Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 55/2001, de 13 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula l'Observatori del Comerç Valencià.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 3961 de 16.03.2001
Número identificador:  2001/X2336
Referència Base de Dades:  1087/2001
 DECRET 55/2001, de 13 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula l'Observatori del Comerç Valencià. [2001/X2336]

L'article 51 de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, modifica l'apartat c) de l'article 41 de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, mitjançant la creació de l'Observatori del Comerç Valencià.

Per la seua part, l'article 52 de la Llei 11/2000 modifica l'article 43 de la Llei 8/1986, mitjançant l'assignació de funcions a l'Observatori, en la seua condició d'òrgan col·legiat, consultiu i assessor en matèria de comerç, la seua adscripció a la Conselleria d'Indústria i Comerç i l'establiment dels requisits de composició. L'apartat quatre d'aquest article estableix que la determinació de la composició, i també el règim d'organització i el funcionament de l'observatori, seran establits reglamentàriament.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Indústria i Comerç, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 13 de març de 2001,

DECRETE

Article 1. Naturalesa i adscripció

L'Observatori del Comerç Valencià com a òrgan col·legiat, consultiu i assessor en matèria de comerç, adscrit a la Conselleria d'Indústria i Comerç, actuarà com a òrgan d'informació, consulta i assessorament en matèria de comerç i de l'activitat comercial, i es regularà pel que s'ha establit en la present norma.

Article 2. Estructura

L'Observatori del Comerç Valencià estarà integrat per:

– El ple de l'Observatori, al qual competeix la selecció, el tractament i el dictamen dels assumptes que abordarà l'observatori.

– El president del ple.

– El vicepresident del ple.

– El Gabinet d'Estudis que, sota la dependència del ple, rebrà l'encàrrec de proporcionar-li la informació i els estudis que necessite per a les seues deliberacions.

Article 3. Funcions

L'Observatori del Comerç Valencià tindrà les següents funcions:

a) Informar sobre aspectes concrets del comerç interior de la Comunitat Valenciana i valorar el coneixement existent sobre aquest, per a la qual cosa podrà sol·licitar documentació a unes altres entitats, i també demanar assistència tècnica especialitzada.

b) Elaborar estudis, informes i dictàmens sobre aquelles qüestions que, amb caràcter facultatiu, se sotmeten a la seua consulta, a sol·licitud del Govern Valencià o dels seus membres.

c) Realitzar informes i estudis sobre l'evolució del sector comercial, particularment pel que fa als problemes específics que es detecten, l'anàlisi dels canvis que es produeixen i les perspectives de futur, a fi de seguir el pols d'aquesta evolució i proposar les mesures que s'estimen oportunes.

d) Emetre els informes que s'establisquen per disposició de caràcter general, amb l'abast que es determine en aquestes.

e) Formular totes les propostes que considere adequades per al foment i la millora del sector comercial valencià, en especial les relacionades amb el disseny dels plans d'actuació que en condueixen a la reforma i al desenvolupament.

f) Elaborar un informe anual de la distribució comercial a la Comunitat Valenciana que en reculla allò més destacat de l'evolució, i també de les seues perspectives.

Article 4. Composició del ple

1. El ple de l'Observatori estarà integrat pels següents membres:

a) President: el conseller d'Indústria i Comerç o persona que aquest delegue.

b) Vicepresident: el director general de Comerç i Consum.

c) Trenta-quatre vocals.

2. La distribució dels trenta-quatre vocals serà la següent:

– Tres vocals en representació del Govern Valencià, que correspondran:

Un a la Direcció General d'Economia.

Un a la Direcció General d'Urbanisme i Ordenació Territorial.

Un a la Direcció General de Comerç i Consum, que recaurà en el cap de l'Àrea de Comerç.

– Un vocal en representació de l'administració local, proposat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

– Un vocal en representació del Consell Valencià de Col·legis Professionals d'Agents Comercials.

– Cinc vocals en representació de les cambres oficials de Comerç, Indústria i, si és el cas, Navegació de la Comunitat Valenciana, un per cadascuna, proposats pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, entre els electors d'aquelles que tinguen la condició de comerciant en actiu.

– Vuit vocals en representació de les organitzacions provincials de PIME del sector comerç que aglutinen un major nombre de PIME comercials, distribuïts de la següent manera: quatre per la província de Valencia, dos per la província d'Alacant i dos per la província de Castelló.

– Tres vocals en representació de l'associació d'àmbit autonòmic més representativa que agrupe les empreses de supermercats de la Comunitat Valenciana.

– Tres vocals en representació de l'associació d'àmbit autonòmic més representativa que agrupe les empreses de gran distribució comercial de la Comunitat Valenciana.

– Dos vocals en representació de les associacions d'àmbit autonòmic més representatives que agrupen els mercats al detall de la Comunitat Valenciana.

– Dos vocals en representació de les organitzacions autonòmiques més representatives de comerç que acullen les distintes branques d'activitat que configuren el sector.

– Tres vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit comercial de la Comunitat Valenciana.

– Tres vocals en representació de les federacions de consumidors i usuaris, més representatives de la Comunitat Valenciana.

3. El ple tindrà un secretari, no vocal, que serà designat entre els funcionaris de la Direcció General de Comerç i Consum, el qual tindrà veu però no vot en les deliberacions.

4. Podrà assistir a les sessions del ple, amb veu i sense vot, el responsable del Gabinet d'Estudis.

5. Així mateix, podrà acordar-se l'assistència a les sessions del ple, en qualitat d'experts, amb veu però sense vot, de persones amb reconegut prestigi i experiència professional en l'àmbit del comerç, les quals hauran de ser convocades prèviament.

6. El president del ple de l'Observatori serà substituït pel vicepresident en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal. En circumstàncies similars el secretari serà substituït per qui designe el president.

Article 5. Nomenament i mandat dels membres de l'observatori

1. La designació de les entitats i organitzacions que componen l'Observatori, en representació dels comerciants, sindicats i consumidors, es realitzarà mitjançant ordre del conseller d'Indústria i Comerç, atenent els criteris de territorialitat i representativitat establits en l'article anterior.

2. El nomenament de vocals de l'observatori serà realitzat pel conseller d'Indústria i Comerç, a proposta de les entitats i organitzacions representades en aquest.

3. El mandat dels membres de l'observatori serà de tres anys, i podrà ser renovat el nomenament per períodes de dos anys.

4. La condició de membre de l'observatori es perdrà per cessar en el càrrec que va determinar-ne el nomenament, per revocació de la designació per part de l'entitat a la qual representa, per expiració del seu mandat, per falta d'assistència a dos sessions plenàries consecutives sense la corresponent justificació, o per una altra causa legal.

5. En el cas d'impossibilitat justificada d'assistència, els membres del ple podran delegar-ne, de manera expressa, la representació i el vot en un altre membre del ple.

Article 6. Règim de funcionament

1. El ple de l'Observatori del Comerç Valencià es reunirà amb caràcter ordinari, almenys, tres vegades l'any, i amb caràcter extraordinari quan el convoque el president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de, com a mínim, la meitat més un dels membres de l'observatori.

2. Competeix al president convocar les reunions del ple de l'Observatori amb, almenys, deu dies d'antelació respecte de la data de realització, i fixar l'ordre del dia. El termini de la convocatòria podrà reduir-se a quaranta-vuit hores en cas d'urgència.

3. Per a la vàlida constitució del ple de l'Observatori es requerirà la presència del president i el secretari, o, si és el cas, de qui els substituïsquen, i que es troben presents o degudament representats, almenys, la meitat dels membres en primera convocatòria; i en segona convocatòria, trenta minuts després, amb els membres assistents o degudament representats, sempre que s'hi troben, el president i el secretari, o qui els substituïsquen, i almenys deu dels seus vocals.

4. Els acords seran adoptats per majoria de vots dels assistents, i dirimirà els empats el vot de qui presidisca la sessió.

5. El ple de l'Observatori podrà constituir comissions o grups de treball per a l'estudi de temes concrets d'interès en matèria de comerç. Podrà acordar-se la compareixença, en els grups de treball, de representants dels sectors afectats i/o dels experts que s'estimen necessaris.

6. En allò que no es preveu en el present decret caldrà ajustar-se al que s'ha disposat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

El funcionament de l'Observatori del Comerç Valencià serà atès amb els mitjans materials i els recursos humans disponibles en la Conselleria d'Indústria i Comerç.

Segona

La tramitació i resolució dels expedients d'autorització de grans superfícies de venda al detall es regirà per allò que s'ha establit en la regulació específica.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Decret 76/1987, de 25 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió per a l'Ordenació de l'Activitat Comercial.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

L'observatori es constituirà dins dels vint dies següent a l'entrada en vigor del present decret. La convocatòria per a la sessió constitutiva la realitzarà el conseller d'Indústria i Comerç.

Segona

Queda facultat el conseller d'Indústria i Comerç per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació del present decret.

Tercera

El present decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 13 de març de 2001.

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller d'Indústria i Comerç,

Mapa web