2.ª Cuantía 3.ª y 4.ª

Modalidad Grupo Semana Semana

A B 14.749 8.692

A C 11.999 8.692

A D y E 10.495 8.692Domingo o festivo

PTA/día

B B 4.459

B C 3.902

B D y E 3.344IV. Guardias médicas facultativos especialistas

PTA/módulo

I. Módulo 12 horas guardia presente física 21.998

II. Módulo 12 horas guardia alerta localizada 11.001Asistencia especializadaV. Complemento de turnicidadGrupo PTA/mes

B 7.802

C 5.574

D y E (*) 3.344(*) Es de aplicación a los grupos D y E de Centros de SaludUnidades de hospitalización a domicilioVI. Complemento de atención continuada domiciliaria

PTA/hora

Personal de enfermería: horas presencia física 1.010

Personal de enfermería: horas alerta localizada 505

Tabla VII-A

Facultativos especialistas de cupo no integrados

Cód. Especialidad G N Base Destino Espec. A C. transitorio Mensual Extra

560 Especialidades quirúrgicas: A 24 116.424 52.728 32.122 101.873 303.147 169.152

. Traumatología

. Tocología

. Oftalmología

. Ginecología

. Otorrinolaringología

. Cirugía general

. Urología

561 Especialidades no quirúrgicas: A 24 51.227 23.200 14.136 175.509 264.072 74.427

Análisis clínicos

. Neuropsiquiatría

Endocrinología

. Dermatología

. Aparato digestivo

. Pulmón y corazón

. Radiología

. OdontologíaCód. Especialitat G. N. Base Destino Esp.A Mensual Extra

562 Especialidades quirúrgicas: A 24 116.424 52.728 32.122 201.274 169.152

. Traumatología

. Tocología

. Oftalmología

. Ginecología

. Otorrinolaringología

. Cirugía general

. Urología

563 Especialidades no quirúrgicas: A 24 51.227 23.200 14.136 88.563 74.427

. Análisis clínicos

. Neuropsiquiatría

. Endocrinología

. Dermatología

. Aparato digestivo

. Pulmón y corazón

. Radiología

. Odontología

Tabla VII

Tabla retributiva del personal de cupo y zona del SVSPersonal facultativo Coef. med. Total

Medicina General 125,91 125,91

Pediatría-Puer. Zona 41,96 41,96Personal auxiliar sanitario

Practicante ATS 44,68 44,68

Matrona cupo y equip. tocolo. 17,23 17,23Complemento especial ATS

Hasta 500 titulares adscritos 28.242

de 501 a 1000 titulares adscritos 20.527

de 1001 a 1500 titulares adscritos 9.141

de 1501 en adelanteCantidad fija mensual

Médicos generales 14.510

Matronas 14.510

Practicantes de zona 14.510Complemento destino cantidad fija

Matronas de zona 8.174

Tabla retributiva del personal de cupo y zona del SVSCoeficientes de urgencia

Médicos medicina general 20

Pediatras puericultores 10

Practicantes ATS 15Complemento pequeña especialidad 8

Consultorio privado 6.868

Complemento de docencia 20.589Cantidad fija mensual por asistencia a desplazados

Facultativos medicina general 3.221

Farmacéutico 3.221

Físicos 3.221

Químicos 3.221

Biólogos 3.221

ATS/practicantes 1.293

Matronas equipo 1.293Complemento reg. especial agrario

Médicos 278

Médicos (urgencia) 216

Practicantes/ATS 93

Practicantes ATS (urgencia) 72Tabla relativa a complemento por asegurados adscritosI. Para méd. de Medicina Gral.

a) Hasta 250 titul. adscritos 13.561

b) de 251 a 500 tit. adsr. 19.357

c) de 501 a 750 tit. adscr. 24.632

d) de 751 en adelante 29.901II. Para méd. especialistas en Pediatría

a) Hasta 1500 tit. adscritos 21.447

b) de 1501 a 2250 tit.adscritos 24.631

c) de 2251 en adelante 29.901III. Para pract. ATS de zona

a) Hasta 500 titulares 8.754

b) De 501 a 1000 tit.adscritos 12.233

c) De 1001 a 1500 tit.adscritos 13.979

d) De 1501 en adelante 15.620Tabla VIII

Personal transferido a la Generalitat Valenciana procedente de los cuerpos

de funcionarios técnicos del estado al servicio de la sanidad local

I. Retribuciones fijasCód. Denominación G. S. base Grado Total mes P. extra

600 Médico de partido A 96.892 5.071 101.963 101.963

601 Médico de casa socorro A 131.074 5.071 136.145 136.145

602 Farmacéutico A 131.074 5.071 136.145 136.145

603 Practicante de partido B 79.776 4.056 83.832 83.832

604 Practicante C. socorro B 107.211 4.056 111.267 111.267

605 Matrona de partido B 79.776 4.056 83.832 83.832

II. Retribuciones complementarias (inherentes al puesto de trabajo)A. Médicos de partido

a) Por jefatura 1. Jefe local de sanidad en partido de más de 20.000 h. 30.873 año

2. Jefe local de sanidad en partido de más de 6.000 h. 24.687 año

Tabla VIII

Personal transferido a la Generalitat Valenciana procedente de los cuerpos de funcionarios técnicos del estado al servicio de la sanidad local

b) Por habitantes/partido

1. Titular en municipio inferior a 750 h. 98.802 año

2. Titular en municipio de 751 a 1500 h. 48.328 añoB. Médicos de casas de socorro

1. Servicio de guardia interior con plantilla inferior a 4 plazas 41.957 mesC. Practicante y matrona de partido

1. Titular en municipio inferior a 750 h. 79.077 año

2. Titular en municipio entre 751 y 1500 h. 39.413 añoD. Practicante casa socorro

1. Servicio de guardia interior con plantilla inferior a 4 plazas 34.581 mesE. Farmacéutico

1. Titular en municipio inferior a 750 h. 79.077 año

2. Titular en municipio entre 751 y 1500 h. 39.519 año

Tabla IX

Personal veterinario dependiente del SVS

Cód. Denominación G. N. C. E. S. base Cpt. destino Cpt. específico Total mes P. extra 620 Veterinario matadero A 22 B 155.230 71.732 124.328 351.290 155.230 621 Coordinador veterinario A 20 B 155.230 61.865 118.603 335.698 155.230 622 Veterinario de área A 17 B 155.230 52.383 104.858 312.471 155.230

Personal centros de salud pública

I. Personal laboral

Cód. Denominación G. N. C. E. S. base Cpt. destino Cpt. específico Total mes P. extra 650 Coordinador A 22 B 155.230 71.732 124.328 351.290 155.230 651 Técnico superior A 17 B 155.230 52.383 104.858 312.471 155.230 652 Técnico medio B 15 B 131.748 46.066 60.976 238.790 131.748 653 Técnico FP 2. C 13 B 98.209 39.748 55.534 193.491 98.209 654 Auxiliar laboratorio D 10 A 80.303 30.271 28.178 138.752 80.303 Auxiliar clínica D 10 A 80.303 30.271 28.178 138.752 80.303 655 Subalterno E 8 A 73.310 27.109 27.668 128.087 73.310 Limpiador/ra E 8 A 73.310 27.109 27.668 128.087 73.310

II. Funcionarios

Cód. Denominación G. N. C. E. S. base Cpt. destino Cpt. especifico Total mes P. extra 660 Administrador C 14 B 98.209 42.909 58.801 199.919 98.209 661 Auxiliar administrativo D 10 A 80.303 30.271 28.178 138.752 80.303Tabla X

Personal transferido del Ayuntamiento de Valencia 1991

Cód. Categoria Gr. N. S. base C. dest. C. especif. C. product. Mensual ExtraCon dedicación exclusiva

700 Jefe de sección A 24 155.230 82.018 122.485 40.620 400.353 155.230

701 Técnico superior A 24 155.230 82.018 122.485 40.620 400.353 155.230Sin dedicación exclusiva

702 Técnico superior A 22 155.230 71.732 59.387 17.209 303.558 155.230

703 ATS B 20 131.748 61.865 27.719 6.343 227.675 131.748

704 Maestro oficios D 14 80.303 42.909 43.928 11.938 179.078 80.303

705 Auxiliar sanitario D 12 80.303 36.587 34.741 8.794 160.425 80.303

706 Operario E 10 73.310 30.271 42.090 9.945 155.616 73.310

Tabla XI

Personal transferido Diputación de Alicante

Cód. Categoría Gr. N S. base C. dest. Específico Tot. mens. Extra

727 Facultativo coordinador A 26 155.230 98.240 113.386 366.856 155.230

728 Jefe de seccion A 24 155.230 82.018 131.646 368.894 155.230

729 Facultativo especialista A 22 155.230 71.732 86.233 313.195 155.230

730 Jefe de negociado A 20 155.230 61.865 97.661 314.756 155.230

731 Supervisores B 19 131.748 58.703 70.664 261.115 131.748

732 Asistente social B 18 131.748 55.544 74.272 261.564 131.748

733 ATS/practicante B 18 131.748 55.544 56.486 243.778 131.748

726 Matrona/enfermera prematuros B 18 131.748 55.544 56.486 243.778 131.748

738 Fisioterapeuta B 18 131.748 55.544 56.486 243.778 131.748

734 Administrativo C 15 98.209 46.066 41.901 186.176 98.209

744 Tecnico especialista C 15 98.209 46.066 41.901 186.176 98.209

736 Auxiliar sanitario titulado D 12 80.303 36.587 35.847 152.737 80.303

737 Auxiliar administrativo D 11 80.303 33.431 39.867 153.601 80.303

739 Ayte. ceremonial consultas E 10 73.310 30.271 49.873 153.454 73.310

740 Ordenanza E 10 73.310 30.271 36.608 140.189 73.310

741 Aux. sanitario no titulado E 9 73.310 28.692 33.567 135.569 73.310

742 Aux. servicios generales E 9 73.310 28.692 29.005 131.007 73.310

743 Peón E 9 73.310 28.692 28.932 130.934 73.310

Mapa web