Ficha disposicion

Ficha disposicion

ACORD 313/X, de 12 de novembre de 2019, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de les Corts Valencianes, el text del qual figura en l'annex adjunt a aquest acord, que substitueix i deixa sense efecte l'Acord de la Mesa de les Corts Valencianes número 216/IX, de 20 d'octubre de 2015.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8687 de 28.11.2019
Número identificador:  2019/11241
Referència Base de Dades:  010145/2019
 
 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Corts Valencianes
  Grup temàtic: Legislació, Ocupació pública
  Matèries: Funció pública
  Descriptors:
    Temàtics: funcionari, funció pública, Parlament regional , Corts Valencianes, monografiesACORD 313/X, de 12 de novembre de 2019, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de les Corts Valencianes, el text del qual figura en l'annex adjunt a aquest acord, que substitueix i deixa sense efecte l'Acord de la Mesa de les Corts Valencianes número 216/IX, de 20 d'octubre de 2015. [2019/11241]

La Mesa de les Corts Valencianes ha tingut coneixement de la proposta que eleva la Taula Negociadora del Personal de les Corts Valencianes, reunida en data 29 d'octubre de 2019, per a la modificació de l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes (BOCV núm. 27, de 29.10.2015).

La Comissió de Seguiment i Avaluació de la Carrera Professional de les Corts Valencianes, en la reunió celebrada els dies 29 de juliol, 13 i 20 de setembre, va examinar el document elaborat per la representació de les Corts Valencianes per a la modificació de l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, esmentat. Mitjançant aquest document s'efectuen en el text de l'acord les modificacions que s'estimen necessàries per a incorporar, respectant la singularitat institucional de les Corts Valencianes, les reformes que en matèria de carrera professional ha introduït el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment de l'administració de la Generalitat (DOGV 8440, 10.12.2018).La comissió, en el curs del seu treball, va introduir en el text del document les modificacions que va considerar procedents a proposta dels membres que la integren, en representació de les Corts Valencianes i de les diferents organitzacions sindicals i col·lectius del personal de les Corts Valencianes. Finalment, la comissió ha acordat elevar a la Taula Negociadora del Personal de les Corts Valencianes el text que s'adjunta com a annex a aquest acord, en el qual s'incorporen les modificacions que es proposen, que consisteixen en el següent:– Incorporar en l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, el personal funcionari interí de les Corts Valencianes a l'efecte del reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera pels funcionaris i funcionàries de llarga duració en les Corts Valencianes, complint els mateixos requisits i en les mateixes condicions que s'estableixen per al personal funcionari de carrera, en consonància amb el que estableix el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'administració de la Generalitat.– Incorporar en l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, un apartat específic que disposa que «el temps de serveis prestats mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació en llocs de treball adscrits a grups de places diferents de la de pertinença computa a l'efecte de carrera professional en el grup o subgrup del lloc en què estiga adscrit en millora d'ocupació», en consonància amb el que estableix el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'administració de la Generalitat.– Incorporar en l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, un apartat específic que disposa que «els serveis prestats en llocs de treball d'un col·lectiu professional que haja sigut objecte d'una reclassificació mitjançant un pla d'ordenació de personal que suposara el pas a un grup o subgrup superior s'han d'entendre prestats en aquest últim», sense l'aplicació dels factors de ponderació que es detallen en el quadre que s'incorpora a l'acord, en consonància amb el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'administració de la Generalitat.– Incorporar a l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, un apartat específic que disposa l'aplicació d'un quadre de factors de ponderació per al còmput del temps mínim de permanència o el temps computable a l'efecte de progressió en el sistema, quan la persona interessada haja estat en situació de servei actiu en places pertanyents a diferents grups o subgrups de titulació, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat o interessada, en consonància amb el que estableix el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'administració de la Generalitat.

Totes aquestes disposicions, que modifiquen el contingut de l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, de la Mesa de les Corts Valencianes, constitueixen, com ja s'ha fet constar, una mera incorporació a aquest de les disposicions contingudes en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'administració de la Generalitat, amb una redacció que reprodueix literalment la dels corresponents preceptes del decret esmentat. El seu contingut s'adequa al que estableixen, en matèria de carrera professional i regulació dels corresponents complements retributius per l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i l'Estatut del personal de les Corts Valencianes.Cal tenir en compte, a més de tot això, que s'ha introduït una disposició específica per a evitar la generació d'efectes perjudicials sobre els drets del personal que tinga la condició de funcionari de carrera en la data d'entrada en vigor de l'acord de la Mesa de les Corts Valencianes que aprove aquesta proposta. A aquest efecte, la nova disposició addicional vuitena estableix: «Les persones que hagen accedit a la titularitat d'una plaça de la plantilla de les Corts Valencianes amb anterioritat a la modificació de l'acord pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes, aprovada per la Mesa de les Corts Valencianes el dia 12 de novembre de 2019, conserven el dret d'opció següent: el temps de serveis prestats en llocs de treball adscrits a grups de titulació diferents del de pertinença, mitjançant el sistema de millora d'ocupació o en comissió de serveis, s'ha de computar, a opció de la persona interessada, en el lloc de treball del grup de titulació d'origen, o en el lloc de treball del grup de titulació exercit provisionalment, en el moment en què accedisca a la condició de personal funcionari de carrera d'aquest.» Aquesta disposició manté per al personal a qui es fa referència el dret d'opció que es reconeixia en l'apartat 2 de l'article 12, que amb la reforma deixa d'existir en la seua redacció original, que és la que literalment s'arreplega en la disposició addicional vuitena esmentada.Finalment, cal assenyalar que s'introdueix un nou apartat 2 en la disposició final de l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, que estableix que la data d'efectes del nou apartat 4 de l'article 12 de l'acord és el 29 de juliol de 2019. Aquesta és la data de la reunió de la Comissió de Seguiment i Avaluació de la Carrera Professional de les Corts Valencianes en què es va adoptar l'acord d'elevar a la Taula Negociadora del Personal de les Corts Valencianes la proposta de modificació de l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015 que és objecte d'aquest informe. L'establiment d'aquesta data d'efectes compleix amb les exigències de la retroactivitat dels actes administratius que s'estableixen en l'article 39.1 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.La Taula Negociadora del Personal de les Corts Valencianes, en la reunió celebrada el dia 29 d'octubre de 2019, ha tingut coneixement de la proposta elevada per la Comissió de Seguiment i Avaluació de la Carrera Professional de les Corts Valencianes i ha manifestat per unanimitat el seu parer favorable a aquesta, motiu pel qual la vicepresidenta primera de les Corts Valencianes ha tramés aquesta proposta a la Mesa de les Corts Valencianes.

Els serveis jurídics de les Corts Valencianes han emés un informe en què conclouen que s'ajusta a dret la proposta d'acord que eleva a la Mesa de les Corts Valencianes la Taula Negociadora del Personal de les Corts Valencianes, reunida en data 29 d'octubre de 2019, per a la modificació de l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes (BOCV núm. 27, de 29.10.2015).

La Intervenció de les Corts Valencianes ha emés, així mateix, un informe de fiscalització favorable, en compliment de les normes de fiscalització de les despeses que hagen de finançar-se amb càrrec al pressupost de les Corts Valencianes, aprovades per la Mesa de les Corts Valencianes d'acord amb la Comissió de Govern Interior.En virtut d'això, la Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió celebrada el dia 12 de novembre de 2019, ha adoptat el següent:ACORDPrimer

Aprovar la proposta elevada per la Taula Negociadora del Personal de les Corts Valencianes per a la modificació de l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes (BOCV núm. 27, de 29.10.2015).Segon

Aprovar l'acord pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de les Corts Valencianes, el text del qual es conté en l'annex que s'adjunta a aquest acord, que substitueix i deixa sense efecte l'Acord 216/IX, de 20 d'octubre de 2015, de la Mesa de les Corts Valencianes.Tercer

Notificar aquest acord al Consell de Personal de les Corts Valencianes i a la Taula Negociadora del Personal de les Corts Valencianes i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de les Corts Valencianes.Palau de les Corts ValencianesValència, 12 de novembre de 2019El president,

ENRIC MORERA I CATALÀLa secretària primera,

CRISTINA CABEDO LABORDA

ANNEX

ACORD PEL QUAL ES REGULA EL SISTEMA DE CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE LES CORTS VALENCIANESL'Estatut del personal de les Corts Valencianes, aprovat en la sessió plenària de 16 de juny de 2010, de conformitat amb l'article 110.2 del Reglament de les Corts Valencianes, preveu, en l'article 57, la carrera horitzontal i la defineix com «el reconeixement individualitzat del desenvolupament professional assolit pel personal funcionari de carrera com a conseqüència de l'avaluació de la seua trajectòria i actuació professional, de la qualitat dels treballs realitzats, dels coneixements adquirits i del resultat de l'avaluació de l'acompliment, així com d'aquells altres mèrits i aptituds que puguen establir-se reglamentàriament per raó de l'especificitat de la funció desenvolupada i de l'experiència adquirida».

El precepte assenyalat de l'Estatut del personal de les Corts Valencianes diferia a una reglamentació posterior el desenvolupament d'aquesta carrera professional horitzontal, en la qual havien d'establir-se els requisits, les remuneracions i la forma d'accés a cada un dels graus. Assenyalava, a més, que com a mínim haurien de ser cinc nivells per grup, amb una duració màxima de cinc anys en cada un d'ells.

La previsió de l'existència d'una carrera professional horitzontal està prevista en l'article 17 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), que té caràcter de normativa bàsica. L'adaptació a aquesta legislació bàsica per al personal de l'administració de la Generalitat es va realitzar mitjançant la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Aquesta norma preveu, en l'article 117, la implantació de la carrera professional horitzontal en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, i va ser desenvolupada pel Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, que ha sigut derogat pel Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'administració de la Generalitat (DOGV 8440, 10.12.2018)

La incorporació d'un sistema de carrera professional horitzontal ha sigut una aspiració del personal i de la institució, al considerar que és una forma per a superar els límits que una administració, amb les dimensions de la parlamentària, té davant d'altres modalitats de promoció, que permet avaluar l'experiència i el coneixement que es pot desenvolupar en el lloc de treball que s'exerceix. La carrera horitzontal és un estímul perquè el personal al servei de les Corts Valencianes puga avançar en els nivells de professionalitat i incrementar el coneixement expert.

Tenint en compte les normes esmentades i la legislació específica de les Corts Valencianes, com a institució a la qual l'article 21.1 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix la seua autonomia, s'ha optat per una regulació de la carrera professional, després de les pertinents negociacions amb la representació del personal de la cambra, el contingut de la qual pot considerar-se homogeni amb el que s'ha regulat per a l'administració del Consell, però tenint en compte les singularitats que al mateix personal de les Corts Valencianes corresponen.

L'acord conté també una referència al règim de reconeixement del dret a la percepció del complement retributiu de carrera que va ser objecte de regulació mitjançant l'acord número 1.692/IX, de 23 de maig de 2017, adoptat per la Mesa de les Corts Valencianes, en consonància amb la normativa europea i la jurisprudència, que tendeix a l'equiparació de les condicions de treball del personal interí i el personal funcionari de carrera de les administracions públiques.

La Mesa de les Corts Valencianes, vista la proposta elevada pels representants de la Mesa de les Corts Valencianes en la Taula Negociadora del Personal de les Corts Valencianes, acorda:Article 1. Dret a la carrera professional horitzontal

Es reconeix el dret del personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes a promocionar professionalment a través de la modalitat de carrera professional horitzontal que es regula en aquest acord, de conformitat amb el que disposen els articles 16.3.a i 17 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, així com en l'article 117 de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i en l'article 57 de l'Estatut del personal de les Corts Valencianes.2. El personal funcionari interí de les Corts Valencianes té dret a la percepció de la retribució corresponent al complement de carrera administrativa que corresponga, segons el temps de serveis prestats, sempre que complisca amb els requisits previstos en aquesta norma.Article 2. Objecte de l'acord

Aquest acord té com a objecte la regulació del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes i del dret del personal funcionari interí de les Corts Valencianes a la percepció del complement retributiu de carrera administrativa que li corresponga, així com el sistema d'avaluació de l'acompliment només a l'efecte de la progressió en el sistema esmentat.Article 3. Àmbit d'aplicació

Aquest sistema de carrera professional horitzontal resulta aplicable a tot el personal funcionari de carrera o interí de les Corts Valencianes.

Article 4. Dret d'informació

El personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes adherit al sistema de carrera professional horitzontal previst en aquest acord i el personal interí de les Corts Valencianes, tenen dret a conèixer, en qualsevol moment, la situació del seu expedient i, en particular, la puntuació de cada un dels elements d'avaluació. Les Corts Valencianes han de facilitar aquest accés a través dels mitjans electrònics establits a aquest efecte, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Article 5. Definició de la carrera professional horitzontal

1. La carrera professional horitzontal suposa el reconeixement individualitzat del desenvolupament professional aconseguit pel personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes, sense necessitat de canviar de lloc de treball, com a conseqüència de la seua actuació professional i dels coneixements adquirits i transferits.

2. Aquest reconeixement es fa efectiu a través de la progressió, en cada un dels grups, en l'estructura de graus de desenvolupament professional establida. Aquesta progressió és irreversible, excepte per aplicació de la sanció de demèrit prevista en la regulació de règim disciplinari.3. El personal funcionari interí de les Corts Valencianes té dret a la percepció del complement retributiu de carrera per a cada un dels GCP, quan concórrega en aquest personal interí el temps mínim necessari de permanència en les Corts Valencianes previst en l'article 11 per a l'obtenció del GCP I, així com la valoració positiva dels objectius fixats en els articles 13 i 14 d'aquest acord.A l'efecte d'aquest acord, la denominació del dret a la percepció del complement retributiu a què es refereix el paràgraf anterior és DPCR.

Article 6. Graus de desenvolupament professional horitzontal

1. Nombre de graus. S'estableix una carrera professional horitzontal amb quatre graus.

2. Denominació dels graus de la carrera. Els graus que componen la carrera professional horitzontal són:

Grau GCP inicial

Grau GCP-I

Grau GCP-II

Grau GCP-III

Grau GCP-IVArticle 7. Dret d'accés al sistema de carrera professional horitzontal

1. El dret d'accés al sistema de carrera professional horitzontal naix en el moment de l'adquisició de la condició de funcionària o funcionari de carrera o interí en un cos determinat de les Corts Valencianes. Aquest personal queda adherit al sistema, de forma automàtica, des de la presa de possessió, sempre que no manifeste formalment la seua renúncia.2. La renúncia pot efectuar-se tant abans com en qualsevol moment posterior a la presa de possessió i implica la pèrdua permanent del GCP reconegut i dels drets econòmics associats a aquest des del mes següent a la data de la resolució per la qual es declare que s'ha produït la renúncia.

3. El personal funcionari que accedisca a una altra plaça d'un grup o subgrup, d'acord amb els sistemes d'accés previstos en la normativa vigent, serà enquadrat directament en el GCP que li corresponga en la nova plaça. El temps de permanència en les places dels diferents grups o subgrups s'ha de computar d'acord amb el que preveu l'article 12 d'aquest acord. En el cas que el complement resultant d'aquest enquadrament i ponderació siga inferior al que ja tenia reconegut i estava percebent el funcionari o funcionària, se li ha d'assignar un complement compensatori per la quantia d'aquesta diferència, complement que s'ha d'anar minorant a mesura que es progresse en el GCP del grup o subgrup al qual s'ha promocionat, de manera que no supere l'import corresponent al GCP màxim del grup o subgrup en què s'estiga en actiu.

Article 8. Accés al sistema de carrera professional horitzontal

1. La carrera professional horitzontal s'inicia en el GCP inicial.

2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, el personal de les Corts Valencianes que, a l'entrada en vigor d'aquest acord tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera de les Corts Valencianes, accedeix al sistema en el GCP corresponent, d'acord amb el que disposen les disposicions addicionals i transitòries que siguen procedents.Article 9. Procediment d'enquadrament

1. El personal de les Corts Valencianes té reconegut tot el temps de treball prestat en qualsevol administració pública.

2. El personal que, prèviament a l'entrada en vigor d'aquesta normativa, haja prestat els seus serveis durant un temps en un lloc de treball pertanyent a una categoria d'un grup de titulació superior o inferior al lloc que actualment ocupa de forma definitiva, pot triar entre aplicar-se el temps a la consolidació del grau corresponent en el grup actual o reservar-lo per a futures consolidacions en el grup on haja prestat els serveis mencionats.

L'avaluació del temps de serveis prestats determina l'enquadrament inicial del personal en el grau de carrera que li correspon, d'acord amb els criteris definits en els articles 10 al 12 i tenint en compte la disposició transitòria primera.Article 10. Requisits per a la progressió en el sistema

1. La progressió en el sistema de carrera professional horitzontal s'efectua mitjançant l'ascens consecutiu a cada un dels graus previstos en aquest acord.

2. Per a sol·licitar l'ascens al grau superior es requereix un temps mínim d'exercici professional en el grau immediatament inferior, així com obtenir la puntuació mínima establida, en cada cas, en l'avaluació dels mèrits que es requereixen per a accedir al grau concret segons el grup o subgrup de classificació professional, d'acord amb aquesta normativa i el seu desplegament posterior.

3. Els mèrits de les àrees d'avaluació s'han d'obtenir durant el temps comprès entre el reconeixement del GCP immediatament anterior i aquell al qual es pretenga accedir.

4. En cap cas poden avaluar-se o tenir-se en compte els mateixos mèrits i temps d'exercici professional per a l'accés a diferents graus de desenvolupament professional, ni per a la progressió en diferents cossos. Tampoc poden al·legar-se mèrits obtinguts durant l'esmentat període de temps per a posteriors ascensos a graus superiors.Article 11. Temps de permanència necessari per a sol·licitar l'ascens

D'acord amb l'article anterior, és requisit perquè el personal funcionari de carrera o interí puga sol·licitar l'avaluació dels mèrits establits per al grau superior, acreditar el temps mínim de permanència en el grau de desenvolupament professional immediatament inferior que, en cada cas, s'estableix a continuació:

Grau GCP-I: 5 anys en el GCP inicial

Grau GCP-II: 5 anys en el GCP-I

Grau GCP-III: 5 anys en el GCP-II

Grau GCP-IV: 5 anys en el GCP-IIIArticle 12. Còmput del temps mínim de permanència

1. Per a computar el temps mínim de permanència s'ha de tenir en compte el temps en situació de servei actiu en llocs de treball adscrits al grup corresponent, per qualsevol dels sistemes de provisió previstos normativament, com a personal funcionari de les Corts Valencianes.2. En el cas que, durant el temps mínim de permanència previst en l'article anterior, la persona interessada haja estat en situació de servei actiu en places pertanyents a diferents grups o subgrups de titulació, el temps mínim de permanència s'ha de computar de forma proporcional, segons el grup o subgrup de titulació en què haja estat en actiu, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat o interessada. Per a això, s'ha d'acumular el temps treballat prèviament en llocs de treball d'un altre grup o subgrup, multiplicant-lo pel factor que li corresponga, segons el quadre següent:Grups/subgrups anteriors

Grups/subgrups actuals A1 A2 B C1 C2

A1 1 0,65 0,50 0,42 0,33

A2 1 1 0,77 0,64 0,51

B 1 1 1 0,83 0,67

C1 1 1 1 1 0,80

C2 1 1 1 1 1

3. El temps de serveis prestats mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació en llocs de treball adscrits a grups de places diferents de la de pertinença computa a l'efecte de carrera professional en el grup o subgrup del lloc en què estiga adscrit en millora d'ocupació.Per al personal que tinga reconegut un GCP o DPCR i passe a exercir un lloc de treball d'un grup o subgrup superior mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació, el temps en els grups o subgrups inferiors s'ha de recalcular, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat o interessada, aplicant el que disposa l'apartat 2 d'aquest article.Cada vegada que es produïsca una modificació en la prestació de serveis que done lloc a l'aplicació de les regles de l'apartat 2, s'ha de tornar a calcular, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat o interessada, el temps transcorregut des de l'inici.

4. Els serveis prestats en llocs de treball d'un col·lectiu professional que haja sigut objecte d'una reclassificació mitjançant un pla d'ordenació de personal que supose el pas a un grup o subgrup superior, s'han d'entendre prestats en aquest últim, sense l'aplicació dels factors de ponderació previstos en l'apartat 1 d'aquest article.

5. Així mateix, s'ha d'entendre com a temps de treball efectiu, el temps transcorregut en alguna de les situacions administratives següents:

a) Serveis especials

b) Serveis en altres administracions públiques

c) Excedència voluntària per raó de violència de gènere

d) Excedència voluntària per atenció de familiars

e) Excedència forçosaArticle 13. Àrees d'avaluació dels subgrups A1 i A2 i grup B

A l'efecte de l'avaluació dels mèrits necessaris per a la progressió en el sistema de carrera dels subgrups A1 i A2 i grup B, s'estableixen les àrees d'avaluació següents:

1. Àrea A. Acompliment d'objectius: avalua l'èxit dels objectius assignats a l'equip de gestió de projecte al qual es pertany, així com la implicació i contribució individual del personal en la consecució d'aquests i, si és el cas, el grau d'acompliment dels objectius individuals que tinga assignats.

2. Àrea B. Professionalitat en l'exercici de les tasques assignades: avalua la competència en el desenvolupament de les tasques assignades, així com l'acompliment efectiu d'aquestes.

3. Àrea C. Iniciativa i contribució per a la millora de la prestació del servei públic: avalua la participació voluntària en iniciatives destinades a millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió del servei públic i de l'atenció a la ciutadania, així com la participació en grups de millora de la qualitat dels serveis públics.

4. Àrea D. Desenvolupament de coneixements: avalua la formació rebuda relacionada amb la pràctica professional.

5. Àrea E. Transferència de coneixements: avalua la participació i col·laboració en la docència, així com la participació i col·laboració en la investigació i en la innovació en matèries relacionades amb les funcions exercides.Article 14. Àrees d'avaluació dels subgrups C1 i C2

A l'efecte de l'avaluació dels mèrits necessaris per a la progressió en el sistema de carrera dels subgrups C1 i C2, s'estableixen les àrees d'avaluació següents:

1. Àrea A. Acompliment d'objectius: avalua l'èxit dels objectius assignats a l'equip de gestió de projecte al qual es pertany, així com la implicació i contribució individual del personal en la consecució d'aquests i, si és el cas, el grau d'acompliment dels objectius individuals que tinga assignats.

2. Àrea B. Professionalitat en l'exercici de les tasques assignades: avalua la competència en el desenvolupament de les tasques assignades, així com l'acompliment efectiu d'aquestes.

3. Àrea C. Iniciativa i contribució per a la millora de la prestació del servei públic: avalua la participació voluntària en iniciatives destinades a millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió del servei públic i de l'atenció a la ciutadania, així com la participació en grups de millora de la qualitat dels serveis públics.

4. Àrea D. Desenvolupament i transferència de coneixements: avalua la formació rebuda relacionada amb la pràctica professional, així com la participació i col·laboració en la docència, i també la participació i la col·laboració en la investigació i en la innovació, en matèries relacionades amb les funcions exercides.Article 15. Normes per a l'avaluació

1. L'avaluació de les àrees «acompliment d'objectius», «professionalitat en l'exercici de les funcions assignades» i «iniciativa i contribució per a la millora de la prestació del servei públic», s'obté com a conseqüència de l'aplicació dels sistemes d'avaluació de l'acompliment previstos.

2. L'avaluació de les àrees «desenvolupament de coneixements i transferència de coneixements» o, si és el cas, «desenvolupament i transferència de coneixements», s'ha d'efectuar d'acord el barem oportú contingut en les disposicions de desplegament d'aquesta norma i en el qual s'han de tenir en compte les diferències en l'accés a aquesta activitat.Article 16. Avaluació específica del desenvolupament professional del personal dels subgrups professionals A1 i A2 i del grup B

A més del temps de permanència previst en l'article 11 per a accedir a cada un dels GCP, per al progrés al següent GCP cal haver obtingut la puntuació mínima que es determine en el desplegament d'aquest acord, en la suma de la puntuació de les àrees d'avaluació corresponents, d'acord amb el barem i la distribució prevista en l'annex I d'aquest acord. Aquesta puntuació mínima en cap cas pot ser superior a 75 punts.

Article 17. Avaluació específica del desenvolupament professional del personal dels subgrups professionals C1 i C2

Per al progrés al següent GCP, a més del temps de permanència previst en l'article 11, cal haver obtingut la puntuació mínima que es determine en el desplegament d'aquest acord, en la suma de la puntuació de les àrees d'avaluació corresponents, d'acord amb el barem i la distribució prevista en l'annex II d'aquest acord. Aquesta puntuació mínima en cap cas pot ser superior a 75 punts.

Article 18. Accés al GCP o DPCR superior. Progressió

1. Quan el personal funcionari de carrera o interí considere que està en condicions d'accedir al grau següent, pot sol·licitar a la Mesa de les Corts Valencianes l'inici del procediment d'avaluació corresponent.2. La Mesa, amb un informe previ emès per la comissió d'avaluació, ha de resoldre i notificar en un termini màxim de sis mesos des que tinga entrada la sol·licitud d'avaluació. Transcorregut aquest termini sense que la Mesa haja resolt, s'ha de considerar que ha accedit al grau superior.

3. Els efectes econòmics dels graus s'han de reconèixer des del dia en què es presente la sol·licitud o, si és el cas, des de l'endemà de complir els requisits.Article 19. Complement de carrera professional horitzontal

1. El reconeixement del grau de desenvolupament professional en el sistema de carrera professional horitzontal comporta la percepció mensual, des de l'1 de gener de 2016, del complement de carrera administrativa previst en l'article 36.2.c de l'Estatut del personal de les Corts Valencianes.

Les quanties previstes per a cada exercici dels graus de desenvolupament professional que corresponen a cada grup o subgrup professional en cada tram, són les establides anualment per a aquests en els pressupostos de les Corts Valencianes, sense perjudici del que hi ha establit per al període transitori d'implantació del sistema en la disposició transitòria sisena d'aquest acord, prèvia negociació en la taula negociadora.2. El personal funcionari interí, una vegada complit el temps mínim de permanència en les Corts Valencianes exigit en l'article 11 per a l'accés al GCP-I, té dret a la percepció del complement de carrera administrativa en els mateixos termes que el personal funcionari de carrera.3. Qui es trobe exercint un lloc de treball mitjançant el sistema de millora d'ocupació, fins al moment en què es done aplicació al que disposa l'article 12.3, continuarà percebent la quantia corresponent al complement de carrera administrativa que tinga reconegut.

Article 20. Avaluació de l'acompliment

1. El sistema d'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera previst en aquest acord té per objecte l'avaluació de l'acompliment d'objectius i la professionalitat en l'exercici de les tasques assignades, així com la iniciativa i la contribució en la millora de la prestació del servei públic, en tant que elements que han de ser considerats per a l'ascens en el sistema de carrera horitzontal establit.2. Els procediments d'avaluació estan subjectes als principis de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació, i s'han d'aplicar sense detriment dels drets del personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma.Article 21. Situacions particulars

1. Es considera que l'avaluació de l'acompliment d'objectius, així com de la professionalitat en l'exercici de les funcions assignades, ha sigut igual a la mitjana de l'acompliment d'objectius en l'àmbit de les Corts Valencianes, en la proporció corresponent, durant el temps en què el personal es trobe en alguna de les situacions següents:a) Permís per acció sindical

b) Permís per raons de maternitat, paternitat, adopció o acollimentc) Permís o excedència voluntària per raó de violència de gènere

d) Serveis especials

e) Servei en altres administracions públiques

f) Excedència voluntària per atenció de familiars

g) Excedència forçosa

2. El personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes en comissió de serveis en una administració pública diferent d'aquesta, ha de ser enquadrat en el GCP que li corresponga, de conformitat amb el procediment i requisits previstos en les disposicions addicionals i transitòries d'aquest acord.

Aquest personal ha de percebre l'import corresponent al GCP reconegut en ocasió de la seua incorporació a un lloc de treball en les Corts Valencianes.

Respecte a l'avaluació de l'acompliment d'objectius, així com de la professionalitat en l'exercici de les funcions assignades, és aplicable l'apartat anterior d'aquest article.Article 22. Acompliment d'objectius col·lectius

L'avaluació de l'acompliment d'objectius del personal té en compte l'èxit dels assignats a l'equip de gestió de projecte (d'ara en avant, EGP) en el qual estiga integrat, així com la implicació i contribució individual en la consecució d'aquests objectius col·lectius o, si és el cas, el grau d'acompliment dels objectius individuals que tinga assignats.

Article 23. Equips de gestió de projectes

S'entén per EGP, a l'efecte d'aquest acord, qualsevol tipus d'agrupació de personal, del mateix o de diferents cossos funcionarials, a la qual s'encomana la realització d'un conjunt de tasques coordinades i interrelacionades per a l'acompliment d'un objectiu específic.La Mesa de les Corts Valencianes, mitjançant una resolució, ha de determinar la distribució del personal funcionari de carrera o interí en equips de gestió de projectes per a l'acompliment adequat de la planificació estratègica.Article 24. Objectius col·lectius

1. L'avaluació de l'èxit dels objectius que s'establisca per als equips de gestió de projectes corresponents, ha de ser assignada individualment a tots els seus integrants, amb independència del cos al qual pertanguen i del lloc de treball que exercisquen.

2. Els objectius poden ser de dos tipus:

a) Objectius de millora del servei públic: les línies d'acció estratègica de millora del servei públic són fixades per la Mesa de les Corts Valencianes.

b) Objectius específics dels EGP: són els assignats per la Mesa de les Corts Valencianes en relació amb les funcions que tenen atribuïdes. Els objectius han de ser susceptibles de quantificació numèrica per al seguiment evolutiu posterior durant l'any.

Article 25. Compromís d'objectius

Els objectius assignats als equips de gestió de projectes han de ser reflectits anualment en un document de compromís d'objectius (doco), que ha de ser subscrit per les persones responsables d'aquests i ha de ser comunicat a tots els seus integrants, de manera que el personal puga adequar la seua actuació per a la consecució eficaç dels objectius als quals queda vinculat.Article 26. Implicació i contribució individual a la consecució dels objectius col·lectius. Objectius individuals

1. L'avaluació de la implicació i contribució individual del personal funcionari de carrera o interí de les Corts Valencianes en els objectius col·lectius de l'EGP ha de ser realitzada per la persona responsable d'aquest. Per a això, ha d'omplir un qüestionari normalitzat per cada un dels membres del seu equip.

2. Quan es considere convenient l'assignació d'objectius individuals en el marc dels objectius col·lectius propis de l'EGP, han de formalitzar-se en el document de compromís individual (doci) i han de ser subscrits per la persona responsable de l'EGP i el personal funcionari de carrera o interí afectat. En aquest cas, l'avaluació per la implicació i contribució individual d'aquest personal en la consecució dels objectius col·lectius, prevista en l'apartat anterior, es refereix al grau d'acompliment dels objectius individuals assignats.Article 27. Informe de resultats

Conclòs el termini assenyalat en el doco, la persona responsable ha d'elaborar un informe final de resultats on ha de fer constar el grau d'acompliment dels objectius. Aquest informe s'ha de trametre a l'òrgan competent per a l'avaluació final dels resultats obtinguts, que ha de notificar-se individualment a totes les persones integrants de l'EGP vinculades als resultats de l'avaluació.Article 28. Professionalitat en l'exercici de les tasques assignades

1. L'avaluació de la professionalitat en l'exercici de les tasques assignades s'ha de basar en la competència amb què el personal funcionari de carrera o interí de les Corts Valencianes exerceix les activitats que són reconegudes per aquesta com un dels elements essencials del seu lloc de treball, activitats que contribueixen a produir els serveis que són el nucli de la gestió de l'organització.

2. Aquesta avaluació s'ha de realitzar sobre les capacitats, coneixements i habilitats en l'acompliment de les tasques del lloc de treball.

3. A aquest efecte, les persones titulars de les diferents unitats han d'omplir, per a cada funcionària i funcionari, un qüestionari normalitzat. Les persones titulars de les unitats corresponents, al seu torn, han de ser avaluades pel seu superior jeràrquic.Article 29. Iniciativa i participació en la millora de la qualitat del servei públic

1. S'ha d'avaluar la participació voluntària en programes de qualitat, així com en grups d'experts, equips de treball per a la modernització i, en general, la iniciativa i, si és el cas, exercici d'activitats o propostes que contribuïsquen a la millora de la qualitat del servei públic i de l'atenció a la ciutadania.

2. Així mateix, s'ha d'avaluar en aquest apartat, en els termes que preveu la normativa de desplegament, la participació en el programa Tutorització del valencià previst en el Pla de foment del coneixement i de l'ús del valencià.Article 30. Formació

S'entén per formació el conjunt d'activitats que, a través de l'aprenentatge planificat, tenen com a objectiu el manteniment i la millora de la competència professional, a fi de contribuir a millorar el servei públic, el desenvolupament professional del personal empleat públic i la consecució dels objectius estratègics de l'organització.Les Corts Valencianes han de garantir una oferta formativa que permeta aconseguir el compliment dels requisits per a accedir a cada un dels graus.Article 31. Formació objecte d'avaluació

1. S'han d'avaluar els cursos de formació convocats, impartits o homologats per escoles de formació de personal empleat públic.

2. Els cursos o màsters realitzats en les universitats s'han d'avaluar sempre que tinguen relació amb l'acció de les Corts Valencianes en l'exercici de les seues competències.

3. S'han d'avaluar, també, els cursos organitzats per les organitzacions sindicals i altres entitats promotores a l'empara dels acords de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, així com els efectuats per entitats públiques relacionades directament amb l'activitat de les Corts Valencianes.Article 32. Transferència de coneixements, investigació i innovació1. S'entén per innovació i transferència del coneixement el conjunt d'activitats realitzades pel personal, dirigides tant a la difusió del coneixement tècnic i organitzatiu, com a la investigació, divulgació i desenvolupament en matèries pròpies dels diferents àmbits professionals de l'administració pública.

2. Són objecte d'avaluació en concepte de transferències de coneixements, entre altres, les activitats següents exercides pel personal funcionari:

a) Docència, definida com l'acció d'impartir formació a personal de les Corts Valencianes i a altres empleats i empleades públics dins de les accions formatives organitzades per escoles o instituts de formació de personal empleat públic. S'hi inclouen cursos impartits tant en la modalitat presencial, com en formació en línia.

b) Tutoria, entesa com una modalitat de transferència de coneixement la finalitat de la qual és formar en l'acompliment de competències professionals al personal de les Corts Valencianes, de manera individual o grupal.

c) Coordinació o participació en grups de treball per a l'elaboració i posada en pràctica d'un projecte professional sobre una temàtica d'interès per a les Corts Valencianes.

3. Investigació i innovació: s'ha d'avaluar la direcció o participació en treballs d'investigació, innovació o qualitat relacionades amb l'activitat professional o institucional.

4. Difusió del coneixement. És objecte d'avaluació la participació en congressos, jornades i conferències relacionades amb l'activitat professional i institucional, així com les publicacions relacionades amb l'àmbit de l'administració pública tant en format digital com en paper.

Article 33. Comissió de seguiment i avaluació de la carrera professional

1. Es crea la Comissió de Seguiment i Avaluació de la Carrera Professional amb la finalitat de garantir el seguiment i desenvolupament de la implantació de la carrera professional i l'estudi i avaluació del compliment dels requisits exigits per a la promoció professional. A aquest efecte, la comissió pot formular a la taula negociadora les propostes de desenvolupament i millora del sistema de carrera professional que considere necessàries. Així mateix, aquesta comissió ha de resoldre els dubtes d'interpretació i aplicació d'aquest acord.

2. Aquesta comissió té caràcter paritari i està formada per les persones següents: un membre de la Mesa de les Corts Valencianes, que la presideix; vocals designats per la Mesa de les Corts Valencianes; una persona de cada una de les organitzacions sindicals presents en la Taula Negociadora del Personal de les Corts Valencianes i una de cada una de les candidatures presents en el Consell de Personal.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Avaluació del desenvolupament professional del personal que a l'entrada en vigor d'aquest acord tinga la condició de personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes

L'avaluació específica del desenvolupament professional dels serveis prestats en qualsevol administració pública pel personal que, a l'entrada en vigor d'aquest acord, tinga la condició de personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes, a l'efecte de l'accés al sistema d'aquest personal, s'ha d'efectuar de conformitat amb el que disposen les disposicions transitòries d'aquest acord.Segona. Personal procedent d'altres administracions públiques

El personal funcionari de carrera d'altres administracions públiques que exercisca llocs de treball en les Corts Valencianes mitjançant el sistema de lliure designació o en comissió de serveis, no té dret a accedir al sistema de carrera professional horitzontal de les Corts Valencianes. No obstant això, pot percebre el complement de carrera administrativa que, si és el cas, té reconegut en la seua administració d'origen, en els mateixos termes que el personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes.Tercera. Meritació i percepció del complement de carrera professional horitzontal

La meritació i la percepció del complement de carrera professional horitzontal corresponent al grau de desenvolupament professional reconegut després de l'accés inicial al sistema, s'han de fer efectius a partir de l'1 de gener de 2016, d'acord amb el que disposa la disposició transitòria sisena d'aquest acord.Quarta. Revisió dels imports

Els imports consignats en aquest acord han de ser objecte de revisió anualment en els mateixos termes que els altres conceptes retributius.

Cinquena. Règim de carrera del personal laboral

És aplicable al personal laboral de les Corts Valencianes el mateix règim de carrera professional horitzontal previst en aquest acord.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Accés al sistema del personal que a l'entrada en vigor d'aquest acord tinga la condició de personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes en situació de servei actiu

1. Per a la incorporació al sistema i per a superar favorablement l'avaluació inicial de l'acompliment del treball realitzat del personal que, a l'entrada en vigor d'aquest acord, tinga la condició de personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes i es trobe en situació de servei actiu, cal, en la data de finalització del termini previst en l'apartat 2 de la disposició transitòria tercera, acreditar el compliment dels requisits següents:

a) Tenir reconeguda l'antiguitat establida en l'apartat 2 d'aquesta disposició, en grups o subgrups de la mateixa classificació professional que la del grup o subgrup des del qual s'accedeix, d'acord amb les dades que consten anotades en el registre de personal de les Corts Valencianes.

b) Posseir algun dels mèrits següents:

1.r Certificat, com a mínim, de grau mitjà de coneixement del valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

2.n Haver accedit, a través dels sistemes de promoció interna o plans d'ocupació, a un grup de titulació superior o a un cos o escala d'un grup o subgrup professional superior, dins de l'àmbit de les Corts Valencianes en els últims deu anys.

3.r Haver cursat un mínim d'hores de formació i perfeccionament en els últims deu anys, en cursos que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació de personal empleat públic, d'acord amb les equivalències següents:Personal funcionari

Subgrup A1 50 hores

Subgrup A2 40 hores

Grup B 35 hores

Subgrup C1 30 hores

Subgrup C2 20 hores

A aquests efectes són vàlids els cursos o màsters realitzats en les universitats, sempre que tinguen relació amb l'acció de l'administració pública en l'exercici de les seues competències.

4.t Haver participat com a docent un mínim d'hores, en els últims deu anys, en cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació de personal empleat públic, d'acord amb les equivalències següents:Personal funcionari

Subgrup A1 50 hores

Subgrup A2 40 hores

Grup B 35 hores

Subgrup C1 30 hores

Subgrup C2 20 hores

5.è Títol d'un idioma que siga, com a mínim, el certificat B1 del marc comú europeu de referència per a les llengües, o les equivalències legalment establides, expedit per les escoles oficials d'idiomes o per alguna de les universitats i centres previstos en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana.6.è Publicacions relacionades amb l'administració pública, la gestió del servei públic o l'atenció a la ciutadania, amb dipòsit legal i editades per un organisme públic, durant els últims deu anys

7.è Participació en projectes d'investigació competitius i presentació de ponències i comunicacions en congressos científics durant els deu anys immediatament anteriors.

8.è Estar en possessió d'una titulació acadèmica superior o d'una segona titulació acadèmica igual a la necessària per a l'accés al grup o subgrup professional de la persona interessada.

2. L'accés al sistema en cada un dels GCP es realitza en funció dels anys d'antiguitat del personal, d'acord amb el quadre següent:

Antiguitat GCP

Menys de 5 anys GCP inicial

A partir de 5 anys GCP I

A partir de 10 anys GCP II

A partir de 15 anys GCP III

A partir de 20 anys GCP IV

3. El personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes que en la data d'entrada en vigor d'aquest acord tinga l'antiguitat requerida d'acord amb l'apartat 2 d'aquesta disposició, però no acredite la possessió d'algun dels mèrits establits en l'apartat 1.b, ha de sol·licitar el seu accés al sistema de carrera professional en el termini previst en la disposició transitòria tercera, i disposa d'un termini que finalitza el 31 de desembre de 2016, per a l'obtenció i acreditació dels mèrits.

A aquest efecte, l'accés al sistema ha de ser, de forma provisional, en el GCP d'accés, i passa a ser definitiu si, transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, no s'acredita la possessió d'algun dels mèrits establits en l'apartat 1.b d'aquesta disposició. Si s'acrediten els mèrits, s'ha d'enquadrar de forma definitiva en el GCP que li corresponga segons la seua antiguitat, amb els mateixos efectes que els del personal funcionari de carrera que s'enquadre a l'entrada en vigor de l'acord.

4. D'acord amb el que disposa l'article 10.4 d'aquest acord, els mèrits al·legats per a fer efectiu l'accés inicial al sistema no poden avaluar-se o tenir-se en compte, de nou, per a progressar en la carrera.

Segona. Accés al sistema del personal que a l'entrada en vigor d'aquest acord tinga la condició de personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes en qualsevol de les situacions previstes en l'apartat 5 de l'article 12 d'aquest acord, així com del personal en situació d'excedència voluntària per interès particular

1. La incorporació al sistema del personal que, a l'entrada en vigor d'aquest acord, tinga la condició de personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes i es trobe en qualsevol de les situacions detallades en l'apartat 5 de l'article 12 d'aquest acord, o bé en la situació d'excedència voluntària per interès particular, s'ha de produir mitjançant una sol·licitud, en la data en què es produïsca el seu reingrés al servei actiu, sempre que, en aquesta data, aquest personal complisca els requisits establits en la disposició transitòria primera.

2. En el cas que no s'acredite la possessió d'algun dels requisits que es detallen en la disposició transitòria primera, el termini per a obtenir-los és d'un any comptat des de la data de reingrés, i s'ha d'aplicar la previsió continguda en l'apartat 4 de la disposició transitòria primera.3. És aplicable la previsió continguda en l'apartat 4 de la disposició transitòria primera al personal funcionari de carrera que accedisca al sistema d'acord amb aquesta disposició que tinga l'antiguitat requerida per l'apartat 2 de la disposició transitòria primera, però que no acredite la possessió d'algun dels requisits detallats en aquesta. El termini per a l'obtenció dels requisits esmentats és d'un any a comptar de la data del reingrés.

4. Idèntic tractament ha de tenir el personal funcionari de carrera que va ser declarat en excedència voluntària automàtica per ocupar un altre lloc de treball com a personal funcionari interí o contractat laboral temporal, de conformitat amb la normativa vigent en el moment en què es va produir aquesta declaració.Tercera. Procediment per a l'accés al sistema del personal que a l'entrada en vigor d'aquest acord tinga la condició de personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes

1. La tramitació i instrucció del procediment d'accés al sistema previst en les disposicions transitòries primera i segona d'aquest acord s'ha d'efectuar de conformitat amb el que estableixen aquesta disposició i la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les particularitats que es detallen en els punts següents.2. El lletrat o la lletrada major ha de dictar una resolució d'inici del procediment de sol·licitud de la incorporació al sistema del personal que, a l'entrada en vigor d'aquest acord, tinga la condició de personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes. Aquesta resolució ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.

En el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'esmentada resolució, el personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes pot presentar la sol·licitud d'incorporació al sistema de carrera professional horitzontal.

3. El personal funcionari de carrera ha d'optar pel mèrit amb què desitja ser enquadrat entre els previstos en la disposició transitòria primera, 1.b, d'aquest acord. En cas de no manifestar cap opció o d'indicar-ne diversos, s'ha d'enquadrar amb els mèrits que figuren inscrits en registre de personal, amb l'ordre de prelació previst en la disposició transitòria primera esmentada.

4. Quan es considere que el GCP assignat provisionalment no és correcte, o bé es desitge al·legar algun mèrit diferent dels que apareixen en el llistat dels inscrits en el registre de personal, es poden presentar les al·legacions que s'entenguen pertinents. Junt amb les al·legacions es pot adjuntar la documentació acreditativa corresponent, a la qual cal adjuntar, necessàriament, una declaració responsable en què es faça constar l'autenticitat de la documentació que es tramet.Les Corts Valencianes poden requerir a la persona interessada, en qualsevol moment, que aporte l'original de la documentació al·legada.Si no s'adjunta la documentació que resulte necessària per a la resolució en el termini de deu dies des que es van efectuar les al·legacions, ha de ser declarada desistida del procediment iniciat i enquadrada d'ofici.

5. En el cas que hi haja dues sol·licituds, s'ha d'entendre vàlida la presentada en últim lloc.

6. Dins del mateix termini a què es refereix l'apartat 3 d'aquesta disposició, el personal pot renunciar a l'adhesió al sistema de carrera professional horitzontal.

7. Transcorregut el termini assenyalat en l'apartat anterior sense que s'haja presentat la sol·licitud ni la renúncia, el personal funcionari ha de ser enquadrat en el sistema de carrera d'acord amb els mèrits que figuren inscrits en el registre de personal de les Corts Valencianes, amb l'ordre de prelació previst en la disposició transitòria primera, 1.b.

8. El lletrat o lletrada major ha de dictar una resolució en què es reconega al personal funcionari de carrera el GCP que pertoque en cada cas, i l'ha de notificar, en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què finalitze el termini previst en l'apartat 2 d'aquesta disposició. Els efectes de la falta de resolució expressa són estimatoris.

Quarta. Règim transitori derivat dels processos d'integració en els cossos i escales de les Corts Valencianes

El personal que, finalitzats els processos d'integració, no haja resultat integrat en algun dels cossos i escales de les Corts Valencianes, té dret a la carrera professional en el subgrup o grup professional en què es trobe classificat el lloc de treball del qual és titular. En el cas que, després de la finalització dels processos esmentats, aquest personal resulte integrat en algun cos, la progressió en aquest li ha de ser reconeguda en el corresponent cos funcionarial en el moment que s'hi integre. A Aquest personal li és aplicable la garantia continguda en l'apartat 3 de l'article 7 d'aquest acord.

Cinquena. Implantació progressiva del sistema d'avaluació de l'acompliment

Les Corts Valencianes han d'implantar progressivament el sistema d'avaluació dels mèrits previstos en aquest acord. A aquest efecte, l'últim trimestre de cada any han d'aprovar un pla anual d'avaluació, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals representades en la taula negociadora, que ha de desenvolupar i implantar de forma gradual les àrees d'avaluació previstes en els articles 13 i 14 o, si és el cas, l'element o elements que cal avaluar d'aquestes, així com la puntuació mínima necessària per a poder accedir al GCP superior, fins a la implantació completa del sistema previst en aquest acord.

Si el pla anual d'avaluació no s'ha aprovat en finalitzar l'últim trimestre de l'any, s'ha de considerar automàticament prorrogada la vigència de l'anterior.Sisena. Implantació progressiva del sistema de carrera professional horitzontal

1. S'estableix un període transitori d'implantació progressiva del sistema, que té una duració de dos exercicis pressupostaris a comptar de l'1 de gener de 2016.

2. Durant aquest període transitori s'han de percebre els percentatges següents de l'import del complement de carrera administrativa assignat anualment per al grup o subgrup funcionarial al qual es pertanga:

a) Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, el 50 % del complement.

b) Des de l'1 de gener de 2017, el 100 % del complement.Setena. Personal pertanyent a l'antic grup E

Fins que no s'haja produït la integració en els grups de classificació previstos en l'Estatut del personal de les Corts Valencianes es considera, només a l'efecte del desenvolupament de la carrera professional horitzontal, que és aplicable al personal pertanyent a l'antic grup E el que s'ha previst en el grup de classificació C2.Vuitena. Conservació del dret d'opció

Les persones que hagen accedit a la titularitat d'una plaça de la plantilla de les Corts Valencianes amb anterioritat a la modificació de l'acord pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de les Corts Valencianes, aprovada per la Mesa de les Corts Valencianes el dia 12 de novembre de 2019, conserven el dret d'opció següent: el temps de serveis prestats en llocs de treball adscrits a grups de titulació diferents del de pertinença, mitjançant el sistema de millora d'ocupació o en comissió de serveis, s'ha de computar, a opció de la persona interessada, en el lloc de treball del grup de titulació d'origen o en el lloc de treball del grup de titulació exercit provisionalment, en el moment en què accedisca a la condició de personal funcionari de carrera d'aquest.

DISPOSICIÓ FINAL1. Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.

2. Els efectes econòmics del que disposa l'apartat 4 de l'article 12 s'han de produir des del dia 29 de juliol de 2019, en virtut de l'acord adoptat en aquesta data per la Comissió de Seguiment i Avaluació de la Carrera professional.

Mapa web