Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9405 de 16.08.2022
Número identificador:  2022/7586
Referència Base de Dades:  007359/2022
 DECRET 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions. [2022/7586]

PREÀMBULLa Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat Valenciana, per al foment de la responsabilitat social, entre els seus objectius té promoure i fomentar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana el desenvolupament d'accions i polítiques socialment responsables en les administracions públiques i en el sector públic instrumental.

En aquest àmbit d'actuació, i d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com amb les directives europees sobre la contractació pública socialment responsable, la Llei 18/2018, de 13 de juliol, en els articles 12 i 13, preveu la inclusió de clàusules de responsabilitat social i de transparència en la contractació pública de la Comunitat Valenciana, així com en les convocatòries d'ajudes i subvencions, i estableix l'obligació per a les administracions públiques valencianes d'incorporar en els plecs de contractació i en les convocatòries d'ajudes, criteris socials, ambientals, ètics i de transparència.

Amb base en això, i per raó d'interés general, naix aquesta norma, que s'estructura en tres capítols.

El capítol I regula l'objecte d'aquesta norma i el seu àmbit d'aplicació, incloent-hi tant la Generalitat i les entitats que integren el seu sector públic instrumental, l'administració local i els seus organismes públics, i les universitats públiques valencianes.

El capítol II regula la incorporació de clàusules de responsabilitat social en la contractació de les administracions públiques valencianes, i estableix unes qüestions generals, els criteris en les fases de selecció de les empreses o entitats contractistes, d'adjudicació i d'execució del contracte, i el compliment dels compromisos i condicions.El capítol III regula la incorporació de clàusules de responsabilitat social en les subvencions, i estableix previsions a contemplar en les bases reguladores de les subvencions i en les corresponents convocatòries, així com mecanismes de comprovació del seu compliment i les conseqüències de l'incompliment.

Alhora, s'estableixen set disposicions addicionals que regulen, respectivament, l'establiment de guies i instruccions, la contractació de les institucions estatutàries, l'habilitació per a dictar resolucions i instruccions i adaptació d'annexos, l'aplicació a altres ajudes públiques, els contractes reservats, la incidència econòmica en la dotació de despeses, i les remissions a una altra normativa.

El decret també incorpora dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

Finalment, aquesta norma incorpora tres annexos; l'annex I estableix els criteris d'adjudicació del contracte; l'annex II, les condicions especials d'execució del contracte; i l'annex III relaciona els béns, obres i serveis prioritaris per a inclusió de criteris d'adjudicació i de condicions especials d'execució de caràcter ambiental.

Aquest decret s'adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència; tot això en virtut del que es disposa en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En relació amb els principis esmentats, cal assenyalar que l'aprovació d'aquest decret suposa el compliment de l'exigència legal establida en l'article 13.4 de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de desenvolupar reglamentàriament la inclusió de clàusules de responsabilitat social i de transparència en la contractació pública, fruit de l'acord de Diàleg Social subscrit al Palau de la Generalitat el 9 de març de 2018, entre el Consell i les organitzacions sindicals CCOO-PV i UGT-PV, en el qual, amb la finalitat de garantir l'estabilitat en l'ocupació i unes decents condicions de treball, es va acordar l'obligació de la inclusió del mecanisme de subrogació de les persones treballadores en cas de canvi de contracta, l'obligació de reflectir en la contractació pública el conveni col·lectiu sectorial objecte del contracte, i l'establiment d'una plantilla mínima i unes hores de treball concordes al manteniment de la qualitat en el servei públic subcontractat, així com dels principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar la seua activitat les empreses o entitats contractistes, així com l'aplicació de clàusules de responsabilitat social i de transparència en les convocatòries d'ajudes i subvencions.En aquest sentit, l'acord subscrit el 21 de març de 2021 entre la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV) i la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), en la seua condició d'organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana (DOGV 9089, 21.05.2021), suposa un avanç en la concreció d'aquests principis, que aquest decret assumeix com a propis.

Les disposicions contingudes en aquest decret s'ajusten a la normativa estatal i a les directrius europees sobre la incorporació de clàusules de responsabilitat social en els contractes públics, amb un desenvolupament adequat als criteris sobre contractació pública responsable; per a això, s'han tingut en compte els principis d'eficàcia i eficiència.

Quant a l'aplicació del principi de transparència, s'ha observat durant la tramitació d'aquest decret i a més s'ha possibilitat la participació activa de les persones i entitats interessades, mitjançant el procés d'informació pública al qual s'ha sotmés la iniciativa.

Així mateix, aquesta iniciativa ha sigut sotmesa a informació del Consell Valencià de Responsabilitat Social, com a òrgan de referència per a la promoció i l'assessorament en la programació de les polítiques de la Generalitat en matèria de responsabilitat social, així com òrgan d'informació i consulta en aquesta matèria.

Per això, d'acord amb el que es disposa en l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 5 d'agost de 2022,DECRETECAPÍTOL I

Objecte i àmbitArticle 1. Objecte

1. És objecte del present decret la regulació de la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública, així com en l'atorgament de subvencions, en el marc de les competències de la Generalitat, tot això en desenvolupament del que es preveu en l'article 13.4 de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.

2. A l'efecte del present decret, s'entén per clàusules o criteris de responsabilitat social aquells que estableixen la inclusió d'aspectes ètics, de transparència i de política social i ambiental, en els procediments de contractació pública i en l'atorgament de subvencions.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Quant a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació, el present decret serà aplicable a l'administració de la Generalitat i al seu sector públic instrumental, entenent aquest en els termes definits en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a les entitats integrants de l'administració Local de la Comunitat Valenciana i els seus organismes públics, a les universitats públiques valencianes, i als consorcis l'administració d'adscripció dels quals siga alguna de les anteriors.

2. Les disposicions d'aquest decret seran aplicable als contractes regulats per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Queden fora de l'àmbit de la seua aplicació la contractació d'emergència i els contractes menors, als quals, no obstant això, s'incorporaran condicions especials d'execució sempre que siga possible.

3. En matèria de subvencions, el present decret serà aplicable a l'administració de la Generalitat i al seu sector públic instrumental.CAPÍTOL II

Contractació dels poders adjudicadors valenciansSecció primera

Qüestions generalsArticle 3. Definició de l'objecte del contracte

En la definició de l'objecte del contracte els òrgans de contractació hauran de tindre en compte la dimensió social, ètica o ambiental de les obres, els serveis o els subministraments que necessiten contractar, tot fent-ne esment exprés. Per a això, identificaran l'objecte del contracte mitjançant el codi CPV i incorporaran als corresponents documents contractuals la relació de clàusules o criteris de responsabilitat social a cobrir amb aquest, que hauran de justificar-se en l'expedient de contractació. Quan resulte pertinent s'inclouran també en la seua definició.Els contractes que es consideren prioritaris, a l'efecte d'inclusió de clàusules o criteris de responsabilitat social de caràcter ambiental, es relacionen en l'annex III.Article 4. Inserció de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública

1. Els criteris o clàusules de responsabilitat social que puguen ser incorporats en les diferents fases d'un mateix procediment seran compatibles entre si. En tot cas, i en aplicació de l'article 13.1 de la 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social:

a) En els contractes subscrits per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, haurà d'incloure's obligatòriament com a mínim un criteri d'adjudicació i una condició especial d'execució de les previstes en els annexos I i II que guarden relació amb l'objecte del contracte.

b) En els contractes de les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana, les universitats públiques valencianes i els consorcis adscrits a aquestes, haurà d'incloure's obligatòriament com a mínim una clàusula com a condició especial d'execució de les previstes en l'annex II. A més, pot incloure's com a criteri d'adjudicació alguna de les clàusules que es contenen en l'annex I d'aquest decret.

En tots dos casos, l'òrgan de contractació seleccionarà d'entre aquests criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució, els que considere adequats, adaptant-los en funció del sector de l'activitat, la finalitat, la naturalesa i el contingut del contracte.

Així mateix, l'òrgan de contractació podrà incloure altres criteris d'adjudicació o altres condicions especials d'execució que siguen similars als previstos en els annexos I i II, sempre que estiguen vinculats a l'objecte del contracte, justificant les raons d'aquesta inclusió en informe motivat que s'incorporarà a l'expedient.

2. L'òrgan de contractació haurà de tindre en compte les peculiaritats de les pimes en l'aplicació d'aquest decret. A l'efecte, i en particular quan per les condicions del mercat puga preveure's que les ofertes vagen a formular-se majoritàriament o exclusivament per petites i mitjanes empreses, podran modular-hi l'aplicació de les seues previsions, especialment les relatives a les condicions especials d'execució i als criteris socials de valoració de les ofertes, amb la finalitat de permetre l'accés efectiu de les pimes a la contractació pública. Per a això, haurà de ponderar-se el nombre de persones treballadores i el volum de negoci de les empreses, de manera que es respecten els principis d'igualtat, no discriminació i proporcionalitat.

En cap cas, el que es preveu en el present apartat podrà afectar el mandat de subrogació de les relacions laborals previst en l'article 13.1 de la citada Llei 18/2018.Article 5. Plecs de clàusules administratives particulars

1. En els plecs de clàusules administratives particulars s'inclouran les clàusules de responsabilitat social que, com a criteris de solvència, d'adjudicació o com a condicions especials d'execució s'establisquen, sempre que estiguen vinculades a l'objecte del contracte, no siguen directament o indirectament discriminatòries, siguen compatibles amb el dret europeu i s'indiquen en l'anunci de licitació.

2. En els contractes subscrits per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, les entitats integrants de l'administració local i els seus organismes públics, les universitats públiques i els consorcis adscrits a aquestes, l'òrgan de contractació incorporarà en tot cas en els plecs de clàusules administratives particulars les condicions, obligacions i advertiments establits en els apartats a, b, c, d, e i g de l'article 13.1 de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, així com l'obligació prevista en l'article 13.2 d'aquesta norma, en compliment del principi de transparència, sobre la informació a consumidors i destinataris dels productes i serveis.En els casos escaients, establirà l'exigència que les empreses o entitats licitadores acrediten, mitjançant declaració responsable, les obligacions resultants de tals condicions.

3. Conforme a l'article 13.1.e de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, l'anunci de licitació haurà d'incloure la informació relativa a l'obligació de la subrogació de les persones treballadores en les seues relacions laborals, bé per aplicació del règim establit en l'article 44 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, bé per l'aplicació del conveni col·lectiu i la negociació col·lectiva laboral aplicable, o per qualsevol acord amb valor de conveni subscrit a l'empara del seu art. 83.3.

4. Els plecs de clàusules administratives particulars indicaran, en compliment del que es preveu en l'article 13.1.e de la Llei 18/2018, i en l'article 130.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la informació sobre les condicions dels contractes de les persones treballadores afectades que permeta una avaluació dels costos laborals, havent de fer constar que tal informació es facilita en compliment del que es preveu en aquests articles.Article 6. Prescripcions tècniques

1. Per al compliment de les condicions i obligacions previstes en l'article anterior, en els plecs de prescripcions tècniques dels contractes en què així escaiga, es definirà el mitjà d'acreditació que demostre que els béns o serveis objecte del contracte són productes basats en el comerç just, d'acord amb els criteris establits en la Resolució del Parlament Europeu sobre comerç just i desenvolupament [2005/2455 (INI)], o la que la substituïsca, i productes ecològics o respectuosos amb el medi ambient, d'acord amb les definicions i principis regulats en els articles 3 i 4, respectivament, del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, o norma equivalent que en el futur el substituïsca.

2. En els contractes en els quals la solvència tècnica exigida a l'empresa es base en el compliment de determinades mesures de gestió ambiental, es concretaran els mitjans d'acreditació d'aquesta solvència atés el tipus de contracte.

3. En tots els contractes en què les persones físiques siguen les destinatàries o usuàries, siga el públic en general o el personal de l'administració pública contractant, les prescripcions tècniques es redactaran de manera que es tinguen en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les persones, tal com són definits aquests termes en el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o norma equivalent que en el futur el substituïsca.De conformitat amb l'article 126.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de no ser possible definir les prescripcions tècniques tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les persones, haurà de motivar-se prou aquesta circumstància.

Sense perjudici de l'anterior, sempre que existisquen requisits d'accessibilitat obligatoris adoptats per un acte jurídic de la Unió Europea, les especificacions tècniques hauran de ser definides per referència a aquestes normes, pel que fa als criteris d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat/persones amb diversitat funcional o el disseny per a totes les persones usuàries.

4. En tots els contractes, les prescripcions tècniques inclouran la perspectiva de gènere, amb la finalitat de detectar i resoldre la problemàtica o necessitats que afecten de manera particular les dones, si fa el cas.

Secció segona

Fase de selecció de les empreses o entitats contractistesArticle 7. Prohibicions de contractar

No podran contractar amb les entitats previstes en l'article 2 del present decret les persones en qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.Article 8. Solvència

1. Els òrgans de contractació podran incorporar criteris de responsabilitat social en la determinació de la solvència tècnica de les empreses o entitats licitadores, quan l'especificitat i el contingut del contracte requerisca per a la seua correcta execució que la que resulte adjudicatària tinga experiència acreditada en matèria social, ètica o ambiental, aptituds específiques, coneixements tècnics concrets, o bé que el personal adscrit a l'execució del contracte compte amb una experiència determinada en matèria social, ètica o ambiental, o característiques específiques, aptituds específiques o coneixements tècnics concrets. Aquesta capacitat tècnica social o ambiental i la seua coherència respecte a l'objecte del contracte hauran de justificar-se en l'expedient.

2. La concreció dels requisits mínims de solvència tècnica o professional exigits, així com els mitjans admesos per a la seua acreditació, es determinaran per l'òrgan de contractació, s'indicaran en l'anunci de licitació i es detallaran en els plecs. En tot cas, per al tipus de contracte corresponent, seran aplicable els establits en els articles 88 a 91 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 9. Reserva de contracte

1. Mitjançant acord de l'òrgan competent de les diputacions provincials, municipis de gran població, universitats públiques i consorcis abans referits, es fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d'adjudicació de determinats contractes o de determinats lots d'aquests a centres especials d'ocupació d'iniciativa social i a empreses d'inserció, o un percentatge mínim de reserva de l'execució d'aquests contractes en el marc de programes d'ocupació protegida.

2. En l'Administració de la Generalitat i en les entitats que integren el seu sector públic instrumental, es fixarà mitjançant acord del Consell el percentatge mínim de reserva, així com les condicions i àrees d'activitat de la reserva.

3. En l'anunci de licitació haurà de fer-se referència expressa a l'acord de reserva. Juntament amb les anteriors previsions, hauran d'observar-se els requisits següents:

a) En tot cas, per a l'aplicació d'aquesta reserva s'exigeix que les entitats complisquen amb les exigències requerides per la seua normativa de referència, així com el percentatge establit en aquella de persones treballadores amb discapacitat/diversitat funcional o en situació d'exclusió social.

b) La participació en la licitació d'aquestes empreses exigirà declaració responsable, sense perjudici que, en cas de resultar-ne adjudicatària, es puga exigir l'acreditació de requisits de solvència econòmica i tècnica detallats en els plecs.

c) La qualificació com a reservat haurà de constar en l'expedient administratiu, així com indicar-se en la definició de l'objecte i en el títol del contracte.

d) És susceptible de reserva qualsevol objecte contractual i, preferentment, les obres de conservació i els serveis de manteniment i conservació de béns immobles, els serveis de missatgeria, correspondència i distribució, arts gràfiques, neteja i bugaderia, restauració, recollida i transport de residus, hostaleria, serveis socials, logística, hostalatge i turisme rural, així com els serveis i els subministraments auxiliars per al funcionament de l'administració.

4. També es podran reservar a determinades organitzacions el dret a participar en els procediments de licitació dels contractes de serveis de caràcter social, cultural i de salut, en els termes establits en la disposició addicional quaranta-huit de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Secció tercera

Fases d'adjudicació i d'execució del contracteArticle 10. Incorporació de criteris de responsabilitat social en la fase d'adjudicació

1. En els termes de l'article 4 d'aquest decret, l'òrgan de contractació inclourà en els plecs de clàusules administratives criteris d'adjudicació de caràcter social, de transparència, ètics i ambientals per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta conforme a la millor relació qualitat-preu, que integren o es referisquen a les prestacions que hagen de realitzar-se amb aquest contracte en qualsevol dels seus aspectes i en qualsevol etapa del seu cicle de vida, inclosos els factors que intervenen en els processos següents:

– en el procés específic de producció, prestació o comercialització, si fa el cas, de les obres, els subministraments o els serveis; o,

– en el procés específic d'una altra etapa del seu cicle de vida, encara que no pertanguen a la seua part substancial.

2. L'òrgan de contractació seleccionarà els criteris d'adjudicació més idonis entre els establits en l'annex I. En tot cas, han d'estar referits a les ofertes de les empreses o entitats licitadores i han de suposar una millora en les condicions de prestació del servei. Els criteris hauran de ser objectius i quantificables, i no es tindran en compte en la selecció de l'oferta els aspectes d'un criteri d'adjudicació valorats en un altre criteri d'adjudicació.

3. Els criteris d'adjudicació aniran acompanyats de les especificacions i les formes d'acreditació que permeten comprovar de manera efectiva la informació facilitada per les empreses o entitats licitadores, amb la finalitat d'avaluar la mesura en què les ofertes els compleixen. En cas de dubte, haurà de comprovar-se l'exactitud de la informació i les proves facilitades per les empreses o entitats licitadores.

Els plecs podran establir que els criteris ambientals es justifiquen amb certificats expedits per organismes públics i privats, nacionals o internacionals, que acrediten el compliment dels corresponents criteris o estàndards, o mitjançant la possessió de la corresponent ecoetiqueta ecològica, sense perjudici d'altres sistemes o altres documents que puguen demostrar el compliment dels criteris.

De la mateixa manera, els plecs podran establir que els criteris de tipus social s'acrediten mitjançant la possessió de la corresponent etiqueta social, de conformitat amb les especificacions de l'article 127 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, com a mitjà de prova que les obres, els serveis o subministraments compleixen les característiques exigides.

Així mateix, els plecs podran establir que els criteris ètics es justifiquen per mitjà d'etiquetatge de comerç just o per mitjà d'una altra mena d'eines distintiva reconeguda per l'Organització Internacional de Comerç Just (WFTO), sense perjudici d'altres sistemes o documents que puguen demostrar fefaentment que es compleixen els criteris recollits en l'article 2 de la resolució del Parlament Europeu sobre comerç just i desenvolupament [2005/2455 (INI)], o la que la substituïsca.Per a qualsevol acreditació mitjançant etiqueta s'estarà al que es preveu en l'article 127 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

4. Les empreses o entitats proposades com a adjudicatàries hauran de concretar la plantilla de persones necessàries per a l'execució del contracte i la concreció dels contractes que es compromet a subscriure. Aquestes persones hauran de tindre la capacitat professional i personal necessàries per a fer les tasques objecte del contracte.

5. Al conjunt dels criteris d'adjudicació de caràcter social, de transparència, ètics i ambientals que s'incloguen se li assignarà una ponderació entre el 30 % i el 45 % sobre el total del barem. La seua ponderació i puntuació hauran d'adaptar-se a l'objecte, contingut i finalitat del contracte, no resultar discriminatòries, i facilitar-hi la concurrència de les pimes.

Excepcionalment, en aquells supòsits en què es contemple un sol criteri d'adjudicació d'aquesta naturalesa, la ponderació podrà ser inferior al 30 % sobre el total del barem, sense que en cap cas puga ser inferior al 20 %, ateses les característiques i el contingut del contracte. En aquest cas, l'òrgan de contractació haurà de justificar les raons de la seua decisió en informe motivat que s'incorporarà a l'expedient.

Quan es tracte de criteris de responsabilitat social subjectes a valoració automàtica, s'emprarà la fórmula objectiva que es considere més adequada per l'òrgan de contractació, sempre que no resulte arbitrària o discriminatòria, ni comporte marges desproporcionats en la puntuació entre les ofertes.

Quan la valoració estiga subjecta també a criteris d'adjudicació la quantificació de la qual depenga d'un judici de valor, s'atorgarà en aquests criteris la major puntuació a l'empresa o entitat licitadora que haja presentat la millor oferta tècnica d'acord amb el barem fixat en els plecs per a aquests criteris, sempre que no resulte arbitrari o discriminatori, ni comporte marges desproporcionats en la puntuació entre les ofertes.Article 11. Criteris de desempat de caràcter social en la contractació

1. Per al supòsit que, després de l'aplicació dels criteris de selecció de les empreses o entitats contractistes, es produïra un empat de les millors proposicions en la puntuació final obtinguda per les licitadores, s'inclouran en el plec almenys un dels criteris de desempat següents, inclosos dins dels previstos en l'article 147 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sempre que es troben vinculats a l'objecte del contracte:

a) Tindran preferència en l'adjudicació, quan l'empat es produïsca entre proposicions d'empreses i entitats que no estiguen legalment obligades a disposar d'un pla d'igualtat, les d'aquelles empreses i entitats que, al venciment de la presentació d'ofertes, hagen negociat amb la representació legal de les persones treballadores, si n'hi haguera, i hagen aprovat i tramitat la inscripció dels plans d'igualtat en el registre de la Comunitat Valenciana de convenis i acords col·lectius de treball o equivalent d'altres administracions, encara no estant obligades legalment. Addicionalment, es valorarà que els plans d'igualtat disposen d'un certificat o distintiu de caràcter oficial o empresarial.b) Tindran preferència en l'adjudicació les proposicions de les empreses que tinguen la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable, obtinguda en la forma establida reglamentàriament en desenvolupament del títol III de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.

c) Tindran preferència en l'adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, les proposicions de les cooperatives que tinguen la condició legal de cooperatives sense ànim lucratiu i figuren inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana o en els registres de societats cooperatives d'altres administracions, d'acord amb el que es disposa en l'article 114 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, o norma equivalent que en el futur la substituïsca, o en la normativa equivalent d'altres administracions.

2. En l'establiment dels criteris de preferència en la contractació de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, s'haurà de tindre en compte el que es disposa pel Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat, o norma equivalent que en el futur el substituïsca.

3. La documentació acreditativa dels anteriors criteris de desempat serà aportada per les empreses o entitats licitadores en el moment en què es produïsca l'empat, i no amb caràcter previ.Article 12. Condicions especials d'execució del contracte

1. En els termes de l'article 4 d'aquest decret, se seleccionaran entre les establides en l'annex II les condicions especials d'execució del contracte que siguen adequades a la naturalesa de la prestació a contractar, sempre atenent criteris de proporcionalitat degudament justificats, i establint la manera com haurà d'acreditar-se'n el degut compliment.

2. En cas d'haver-hi subcontractació de l'activitat contractual, l'empresa o entitat contractista haurà d'exigir el compliment de les condicions especials d'execució imposades a totes les empreses amb les quals subcontracte, així com l'acreditació d'aquest compliment davant l'òrgan de contractació, en els termes establits en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

3. L'empresa contractista garantirà que en l'execució del contracte tots els productes que s'utilitzen provinguen d'empreses que complisquen amb les convencions fonamentals de l'Organització Internacional del Treball.

4. Amb la factura final, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar una declaració responsable d'haver complit amb tots els compromisos i condicions especials d'execució que li foren exigibles, d'acord amb la llei o amb el contracte.Secció quarta

Compliment dels compromisos i condicionsArticle 13. Incompliment de l'empresa o entitat contractista

1. L'incompliment de la normativa social, incloent-hi el conveni col·lectiu que siga aplicable als treballadors i treballadores que realitzen l'activitat objecte del contracte, i els plans d'igualtat, dels compromisos socials i ambientals previstos en l'oferta seleccionada i d'aquelles prescripcions de caràcter social i ambiental establides tant en el plec de condicions administratives particulars com en el plec de prescripcions tècniques, podrà recollir-se en els plecs com a obligació essencial i comportarà la resolució del contracte per incompliment de l'empresa o entitat contractista, en els termes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; o alternativament, per a aquests casos, la imposició de penalitats en els termes previstos en la citada Llei, sempre que a més s'establisca com a infracció greu a l'efecte del seu article 71.2.c i en els termes previstos en aquest.

2. En el cas que es resolga el contracte o s'imposen penalitats pels motius indicats en l'apartat anterior, es publicarà la corresponent resolució en el perfil del contractant una vegada aquesta siga ferma.3. Les previsions dels dos apartats anteriors s'aplicaran quan l'incompliment dels compromisos resulte imputable a l'actuació de l'empresa o entitat subcontractista, si bé en aquest cas les conseqüències per a l'empresa o entitat contractista podran modular-se quan haguera comunicat, amb caràcter previ, la identitat de l'empresa o entitat subcontractista a l'òrgan de contractació i aquest no hi haguera fet objeccions. En aquests casos el contractista podrà exonerar-se si acredita que li ha resultat impossible evitar la conducta de l'empresa o entitat subcontractista.Article 14. Persona responsable del contracte

1. Els plecs establiran en tot cas que la persona responsable del contracte, o la persona designada a aquest efecte per l'òrgan de contractació, haurà d'efectuar el seguiment del compliment de les clàusules de responsabilitat social, així com de les prescripcions dels plecs i els compromisos assumits en aquests àmbits, per part de l'empresa o entitat contractista i les subcontractistes. A l'efecte, l'empresa o entitat contractista estarà obligada a presentar, cada sis mesos, un informe relatiu al compliment d'aquestes condicions, tant per part d'ella com per part de les entitats amb les quals subcontracte prestacions del contracte, acompanyat d'una declaració responsable de veracitat.

2. L'empresa o entitat contractista deurà a més comprometre's per escrit en el moment de formalitzar el contracte a permetre, a la persona responsable del contracte, el desenvolupament de l'actuació de seguiment del compliment de les obligacions contractuals assumides per l'empresa o entitat adjudicatària, tant respecte a les prestacions executades directament per la contractista com aquelles dutes a terme pels seus subcontractistes, de conformitat amb el que es disposa en el contracte.

3. Els plecs hauran de recollir que, en cas de no presentar l'informe a què al·ludeix aquest precepte, o en cas de falta de veracitat d'aquest, o d'obstrucció, resistència, negativa o excusa al seguiment del compliment de les obligacions contractuals assumides per l'empresa o entitat adjudicatària, de conformitat amb el que es disposa en el contracte, es podran imposar a aquesta les penalitats previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per als casos de compliment defectuós del contracte.Article 15. Obligació d'informació en cas de subrogació

El subministrament complet i correcte de la informació necessària a l'efecte de la subrogació en els contractes de treball, exigida en l'article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s'establirà en els plecs de clàusules administratives particulars com a obligació essencial del contractista a l'efecte de la resolució del contracte per causa imputable a aquest, sense perjudici que aquests plecs establisquen, necessàriament, la imposició de penalitats en els termes d'aquest precepte i sense perjudici de les altres conseqüències establides en la normativa bàsica estatal.Article 16. Revocació de la qualificació o segell d'entitat valenciana socialment responsable

Quan una empresa o entitat contractista o subcontractista que disposara de la qualificació o segell d'entitat valenciana socialment responsable regulat en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, haja incorregut en les infraccions indicades en els articles anteriors, de manera que amb caràcter ferm s'hagen imposat penalitats o resolt el contracte, s'iniciarà el procediment per a la revocació de l'indicat reconeixement per incompliment sobrevingut dels requisits per al seu atorgament.

Article 17. Foment a empreses i entitats

El Consell fomentarà que les empreses o entitats contractistes i subcontractistes de l'administració, incloguen en els restants contractes que subscriguen clàusules de responsabilitat social, més enllà del que estableix aquest decret.Article 18. Informe anual

En relació amb cada exercici pressupostari, les conselleries i els ens que integren el sector públic instrumental de la Generalitat, remetran a la conselleria competent en matèria de responsabilitat social, abans del dia 1 de març de l'any següent, un informe relatiu a l'aplicació de clàusules o criteris socials i mediambientals en les diferents fases dels procediments de contractació, i en l'atorgament d'ajudes i subvencions.CAPÍTOL III

Atorgament de subvencionsArticle 19. Incorporació de clàusules de responsabilitat social en les subvencions

1. Quan l'objecte de les subvencions a concedir siga rellevant en relació amb aspectes de caràcter social, de transparència, ètics o mediambientals, haurà de recollir-se en la concreció dels objectius i efectes dels plans estratègics corresponents.

2. Així mateix, en les bases reguladores i en les respectives convocatòries de subvencions s'inclourà per a la ponderació i puntuació de les sol·licituds, prèvia la seua adaptació, l'apartat 2 del punt I de l'annex I, que tindrà caràcter obligatori, i algun/s dels criteris establits en la resta de l'annex I.

Excepcionalment i prèvia justificació en l'expedient, les bases reguladores i les respectives convocatòries podran no incloure aquests criteris quan, de la naturalesa o de l'objecte de la subvenció, no en resulte efectiva l'aplicació.Article 20. Criteris de desempat en la concessió de subvencions

1. Per al supòsit d'empat de les millors proposicions en la puntuació final obtinguda per les sol·licitants, en les bases reguladores i les convocatòries de subvencions destinades a empreses o entitats s'establiran, adaptant-los, un o diversos dels criteris de desempat a què es refereix l'article 11 del present decret.

2. En l'establiment dels criteris de preferència s'haurà de tindre en compte el que es disposa pel Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat, o norma equivalent que en el futur el substituïsca.Article 21. Instrumentació d'exigències i compromisos de responsabilitat social

1. En els termes previstos en aquest decret, les bases reguladores, les convocatòries i, si escau, els convenis i resolucions pels quals s'instrumente la concessió directa de les subvencions hauran d'establir compromisos específics de caràcter mediambiental, de transparència, socials i ètics, en la mesura en què això resulte adequat a la naturalesa de l'activitat subvencionada. En particular, quan la despesa subvencionable es projecte sobre adquisicions de béns mobles o productes, podrà exigir-se que aquests complisquen els criteris de comerç just i els requisits vinculats a la sostenibilitat energètica i ambiental.

2. Quan la persona beneficiària, en els termes de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, subcontracte amb tercers la realització de part de l'activitat subvencionada, haurà d'exigir als tercers esmentats que es comprometen per escrit a respectar la normativa ambiental i social, així com a complir amb els compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per la persona beneficiària.

3. Les mateixes prescripcions hauran de contindre's, en els mateixos termes, en relació amb l'actuació de les entitats col·laboradores en la gestió de subvencions, la qual cosa s'instrumentarà en els corresponents convenis. En relació amb aquestes entitats col·laboradores, les bases reguladores de les subvencions podran establir criteris de solvència de caràcter social o mediambiental, sempre que això resulte proporcionat i adequat a les característiques de l'activitat de col·laboració.

En els casos en què la col·laboració s'haguera instrumentat mitjançant un contracte, conforme a l'article 16.6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'aplicaran a l'entitat contractista-col·laboradora les prescripcions d'aquest decret relatives a la contractació pública.

4. La prestació de les garanties a favor de l'entitat concedent a què es refereix tant l'article 161.2.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, com els articles 16.3.d, 17.3.j i k i 21 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, haurà de cobrir així mateix el compliment d'aquests compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals.Article 22. Comprovació del compliment

1. Els plans de control de les diferents línies subvencionals regulats en l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, hauran de comprendre expressament, dins de les actuacions de comprovació material i com a part del control de qualitat, la verificació del compliment de la normativa social i ambiental, dels compromisos de transparència, ètics, socials i ambientals que s'hagueren establit i dels compromisos assumits per la persona beneficiària.

2. A l'efecte del que es disposa en els articles 15 i 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'activitat de comprovació de les entitats col·laboradores haurà d'estendre's al compliment de la normativa social i ambiental, dels compromisos de transparència, ètics, socials i ambientals establits, i dels assumits per la persona beneficiària. A tal fi, el corresponent conveni de col·laboració haurà de reflectir expressament aquesta previsió.

L'activitat de comprovació de la labor desenvolupada per les entitats col·laboradores s'estendrà al compliment de l'indicat en aquest apartat.3. El que es preveu en l'article 16 d'aquest decret, relatiu a la revocació de la qualificació o segell d'entitat valenciana socialment responsable, serà aplicable a les persones beneficiàries i entitats col·laboradores en la gestió de subvencions a què per resolució ferma s'haguera exigit el reintegrament de la subvenció, a causa de l'incompliment de la normativa ambiental o social que fora aplicable, dels compromisos socials, de transparència, ètics o ambientals establits o dels assumits per la persona beneficiària.Article 23. Conseqüències de l'incompliment

1. Les bases reguladores de les subvencions, així com les respectives convocatòries, hauran d'establir expressament que l'incompliment de la normativa ambiental i social, dels compromisos assumits per la persona beneficiària i dels compromisos establits, referits en els apartats primer i segon de l'article 21 d'aquest decret, constituirà causa de reintegrament de la subvenció, de conformitat amb l'article 37.1.f de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.2. Aquesta mateixa previsió s'aplicarà en els casos en què la persona beneficiària haguera incomplit, en relació amb tot això, amb l'obligació de justificació recollida en els articles 14.1.b i 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i quan, en relació amb el compliment de la normativa ambiental i social, dels compromisos ambientals, de transparència, socials i ètics que s'hagueren establit i dels assumits per la persona beneficiària, s'haguera incorregut en resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de comprovació i inspecció.

3. Alhora, aquests incompliments constituiran causa suficient per a la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció, en els termes de l'article 34.3, paràgraf segon, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. El que es preveu en aquest article serà d'aplicació, així mateix, de conformitat amb l'article 29.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan els incompliments s'hagueren degut a l'actuació dels tercers subcontractats per la persona beneficiària.Article 24. Inclusió de clàusules de responsabilitat social pels ens locals a l'efecte de subvencions i ajudes autonòmiques

En els plans estratègics de subvencions i en les bases reguladores de les subvencions i ajudes de la Generalitat als ens locals, s'haurà d'establir com a criteri de puntuació, o com a requisit de participació en les convocatòries d'aquestes ajudes, que l'ens local acredite la inclusió, en els plecs de contractació aprovats dins de l'últim any natural a la publicació d'aquestes bases reguladores, de les clàusules de responsabilitat social en la forma prevista en aquest decret.

L'establiment d'aquest criteri o requisit podrà modular-se perquè els municipis de poca població no resulten perjudicats.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Guies i instruccions

1. La conselleria competent en matèria de responsabilitat social podrà establir les guies i instruccions que siguen necessàries per a l'aplicació del que es disposa en el present decret.

2. Les administracions públiques valencianes podran continuar utilitzant les guies, directrius i instruccions existents en el moment de la publicació del present decret, sense perjudici de la seua adaptació a aquell quan siga escaient.Segona. Contractació de les institucions estatutàries

D'acord amb el que s'estableix en l'article 2.3 de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària d'anàloga naturalesa que es puga crear en el futur, adaptaran la seua contractació al que es preveu en aquest decret.Tercera. Habilitació a la conselleria competent en matèria de responsabilitat social per a dictar resolucions i instruccions i adaptació d'annexos

Es faculta la conselleria competent en matèria de responsabilitat social per a dictar quantes resolucions i instruccions convinguen per al desenvolupament, interpretació i aplicació del que es disposa en el present decret. Així mateix, se la faculta per a modificar, per resolució, els annexos del present decret.Quarta. Altres ajudes públiques

Les previsions establides en aquest decret en relació amb les subvencions resultaran, així mateix, d'aplicació a altres ajudes públiques, amb les necessàries adaptacions, en la mesura en què això resulte adequat i proporcionat a l'objecte i finalitat d'aquestes ajudes.Cinquena. Contractes reservats

L'Acord del Consell al qual es refereix l'article 9.2 per a fixar el percentatge mínim de reserva, així com les condicions i àrees d'activitat de la reserva, haurà d'adoptar-se en el termini màxim d'un any a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest decret. Si transcorregut aquest termini l'acord del Consell no s'haguera adoptat, els òrgans de contractació de la Generalitat i del seu sector públic instrumental hauran d'aplicar el percentatge mínim de reserva del 7 per cent. Aquest percentatge s'aplicarà en la forma i en els termes previstos en la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.Sisena. Incidència econòmica en la dotació de despeses

L'aplicació i desenvolupament del que es disposa en aquest decret no tindrà cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atés amb els seus mitjans personals i materials.Setena. Remissions a una altra normativa

Les referències o remissions concretes i específiques que en aquest decret es realitzen a altres lleis o decrets, o a articles de les normes, s'entendran referides a qualsevol altra norma equivalent que en el futur les substituïsca.DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Expedients de contractació iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret

El present decret s'aplicarà als contractes l'expedient de contractació dels quals s'inicie amb posterioritat a la seua entrada en vigor, i s'entendrà que han sigut iniciats si s'haguera publicat la corresponent convocatòria del procediment d'adjudicació del contracte, i, en el cas de procediments negociats sense publicitat, des de la data d'aprovació dels plecs.Segona. Adaptació de les bases reguladores de subvencions

1. Les bases reguladores de les subvencions s'adaptaran a les previsions d'aquest decret, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor.

2. Les convocatòries de subvencions estaran supeditades a l'adaptació de les respectives bases reguladores, per a l'aplicació dels criteris de responsabilitat social previstos en aquest decret.

3. El que es preveu en aquesta disposició transitòria per a les bases reguladores i les convocatòries de subvencions, ho serà sempre conformement a la regulació en la matèria continguda en la legislació bàsica estatal i en la pròpia de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda sense efecte l'Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'estableixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de subvencions de l'administració de la Generalitat.

Així mateix, queda derogada qualsevol norma d'igual o inferior rang que contradiga el que es disposa en el present decret.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor als tres mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 5 d'agost de 2022El president de la Generalitat,

XIMO PUIG FERRERLa consellera de Participació, Transparència,

Cooperació i Qualitat Democràtica,

ROSA PÉREZ GARIJO

ANNEX I

Criteris d'adjudicació del contracteL'òrgan de contractació seleccionarà els criteris d'adjudicació que estiguen vinculats amb l'objecte del contracte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 4.1 del present decret.

I. Amb caràcter general, els criteris d'adjudicació de caràcter social se seleccionaran entre els següents:

1. En matèria d'inserció laboral i inclusió social es desglossarà la puntuació entre un o diversos dels apartats següents, atenent el que s'estableix en l'article 10:

a) El compromís d'emprar en la plantilla que executarà el contracte, i en els casos de noves contractacions, baixes i substitucions, a persones considerades per la legislació vigent amb dificultats d'accés al mercat laboral o en situació o risc d'exclusió social, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució o, d'haver-se fet, en un nombre o percentatge superior al que s'haja establit.b) El compromís d'incloure en la plantilla que executarà el contracte, i en els casos de noves contractacions, baixes i substitucions, persones amb discapacitat/persones amb diversitat funcional, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució o, d'haver-se fet, en un nombre o percentatge superior al que s'haja establit, a partir del mínim legal.

c) El compromís de subcontractar un percentatge superior al X% de l'import del contracte o per damunt de l'establit en el criteri d'adjudicació, a través d'empreses d'inserció, centres especials d'ocupació d'iniciativa social o programes d'ocupació protegida, en cas que els plecs incloguen la possibilitat de subcontractar i el seu límit. Es puntuarà el major percentatge de subcontractació dins del màxim legal i del topall màxim assenyalat en el plec.

d) El compromís d'incorporar en les noves contractacions, baixes i substitucions que es produïsquen durant l'execució del contracte, persones desocupades inscrites en les oficines d'ocupació, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució o, d'haver-se fet, en un nombre o percentatge superior al que s'haja establit, prioritzant en la seua contractació els pertanyents a col·lectius desfavorits, amb dificultats d'accés al món laboral o amb el risc d'exclusió social, d'acord amb la legislació vigent.

e) El compromís d'incorporar personal tècnic especialitzat dedicat a l'acompanyament cap a la inserció en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució.

f) El compromís d'incorporar en les noves contractacions, baixes i substitucions que es produïsquen durant l'execució del contracte, joves que accedisquen a la seua primera ocupació, o siguen menors de 30 anys i es troben en situació de desocupació durant almenys sis mesos, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució o, d'haver-se fet, en un nombre o percentatge superior al que s'haja establit.g) El compromís d'emprar en la plantilla que executarà el contracte, i en els casos de noves contractacions, baixes i substitucions, dones víctimes de la violència de gènere, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució o, d'haver-se fet, en un nombre o percentatge superior al que s'haja establit.

h) El compromís d'incorporar en les noves contractacions, baixes i substitucions que es produïsquen durant l'execució del contracte, persones beneficiàries de la Renda Valenciana d'Inclusió, així com les que formen part de la seua unitat de convivència, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució o, d'haver-se fet, en un nombre o percentatge superior al que s'haja establit.

i) El compromís d'emprar en la plantilla que executarà el contracte i en els casos de noves contractacions, baixes i substitucions, persones provinents d'algun o alguns dels següents col·lectius: persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional, persones pertanyents a minories ètniques, especialment població gitana, persones trans, persones joves extutelades per l'administració o que hagen estat subjectes a mesures de protecció o a mesures judicials dos anys abans de l'edat laboral, tot això en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució o, d'haver-se fet, en un nombre o percentatge superior al que s'haja establit.

L'acreditació de les circumstàncies regulades en aquest apartat podria comportar el tractament de dades especialment protegides, contemplades en l'article 9 del Reglament (UE) 2016/679, o altres dades referides a situacions d'especial vulnerabilitat. En aquells supòsits en què aquesta acreditació puga comportar a situacions discriminatòries, s'actuarà segons els criteris següents:

– L'entitat adjudicatària no podrà, en cap cas, recaptar aquesta informació directament de les persones interessades que pertanguen als col·lectius vulnerables.

– Es prioritzarà l'acreditació mitjançant l'aportació documental que justifique la participació en programes, plans o altres instruments públics contra la discriminació en aquests àmbits, o que en l'entitat s'han implementat programes de formació i sensibilització, o s'han establit protocols propis per a evitar situacions discriminatòries.2. En matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, es desglossarà la puntuació entre un o diversos dels apartats següents, atenent el que s'estableix en l'article 10:

a) En aquells sectors amb menor proporció d'ocupació femenina, el compromís d'emprar en la plantilla que executarà el contracte, i en els casos de noves contractacions, baixes i substitucions, major proporció de dones que el percentatge de dones ocupades en la branca d'activitat del sector corresponent, publicat en l'enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística, en els resultats anuals per a Espanya de l'últim any disponible.

b) En aquells sectors d'activitat notòriament feminitzats, el compromís d'incloure en la plantilla que executarà el contracte un nombre de dones en llocs de responsabilitat superior al X% d'aquests.c) El compromís d'aplicar per a la plantilla que execute el contracte mesures concretes de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, que superen el que s'estableix legalment i convencionalment, o que milloren els mínims establits com a condició especial d'execució quan s'hagen establit com a tal, especialment quan es tracte de persones treballadores amb discapacitat/diversitat funcional, o que tinguen a la seua cura a persones amb discapacitat/diversitat funcional, o en situació de dependència. Per a la seua valoració, l'empresa o entitat licitadora haurà d'especificar detalladament les mesures de conciliació previstes.

3. En matèria de qualitat laboral, es desglossarà la puntuació entre un o diversos dels apartats següents:

a) El compromís d'establir un salari/hora per a l'execució del contracte, almenys l'establit en el conveni col·lectiu sectorial i territorial que siga aplicable als treballadors i treballadores que realitzen l'activitat objecte del contracte.

b) El compromís d'una adequada formació contínua per a les persones que executaran el contracte.

c) El compromís d'assignar a l'execució del contracte personal amb contracte indefinit.

d) El compromís de millorar les condicions de seguretat i salut laboral respecte de les establides legalment i en el Pla de prevenció de riscos laborals.

4. En matèria de foment de l'ocupació autònoma i del cooperativisme, en els casos en què el plec establisca la possibilitat de subcontractació, es valorarà que se subcontracte amb persones treballadores autònomes o amb cooperatives, i es podrà incrementar la valoració establida si la subcontractació s'efectua amb dones treballadores autònomes o amb persones treballadores autònomes amb discapacitat o diversitat funcional, així com amb cooperatives constituïdes majoritàriament per dones.

II. Amb caràcter general, els criteris d'adjudicació de caràcter ambiental se seleccionaran entre els següents:

1. En matèria de consum, eficiència i estalvi energètic, es desglossarà la puntuació entre un o diversos dels apartats següents:

a) La presentació i compromís d'aplicació d'un protocol, procediment o sistema equivalent que garantisca la reducció i gestió sostenible del consum energètic en qualsevol de les seues classes durant l'execució del contracte.

b) En els contractes que comporten la instal·lació i gestió de màquines automàtiques expenedores, la millora del consum energètic segons classificació de les que s'hi vagen a emprar (A, B, C, D o E).

c) En els contractes de serveis informàtics i subministrament d'equips informàtics, que els processadors emprats o oferits tinguen maneres de funcionament que permeten l'estalvi energètic.

d) En els contractes de subministrament elèctric, que l'energia contractada siga certificada d'origen 100 % renovable.

2. En matèria de productes ecològics, es desglossarà la puntuació entre un o diversos dels apartats següents:

a) L'aportació o utilització d'elements i productes més respectuosos amb el medi ambient durant l'execució del contracte, en un percentatge mínim del X%, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució o, d'haver-se fet, en un nombre o percentatge superior al que s'haja establit.

b) L'aportació o la utilització de productes o subministraments amb etiquetes ecològiques o altres distintius equivalents durant l'execució del contracte, en un percentatge mínim del X% o segons l'escala que s'establisca respecte al percentatge d'utilització d'aquests sobre el total dels utilitzats.

c) En els contractes de subministraments de productes d'alimentació o altres que ho permeten per l'objecte de la prestació, així com en els de serveis d'hostaleria i restauració, la utilització de productes ecològics acreditats i classificats, no processats, frescos, de temporada i/o quilòmetre zero, segons l'escala establida respecte al percentatge de la seua utilització sobre el total dels utilitzats.

d) En els contractes de serveis d'impressió o edició, la utilització de paper ecològic, amb un mínim de fibres reciclades superior al 85 %, no blanquejat amb clor, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució.

e) En contractes de serveis i/o subministrament de productes tèxtils, els mateixos hauran d'haver sigut elaborats al 100 % amb fibres que complisquen els requisits establits en l'Etiqueta Ecològica Europea o equivalent, en relació amb la presència de determinades substàncies, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució.

3. En matèria d'emissions i contaminació en els contractes que comporten ús de vehicles (repartiment, missatgeria, obres, transport, etc.), es desglossarà la puntuació entre un o diversos dels apartats següents:a) La utilització de vehicles elèctrics, biodièsel o d'una altra tecnologia de propulsió diferents de les convencionals, d'acord amb el percentatge de vehicles sobre el total dels utilitzats.

b) La utilització de vehicles amb etiqueta ecològica i control d'emissions, conforme els distintius ambientals establits per la Direcció General de Trànsit, d'acord amb el percentatge de vehicles sobre el total dels utilitzats.

c) El compromís de l'empresa o entitat licitadora d'impartir cursos de conducció eficient per a les persones conductores que executaran el contracte.

4. En matèria de qualitat ambiental, es desglossarà la puntuació entre un o diversos dels apartats següents:

a) La presentació i compromís d'implantació d'un pla o programa de qualitat ambiental relatiu als treballs objecte del contracte, en el qual es prevegen mitjans i mesures per a previndre, controlar, minimitzar i corregir els seus impactes, per damunt dels que es determinen com d'obligatori compliment en el plec de prescripcions tècniques, si fa el cas.

b) La presentació i compromís d'aplicació de mesures de vigilància i gestió ambiental durant l'execució del contracte per a una menor generació i millor gestió de residus, així com la seua reutilització i reciclatge, per damunt de les que es determinen com d'obligatori compliment en el plec de prescripcions tècniques, si fa el cas, i en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució.

c) La presentació i compromís d'aplicació de mesures per a una menor emissió de gasos o una menor producció de soroll durant l'execució del contracte.

d) El compromís d'impartir formació en matèria ambiental del personal ocupat per l'empresa adjudicatària durant l'execució del contracte, en el cas que no s'haja inclòs com a condició especial d'execució.

III. Amb caràcter general, els criteris d'adjudicació de caràcter ètic se seleccionaran entre els següents:

1. En el cas de subministraments que potencialment puguen tindre la seua cadena de producció situada en països extracomunitaris, es requerirà de l'empresa o entitat licitadora indicació dels sistemes de gestió i seguiment de la cadena de subministrament que utilitzarà durant l'execució del contracte, inclosos els que garantisquen el compliment de les convencions fonamentals de l'Organització Internacional del Treball.

2. En matèria de productes de comerç just, es desglossarà la puntuació entre un o diversos dels apartats següents:

a) L'aportació o la utilització de productes o subministraments amb etiquetes de comerç just o altres distintius equivalents durant l'execució del contracte, en un percentatge mínim del X% sobre la ponderació total o segons l'escala que s'establisca respecte al percentatge d'utilització d'aquests sobre el total dels utilitzats.

b) En els contractes de subministraments de productes d'alimentació o altres que ho permeten per l'objecte de la prestació i per l'existència d'oferta de comerç just, així com en els de serveis d'hostaleria i restauració, la utilització de productes de comerç just acreditats mitjançant les certificacions o pels mitjans fefaents que indica l'article 10.3.ANNEX II

Condicions especials d'execució del contracteL'òrgan de contractació seleccionarà les condicions especials d'execució que estiguen vinculades amb l'objecte del contracte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 4.1 del present decret.

1. Condicions especials d'execució de caràcter social:

a) Inserció de persones amb el risc d'exclusió en el mercat laboral.En cas d'haver-se d' ampliar, l'empresa adjudicatària haurà d'incorporar en la seua plantilla almenys un percentatge de persones provinents dels col·lectius de persones desocupades que es troben especialment dificultat per a accedir a l'ocupació, considerant-se col·lectius reconeguts en aquest concepte: persones en atur de llarga durada, majors de 45 anys, migrants, persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional, dones víctimes de violència de gènere, persones pertanyents a minories ètniques -com el poble gitano-, persones trans, drogodependents i exdrogodependents, persones exrecluses, menors de 30 anys que hagen abandonat els estudis prematurament, adolescents o joves que es troben, o s'hagen trobat, en situació de guarda o tutela per l'administració, provinents d'institucions de protecció de la infància i de l'adolescència o del sistema d'atenció socioeducativa de persones menors d'edat en conflicte amb la llei, o que participen en programes de preparació per a la vida independent, o qualssevol altres que puguen incloure's en la normativa reguladora d'aplicació.Si existira un deure de subrogar al personal o altres circumstàncies en el moment d'iniciar-se l'execució del contracte que impediren complir el percentatge assenyalat, l'empresa haurà de contractar persones amb el risc d'exclusió en el mercat laboral en les noves contractacions, baixes i substitucions que es produïsquen o precisen, fins a aconseguir aquest percentatge.

Amb la finalitat d'acreditar el compliment d'aquesta condició, l'empresa adjudicatària haurà de presentar a l'òrgan de contractació, en finalitzar l'execució, un document que acredite la contractació d'aquestes persones, identificant-les i aportant un certificat de la situació de difícil ocupabilitat de les persones contractades.

No obstant això, l'acreditació de les circumstàncies regulades en aquest apartat podria comportar el tractament de dades especialment protegides contemplades en l'article 9 del Reglament (UE) 2016/679, o altres dades referides a situacions d'especial vulnerabilitat. En aquells supòsits en què aquesta acreditació puga portar a situacions discriminatòries, s'actuarà segons els criteris següents:

– L'entitat adjudicatària no podrà, en cap cas, recaptar aquesta informació directament de les persones interessades que pertanguen als col·lectius vulnerables.

– Es prioritzarà l'acreditació mitjançant l'aportació documental que justifique la participació en programes, plans o altres instruments públics contra la discriminació en aquests àmbits, o que en l'entitat s'han implementat programes de formació i sensibilització, o s'han establit protocols propis per a evitar situacions discriminatòries.b) Inserció de persones amb discapacitat/diversitat funcional.

Quan l'execució del contracte precise la dedicació d'almenys 20 persones, l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar que almenys el 5 % dels treballadors que executaran el contracte posseïsca una discapacitat/diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Si existira un deure de subrogar el personal o altres circumstàncies en el moment d'iniciar-se l'execució del contracte que impediren complir el percentatge assenyalat, l'empresa haurà de contractar persones amb discapacitat/diversitat funcional en les noves contractacions, baixes i substitucions que es produïsquen o precisen fins a aconseguir aquest percentatge.

Per al còmput del nombre de persones treballadores contractades, es tindrà en compte exclusivament les jornades laborals completes, de manera que, si són persones treballadores contractades a jornada parcial, se sumaran les hores d'aquestes per a calcular el nombre de persones treballadores equivalents a jornada completa.

Al començament de l'execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar la contractació d'aquestes persones, identificant-les i aportant un certificat acreditatiu de la condició de persona amb discapacitat d'aquestes. Aquest serà expedit pels centres de Valoració i Orientació de Discapacitat o òrgan competents de les comunitats autònomes.c) Promoció de la igualtat entre homes i dones.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la igualtat entre dones i homes en el tracte, en l'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció, permanència, formació, extinció, retribucions, qualitat i estabilitat laboral, duració i ordenació de la jornada laboral. Així mateix, durant l'execució del contracte l'empresa adjudicatària mantindrà mesures que afavorisquen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones adscrites a l'execució.

Referent a això, a l'inici de la prestació l'empresa o entitat adjudicatària haurà de presentar, a la persona responsable del contracte, la planificació i el contingut de les mesures a realitzar en relació amb el personal vinculat a la seua execució.

d) Formació en polítiques d'igualtat.

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar durant l'execució del contracte com a mínim una acció a l'any de sensibilització i formació, de durada mínima de 20 hores, amb la plantilla adscrita a la seua execució sobre els drets en matèria d'igualtat, prevenció de l'assetjament sexual laboral i conciliació, recollits en la normativa vigent i en el conveni d'empresa o conveni col·lectiu del sector corresponent.Referent a això, a l'inici de la prestació l'empresa o entitat adjudicatària haurà de presentar a la persona responsable del contracte la planificació i el contingut de les accions a realitzar en relació amb el personal vinculat a l'execució d'aquest.

e) Pla d'igualtat.

L'empresa adjudicatària que dispose de pla d'igualtat haurà d'acreditar-ne la inscripció en el Registre de la Comunitat Valenciana de convenis i acords col·lectius de treball, o l'equivalent quan es tracte d'una altra administració pública.

f) Promoció lingüística.

L'empresa adjudicatària, en el seu àmbit d'actuació, i pel que fa a l'execució del contracte, adoptarà les mesures necessàries per a garantir l'oficialitat de les llengües en la publicitat, imatge, cartelleria, materials, etc., en qualsevol suport, havent d'utilitzar les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

L'empresa adjudicatària en les seues relacions amb l'administració i amb els ciutadans, escrites i orals, ha de garantir l'ús de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

A l'efecte de comprovació, la persona responsable del contracte podrà recaptar de l'entitat adjudicatària la documentació necessària que acredite l'ús de les dues llengües oficials en els aspectes assenyalats.g) Estabilitat de l'ocupació.

Durant l'execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de complir i acreditar que almenys un 50 % de la plantilla adscrita al contracte és indefinit.

En el termini d'un mes a partir de la formalització del contracte, l'empresa o entitat adjudicatària comunicarà les dades relatives a les persones adscrites a l'execució del contracte i presentarà a l'efecte còpia de l'alta en la Seguretat Social i del contracte de treball.

h) Igualtat persones LGTBI.

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar l'adopció de mesures destinades a la igualtat en atenció a l'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, d'acord amb el que es disposa en la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, especialment en la referència a les mesures d'àmbit laboral recollides en el títol II, capítol IV, o norma equivalent que en el futur la substituïsca.

2. Condicions especials d'execució de caràcter ambiental:

a) Formació en matèria ambiental.

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar durant l'execució del contracte com a mínim una acció a l'any de sensibilització i formació, de duració mínima de 20 hores, amb la plantilla adscrita a la seua execució sobre formació en matèria mediambiental. Si l'objecte del contracte o el lloc d'actuació està relacionat o té lloc en terreny forestal o sòl a distància inferior a 500 metres de terreny forestal, almenys 6 hores del curs versaran sobre prevenció d'incendis forestals.Referent a això, a l'inici de la prestació l'empresa o entitat adjudicatària haurà de presentar a la persona responsable del contracte la planificació i el contingut de les accions a realitzar, en relació amb el personal vinculat a la seua execució.

b) Materials.

L'empresa adjudicatària està obligada que tots els productes que es requereixen en el contracte estiguen embalats amb productes reciclables, i que els productes utilitzats en l'execució del contracte siguen respectuosos amb el medi ambient.

Referent a això, l'empresa o entitat adjudicatària haurà de presentar de manera periòdica a l'òrgan de contractació un llistat dels productes utilitzats en l'execució del contracte.

c) Responsable ambiental.

L'empresa adjudicatària ha de designar una persona responsable mediambiental, que serà la interlocutora amb l'administració per a assumptes mediambientals i que proporcionarà la informació ambiental vinculada amb l'objecte del contracte a l'òrgan de contractació.d) Recollida selectiva residus.

L'empresa adjudicatària haurà de comptar amb un Pla de recollida selectiva i gestió dels residus generats, conseqüència de la prestació de l'objecte del contracte.

e) Productes tèxtils.

En contractes de serveis i/o subministrament de productes tèxtils, aquests hauran d'haver sigut elaborats al 100 % amb fibres que complisquen els requisits establits en l'Etiqueta Ecològica Europea o equivalent, en relació amb la presència de determinades substàncies com són els pesticides, negres, metalls pesants. Es tindrà en compte el percentatge de fibres provinents de l'agricultura ecològica. En la producció, només s'usaran aquells tints o preparats que continguen menys del 0,1 % de pes de substàncies a les quals s'haja assignat o se'ls puguen assignar frases de risc. Serà exigible la certificació d'haver sigut produïda en condicions laborals dignes.

f) Ús de mitjans electrònics i tipus de paper

Tota la documentació i treballs generats en l'execució del contracte haurà de presentar-se preferentment per mitjans electrònics, i si fora necessari la seua impressió en paper, aquest només podrà ser de dos tipus: reciclatge, amb un mínim 85 % de fibres reutilitzades i amb procés de blanquejat completament lliure de clor, o ecològic.

g) Mitjans de transport i / o maquinària a emprar en l'execució del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que es fa ús del vehicle disponible en la flota de l'empresa adjudicatària que supose un menor impacte ambiental i que en cas de renovació de la flota de vehicles se substituirà per un model que siga més eficient en relació amb els quals ja posseeix en la flota.

3. Condicions especials d'execució de caràcter ètic:

a) Criteris ètics

L'empresa adjudicatària durant tota l'execució del contracte, per a totes les persones que participen en qualsevol fase de la cadena de producció, i al llarg de tota la cadena de subministrament, haurà de prestar el contracte amb escrupolós respecte a les convencions i convenis internacionals següents:

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Conveni OIT núm. 87, sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació.

Conveni OIT núm. 98, sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva.

Conveni OIT núm. 29, sobre el treball forçós.

Conveni OIT núm. 105, sobre l'abolició del treball forçós.

Conveni OIT núm. 138, sobre l'edat mínima.

Conveni OIT núm. 111, sobre la discriminació (treball i ocupació).Conveni OIT núm. 100, sobre igualtat de remuneració.

Conveni OIT núm. 182, sobre les pitjors formes de treball infantil

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar, a través de declaració responsable, l'execució del contracte amb escrupolós respecte a les convencions i convenis Internacionals assenyalats com a condició d'execució.

b) Compromisos fiscals.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a evitar l'evasió fiscal en el marc de la prestació contractual, així com a garantir la correcta tributació de les rendes derivades del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar, a través de declaració responsable, haver executat el contracte sense incórrer en evasió ni elusió fiscal, i garantit la correcta tributació de les rendes derivades del contracte.

c) Productes de comerç just.

En els contractes de serveis i/o subministraments de productes alimentaris, tèxtils o d'un altre tipus en els quals existisca oferta de comerç just, l'empresa adjudicatària haurà d'incloure un mínim de 2 productes amb etiqueta de comerç just o equivalent com per exemple d'alimentació: café, sucre, cacau o galetes, entre altres.

En el cas de contractes de serveis, en les accions de difusió que realitze, l'empresa o entitat adjudicatària, així mateix, haurà de donar a conéixer els productes de comerç just que ofereix als usuaris del servei.ANNEX III

Béns, obres i serveis prioritaris per a inclusió de criteris d'adjudicació i de condicions especials d'execució de caràcter ambiental– Alimentació i serveis de restauració.

– Il·luminació interior d'edificis.

– Enllumenat públic exterior i semàfors.

– Aparells elèctrics i electrònics utilitzats en el sector de l'assistència sanitària.

– Calefactors a base d'aigua.

– Disseny, construcció i gestió d'edificis d'oficines.

– Disseny, construcció i manteniment de carreteres.

– Electricitat.

– Equips d'impressió.

– Esdeveniments.

– Aixeteria sanitària.

– Vàters i urinaris de descàrrega.

– Mobiliari i panells murals.

– Ordinadors i monitors.

– Paper per a còpies i paper gràfic.

– Productes tèxtils.

– Productes i serveis de jardineria.

– Productes i serveis de neteja.

– Sistemes combinats de calor i electricitat. Sistemes de climatització.

– Transport.

Mapa web