Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no ElectesTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7911 de 07.11.2016
Número identificador:  2016/8739
Referència Base de Dades:  008297/2016
 LLEI 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes [2016/8739]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:PREÀMBULL'abundància de casos de corrupció patits al nostre territori, d'actuacions èticament rebutjables per part de persones amb càrrecs públics i la falta de resposta per part del legislador van generar un clima d'indignació social cap a la política. Desconfiança augmentada davant la pràctica reiterada del fitxatge d'antics membres de governs per empreses privatitzades sota la direcció del mateix responsable polític que després passa a formar part de la plantilla d'aquesta empresa. Actituds com aquesta ofereixen una imatge de connivència durant l'exercici del càrrec públic que alimenta la idea que s'ha afavorit determinats interessos empresarials o particulars en benefici propi, en detriment del servei públic.

En definitiva, la imatge pública que una empresa contracta una persona exalt càrrec del govern com a agraïment per les decisions adoptades durant el seu mandat per altes sumes de diners parla per si mateixa i mereix una resposta legislativa contundent.

Les activitats compatibles amb el càrrec i l'ètica pública no poden quedar a la lliure decisió del concepte moral de la persona amb càrrec públic. Han de ser regulades a través dels mecanismes legals necessaris que garantesquen l'honorabilitat i l'objectivitat d'aquelles persones que gestionen afers públics a l'hora d'adoptar decisions i que regulen conseqüències punibles per a aquells que ho incomplesquen. Es tracta de la creació de normes que regulen les incompatibilitats i els conflictes d'interessos a fi d'impedir que l'exercici del càrrec siga aprofitat des de l'empresa privada o la persona física amb la intenció de beneficiar-se davant la resta d'empreses del sector o d'altres persones físiques.De la mateixa manera, és necessari oferir una resposta legislativa a com es desenvolupa l'exercici ètic del càrrec públic, a fi de garantir que les decisions que adopte la persona que l'ostenta no amaguen interessos espuris.

Quant a la legislació estatal vigent, la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'administració general de l'Estat, disposa en l'article 15 les limitacions a l'exercici d'activitats privades amb posterioritat al cessament. No obstant això, aquesta normativa no és aplicable als alts càrrecs de l'administració autonòmica.

D'altra banda, diverses comunitats ja disposen de legislació sobre la matèria, mentre que al nostre territori, on la necessitat és peremptòria, trobem que hi ha una llacuna legal que aquest text pretén cobrir.Quant a l'estructura de la llei, consta de cinc títols. El títol preliminar aborda l'objecte de la llei i l'àmbit subjectiu d'aplicació. El títol primer, dividit en tres capítols, estableix el règim de dedicació, les incompatibilitats i les obligacions de les persones amb càrrec públic i després del seu cessament. Alhora regula els deures d'inhibició i abstenció. Finalment, regula les situacions compatibles i les condicions de reingrés a l'activitat anterior. El títol segon, dividit en dos capítols, regula la creació, la composició i les funcions de l'Oficina i del Registre de Control de Conflicte d'Interessos i les obligacions i les declaracions que ha d'efectuar la persona que exercesca o haja exercit un càrrec públic. El títol tercer està dedicat a regular el règim disciplinari. Estableix les infraccions, les sancions, com també les prescripcions i els principis reguladors propis del dret sancionador. També regula la tramitació de l'expedient sancionador. Finalment, el títol quart regula els principis de transparència i accessibilitat per a la ciutadania i la informació i la possibilitat de denunciar possibles irregularitats amb un sistema de protecció de la persona denunciant.Tant les funcions que fins a la data ha realitzat el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de la Generalitat, com la documentació i el personal que hi presta serveis passen, amb aquesta llei, a integrar-se en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, que dependrà de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de transparència.

TÍTOL PRELIMINARArticle 1. Objecte

1. L'objecte de la llei és regular les incompatibilitats dels alts càrrecs de l'administració de la Generalitat i la declaració d'activitats, béns i interessos d'aquests i d'altres càrrecs públics recollits en l'article 2 d'aquesta llei, aportar més transparència i, amb aquesta, major confiança dels ciutadans, per garantir així el compliment del principi d'objectivitat en el servei de l'interès general durant el compliment del seu mandat.

2. També és objecte d'aquesta llei regular les incompatibilitats una vegada es produesca el cessament dels alts càrrecs de l'administració de la Generalitat per tal d'evitar els conflictes d'interessos.

3. S'entén per conflicte d'interessos aquella situació en què, per acció o omissió, incorre un càrrec públic no electe que, vinculat per un deure de servei a l'interès general, subordina aquest interès general al seu interès particular o aliè en forma d'ànim de lucre pecuniari o en espècie, fins i tot en el cas que no aconseguira amb la seua acció o omissió el propòsit.Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

Aquesta llei s'aplica a:

a) La persona titular de la Presidència de la Generalitat, les persones membres del Consell i les persones titulars de les secretaries autonòmiques, les subsecretaries, les direccions generals i els òrgans o els centres directius el nomenament de les quals competesca al Consell.

b) El personal directiu dels ens del sector públic instrumental. S'entén per aquests els recollits en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; en particular:

b.1) La persona titular de la presidència, la direcció general, les persones gerents i titulars d'altres llocs de treball o càrrecs assimilats en organismes autònoms o entitats de dret públic que depenen de la Generalitat.

b.2) Les presidentes o els presidents, conselleres delegades o consellers delegats de societats mercantils de la Generalitat nomenats pel Consell o pels òrgans de govern d'aquelles societats.

b.3) Les directores o els directors generals, gerents o llocs assimilats de fundacions del sector públic de la Generalitat.

b.4) Les persones que ocupen càrrecs directius i funcions executives assimilables en els consorcis de la Generalitat.

c) Tots aquells llocs de lliure designació nomenats directament per acord del Consell que siguen qualificats com a tals en normes de rang de llei o reglament i que impliquen especial confiança o responsabilitat.d) Les persones nomenades comissionades o lloc d'anàloga naturalesa per la Presidència o per qualsevol altra conselleria per a representar els interessos públics en els àmbits de gestió privada existents.

e) Les persones que hagen subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció.

f) Així mateix, les persones titulars de qualsevol altre lloc, siga quina siga la denominació, el nomenament de les quals efectue el Consell.

TÍTOL PRIMER

Règim de dedicació i incompatibilitatsCAPÍTOL I

RègimArticle 3. Règim de dedicació

1. L'exercici d'un alt càrrec haurà de desenvolupar-se en el règim de dedicació absoluta i exclusiva. És incompatible amb el desenvolupament, per si mateix o mitjançant substitució, de qualsevol altre càrrec, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o d'altri, retribuïts mitjançant sou, aranzel, participació o qualsevol altra forma especial, amb les excepcions establertes en aquesta llei.

2. Tanmateix, els alts càrrecs podran compatibilitzar el càrrec amb el de parlamentari en els supòsits establerts en la legislació electoral. No obstant això, en cap cas podran percebre retribució o percepció de cap quantitat per qualsevol altre concepte que poguera correspondre'ls per la dedicació de diputat.

3. D'acord amb el que hi ha establert en el punt 1 d'aquest article, no podrà percebre's més d'una remuneració amb càrrec als pressuposts de les administracions públiques, ni dels organismes, les entitats i les empreses que en depenguen o amb càrrec als òrgans institucionals.

CAPÍTOL II

Incompatibilitats i obligacionsArticle 4. Incompatibilitats directes o indirectes durant el mandat

1. Es declara incompatible la percepció de qualsevol dieta, indemnització per assistència o retribució dels alts càrrecs per formar part dels òrgans col·legiats o d'altra naturalesa quan els corresponga amb caràcter institucional o per als quals foren designats d'acord amb el càrrec que ocupen, sense perjudici del que disposa l'article 7 sobre compatibilitats amb l'exercici del càrrec.

2. Durant el mandat o el nomenament, les persones amb càrrec públic no podran subscriure contractes per si mateixes o a través de societats o empreses participades per elles o les seues famílies fins al tercer grau de consanguinitat o segon d'afinitat, directament o indirectament, que afecten el sector en què presta serveis.

3. Les persones sotmeses a aquesta llei, durant el mandat, no podran ser propietàries per si mateixes o juntament amb el cònjuge o la parella de fet o situacions d'anàloga convivència, descendents dependents o persones tutelades o a través de persona interposada, de participacions directes o indirectes que superen el 10 % en empreses que tinguen concerts o contractes de qualsevol naturalesa en el sector públic o que siguen subcontractistes d'aquestes empreses o que reben subvencions provinents del sector públic, o participacions que, sense arribar al 10 %, suposen una posició en el capital social de l'empresa que puga condicionar de forma rellevant la seua actuació. Les mateixes limitacions i de la mateixa manera s'aplicaran a les persones amb càrrec públic titulars d'obligacions d'una societat mercantil.

4. S'exceptuen del punt anterior les accions o les participacions de les quals la persona siga propietària per formar part d'un establiment mercantil familiar i que hagen estat en el seu poder almenys els cinc anys anteriors al nomenament o, si la transmissió es produeix per causa de mort, en un període inferior o durant el mateix mandat. En aquest cas, la persona afectada durant el mandat no podrà exercir cap càrrec de gerència o administració de l'empresa, es limitarà únicament a mantenir-se com a propietària de les accions i estarà subjecta als deures de l'article 6 i de l'apartat 2 d'aquest article.

5. No serà aplicable el punt 3 d'aquest article a les cooperatives de treball associat ni a les cooperatives agrícoles, de consum o d'aprofitament energètic.

6. S'exceptua aplicar aquest article a la persona funcionària de lliure designació, a la qual s'aplicarà el règim de compatibilitats que establesca la normativa aplicable als empleats públics.Article 5. Incompatibilitats després del cessament en el càrrec

1. Durant els tres anys següents a la data de cessament, els membres del Consell i les persones que exercesquen el càrrec de la secretaria autonòmica i durant els dos anys següents a la data del cessament, la resta de persones incloses en l'article 2, no podran:

a) Prestar serveis, ni exercir qualsevol altre càrrec ni paper mediador en entitats privades, remunerat o no, que poguera provocar un conflicte d'interessos amb la funció exercida.

b) Formar part d'òrgans col·legiats en empreses o societats privades relacionades amb les competències del càrrec ocupat en l'àmbit competencial de la Generalitat Valenciana, si genera un conflicte d'interessos.c) Subscriure, per si mateixes o a través de societats o empreses participades per elles directament o indirectament en els termes establerts en l'article 4.2, contractes d'assistència tècnica, de serveis o semblants amb l'administració o l'entitat pública de la qual provinga, de manera directa o a través d'empreses contractistes o subcontractistes.

2. A l'efecte del punt 1, es considera que hi ha conflicte d'interessos en l'àmbit o el sector en el qual exerceix els serveis quan es done qualsevol dels supòsits de fet següents:

a) Que la persona afectada directament, les persones amb rang jeràrquicament superior a proposta d'ella o les persones titulars dels seus òrgans dependents per delegació o substitució hagen dictat resolucions o qualsevol tipus d'acord o formulat proposta en relació a aquestes entitats, excepte quan es derive d'una convocatòria pública o d'un acte reglat.

b) Quan la persona afectada intervinga o participe en algun acord o resolució amb relació a aquestes entitats, excepte quan es derive d'una convocatòria pública o d'un acte reglat.

c) Que es tracte d'empreses vinculades a empreses o serveis privatitzats per decisió de l'òrgan del qual formava part.

3. Les incompatibilitats establertes en aquest article no s'aplicaran al personal funcionari de lliure designació, al qual s'aplicarà el règim de compatibilitats que establesca la normativa aplicable als empleats públics.Article 6. Inhibició i abstenció

1. Les persones afectades per aquesta llei hauran d'inhibir-se del coneixement d'assumptes en els quals, anteriorment a la presa de possessió com a càrrec públic, hagen intervingut o que interessen a entitats, empreses o societats en les quals elles, la persona cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, o familiars fins al tercer grau de consanguinitat o segon d'afinitat, hagen realitzat funcions de direcció, assessorament o administració.

2. Quan la persona afectada per aquesta llei estiga obligada a abstenir-se en els termes prevists en la legislació administrativa de l'Estat o autonòmica, l'abstenció es farà per escrit, i es notificarà tant al superior immediat o l'òrgan que el va nomenar, com a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.

CAPÍTOL III

Compatibilitat i reingrésArticle 7. Compatibilitat

1. L'exercici del càrrec serà compatible amb les activitats privades següents, sempre que aquestes no comprometen la imparcialitat o independència del càrrec ni vagen en detriment de l'estricte compliment dels deures públics:

a) La participació no lucrativa en seminaris, jornades o conferències organitzades per centres oficials destinats a la formació, sempre que no tinguen caràcter permanent i que la seua participació es dega a la condició de càrrec públic o a la seua especialitat professional.

b) La participació no lucrativa en mitjans de comunicació i difusió audiovisuals o escrits.

c) La producció i creació literària, artística, científica o tècnica i les publicacions derivades d'aquestes, sempre que no siguen conseqüència d'una relació laboral o de prestació de serveis o suposen minva en el compliment estricte dels deures públics.

d) Les derivades de la simple administració del patrimoni personal o familiar, amb les limitacions establertes en l'article 4.

e) L'exercici d'activitats i càrrecs en partits polítics, sempre que no perceben cap tipus de retribució per la dita participació.

f) La participació en entitats sense ànim de lucre, sempre que no perceben retribució ni s'hi exercesquen càrrecs directius i es complesca el deure d'abstenció de l'article 6.

2. L'exercici de les funcions del càrrec de les persones afectades serà compatible amb les activitats públiques següents:

a) L'exercici dels càrrecs que els corresponguen amb caràcter legal o institucional o per als quals siguen designades per la seua condició.

b) La representació de l'administració de la Generalitat en els òrgans col·legiats i en els consells d'administració o òrgans de govern d'organismes o empreses amb capital públic o d'entitats o organismes de dret públic. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei no podran pertànyer a més de dos consells d'administració o òrgans de govern d'empreses o entitats, llevat que una norma ho establesca per raó del càrrec o ho autoritze de manera excepcional el Consell.

c) La participació, en representació de l'administració de la Generalitat, com a membres d'institucions, organismes i empreses públiques de l'Estat.

d) La col·laboració amb fundacions públiques.

e) El compliment de missions temporals de representació en organitzacions o conferències nacionals i internacionals.

3. L'exercici del càrrec serà compatible amb la realització d'activitats docents de caràcter reglat, sempre que no siga en detriment de la dedicació a l'exercici del càrrec públic, que es realitzen en règim de dedicació a temps parcial i, en tot cas, amb un límit no superior a les 60 hores lectives anuals, i sempre que la retribució que es perceba no supere el 30 % que els correspon per raó del càrrec. L'exercici de les funcions docents requereix l'autorització expressa de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.

4. Els membres del Consell podran compatibilitzar el seu càrrec amb la condició de parlamentari, sense que es tinga dret a cap retribució per la dita condició d'acord amb el que disposa l'article 3.

5. Les persones subjectes a aquesta llei tindran dret a la percepció de despeses de locomoció o dietes per les activitats compatibles amb el límit de les quanties exceptuades de gravamen en la legislació estatal reguladora de l'IRPF.

6. S'exceptua del que disposa aquest article el personal de lliure designació, al qual serà aplicable el règim de compatibilitats que establesca la normativa aplicable als empleats públics.Article 8. Reingrés

1. Les persones de l'àmbit subjectiu d'aquesta llei establert en l'article 2, que amb anterioritat a ocupar llocs públics hagen exercit la seua activitat professional o laboral en empreses privades, a les quals vulguen reincorporar-se, no incorreran en la incompatibilitat prevista en l'article 5 si no es dóna cap dels supòsits de fet establerts en l'article 5.2 i s'ha complert el que disposen els articles 5 i 6 d'aquesta llei.

2. Amb posterioritat a la data de cessament, aquells que reingressen a la funció pública i tinguen concedida la compatibilitat per a prestar serveis retribuïts per mitjà d'honoraris, aranzel o qualsevol altra manera de contraprestació econòmica a persones físiques o jurídiques de caràcter privat, els serà aplicable el que es preveu en l'article 5 i s'inhibiran en totes aquelles actuacions que tinguen relació directa amb les competències del càrrec exercit.

TÍTOL II

El registre i l'Oficina de Control de Conflictes d'InteressosCAPÍTOL I

Registre i Oficina de Control de Conflicte d'InteressosArticle 9. Registre de Control de Conflictes d'Interessos

1. Es crea el Registre de Control de Conflictes d'Interessos que inclourà les dades sobre activitats, béns i patrimoni de les persones que exercesquen un càrrec públic, d'acord amb l'article 2 d'aquesta llei. Aquest registre serà d'accés públic.

2. El registre estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de transparència, assumirà les funcions del registre d'activitats, béns i drets patrimonials dels alts càrrecs de la Generalitat i la informació de què disposa, i quedarà subsumit en el Registre de Control de Conflicte d'Interessos.Article 10. Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

1. Es crea l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, que estarà adscrita a la conselleria competent en matèria de transparència i gaudirà d'autonomia funcional.

2. Són funcions de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos:

a) Gestionar el Registre de Control de Conflictes d'Interessos i rebre i custodiar les declaracions i la documentació que les persones amb càrrec públic de l'àmbit subjectiu de l'article 2 d'aquesta llei presenten al registre.

b) Gestionar el règim d'incompatibilitats i dictaminar sobre la compatibilitat entre les activitats, el patrimoni i els béns i l'exercici del càrrec públic de cada persona amb càrrec públic amb obligació de declarar. El personal de lliure designació queda exclòs d'aquest dictamen.

c) Requerir a les persones afectades el compliment de les obligacions previstes en aquesta llei.

d) Instar la incoació de procediments sancionadors quan es requeresca en aplicació dels preceptes d'aquesta llei. Aquesta disposició no és aplicable al personal de lliure designació, respecte al qual, en cas que siga detectada una incompatibilitat, s'actuarà conforme a la normativa estatal aplicable.

e) Realitzar un informe anual, que en tot cas serà públic, sobre les situacions de compatibilitat i incompatibilitat, incidències, aplicació del règim disciplinari i qualsevol fet rellevant en la seua gestió.f) Ajustar els seus informes i les seues publicacions al respecte al dret de protecció de dades de caràcter personal, sempre garantint la transparència en la gestió pública i el dret de la ciutadania a conèixer la situació de compatibilitat o incompatibilitat de les persones amb càrrec públic.

g) Informar els òrgans que tinguen a càrrec seu la funció inspectora, si escau, quan es detecte alguna irregularitat, i, en cas de situacions d'aparent il·lícit penal, informar el fiscal immediatament que se'n tinga coneixement.

h) Qualssevol altres que li atorguen aquesta llei o el reglament que la desplegue.

3. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos estarà coordinada amb els òrgans de control o prevenció i lluita contra la corrupció existents.Article 11. Personal

El personal adscrit a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos serà en tot cas personal funcionari de carrera, i la provisió dels llocs de treball adscrits al servei es farà, sempre, per concurs de mèrits a través de la convocatòria pública en el DOGV.

CAPÍTOL II

ObligacionsArticle 12. Obligació d'informar

1. Les persones afectades per aquesta llei especificades en l'article 2 hauran de realitzar una declaració d'activitats, béns i patrimoni davant el Registre de Control de Conflicte d'Interessos, amb la fi de sotmetre's a aquesta normativa. L'oficina emetrà un informe sobre la compatibilitat de les activitats, amb les conseqüències previstes en aquesta llei.2. Les persones que hagen d'exercir o exercesquen algun dels càrrecs compresos en l'article 2 hauran d'efectuar davant el Registre de Control de Conflicte d'Interessos declaració detallada sobre totes les activitats que realitzen, els seus béns i el seu patrimoni.

3. Les persones que hagen exercit algun dels càrrecs compresos en l'article 2 després del seu cessament i durant un període de tres anys hauran d'efectuar davant el Registre de Control de Conflicte d'Interessos declaració detallada sobre totes les activitats que realitzen, els seus béns i el seu patrimoni.

4. Aquestes obligacions s'entenen sense perjudici d'aquelles obligacions que, per a les persones que també exercesquen càrrec electe, puguen establir les institucions respectives de les quals formen part.Article 13. Declaració de béns, drets i obligacions patrimonials i terminis

1. La persona que s'incorpore de nou a un càrrec públic haurà de fer la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials, i l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos emetrà un dictamen sobre la situació de compatibilitat de la persona que s'incorpora al càrrec públic.

2. La declaració de béns, drets i obligacions patrimonials inclourà el detall de tots els béns, drets i obligacions patrimonials, valors i actius financers, participacions o obligacions societàries que posseeix la persona amb càrrec públic. Igualment, hauran d'informar sobre la denominació i l'objecte social de les societats en què tinguen interessos. A aquesta declaració es podrà adjuntar, amb el respectiu consentiment, la relativa a la participació del seu cònjuge o la seua parella de fet, els fills i les filles dependents o les persones tutelades i les persones amb qui convisca.

3. La declaració de béns, drets i obligacions patrimonials inclourà les seues activitats professionals, mercantils o laborals dels dos anys anteriors a la presa de possessió.

4. Durant els tres anys posteriors al cessament de seu càrrec les persones afectades per aquesta llei hauran d'informar el registre de les seues activitats professionals, mercantils o laborals. Reglamentàriament s'establiran els termes en què es realitzarà la dita obligació, i es garantirà el control efectiu de les activitats perquè no hi haja incompatibilitats segons el que disposa aquesta llei.

L'oficina resoldrà sobre la compatibilitat de l'activitat que es pretén realitzar i ho comunicarà a la persona interessada i a l'administració, l'empresa o les societats en què vulga prestar els seus serveis.

5. Tota la informació esmentada en aquest article haurà d'acompanyar-se de la documentació acreditativa corresponent, com la còpia simple de la declaració tributària que grava renda, patrimoni o societats dels exercicis assenyalats, i totes les corresponents als anys d'ocupació del càrrec o relació de serveis i durant els tres anys posteriors al cessament.

Article 14. Tramitació de la informació i conseqüències jurídiques

1. Mentre no hi haja resolució expressa, la persona nomenada per al càrrec es trobarà en situació de compatibilitat fins que no en reba notificació l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.

2. La persona afectada per una situació patrimonial incompatible amb el càrrec haurà de desprendre's de les accions, de les participacions, o realitzar l'acció que corresponga en el termini de dos mesos des de la notificació de la incompatibilitat, i notificarà i acreditarà el fet de manera immediata a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.

3. Si la situació d'incompatibilitat sobrevinguera durant l'exercici del càrrec, disposarà igualment de dos mesos des de la notificació de la incompatibilitat per a tornar a trobar-se en situació de compatibilitat, i notificarà i acreditarà el fet de manera immediata a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.

4. Si la persona afectada en el termini legal no torna a una situació de compatibilitat, s'iniciarà expedient sancionador d'acord amb les previsions del títol III d'aquesta llei.

TÍTOL III

Règim sancionadorArticle 15 . Infraccions

1. Són infraccions molt greus:

a) La presentació de declaracions de dades o documents falsos o que deliberadament no s'ajusten a la realitat.

b) L'incompliment del deure d'abstenció o inhibició quan corresponga.

c) L'incompliment del règim material d'incompatibilitats previst en aquesta llei.

d) La reiteració d'infraccions greus. S'entendrà per reiteració la comissió de dues infraccions greus en el període de tres anys.

2. Són infraccions greus:

a) L'omissió deliberada d'aportació al Registre de Control de Conflicte d'Interessos de dades o documents rellevants als efectes d'aquesta llei.

b) La no-aportació de la documentació que correspon aportar al Registre de Control de Conflicte d'Interessos, després del requeriment per a fer-ho.

c) La reiteració d'infraccions lleus. S'entendrà per reiteració la comissió de dues infraccions lleus en el període de tres anys.

3. Són infraccions lleus:

a) La presentació extemporània de la documentació que correspon aportar al Registre de Control de Conflicte d'Interessos, després del requeriment fefaent per a fer-ho.

b) El compliment extemporani del deure de tornar a una situació de compatibilitat una vegada emès un informe per l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, després del requeriment fefaent per a fer-ho.Article 16. Sancions i principis per a la seua aplicació

1. Les infraccions molt greus seran sancionades amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Portal de Transparència del nom de les persones infractores i la infracció comesa, i, com a màxim i aplicant el principi de proporcionalitat segons la infracció comesa, amb una o més de les sancions següents:

a) El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, si és el cas, incrementades fins a un deu per cent si no es procedeix a la devolució el mes següent a la notificació de la resolució de l'expedient sancionador. Aquest increment es concretarà atenent la seua motivació, la disposició mostrada per a fer efectiva la devolució i el temps de demora transcorregut.

b) El cessament immediat en el càrrec per a aquell que el seguesca exercint.

c) La pèrdua del dret a percebre, després del cessament, la totalitat o part de la pensió, indemnització, prestació o percepció econòmica que s'haja generat per haver exercit el càrrec, o l'obligació de restituir-la en el cas que s'haja percebut anteriorment.

d) La prohibició de tornar a ser nomenat alt càrrec no electe durant un període d'entre 5 i 10 anys.

2. Les infraccions greus seran sancionades amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Portal de Transparència del nom de les persones infractores i la infracció comesa, i amb una o més de les sancions següents:

a) El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, si és el cas, incrementades fins a un deu per cent si no es procedeix a la devolució el mes següent a la notificació de la resolució de l'expedient sancionador. Aquest increment es concretarà atenent la seua motivació, la disposició mostrada per a fer efectiva la devolució i el temps de demora transcorregut.

b) La prohibició de tornar a ser nomenat alt càrrec no electe durant un període entre 2 i 5 anys.

3. Les infraccions lleus seran sancionades amb l'amonestació, que s'acompanyarà del requeriment fefaent del compliment de l'obligació.4. Per a la graduació de les sancions, es tindran en compte el grau d'incompliment de la llei, l'existència de perjudicis causats a l'interès públic, el temps transcorregut en situació d'incompatibilitat o la percepció indeguda de quantitats i la quantia pel desenvolupament de les activitats incompatibles.

5. La tramitació dels expedients es farà d'acord amb els principis de presumpció d'innocència, proporcionalitat, garantia de defensa i principi contradictori, i d'acord amb el que preveu la normativa general en relació amb el procediment administratiu sancionador.

6. El que hi ha disposat en aquesta llei s'entén sense perjudici de l'exigència de la resta de responsabilitats que pertoquen.

7. El règim disciplinari regulat en aquesta llei no serà aplicable al personal funcionari de lliure designació.Article 17. Tramitació de l'expedient sancionador

1. Per a la tramitació de l'expedient sancionador s'aplicarà el règim sancionador dels empleats i de les empleades públics.

2. L'òrgan competent per a ordenar la incoació quan el càrrec públic tinga la condició de membre del Consell serà el Consell. En la resta de casos la incoació de l'expedient correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència, sempre que el càrrec públic no depenga d'ella. Abans d'incoar el procediment es podran realitzar actuacions de caràcter informatiu i reservat, i donar audiència a la persona interessada, per determinar si concorren circumstàncies que justifiquen la incoació.

L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i els òrgans de control o prevenció i lluita contra la corrupció, quan constaten conductes o fets susceptibles de ser qualificats com alguna de les infraccions previstes en aquesta llei, podran instar la incoació del procediment. En aquest cas la incoació per part de l'òrgan competent serà preceptiva.3. La instrucció dels expedients corresponents la portarà a terme l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.

4. Correspon al Consell la imposició de sancions per infraccions molt greus i greus i, en tot cas, quan l'alt càrrec tinga la condició de membre del Consell. La imposició de la resta de sancions correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència, sempre que el càrrec públic no depenga d'ella.Article 18. Prescripcions d'infraccions i sancions

1. El termini de prescripció de les infraccions previstes en aquest títol serà de cinc anys per a les molt greus, tres anys per a les greus i un any per a les lleus.

2. El termini de prescripció de les sancions serà de cinc anys per a les imposades per la comissió d'infraccions molt greus, tres anys per a les imposades per la comissió d'infraccions greus i un any per a les imposades per la comissió d'infraccions lleus.

3. El còmput dels terminis es realitzarà d'acord amb les previsions de la legislació que regule el procediment administratiu comú.

TÍTOL IV

Principis de transparència i accessibilitatArticle 19. Transparència

La documentació relativa al contingut d'aquesta llei serà d'accés públic i feta pública en el web de la Generalitat i de la conselleria que ostente les competències sobre transparència, que necessàriament inclourà la publicació d'una llista completa i actualitzada de tots els casos d'incompatibilitats declarats i de les sol·licituds de compatibilitat i constaran també les declaracions dels alts càrrecs i assimilats sobre les seues activitats a l'inici i final del mandat. Es garantirà que la navegació per la informació del web siga accessible i senzilla per a facilitar el públic accés i la transparència.Article 20. Accessibilitat per a denunciar

L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos disposarà de procediments i canals confidencials per tal que terceres persones puguen informar de possibles casos d'incompliment d'aquesta llei garantint la seua confidencialitat, sempre amb respecte al que preveu la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i sense perjudici del que es disposa en la Llei d'enjudiciament criminal, com també dels òrgans de control, prevenció i lluita contra el frau i la corrupció existents.

DISPOSICIONS ADDICIONALSÚnica. Aplicació subsidiària del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

Per al que no està previst en aquesta llei, s'aplicaran les disposicions del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la normativa valenciana referent a la funció pública regulada en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, de l'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera

En el termini d'un mes des de l'aprovació del Reglament que desenvolupe aquesta llei tota la informació i la documentació en poder del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de la Generalitat s'integrarà en el Registre de Control de Conflicte d'Interessos. El personal que complesca els requisits d'aquesta llei passarà igualment en aquest termini a prestar servei en el nou Registre de Control de Conflicte d'Interessos i en garantirà el bon funcionament i la transparència.

El Registre de Control de Conflictes d'Interessos estarà adscrit a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de transparència.Segona

En el termini d'un mes des de l'aprovació del reglament que desenvolupe aquesta llei les persones enumerades en l'article 2 en el moment d'entrada en vigor d'aquest text legal, hauran de realitzar la preceptiva declaració d'activitats, bens i patrimoni davant el Registre de Control de Conflicte d'Interessos tal com s'estableix en l'article 12.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIESÚnica

Queden derogades totes les normes que s'oposen a aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALSPrimera

1. En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor, el Consell regularà els mecanismes i procediments per què l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos puga desenvolupar les seues funcions, i la dotarà de recursos i de personal tècnic qualificat suficient per al compliment del que disposa aquesta llei.

2. El Consell desenvoluparà reglamentàriament les prescripcions contingudes en aquesta llei en el termini d'un any des que s'aprove.

3. En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei es crearà el web que habilite la possibilitat de rebre informació de casos d'incompliments d'aquesta llei de persones sense identificar, per a garantir la seua intimitat i la protecció de dades de la persona afectada.Segona

Les persones incloses en l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta llei que en el moment de l'entrada en vigor es troben en alguna de les situacions d'incompatibilitat durant l'exercici del càrrec hauran d'adaptar la seua situació en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei i comunicar a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos la situació incompatible i les actuacions realitzades per a tornar a la situació de compatibilitat legal.Tercera

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 28 d'octubre de 2016El president de la Generalitat

XIMO PUIG I FERRER

Mapa web