Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres oficials de Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties globals.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 3767 de 08.06.2000
Número identificador:  2000/F4568
Referència Base de Dades:  1885/2000
 DECRET 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres oficials de Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties globals. [2000/F4568]

Exposició de motius

L'article 10.3 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, estableix que les comunitats autònomes podran crear juntes consultives de contractació administrativa, amb competències en els àmbits territorials respectius. A l'empara del que disposa aquest precepte, basant-se en la competència de desplegament legislatiu i d'execució en el marc de la legislació bàsica de l'estat que correspon a la Generalitat Valenciana, a tenor de l'article 32.2 de l'Estatut d'Autonomia, i fent exercici de la potestat d'autoorganització del Govern Valencià, es crea la Junta Superior de Contractació de la Generalitat Valenciana.

La Junta Superior de Contractació Administrativa complirà funcions de consulta i assessorament en matèria de contractació administrativa i possibilitarà la uniformitat de les actuacions dels distints òrgans de contractació de l'administració autonòmica, i, per consegüent, la unificació de la gestió contractual.

Tanmateix, les funcions de la junta no es limiten a l'assessorament esmentat, atés que aquesta assumeix les noves competències que, en relació amb la classificació dels contractistes, atorga la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en l'article 29.3. Aquestes s'exerciran aplicant les mateixes regles i criteris establits en la llei estatal i les seues disposicions de desplegament.

A més, la Junta Superior de Contractació assumeix funcions en matèria d'adquisició centralitzada de béns i serveis de la Generalitat Valenciana, encaminades a racionalitzar aquestes adquisicions i contenir la despesa.

També es creen, fent ús de la facultat conferida per l'article 35.2 i 118 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el Registre Oficial de Contractes i el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana, que permetran tenir una visió global de la contractació de la Generalitat Valenciana, així com facilitar la concurrència i agilitar la tramitació dels procediments administratius de contractació.

Finalment, se ha considerat convenient regular les garanties globals, d'acord amb les previsions contingudes en els articles 36.6 i 37.2 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Per tot això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 30 de maig de 2000,

DECRETE

Capítol I

De la Junta Superior de Contractació

Article 1. Àmbit competencial

Es crea la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, com a òrgan consultiu i assessor, en l'àmbit de les seues competències, en matèria de contractació de la Generalitat Valenciana i les entitats autònomes i entitats de dret públic vinculades o que en depenen que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

La Junta Superior de Contractació dirigirà, a més, el Registre Oficial de Contractes i el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades, i exercirà les funcions de classificació de contractistes i revisió de classificacions per als contractes que subscriguen els òrgans de contractació de la Comunitat Valenciana i les entitats públiques del seu àmbit territorial, així com les funcions relatives a l'adquisició centralitzada de béns i serveis d'utilització comuna per a l'administració de la Generalitat Valenciana.

Article 2. Funcions

Són funcions de la Junta Superior de Contractació Administrativa les següents:

1. Emetre informe, a sol·licitud de les diferents conselleries, institucions i entitats autònomes i entitats de dret públic vinculades o dependents de la Generalitat Valenciana que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sobre qualsevol assumpte en matèria de contractació administrativa, així com els de la contractació privada de l'administració subjectes al dret administratiu, tot això sense perjudici de les funcions d'emissió de dictàmens atribuïdes al Consell Jurídic Consultiu, i les funcions d'assessorament de les assessories jurídiques de les distintes conselleries.

Aquest informe serà preceptiu en els supòsits que assenyale la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i, en tot cas, en:

a) els projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat Valenciana, que incidisquen en matèria de contractació administrativa, amb caràcter previ al dictamen del Consell Jurídic Consultiu, si és el cas.

b) les propostes de plecs de clàusules administratives generales, amb caràcter previ al dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

c) la inclusió en els plecs de clàusules administratives particulars d'estipulacions contràries a les previstes en els plecs de clàusules administratives generals.

d) els plecs de prescripcions tècniques generals.

e) prèviament a l'autorització pel Govern Valencià de la subscripció de contractes amb persones físiques o jurídiques que no estiguen classificades i exigisquen aquest requisit, quan siga convenient als interessos públics.

f) les proposicions que, a judici de l'òrgan de contractació, no puguen ser normalment complides com a conseqüència d'una baixa desproporcionada o temerària i que puguen donar lloc a la no adjudicació al contractista que ha presentat la proposició més baixa en el procediment d'adjudicació amb forma de subhasta, quan les circumstàncies concurrents així ho aconsellen.

g) en el tràmit d'audiència a les comunitats autònomes per a l'elevació o disminució del límit quantitatiu a partir del qual s'exigeix la classificació dels contractistes i per a l'establiment de les normes de classificació en els contractes de subministraments.

2. Formular la proposta de resolució en els expedients per a declarar la prohibició de contractar, quan la seua tramitació siga competència de l'administració autonòmica, així com la iniciació i tramitació del procediment per a aquesta declaració en els supòsits previstos en l'article 13 del Reial Decret 390/1996, d'1 de març.

3. Vigilar el compliment de la legislació de contractació administrativa i, especialment, l'observança dels principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació, i el correcte exercici de les prerrogatives de l'administració en els contractes que subscriga.

4. Realitzar els estudis que considere necessaris en contractació administrativa i elaborar i proposar, en l'àmbit de les seues competències, les normes, circulars i instruccions que es consideren necessàries en matèria de contractació administrativa.

5. Col·laborar, en l'àmbit de la seua competència, en les activitats de formació del personal al servei de l'administració autonòmica que tinguen relació directa amb la contractació administrativa.

6. Impulsar i promoure l'homogeneïtzació de la documentació administrativa en matèria de contractació.

7. Dirigir el Registre Oficial de Contractes i el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades, i efectuar la posterior tramesa a la Sindicatura de Comptes dels contractes que determine la normativa vigent.

8. Organitzar el sistema de classificació que establisca els diferents grups i seccions, amb aplicació de les mateixes regles i criteris establits en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

9. Aprovar i revisar la classificació de les empreses i empresaris i proposar la suspensió d'aquesta, d'acord amb les regles i els criteris establits en la legislació bàsica de l'estat.

10. Ser l'òrgan de comunicació i relació amb la Junta Consultiva de Contractació del Ministeri d'Economia i Hisenda, i amb els òrgans equivalents de la resta de les comunitats autònomes.

11. Declarar d'adquisició centralitzada els béns i serveis d'utilització comuna per a l'administració de la Generalitat Valenciana i aprovar, després de la tramitació pertinent, la determinació del tipus i selecció de proveïdors.

12. Aprovar i elevar anualment al Govern Valencià una memòria sobre la gestió contractual de l'administració de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes i entitats de dret públic que en depenguen que es troben dins de l'àmbit de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, on es propose l'adopció de les mesures generals o particulars que s'estimen pertinents.

13. Qualsevol altra atribució que li atorguen les disposicions vigents.

Article 3. Informes a les administracions locals

Sense perjudici de la seua naturalesa jurídica, la Junta Superior de Contractació Administrativa podrà emetre informe sobre les qüestions que, en matèria de contractació, li sotmeten les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana.

Article 4. Organització de la Junta Superior de Contractació

Les funcions de la Junta Superior de Contractació s'exerciran a través dels òrgans següents que la integren:

a) El Ple.

b) La Comissió de Classificació i Registres.

c) La Comissió Central d'Adquisicions.

d) La Secretaria.

Article 5. El Ple

1. El Ple és el màxim òrgan col·legiat i decisori de la junta.

2. Són funcions del Ple les enumerades en l'article 2 del present decret.

3. El Ple coneixerà, a més, d'aquells assumptes i expedients que estime el president que hagen de sotmetre's a aquell per raó de la seua importància.

Article 6. Composició del Ple

El Ple estarà compost pels membres següents:

a) President: el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació.

b) Vicepresident: el director general de Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

c) Vocals:

1. El cap del Gabinet Jurídic de la Generalitat Valenciana o el lletrat en qui delegue la seua representació.

2. L'interventor general o l'interventor en qui delegue la seua representació.

3. Un representant de cada conselleria, nomenats pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta del conseller respectiu, entre funcionaris de l'administració de la Generalitat Valenciana amb especial preparació en matèria de contractació administrativa.

4. Dos vocals, designats pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta de les organitzacions empresarials més representatives en els distints sectors afectats per la contractació administrativa.

d) Un secretari, que serà el cap de la Secretaria de la Junta Consultiva, d'acord amb l'article 12 del present decret.

Article 7. La Comissió de Classificació i Registres

1. La Comissió de Classificació i Registres, per delegació del Ple de la Junta Superior de Contractació, entendrà de tots aquells expedients que es relacionen amb la classificació de les empreses i els registres oficials de Contractes i Contractistes i Empreses Classificades, i els acords adoptats en matèria de classificació produiran efectes davant qualsevol òrgan de contractació de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma Valenciana. Les classificacions produiran efectes davant d'òrgans de contractació de l'administració general de l'estat, d'altres comunitats autònomes i entitats locals en els termes de la legislació vigent.

2. Contra els acords de la Comissió de Classificació i Registres les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 8. Composició de la Comissió de Classificació i Registres

1. La Comissió de Classificació està composta pels membres següents:

a) President: el director general de Patrimoni.

b) Vocals:

1. El cap del Servei Jurídic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació o funcionari adscrit a aquest servei en qui delegue la seua representació.

2. L'interventor general o interventor en qui delegue la seua representació.

3. Quatre vocals designats pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, d'entre els vocals del Ple als quals es refereix l'article 6.c).3.

4. Un arquitecte, nomenat pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, d'entre funcionaris de la Generalitat Valenciana.

5. Els dos vocals representants de les organitzacions empresarials.

c) Secretari: El secretari del Ple.

2. Actuarà com a vicepresident el membre de la Comissió de Classificació i Registres que designe el president d'entre els seus vocals.

Article 9. La Comissió Central d'Adquisicions

La Comissió Central d'Adquisicions, per delegació del Ple de la junta, decidirà les qüestions relatives a l'adquisició centralitzada de béns i serveis de l'administració autonòmica, i li corresponen les funcions següents:

a) La realització d'estudis i elaboració d'informes en matèria de contractació de béns i serveis, comuns a distints departaments de l'administració autonòmica, per a la seua racionalització.

b) La declaració dels béns i serveis que han de ser objecte d'adquisició centralitzada i la inclusió de nous béns i serveis en el catàleg d'adquisició centralitzada, demanant de les distintes conselleries la previsió de necessitats. Els béns i serveis declarats d'adquisició centralitzada seran objecte de publicació oficial.

c) Actuar com a mesa de contractació en els concursos de determinació de tipus i selecció de proveïdors.

d) La adjudicació, si és el cas, i el seguiment i control de les adquisicions o prestacions singularitzades en el marc de les contractacions previstes en l'apartat anterior.

Article 10. Composició de la Comissió Central d'Adquisicions

1. La Comissió Central d'Adquisicions està composta pels membres següents:

a) President: El director general de Patrimoni.

b) Vocals:

1. El cap del Servei Jurídic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació o funcionari adscrit a aquest servei en qui delegue la seua representació.

2. L'interventor general, o interventor en qui delegue la seua representació.

3. Quatre vocals designats pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, d'entre els vocals del Ple als quals es refereix l'article 6.c).3.

c) Secretari: El secretari del Ple.

2. Actuarà com a vicepresident el membre de la Comissió Central d'Adquisicions que designe el president d'entre els seus vocals.

Article 11. De la Presidència

El president de cadascun dels òrgans col·legiats té la representació d'aquests, presideix les reunions, dirigeix les deliberacions, executa els acords i exerceix la resta de les funcions que la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú li atribueix.

Article 12. De la Secretaria

Com a òrgan de suport administratiu per al funcionament de la junta, es crea la Secretaria, que serà exercida pel cap del Servei Central de Contractació de la Direcció General de Patrimoni.

Article 13. Funcions de la Secretaria

Són funcions de la Secretaria:

a) Donar suport tècnic i administratiu als òrgans de la junta.

b) Alçar les actes de les sessions i, en general, exercir les funcions pròpies de les secretaries d'òrgans col·legiats en relació amb el Ple i les comissions.

c) Estudiar, elaborar i sotmetre a la consideració del Ple i les comissions, a través del president, les propostes d'acord en relació amb els assumptes i expedients competència d'aquests.

d) Realitzar les tasques d'anàlisi, gestió i proposta de les classificacions empresarials que ha d'acordar la Comissió de Classificació i Registres.

e) Preparar i obtenir informació sobre els assumptes que hagen de conéixer els òrgans de la junta.

f) Garantir l'impuls i l'execució dels acords dels òrgans de la junta.

g) Gestionar els registres oficials de Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana.

h) Custodiar la documentació corresponent a la totalitat de les funcions encomanades a la Junta Superior Consultiva de Contractació.

i) Elaborar el projecte de memòria anual, que haurà d'aprovar el Ple de la junta.

j) Les funcions que li encomane el president i qualsevol altra que assenyale la legislació vigent.

Article 14. Règim de funcionament de la Junta Superior de Contractació i suplències.

1. La convocatòria dels òrgans de la junta, així com el seu règim de constitució, d'adopció d'acord i realització de sessions, s'ajustarà al que estableix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. La junta podrà elaborar el seu propi reglament d'organització i funcionament, que haurà de ser aprovat per ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta del director general de Patrimoni.

3. En cas d'absència, vacant o malaltia, o, en general, quan concórrega alguna causa justificada, el president serà substituït en les seues funcions pel vicepresident, i els vocals pels suplents respectius, nomenats de la mateixa manera que els seus titulars, llevat del cap del Servei Jurídic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, el cap del Gabinet Jurídic de la Generalitat Valenciana i l'interventor general, que delegaran la seua representació d'acord amb el que disposen els articles 6, 8 i 10 del present decret. El secretari de la junta serà substituït en les seues funcions pel funcionari nomenat pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació entre els adscrits a la Direcció General de Patrimoni.

Article 15. Informes

1. Els informes que emeta la Junta Superior de Contractació tindran caràcter no vinculant i, per tant, l'òrgan consultant pot adoptar la seua decisió ajustant-se o apartant-se del criteri de la junta, amb l'obligació de motivar la seua decisió, en aquest últim cas.

2. La junta emetrà els seus informes a petició dels secretaris generals de les conselleries, de l'interventor general, els presidents o directors de les institucions, les entitats autònomes i entitats de dret públic que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Els informes seran emesos en termini màxim d'un mes comptat des de la recepció de l'expedient. En cas d'urgència, el termini màxim d'emissió serà de 15 dies.

Les entitats que integren l'administració local podran sol·licitar informes a través dels seus presidents respectius.

Els informes es traslladaran als òrgans que els hagen sol·licitat per mitjà del secretari de la junta, el qual els posarà en coneixement dels òrgans de contractació de l'administració autònoma, si ho considera d'interés.

Article 16. Col·laboració

Per a l'elaboració dels informes, la Junta Superior de Contractació podrà demanar dels diversos centres directius de l'administració afectats tots els documents, antecedents i informes que necessite.

Així mateix, el president podrà autoritzar la incorporació dels tècnics que estime necessaris quan l'especialització de l'assumpte ho requerisca, que intervindran amb veu, però sense vot.

Capítol II

Del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana

Article 17. Objecte del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana

El Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana és un registre públic que té per objecte permetre un exacte coneixements dels contractes subscrits per l'administració autonòmica, així com els seus adjudicataris, i constituirà el suport de les estadístiques sobre contractació pública, i informació bàsica per a la determinació de les garanties globals.

Article 18. Inscripció

Serà preceptiva la inscripció de tots els contractes, administratius o privats, subscrits per l'administració de la Generalitat Valenciana i les entitats autònomes i entitats de dret públic que en depenguen que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la quantia dels quals siga igual o superior a la xifra fixada per ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, així com les modificacions, les pròrrogues o variacions de terminis, i l'extinció dels contractes, amb inclusió de les dades que es determinen. La inscripció en el registre s'efectuarà mitjançant resolució del director general de Patrimoni.

Article 19. Documentació i funcionament

1. Els caps de les unitats administratives de contractació enviaran al Registre de Contractes, en el termini de 15 dies hàbils des de la formalització dels contractes, la documentació següent:

a) Original o còpia compulsada del document administratiu o notarial en el qual s'haja formalitzat el contracte i, si és el cas, els plecs de clàusules administratives particulars, que figuraran com a annex del document contractual.

b) Nota expressiva de les principals característiques del contracte, segons el model oficial, que serà aprovat per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

c) Aquella documentació que es determine mitjançant ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

Així mateix, comunicaran en el mateix termini la modificació, la pròrroga, la resolució, la imposició de penalitats, l'acabament, tant per compliment com per resolució, i en general qualsevol incidència que afecte la normal execució del contracte, i adjuntaran la documentació que determine la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

2. Per ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació s'establirà el règim de funcionament del Registre de Contractes, les dades que ha d'incorporar, els documents que els caps de les unitats de contractació hauran de trametre i la forma de tramesa, així com, si és el cas, el suport informàtic en què s'haurà de transmetre i guardar la informació.

3. Una vegada rebuda la documentació es procedirà a la inscripció del contracte en el registre i es comunicarà a l'òrgan competent el número assignat.

Article 20. Responsabilitat dels caps de les unitats administratives de contractació

Els caps de les unitats administratives de contractació seran responsables del compliment de les obligacions establides en el present decret, en els termes de la legislació vigent.

Article 21. Accés a les dades contingudes en el registre

Els ciutadans tindran accés a les dades del Registre Oficial de Contractes, d'acord amb el que estableix la Llei 13/1995, de Contractes de les Administracions Públiques, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i les seues disposicions de desplegament.

Article 22. Relacions amb la Sindicatura de Comptes

La Junta Superior de Contractació trametrà a la Sindicatura de Comptes els documents i les dades relatives als contractes adjudicats pels òrgans de contractació de l'administració de la Generalitat Valenciana i les entitats autònomes i entitats de dret públic que en depenguen, que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com les modificacions, les pròrrogues o les variacions de termini i l'extinció dels contractes que, d'acord amb la normativa vigent, estiguen subjectes a aquesta tramesa.

Capítol III

Del Registre Oficial de Contractistes i Empreses

Classificades de la Comunitat Valenciana

Article 23. Finalitat

1. El Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana té per objecte facilitar la concurrència i agilitar la tramitació dels procediments administratius de contractació de l'administració de la Generalitat Valenciana i les entitats autònomes i entitats de dret públic vinculades o que en depenguen, que es troben en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

2. El Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana s'integra en la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, sota la dependència de la Junta Superior de Contractació.

Article 24. Objecte del registre

1. En el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana s'inscriuran totes les persones físiques o jurídiques que hagen sigut classificades per la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, així com les que sol·liciten la inscripció, d'acord amb el paràgraf següent.

2. Amb aquesta finalitat, el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana es dividirà, almenys, en dues seccions:

a) Secció Primera, en la qual s'inscriuran, d'ofici, els contractistes que hagen obtingut la classificació empresarial de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Comunitat Valenciana, amb el detall de les seues circumstàncies de classificació, així com les revisions, les suspensions i, en general, totes les incidències que es puguen produir durant la vigència de la classificació, d'acord amb la normativa vigent.

b) Secció Segona, en la qual seran inscrites, a instància de part, totes aquelles persones físiques o jurídiques que ho sol·liciten, i en les quals concórreguen les circumstàncies que s'establisquen per ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. La inscripció en aquesta secció del registre és voluntària, sense que, per tant, constituïsca un requisit necessari per a poder participar en un procediment contractual.

3. En el cas que el contractista estiga acollit al règim de garanties globals, s'anotarà en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana aquesta circumstància i les seues incidències.

Article 25. Efectes de la inscripció en el registre

1. La inscripció en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana eximirà de presentar, als qui concórreguen a les licitacions convocades per la Generalitat Valenciana i les entitats autònomes i entitats de dret públic a què es refereix l'article 1, els documents que hagen sigut confiats al registre i que es referisquen a capacitat d'obrar, personalitat jurídica i representació, com també aquells altres que, si és el cas, es determinen mitjançant ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. Per a això, sols s'haurà d'aportar el certificat a què es refereix l'article 26, amb una declaració responsable adjunta subscrita pel licitador o qualsevol dels seus representants amb facultats que figuren en el registre, relativa a la vigència de les dades que hi consten.

En el supòsit que s'haja produït alguna alteració de les dades registrals, s'haurà de fer constar en la declaració i aportar la documentació corresponent acreditativa en el procediment de contractació, sense perjudici de l'obligació de comunicar aquesta alteració al registre, per a l'actualització de les dades.

2. Les entitats que integren l'administració local de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana podran admetre el certificat amb els efectes assenyalats en l'apartat anterior, sense perjudici de l'obligació d'admetre el certificat en allò relatiu a la classificació aprovada per la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana.

3. Els efectes davant dels òrgans de contractació de l'administració general de l'Estat, i la resta de comunitats autònomes i entitats que integren l'administració local, seran els regulats per la legislació vigent.

4. De la inscripció en el registre no derivarà cap avantatge que atempte contra el principi d'igualtat i no discriminació entre possibles licitadors

Article 26. Acord i certificat d'inscripció

1. La inscripció en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana s'adoptarà mitjançant acord de la Comissió de Classificació i Registres, contra el qual es podrà interposar un recurs d'alçada davant del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació.

2. Efectuada la inscripció, s'expedirà, a sol·licitud de la persona interessada, un certificat comprensiu dels documents que consten en el registre.

Article 27. Cancel·lació de la inscripció

Quan les dades o documents que consten en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana resulten inexactes o falses, la Comissió de Classificació i Registres podrà acordar, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, la cancel·lació de la inscripció, sense perjudici de les responsabilitats que pertoquen.

Article 28. Accés al registre

1. Les dades que consten en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana podran ser consultades per les unitats administratives que intervenen en els procediments de contractació de l'administració de la Generalitat Valenciana. Així mateix, es facilitarà a altres administracions la informació que necessiten, en el desplegament de la seua activitat, sobre el contingut del registre.

2. Els ciutadans tindran accés a les dades que consten en el registre, d'acord amb el que estableix la Llei 13/1995, de Contractes de les Administracions Públiques, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i les seues disposicions de desplegament.

Capítol IV

De les garanties globals

Article 29. Objecte de las garanties globals

Els contractistes registrats en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana podran constituir una garantia global que respondrà, genèricament i permanentment, del manteniment de les proposicions i de la formalització del contracte, en el supòsit de garantia provisional, i en el supòsit de garantia definitiva, del compliment per l'adjudicatari de les obligacions de tots els contractes, fins al percentatge que pertoque en ambdós casos, segons la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sense perjudici que la indemnització de danys i perjudicis a favor de l'administració que, si és el cas, poguera produir-se, s'exercite sobre la resta de la garantia global.

Article 30. Règim de la garantia global

El règim de garanties globals es regularà per ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

Article 31. Certificació

1. La garantia global haurà de ser dipositada en la Tresoreria de la Generalitat Valenciana.

2. La Tresoreria de la Generalitat Valenciana, a sol·licitud de les persones interessades, emetrà un certificat comprensiu de l'existència de la garantia global, i de la seua suficiència, en el termini màxim de tres dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud de la persona interessada, i procedirà a immobilitzar la garantia que s'ha de constituir. En el cas de garanties provisionals, si el sol·licitant no resulta adjudicatari, es deixarà sense efecte aquesta immobilització i, en el cas contrari, s'incrementarà aquesta fins a cobrir l'import de la garantia definitiva, especial o complementària corresponent.

En el cas de garanties definitives, una vegada produït el venciment del termini de garantia i complit satisfactòriament el contracte o resolt aquest sense culpa del contractista, procedirà l'alliberament del saldo immobilitzat.

Article 32. Ajust de la garantia global

1. La garantia global s'acomodarà a les conseqüències de les possibles responsabilitats fetes efectives sobre aquella, per a mantenir permanentment el mateix nivell pel qual fou constituïda.

2. Quan, com a conseqüència de la modificació d'un contracte experimente variació el seu preu, se reajustarà la garantia global.

Disposició Addicional

Única. Sistema informatitzat

S'establirà un sistema informatitzat per a la gestió dels registres regulats en el present decret, que permeta la comunicació immediata de les dades, així com l'elaboració d'estadístiques necessàries per a la seua gestió.

Disposició derogatòria

Única. Disposicions que es deroguen

Amb l'entrada en vigor del present decret queden derogades les disposicions següents:

1. El Decret 26/1987, de 30 de març, del Govern Valencià, pel qual es crea el Catàleg General de Contractistes de la Generalitat Valenciana.

2. El Decret 166/1988, de 24 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de fiances globals.

3. L'Ordre de 5 de maig de 1987, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Decret 26/1987, de 30 de març, del Govern Valencià.

4. Totes les disposicions de rang igual o inferior que siguen incompatibles amb aquest decret, o que es contradiguen o oposen a aquest.

Disposicions finals

Primera. Habilitació reglamentària

Es faculta el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a l'execució i el desplegament del que preveu el present decret.

Segona. Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor als tres mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, la prestació efectiva de les funcions atribuïdes al Registre Oficial de Contractes, al de Contractistes i Empreses Classificades i les relatives a la classificació empresarial, s'iniciarà en la data que a l'efecte es determine mitjançant resolució de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, basant-se en l'assignació efectiva dels mitjans materials i personals necessaris per a això.

València, 30 de maig de 2000

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,

VICENTE RAMBLA MOMPLET

Mapa web