Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 24 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'organització d'activitats culturals i artístiques.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8963 de 30.11.2020
Número identificador:  2020/10255
Referència Base de Dades:  009712/2020
 Extracte de la Resolució de 24 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a l'organització d'activitats culturals i artístiques. [2020/10255]

BDNS (identif.): 535577.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/indexPrimer. Modalitats

A) Associacions sense ànim de lucre i fundacions privades.

B) Associacions sense ànim de lucre, per l'organització d'activitats vinculades amb la promoció de la cultura popular valenciana.

C) Aules de la tercera edat.Segon. Objecte

L'organització d'activitats culturals i artístiques com ara exposicions, congressos, seminaris, jornades, rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o unes altres, que hagen sigut desenvolupades, en el cas de les modalitats A) i C), entre el dia 1 de novembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021, tots dos inclusivament; mentre que per a la modalitat B), entre el 16 de setembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021.

Les activitats hauran de ser realitzades a la Comunitat Valenciana, amb l'excepció de les organitzades pels centres valencians en l'exterior, reconeguts per la Generalitat Valenciana.Tercer. Bases reguladores

Ordre 11/2020, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'organització d'activitats culturals i artístiques (DOGV 8865, 24.07.2020).Quart. Quantia

L'import màxim global de les ajudes a concedir serà d'1.200.000,00 euros, dels quals 500.000,00 euros correspondran a la modalitat A; 500.000,00 euros a la B i 200.000,00 euros a la C, que es finançaran amb càrrec als crèdits del capítol IV, Transferències corrents, línia S6418000, del programa 454.10, Promoció cultural, patrimoni artístic i museus, del pressupost de la Generalitat per a l'any 2021.L'import per adjudicatari, serà d'acord amb l'article 11, de les bases reguladores, del 80 % del cost de les activitats, amb un límit de 50.000,00 euros. En el cas de la modalitat C, si suma de les quantitats adjudicades, no coincidira amb el total consignat per a aquesta convocatòria, s'incrementaran de forma directament proporcional o disminuiran de forma inversament proporcional a la puntuació obtinguda segons els criteris determinats en l'article onzé de la resolució.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació serà del 9 al 30 de desembre de 2020.Sisé. Altres dades

Les subvencions estan acollides al règim de minimis.

La presentació de les sol·licituds serà exclusivament de manera telemàtica.

Per a poder efectuar el pagament, els adjudicataris hauran de presentar, amb anterioritat al 30 de setembre de 2021, un compte justificatiu, de les despeses ocasionades per l'activitat o activitats per a les quals se sol·licita la subvenció.València, 24 de novembre de 2020.– La directora general de Cultura i Patrimoni: Carmen Amoraga Toledo.

Mapa web