Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 95/2021, de 9 de juliol, del Consell, d'aprovació dels Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9128 de 15.07.2021
Número identificador:  2021/7643
Referència Base de Dades:  007024/2021
 DECRET 95/2021, de 9 de juliol, del Consell, d'aprovació dels Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló. [2021/7643]

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en el seu article 6, estableix que les universitats públiques es regiran, a més de per aqueixa mateixa llei i per les normes que dicten l'Estat i les comunitats autònomes en l'exercici de les seues respectives competències, per la seua llei de creació i pels seus estatuts, que seran elaborats per aquelles i, previ el seu control de legalitat, aprovats pel consell de govern de la comunitat autònoma.

Per la seua banda, l'article 6.3 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de coordinació del Sistema Universitari Valencià afirma que correspon a les universitats públiques elaborar els seus estatuts, corresponent la seua aprovació, previ control de legalitat, al Consell.

Els Estatuts de la Universitat Jaume I van ser aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana i modificats pel Decret 67/2013, de 7 de juny, del Consell i pel Decret 144/2015, de 18 de setembre, del Consell. Les dues modificacions eren conseqüència de l'execució de sentències en sengles processos judicials.El Claustre de la Universitat Jaume I, en la sessió núm. 7/2020, de 6 d'octubre, va aprovar el projecte d'Estatuts de la Universitat Jaume I.

La finalitat és adaptar els Estatuts de la Universitat Jaume I a canvis normatius i a la realitat actual de l'UJI. Així, les principals línies són adaptar els Estatuts a regulacions posteriors a la seua aprovació, ajustar-los a les necessitats de la universitat i renovar el funcionament institucional d'alguns òrgans, instituts i fundacions universitaris, entre altres aspectes. Quant a l'abast de la iniciativa, es manté una part important de l'articulat tal i com es regula en els Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 116/2010.

Aquestes novetats atenen, entre altres, a la necessitat d'adaptar els Estatuts a disposicions legals posteriors a la seua aprovació, destacadament, les previsions de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en les referències al professorat amb vinculació permanent i que afecta a composicions de certs òrgans de representació, possibilitat de presentar-se a determinats càrrecs universitaris o gaudir de semestres sabàtics així com a la regulació continguda en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat que es reflecteix en el projecte d'Estatuts introduint la regulació bàsica de l'Escola de Doctorat, remetent per a la regulació detallada al seu propi reglament.

Així mateix, el projecte d'Estatuts de la Universitat Jaume I ajusta el text normatiu a les actuals necessitats de la Universitat i els seus serveis i modernitza la regulació de la Sindicatura de Greuges, actualitza la composició de certs òrgans de representació com ara la representació departamental en el Consell de Govern o la composició de les juntes de centre, i incorpora la referència a la condició d'alt càrrec de la Gerència, condició no reconeguda explícitament a nivell normatiu però que es cobreix amb aquest decret.

La Universitat Jaume I de Castelló va sol·licitar l'aprovació de la proposta d'Estatuts, aprovada pel Claustre de la Universitat, en la sessió del dia 6 d'octubre de 2020, en compliment del que s'estableix en l'article 2.2.a de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats.

En la tramitació d'aquesta norma s'han respectat els principis de bona regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Respecte als principis de necessitat i eficàcia, la norma s'adequa a l'objectiu d'adaptar l'organització a la nova estructura.

També es compleix el principi de seguretat jurídica, ja que la norma s'ha elaborat en coherència amb la resta d'ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea, amb la finalitat de mantindre un marc normatiu integrat i clar.

Quant al principi d'eficiència, la regulació plantejada no implica càrregues administratives innecessàries o accessòries ni més consum dels recursos públics.

El Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior ha sigut informat de la proposta de modificació d'aquests Estatuts en la sessió de 22 de febrer de 2021.

Per tot això, en virtut del que s'estableix en l'article 6 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), en l'article 6.3 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de coordinació del Sistema Universitari Valencià, de conformitat amb l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 9 de juliol de 2021,

DECRETEArticle únic. Aprovació dels Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló

S'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, d'acord amb el text contingut en l'annex a aquest decret.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Publicació de la disposició en el Boletín Oficial del Estado

Aquest decret es remetrà al Boletín Oficial del Estado per a la publicació, segons el que s'estableix en l'article 6.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.Segona. Incidència pressupostària

L'aplicació i desplegament d'aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada a la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials de la Universitat Jaume I.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

1. Queda derogat el Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposen al que disposa aquest decret.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 9 de juliol de 2021El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRERLa consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital,

CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

ANNEX

Estatuts de la Universitat Jaume I de CastellóPreàmbul

Títol preliminar

Naturalesa, principis, finalitats i competències

Títol i. Estructura i organització de la universitat

Capítol I. Disposicions generals

Capítol II. Facultats, escoles superiors i Escola de Doctorat

Capítol III. Departaments

Capítol IV. Instituts universitaris d'investigació

Capítol V. Altres centres, estructures i serveis universitaris

Secció primera. Altres centres i estructures

Secció segona. Serveis universitaris

Títol II. Òrgans de govern i representació

Capítol I. Disposicions generals

Capítol II. Òrgans col·legiats d'àmbit general

Secció primera. Consell Social

Secció segona. Consell de Govern

Secció tercera. Claustre Universitari

Secció quarta. Consell de l'Estudiantat

Secció cinquena. Consell de Direcció

Capítol III. Òrgans col·legiats d'àmbit particular

Secció primera. Junta de facultat i d'escola superior

Secció segona. Consell de departament

Secció tercera. Consell d'institut universitari d'investigació propiCapítol IV. Òrgans unipersonals d'àmbit general

Secció primera. Rectorat

Secció segona. Vicerectorats

Secció tercera. Secretaria General

Secció quarta. Gerència

Capítol V. Òrgans unipersonals d'àmbit particular

Secció primera. Deganats, direccions i secretaries de facultats i d'escoles superiors

Secció segona. Direccions i secretaries de departament

Secció tercera. Vicedeganats i vicedireccions

Secció quarta. Direccions i secretaries d'instituts universitaris d'investigació

Secció cinquena. Direccions d'escoles de doctorat

Capítol VI. Òrgans d'assessorament i de negociació

Títol III. Personal docent i investigador

Capítol I. Disposicions generals

Secció primera. Categories

Secció segona. Drets i deures

Secció tercera. Plantilles, provisió de places i contractació

Capítol II. Personal docent i investigador funcionari

Capítol III. Personal docent i investigador contractat

Secció primera. Disposicions generals

Secció segona. Professorat contractat doctor

Secció tercera. Ajudants i professorat ajudant doctor

Secció quarta. Professorat associat, associat assistencial i visitant

Secció cinquena. Personal investigador i investigador en formació

Secció sisena. Professorat emèrit

Capítol IV. Llicències d'estudis

Capítol V. Òrgans de representació i participació

Títol IV. Estudiantat

Capítol I. Accés a la Universitat

Capítol II. Drets i deures de l'estudiantat

Capítol III. Beques i ajudes

Capítol IV. Representació de l'estudiantat

Títol V. Personal d'administració i serveis

Títol VI. Sindicatura de Greuges i règim disciplinari

Capítol I. Sindicatura de Greuges

Capítol II. Del règim disciplinari

Títol VII. Estudi i investigació

Capítol I. Docència i estudi

Secció primera. Estudis de grau

Secció segona. Estudis de màster universitari

Secció tercera. Estudis de doctorat

Capítol II. Investigació i transferència del coneixement

Títol VIII. Règim econòmic i financer

Capítol I. Patrimoni

Capítol II. Règim pressupostari

Capítol III. Contractació

Títol IX. Règim jurídic

Títol X. Règim electoral

Títol XI. Mecanismes de control dels òrgans unipersonals de governTítol XII. Reforma dels estatuts

Disposicions addicionals

Disposicions transitòries

Disposició derogatòria

PREÀMBULLa Universitat Jaume I de Castelló rep el nom del rei que determina l'origen polític del poble valencià actual. Des d'aquesta realitat històrica heretada de l'antiga Corona d'Aragó, la Generalitat, a l'empara de l'article 27.5 de la Constitució espanyola i de l'article 53.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, reformat el 2006, la creà com a institució màxima de la docència i la investigació a les comarques del nord de la Comunitat Valenciana.

La Universitat Jaume I és hereva de la tradició educativa representada, a les ciutats i les viles d'aquestes comarques, per les Aules de Gramàtica, les Aules de Llatinitat i altres institucions històriques d'educació i ensenyament, culminades en època contemporània, per l'Escola de Formació del Professorat i el Col·legi Universitari de Castelló pertanyents, fins al naixement de la nostra institució, a la Universitat de València-Estudi General.

La Universitat Jaume I recull i impulsa l'activitat cultural i científica motivada per la transformació social moderna de la societat castellonenca, a partir del sector primari, el comerç, la indústria i el turisme.La Universitat Jaume I s'integra a la ciutat de Castelló de la Plana i es vincula a les seues transformacions arquitectòniques i urbanístiques contemporànies.

La Universitat Jaume I, com a institució autònoma universitària, combina l'universalisme definitori de l'activitat científica i cultural amb la integració en la societat valenciana, com a servei públic per al progrés i com a dipositària de principis generals compartits.

La Universitat Jaume I es defineix com una institució oberta, implicada en la construcció europea a partir de l'àmbit mediterrani, que incorpora, especialment, els valors definits per l'humanisme i la tradició del pensament europeu.

La Universitat Jaume I valora l'educació com a participació en la transformació econòmica i cultural del conjunt de la societat i incorpora a les seues activitats, com a instruments d'acció positiva, la millora continuada de la qualitat en tots els seus serveis, el compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat, la igualtat entre els homes i les dones, la salut, la protecció i millora del medi, la sostenibilitat i la conscienciació sobre el canvi climàtic i el treball per la pau.En l'àmbit intern, la Universitat promou mesures d'acció positiva a favor d'una participació igualitària en les seues institucions de tots els membres de la comunitat universitària, i pel respecte dels drets i les llibertats de les persones en els entorns digitals.

La Universitat Jaume I, en virtut d'aquestes idees, i de la voluntat de ser-hi fidel en un marc de diàleg i tolerància, s'atorga aquests Estatuts, continuadors dels que el 1997, 2003 i 2010 es van aprovar, amb modificacions obligades per la legislació universitària i altres d'adequació a la nova realitat i organització de la Universitat.

TÍTOL PRELIMINAR

Naturalesa, principis, finalitats i competènciesArticle 1

La Universitat Jaume I és una institució de dret i d'interès públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, al servei de la societat en l'àmbit de l'estudi, la docència i la investigació i, d'acord amb l'apartat 10 de l'article 27 de la Constitució, gaudeix d'autonomia en els termes establerts en la legislació vigent.

Article 2

La seu de la Universitat Jaume I és la ciutat de Castelló de la Plana, amb la possibilitat d'estendre les seues activitats a altres àmbits territorials.Article 3

1. La Universitat Jaume I postula, com a principis rectors de la seua actuació, la llibertat, la democràcia, la justícia, la igualtat, la independència, la pluralitat, la integració de col·lectius desafavorits, la internacionalització, la salut, la sostenibilitat, la conscienciació sobre el canvi climàtic, la pau i la solidaritat. Correspon als òrgans de govern de la Universitat adoptar, si convé, mesures d'acció positiva per a donar compliment efectiu a aquests principis.

2. L'activitat de la Universitat Jaume I, així com la seua autonomia, es fonamenten en el principi de llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, d'investigació i d'estudi.Article 4

La Universitat Jaume I ha de procurar la formació integral dels seus membres per a la participació en el progrés de la societat i contribuir a assolir un medi ambient on la vida siga possible, una convivència pacífica, justa, solidària i no discriminatòria, i ha d'exercir la seua vocació universal a partir de la inserció en la tradició històrica i cultural de l'entorn, mediterrani i europeu.Article 5

Són finalitats de la Universitat Jaume I al servei de la societat:

a) Dedicar una especial atenció a l'estudi i al desenvolupament de la cultura, la ciència i la tècnica de la Comunitat Valenciana, partint de l'entorn històric, social i econòmic en què es troba integrada la Universitat.

b) Desplegar i prestar serveis amb criteris de qualitat per mitjà de la promoció de la millora continuada i del foment de l'excel·lència.

c) Excel·lir en la docència i en la formació per a la investigació.

d) Excel·lir en la investigació, la creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica en tots els camps de la ciència, la tècnica, les arts i la cultura.

e) Excel·lir en la preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigisquen l'aplicació de coneixements i mètodes científics, i per a la creació artística.

f) Impulsar el multilingüisme en el marc de la docència i la investigació.

g) Participar en el progrés i desenvolupament de la societat, a través de la difusió, la mobilització, la valoració, la crítica i la transferència de coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament social i econòmic, així com en l'aplicació del saber científic.

h) Potenciar activitats de millora de la docència universitària i contribuir al perfeccionament del sistema educatiu.

i) Potenciar el coneixement i l'ús de la llengua pròpia, valencià segons l'Estatut d'Autonomia, acadèmicament llengua catalana, atenent la seua consolidació i plena normalització en tota la comunitat universitària.

j) Potenciar la formació dels membres de la comunitat universitària per a la participació i el compromís amb el desenvolupament de la societat civil.

k) Promoure activitats de difusió del coneixement i de la cultura entre tots els sectors socials i grups d'edat, a través de l'extensió universitària i de la formació permanent.

l) Promoure la inserció en la comunitat científica internacional del seu personal i promoure també l'intercanvi d'estudiantat en programes d'àmbit supranacional.

m) Fomentar les polítiques d'igualtat, especialment en matèria de gènere, d'orientació sexual, i identitat i expressió de gènere, d'acord amb la legislació vigent, en la formació, en la docència, en la investigació, en la creació i transmissió de cultura, i en totes les activitats pròpies de la Universitat.

n) Fomentar la conscienciació sobre el canvi climàtic, salut i benestar de la societat en sentit global, d'acord amb la legislació vigent, en la formació, en la docència, en la investigació, en la creació i transmissió de cultura i en totes les activitats pròpies de la Universitat.

o) Fomentar i desenvolupar polítiques que comporten accions dissenyades i realitzades des de la perspectiva de la no discriminació, que fomenten la participació plena, el respecte a la diferència, possibiliten la igualtat d'oportunitats, en especial de les persones amb discapacitat, el disseny per a totes les persones i l'accessibilitat universal.Article 6

Són competències de la Universitat Jaume I:

a) Contractar persones, obres, serveis i qualsevol tipus de subministraments.

b) Crear, modificar i suprimir estructures que actuen com a suport de la investigació, la docència, l'administració i altres serveis.

c) Determinar el règim d'admissió, permanència i avaluació de l'estudiantat en els termes que establisca la legislació vigent, i crear i adjudicar fórmules d'oferta d'estudi.

d) Elaborar i aprovar el projecte dels seus Estatuts i les possibles reformes que s'hi puguen fer, i elevar-los a l'administració competent perquè els aprove i els publique, així com elaborar i aprovar les normes que els despleguen.

e) Elaborar, aprovar i gestionar els pressupostos, i administrar els béns propis.

f) Elaborar, aprovar i revisar, si escau, plans d'estudi, plans d'investigació i d'ensenyances específiques de formació permanent.

g) Elegir, designar i remoure els òrgans de govern i representació.h) Establir relacions de cooperació amb unes altres institucions acadèmiques, culturals o científiques d'altres països.

i) Establir relacions i convenis de col·laboració amb unes altres entitats de caràcter públic o privat.

j) Expedir els corresponents títols i diplomes dels estudis oficials i propis impartits per la Universitat.

k) Seleccionar, formar, perfeccionar, avaluar i promocionar el personal docent i investigador, i el personal d'administració i serveis, i establir i modificar les relacions de llocs de treball corresponents.

l) Qualsevol altra competència que li atribuïsca la llei o aquests Estatuts.Article 7

La llengua pròpia de la Universitat Jaume I és el valencià. Són llengües oficials de la Universitat Jaume I les que reconeix com a tals l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.Article 8

1. L'emblema de la Universitat està constituït pel conjunt de símbol i logotip:

a) El símbol està format per les inicials de la institució (UJI) i dos grafismes (corona i ull) distribuïts sobre un quadrat.

b) Cada element d'aquest símbol conté un color diferent, en total cinc tintes planes: la «U» és de color blau clar, número 310 de la norma Pantone; la «J» és de color verd, número 354 de la norma Pantone; la «I» és de color roig, número 485 de la norma Pantone; la corona és groga, número 108 de la norma Pantone; l'ull és blanc (que no compta com a tinta), i el quadrat és de color violeta, número 2735 de la norma Pantone, que és el fons sobre el qual es disposen els signes anteriors.c) Tant les inicials com els grafismes i el quadrat estan resolts a mà alçada, de manera que els costats són formes irregulars.

d) El logotip conté la denominació normalitzada de la institució: «Universitat Jaume I».

e) La tipografia utilitzada és Times New Roman. Les inicials destaquen en cos i tipus, ja que són tipografia Futura Bold expandida.

f) El color del logotip és violeta, número 2735 de la norma Pantone.

g) L'emblema està format pel símbol i, tot just davall, el logotip com a base del símbol. També podrà ser utilitzat, quan siga convenient, l'emblema format pel símbol i, al lateral dret, el logotip.2. Correspon al Consell de Govern regular l'ús de l'emblema i també aprovar l'ús d'altres marques de comunicació.

3. El lema de la Universitat és Sapientia sola libertas est.

TÍTOL I

Estructura i organització de la UniversitatCAPÍTOL I

Disposicions generalesArticle 9

1. La Universitat Jaume I s'estructura de la manera següent:

a) Facultats i escoles superiors.

b) Escola de Doctorat.

c) Departaments.

d) Instituts universitaris d'investigació.

e) Altres centres i estructures.

2. D'acord amb la legislació vigent, poden adscriure's a la Universitat centres docents, d'investigació o de creació artística, de caràcter públic o privat.Article 10

El Consell de Govern ha d'aprovar textos normatius marc per a les facultats i les escoles superiors, per a l'Escola de Doctorat, i per als departaments i instituts, en els quals s'han de fixar els aspectes legals que necessàriament han de tindre en compte cada una de les unitats a l'hora d'establir el seu propi reglament de funcionament.CAPÍTOL II

Facultats, escoles superiors i Escola de DoctoratArticle 11

1. Les facultats i les escoles superiors són centres encarregats de l'organització de les ensenyances conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, i de títols propis, i també dels procediments acadèmics, administratius i de gestió universitària que els corresponguen. En un mateix centre universitari es poden impartir estudis que conduïsquen a diferents titulacions acadèmiques.

2. L'Escola de Doctorat té per objecte fonamental l'organització, dins del seu àmbit de gestió, del doctorat en una o diverses branques de coneixement o amb caràcter interdisciplinari.

Article 12

La creació, la modificació i la supressió de facultats, escoles superiors i l'Escola de Doctorat correspon a la Generalitat, per iniciativa pròpia i amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o per iniciativa de la Universitat per mitjà d'una proposta del Consell de Govern; en els dos casos cal l'informe previ favorable del Consell Social.Article 13

1. La proposta de creació o de modificació a càrrec del Consell de Govern ha d'anar acompanyada d'una memòria, que ha d'incloure, com a mínim, els aspectes següents:

a) Els objectius acadèmics que es persegueixen i les necessitats que es pretenen satisfer.

b) Els recursos econòmics, el personal docent i investigador, i el d'administració i serveis que es necessita per al bon funcionament de la facultat o escola superior.

c) Les titulacions i els departaments que es veuen afectats per la proposta.

2. L'expedient s'ha de sotmetre a un període d'informació pública no inferior a un mes.Article 14

1. Són funcions de les facultats i escoles superiors:

a) Difondre la cultura i promoure activitats d'extensió universitària.b) Garantir l'observació de la normativa vigent al centre.

c) Gestionar les partides pressupostàries que els corresponen.

d) Informar dels plans d'organització de la docència proposats pels departaments.

e) Organitzar els serveis d'acord amb la planificació que s'establisca en l'organigrama general de la Universitat.

f) Organitzar, coordinar i dur a terme la gestió de la docència.

g) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats acadèmiques i administratives que es realitzen en execució dels plans d'estudi respectius.

h) Procurar, mantindre i aplicar una docència de qualitat.

i) Proposar i coordinar l'elaboració dels plans d'estudi respectius, d'acord amb els criteris establerts pels òrgans de govern d'àmbit general.

j) Qualsevol altra que la llei i aquests Estatuts els conferisquen.Article 15

Els òrgans de govern de les facultats i de les escoles superiors són la junta de facultat o d'escola superior i, si escau, la junta permanent; el deganat o la direcció, la secretaria, i els vicedeganats o les vicedireccions.Article 16

1. L'Escola de Doctorat té com a funció bàsica organitzar les ensenyances i activitats pròpies dels estudis de doctorat i l'obtenció del corresponent títol.

2. L'Escola de Doctorat és la responsable dels programes que en cada moment estiguen integrats en els estudis de doctorat.

Si la normativa de la Comunitat Valenciana ho autoritza, pot incloure ensenyaments oficials de màster. Així mateix, pot incloure altres activitats obertes de formació en investigació.

3. La Universitat Jaume I pot participar en altres escoles de doctorat.

Article 17

Són competències bàsiques de l'Escola de Doctorat, i sense perjudici d'allò establert en el seu Reglament intern, les següents:

a) Organitzar i supervisar els ensenyaments i les activitats pròpies de doctorat a la Universitat Jaume I, i establir-ne els criteris de qualitat, així com els de creació, modificació i supressió dels programes. Així mateix, participarà en els processos d'avaluació de la qualitat dels diferents programes de doctorat.

b) Impulsar la internacionalització dels programes, comprovant el compliment dels requisits per a l'obtenció de doctorats internacionals, les relacions interuniversitàries i la cooperació en matèria d'investigació.

c) Proposar la concessió dels premis extraordinaris de doctorat.d) Aquelles altres relacionades amb la impartició d'estudis de doctorat a la Universitat Jaume I que no estiguen assignades a altres òrgans de la Universitat.

La seua actuació en compliment d'aquestes funcions estarà lligada a l'estratègia d'investigació de la Universitat Jaume I.Article 18

1. Els òrgans de govern de l'Escola de Doctorat són el Comitè de Direcció, la Direcció i la Secretaria.

2. La composició i funcions dels òrgans de govern seran regulats pel Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat.

CAPÍTOL III

DepartamentsArticle 19

1. Els departaments s'encarreguen de coordinar les ensenyances universitàries d'una o de diverses àrees de coneixement en un o en diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat, i de prestar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.

2. La creació, la modificació i la supressió dels departaments s'ha de fer d'acord amb els termes establerts en aquests Estatuts. S'han de constituir per àrees de coneixement científic, tècnic o artístic, i han d'agrupar tot el personal docent i investigador adscrit a aquelles àrees.3. El Consell de Govern, a proposta del departament mateix, ha de determinar-ne la denominació i l'adscripció a un centre.

4. Les condicions mínimes per a la creació d'un departament són:a) Disposar d'un nombre de professores o professors amb vinculació permanent i amb dedicació a temps complet a la Universitat, igual o superior al que fixe el Consell de Govern. A l'efecte del còmput de l'esmentat mínim, dues dedicacions a temps parcial es consideren equivalents a una dedicació a temps complet.

b) En tot cas, cada departament ha de tenir, almenys, les funcionàries o funcionaris dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que fixe el Consell de Govern.

5. El Consell de Govern ha d'aprovar una normativa que regule les condicions de creació, modificació, extinció o fusió de departaments, així com aquelles qüestions escaients autoritzades o no previstes en aquests Estatuts.Article 20

Són funcions dels departaments:

a) Aprovar el seu pla d'organització docent, d'acord amb els criteris generals fixats pels òrgans de govern de la Universitat i els particulars que el departament determine, i elevar-lo per a l'informe favorable dels centres en què imparteix docència.

b) Col·laborar amb els altres òrgans de la Universitat en la realització de les seues funcions.

c) Conèixer, coordinar i participar en l'avaluació de les activitats del personal docent i investigador, i del personal d'administració i serveis, que exerceix les seues funcions al departament.

d) Impulsar i coordinar activitats d'assessorament tècnic, científic, artístic, pedagògic i qualsevol altra activitat de tipus cultural.

e) Impulsar i prestar suport a la docència de les disciplines de les quals siguen responsables i participar en els processos d'avaluació pertinents, en el marc general de la programació de les ensenyances de grau, màster universitari, i d'altres títols propis que la Universitat impartisca.

f) Impulsar i prestar suport a les activitats i iniciatives d'investigació del personal docent i investigador.

g) Impulsar l'actualització científica, tècnica, artística i pedagògica dels seus membres, així com establir mecanismes que garantisquen la qualitat i millora en l'àmbit de la seua competència.

h) Participar en el procediment de selecció del personal docent i investigador, i del personal d'administració i serveis, que exerceix les seues funcions al departament.

i) Participar en l'elaboració dels plans d'estudi, i poder també proposar-ne en el cas dels màsters universitaris, i en totes aquelles activitats que afecten les àrees de coneixement integrades en el departament dins de les seues competències.

j) Proposar les plantilles de personal, i administrar el pressupost i els mitjans materials propis del departament en el marc de la planificació general acordada per la Universitat.

k) Vetlar pel compliment de les obligacions docents i tutories del professorat adscrit.Article 21

La iniciativa per a la creació, la modificació o la supressió de departaments correspon al Consell de Govern, al personal docent i investigador, als departaments i als centres relacionats amb l'especialitat o àrea de coneixement de què es tracte.Article 22

1. La creació o modificació dels departaments requereix una memòria justificativa que ha d'incloure com a mínim:

a) Àrea o àrees de coneixement i assignatures.

b) Justificació acadèmica dels objectius docents i de les línies d'investigació.

c) Pla econòmic.

d) Mitjans personals i materials.

2. L'expedient s'ha de sotmetre a un període d'informació pública no inferior a un mes.Article 23

Els òrgans de govern dels departaments són el consell, la junta permanent, la direcció i la secretaria.

CAPÍTOL IV

Instituts universitaris d'investigacióArticle 24

1. Els instituts universitaris d'investigació es dediquen a la recerca científica i tècnica, a la creació artística, al desenvolupament tecnològic i a la innovació.

2. Així mateix, poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de postgrau propis de les seues àrees de coneixement respectives, així com proporcionar assessorament tècnic a la Universitat i a la societat en l'àmbit de la seua competència.

3. Els instituts universitaris d'investigació tenen per objecte camps d'estudis multidisciplinaris o interdisciplinaris. No es podran constituir instituts l'objecte dels quals coincidisca amb l'àrea o àrees de coneixement d'un departament de la Universitat.Article 25

1. Els instituts universitaris d'investigació han de dedicar part de la seua activitat a fomentar l'especialització i l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres.

2. Qui concloga els seus estudis als instituts universitaris té dret a la titulació especial que acredite aquests estudis.Article 26

1. Els instituts universitaris d'investigació poden ser:

a) Propis de la Universitat Jaume I.

b) Interuniversitaris, si es constitueixen amb una altra o altres universitats.

c) Mixtos, conjuntament amb organismes públics d'investigació o amb centres del Sistema Nacional de Salut, i amb altres centres d'investigació públics o privats sense ànim de lucre promoguts i participats per una administració pública.

d) Concertats, amb conveni amb centres privats sense ànim de lucre.e) Adscrits, mitjançant conveni, d'institucions o centres d'investigació de caràcter públic o privat.

2. La creació, la modificació, la fusió i la supressió d'instituts universitaris d'investigació, així com l'adscripció i desadscripció, correspon a la Generalitat, per iniciativa pròpia, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o per iniciativa de la Universitat per mitjà d'una proposta del Consell de Govern; en els dos casos cal l'informe previ favorable del Consell Social.

3. En cas de creació d'instituts interuniversitaris, mixtos o concertats, s'ha de constituir una comissió mixta per a la solució dels conflictes que es puguen plantejar durant el funcionament de l'institut o amb motiu de la liquidació. La composició i el règim de funcionament de la comissió mixta s'han de regular en el reglament de règim intern de l'institut, si és un institut interuniversitari, i en el conveni, si és un institut mixt o concertat.Article 27

1. La proposta de creació dels instituts universitaris d'investigació ha d'anar acompanyada d'una memòria en què s'han d'incloure, almenys, els punts següents:

a) Objectius, funcions i àmbit de competències, i activitats.

b) La conveniència científica de l'institut i la rellevància social.

c) El personal que es preveu i la dedicació corresponent.

d) Plans que desplegarà.

e) Previsions economicofinanceres i utilització de recursos.

f) En cas de no ser propi, els convenis corresponents han de fer constar les seues peculiaritats específiques de caràcter organitzatiu, economicofinancer i de funcionament, el grau de dependència respecte de les entitats col·laboradores, el grau d'aportació respectiva del personal, els mitjans i les instal·lacions, i el reglament pel qual s'han de regir.2. L'expedient, que ha d'incloure l'informe d'una agència oficial d'avaluació d'universitats, s'ha de sotmetre a un període d'informació pública no inferior a un mes.Article 28

1. Els òrgans de govern dels instituts universitaris d'investigació són el consell de l'institut, la junta permanent, la direcció i la secretaria.2. Els instituts universitaris d'investigació propis es regeixen per la legislació universitària general, per aquests Estatuts i pel seu reglament específic de funcionament, que ha d'aprovar el Consell de Govern. A la resta d'instituts també s'ha d'estar al respectiu conveni.3. El finançament dels instituts universitaris d'investigació propis s'ha de dur a terme per mitjà del pressupost general de la Universitat.

Article 29

1. Són membres dels instituts universitaris d'investigació propis el personal investigador propi, el professorat i el personal investigador que està adscrit a departaments o a grups d'investigació de la Universitat, i s'integra a l'institut en les condicions que es reglamenten.2. Als instituts interuniversitaris, mixtos, concertats i adscrits, els membres que no tinguen la condició del número 1 anterior no tindran relació laboral o estatutària amb la Universitat Jaume I.

3. A tots els instituts podrà col·laborar personal investigador d'altres universitats o centres d'investigació, en les condicions que es reglamenten.

CAPÍTOL V

Altres centres, estructures i serveis universitarisSecció primera

Altres centres i estructuresArticle 30

1. La Universitat pot crear o adscriure centres i estructures per a la realització de funcions docents, d'activitats de caràcter científic, tècnic, artístic o de prestació de serveis, fent ús de la seua autonomia organitzativa.

2. La creació o l'adscripció, i també la modificació o la supressió de centres, l'ha de fer el Consell Social a proposta del Consell de Direcció, amb l'informe favorable del Consell de Govern. En aquests procediments és preceptiu també l'informe dels centres i dels departaments afectats.

3. La proposta de creació o d'adscripció ha d'anar acompanyada d'una memòria similar a l'exigida per a la creació de centres docents o investigadors en aquests Estatuts. Aquesta proposta ha de justificar la impossibilitat d'atendre aquestes funcions a través dels centres o òrgans acadèmics propis ja existents.

4. Els centres d'ensenyança universitària que es puguen adscriure a la Universitat Jaume I s'han de regular pel que disposa la legislació vigent, d'acord amb el procediment d'adscripció que s'hi fixe.

5. Els grups d'investigació previstos en la legislació vigent no tenen per si mateixos la consideració de centres universitaris.

6. La Universitat Jaume I ha de disposar d'una unitat d'igualtat per al desplegament de les funcions relacionades amb aquest tema específicament previstes per la legislació vigent.Article 31

1. La Universitat pot crear fundacions i entitats amb personalitat jurídica pròpia o estructures que ajuden a la realització de fins específics universitaris o que contribuïsquen a una millor docència, investigació o gestió. El Consell de Govern ha d'elaborar un reglament marc en què se'n regule el règim jurídic comú.

2. Són admissibles com a entitats i estructures, a més de les fundacions, els consorcis, les associacions, les societats civils o mercantils, i qualsevol altra permesa per les normes vigents, creades exclusivament per la Universitat o de naturalesa mixta.

3. En les entitats i fundacions en les quals entre els seus fins estatutaris predominen els de caràcter universitari i aquelles en les quals la participació majoritària siga de la Universitat Jaume I, aquesta ha de tindre una representació majoritària. S'han de regular d'acord amb el que establisquen les normes pròpies de funcionament, on també es disposarà la persona a qui pot correspondre la presidència.Secció segona

Serveis universitarisArticle 32

Els serveis universitaris són unitats específiques de suport al correcte desenvolupament de les activitats de la Universitat Jaume I per al compliment de les seues finalitats.Article 33

El Consell de Govern ha d'acordar la creació o supressió d'un servei i l'aprovació, si escau, del seu reglament de funcionament, en el qual s'han d'especificar les condicions de prestació del servei i la dependència orgànica i funcional. La Universitat, d'acord amb la legislació vigent, pot encarregar la prestació o gestió dels serveis a altres persones o entitats.Article 34

1. La Universitat ha de disposar, entre d'altres, dels serveis següents:a) La Biblioteca-Centre de Documentació, que ha de ser centralitzada i única al campus, i integrar tots els fons bibliogràfics i documentals de la Universitat, qualsevol que siga el suport material, la procedència, el concepte pressupostari o el procediment seguit per a adquirir-lo; és un centre de recursos d'informació científica, tècnica, artística, jurídica, econòmica i humanística, per a donar suport a les usuàries i usuaris en l'aprenentatge, la docència i la investigació.

b) El Servei d'Informàtica, que és l'encarregat de l'organització general dels sistemes automatitzats d'informació, de l'organització general de la xarxa, de la prestació de suport informàtic a la gestió i de l'atenció als seus membres com a usuàries i usuaris de béns informàtics de titularitat de la Universitat.

2. La Universitat ha de crear els serveis necessaris per a complir la gestió de la investigació i la transferència dels seus resultats a l'entorn social; a la planificació i gestió de la docència; a la millora de la seua qualitat; a la normalització de la llengua pròpia i a l'ús d'altres llengües d'interès científic i cultural; a la gestió mediambiental i desenvolupament sostenible; a les activitats culturals, físiques i esportives; al disseny i l'execució d'una política de publicacions i de desenvolupament de mitjans audiovisuals; a la formació continuada del seu personal i a oferir serveis d'informació i orientació a l'estudiantat; a l'impuls en la utilització de les noves tecnologies, en especial en els àmbits de la docència i de la gestió; i aquells altres que siguen necessaris per al compliment de les finalitats de la Universitat.

TÍTOL II

Òrgans de govern i representacióCAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 35

El govern i l'administració de la Universitat s'articulen a través dels principis següents: el de representació de tots els col·lectius de la comunitat universitària i el d'elecció de les persones que ocupen càrrecs acadèmics o formen part dels òrgans col·legiats, excepte si hi ha una disposició legal o estatutària que indique el contrari.Article 36

1. El govern i l'administració de la Universitat s'articulen a través dels òrgans següents:

a) Òrgans col·legiats d'àmbit general: el Consell Social, el Consell de Govern, el Claustre Universitari i el Consell de l'Estudiantat i el Consell de Direcció.

b) Òrgans col·legiats d'àmbit particular: el consell i la junta permanent de departament, el consell i la junta permanent d'institut, la junta de centre i, si escau, la junta permanent de centre; i el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

c) Òrgans unipersonals d'àmbit general: el Rectorat i els vicerectorats, la Secretaria General i la Gerència.

d) Òrgans unipersonals d'àmbit particular: els deganats i les direccions d'escoles superiors, i escoles de doctorat, les direccions de departaments i instituts, els vicedeganats i les vicedireccions, i les secretaries de departaments, d'instituts, de facultats i d'escoles superiors.2. Per acord del Consell de Govern es podran autoritzar altres òrgans unipersonals, tant d'àmbit general com particular.

CAPÍTOL II

Òrgans col·legiats d'àmbit generalSecció primera

Consell SocialArticle 37

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat Jaume I i també és un òrgan per a la relació i col·laboració de la Universitat amb la societat. Per a la seua composició, organització, competències i funcionament, s'ha d'actuar d'acord amb el que disposa la legislació vigent.Article 38

1. El Consell Social està format, a més dels seus membres nats, per representants del Consell de Govern i representants dels interessos socials, els quals s'han d'elegir d'acord amb el que establisca la legislació.2. Són membres nats: la persona que ocupa el Rectorat, les persones responsables de la Secretaria General i de la Gerència, a més d'una professora o professor, una estudianta o estudiant i una persona en representació del personal d'administració i serveis elegits pel Consell de Govern entre els seus membres. El Consell de Govern també acordarà els noms de les persones que els substituiran.

3. La condició de membre del Consell Social en representació del Consell de Govern és indelegable i cessa quan es perd la condició de membre d'aquest, o per acord de l'òrgan que l'ha nomenat.Article 39

El Consell Social basa la seua actuació en la consecució del consens amb la Universitat Jaume I a l'hora d'analitzar i adoptar les decisions que per competències pròpies li corresponen. El seu funcionament s'ha d'ajustar als criteris generals següents:

a) Incentivació de la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat.

b) Potenciació de les relacions entre la Universitat i l'entorn cultural, professional, econòmic i social de les comarques castellonenques al servei de l'excel·lència dels seus fins propis.

c) Supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del rendiment dels seus serveis.Article 40

1. Sense perjudici del que disposa la legislació vigent estatal i autonòmica valenciana, són competències del Consell Social, en relació amb les activitats d'organització i programació:

a) Acordar amb el Rectorat el nomenament i revocació de la persona que ocupe la Gerència, així com aprovar la retribució proposada.

b) Aprovar les normes que regulen la permanència en la Universitat de l'estudiantat, d'acord amb les característiques dels respectius estudis.

c) Atendre les propostes que li faça el Rectorat per la seua pròpia competència o a iniciativa de qualsevol altre òrgan de govern d'àmbit general de la Universitat.

d) Col·laborar amb les estructures i la resta d'òrgans universitaris en l'exercici de les seues competències i funcions.

e) Establir criteris generals de concessió de beques i altres ajudes que s'atorguen a càrrec del pressupost de la Universitat, sense perjudici dels que establisquen altres òrgans de govern.

f) Formular, per mitjà del Rectorat, els suggeriments que considere convenients per a millorar la Universitat Jaume I.

g) Participar en el procés d'aprovació, modificació o supressió dels plans d'estudi conduents a l'expedició de títols oficials i amb validesa a tot el territori nacional, d'acord amb la legislació vigent.h) Posar en coneixement de la societat les activitats, aspiracions i necessitats de la Universitat Jaume I, per a estrènyer els vincles de col·laboració recíproca.

i) Informar sobre la creació, modificació i supressió de facultats i escoles superiors, d'escoles de doctorat, i d'instituts universitaris d'investigació.

j) Ser informat sobre l'aprovació, la modificació o la supressió dels plans d'estudi conduents a l'obtenció de títols propis de la Universitat.k) Ser partícip dels projectes de modificació dels Estatuts de la Universitat.

l) Traslladar les aspiracions i necessitats de la societat a la Universitat Jaume I, per a la qual cosa realitzarà les propostes que considere convenients.

m) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, la creació d'empreses de base tecnològica promogudes per la Universitat Jaume I.

2. Són competències del Consell Social, pel que fa a les activitats de caràcter econòmic:

a) Acordar, a proposta del Consell de Govern, l'assignació singular i individual de retribucions addicionals lligades a mèrits docents, investigadors i de gestió.

b) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les concessions de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, sempre que s'haja d'efectuar una despesa que no puga ser ajornada fins a l'exercici següent i per a la qual no hi haja crèdit consignat en els pressupostos o el que hi haja siga insuficient i tinga el caràcter de no ampliable.

c) Aprovar la programació pluriennal de la Universitat.

d) Aprovar el pressupost i la memòria econòmica anual de la Universitat Jaume I, els comptes anuals i, si escau, el pla d'inversions.e) Aprovar els preus públics d'ensenyaments propis i els referents a les altres activitats autoritzades a les universitats o pròpies d'aquestes.f) Aprovar els comptes anuals de la Universitat, de les entitats que depenen de la Universitat Jaume I i de les entitats en què aquesta tinga participació majoritària del seu capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació específica d'aquestes entitats, i amb caràcter previ a la rendició dels comptes de la Universitat davant l'òrgan de fiscalització de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències fixades legalment per a altres òrgans.

g) Aprovar les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol del pressupost de despeses de la Universitat.

h) Conèixer i supervisar els procediments d'auditoria.

i) Procurar obtindre mitjans econòmics per al millor funcionament de les activitats de la Universitat Jaume I.

j) Supervisar l'ús i l'execució del pressupost de la Universitat Jaume I, i controlar les inversions, les despeses i els ingressos que s'hi facen.k) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat i les seues modificacions.

3. Són competències del Consell Social, pel que fa al seu funcionament:

a) Elaborar-ne el reglament i, si escau, les seues modificacions.

b) Elegir, entre els membres no pertanyents a la mateixa comunitat universitària, tres representants en el Consell de Govern de la Universitat.

c) Informar sobre la designació de la seua presidenta o president.

d) Sol·licitar dels òrgans de la Universitat Jaume I, a través del Rectorat, qualsevol informació que necessite per a l'exercici de les seues competències.

e) Aprovar el pla anual d'actuacions per a promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l'activitat universitària.

f) Demanar informació i assessorament als òrgans d'avaluació de la Generalitat Valenciana i de l'Estat.Article 41

1. El Consell Social es reuneix quan i com determine el seu Reglament d'organització i funcionament, d'acord amb els quòrums que s'hi establisquen.

2. En l'ordre del dia de la convocatòria, que ha de fixar la Presidència del Consell Social, s'han d'incloure els punts que tinguen relació amb les funcions pròpies de la Universitat proposats pel Rectorat.3. La Universitat ha de facilitar al Consell Social els mitjans necessaris per al compliment de les seues funcions.

4. Correspon al Rectorat la responsabilitat del compliment dels acords del Consell Social.Secció segona

Consell de GovernArticle 42

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, dicta les directrius i aprova els procediments per a la seua aplicació en els àmbits d'organització de les ensenyances, la investigació, els recursos humans i econòmics, i l'elaboració dels pressupostos, i exerceix les funcions previstes en la legislació vigent i en aquests Estatuts.Article 43

El Consell de Govern està format per cinquanta-tres membres, distribuïts de la manera següent:

a) Com a membres nats, els tres següents: la persona que ocupa el Rectorat, que el presideix, i les persones que ocupen la Gerència i la Secretaria General, la qual es farà càrrec també de la Secretaria del Consell.

b) Tres persones elegides o designades pel Consell Social de la Universitat Jaume I.

c) Fins a dotze persones designades pel Rectorat, entre les quals s'inclouen les que ocupen els vicerectorats.

d) Vint persones elegides pel Claustre entre els seus membres, en la proporció següent: deu del personal docent i investigador, de les quals almenys dos han de ser professorat no doctor o sense vinculació permanent a la Universitat; quatre del personal d'administració i serveis, i sis de l'estudiantat.

e) Fins a sis persones designades o elegides per i entre les que ocupen els deganats de les facultats i les direccions de les escoles superiors.f) Onze persones elegides d'acord amb el que disposa el Reglament del Consell de Govern per i entre directores i directors de departament i entre directores i directors d'institut universitari d'investigació. Cal que hi haja, almenys, dos representants dels departaments per cadascun dels àmbits: el cientificotècnic, el juridicoeconòmic, l'humanisticosocial i el de ciències de la salut.Article 44

1. El període de mandat dels membres del Consell de Govern és el següent:

a) El dels membres nats es correspon amb el del seu càrrec.

b) El dels membres elegits pel Rectorat finalitza quan la persona que ocupe el càrrec de rectora o rector cesse en les seues funcions, excepte si cessen abans per altres motius; en aquest cas deixen de ser, des d'aquell mateix moment, membres del Consell de Govern.

c) El dels membres elegits pel Claustre, en finalitzar el seu període d'activitat, per cessament de l'òrgan que els ha nomenat o quan perden la seua condició de claustral. Així mateix, si escau, per inassistència a les reunions en les condicions que puga fixar el Reglament del Claustre.

d) El de les persones que ocupen els deganats de facultats, les direccions d'escoles superiors i les direccions d'instituts universitaris d'investigació, quan finalitze el seu mandat o perden la seua condició, d'acord amb les causes previstes en aquests Estatuts.

e) El dels representants del Consell Social conclou per cessament de l'òrgan que els va nomenar o quan perden la seua condició de membre del Consell Social.

2. No obstant la disposició anterior, la representació de les direccions dels departaments i instituts, i de l'estudiantat claustral té una durada de dos anys, i s'ha de renovar en la manera en què es determine en el Reglament de funcionament del Consell de Govern. En aquest s'ha d'establir també, a més dels continguts que li són propis, la pertinença dels departaments a cadascun dels àmbits: el cientificotècnic, el juridicoeconòmic, l'humanisticosocial i el de ciències de la salut, d'acord amb el que estableix l'article anterior.Article 45

Són competències del Consell de Govern:

1. En relació amb el funcionament i l'estructura de la Universitat:a) Proposar la creació, la modificació i la supressió de facultats, d'escoles superiors, i d'escoles de doctorat, i la creació, la modificació, la supressió, l'adscripció i la desadscripció d'instituts universitaris d'investigació, així com l'adscripció i la desadscripció de centres de titularitat pública o privada que impartisquen estudis conduents a l'expedició de títols oficials amb validesa a tot el territori nacional.b) Aprovar la creació, la modificació o la supressió de departaments, de centres o estructures que organitzen ensenyances no presencials i dels centres no bàsics integrats en la Universitat.

c) Acordar la creació, la modificació i la supressió de la resta de centres universitaris per als quals no s'haja atribuït una competència expressa.

d) Iniciar el procediment de creació i supressió de centres a l'estranger que impartisquen ensenyances conduents a l'expedició de títols universitaris oficials i amb validesa a tot el territori nacional en la modalitat presencial, i acordar-ne la modificació.

e) Aprovar les bases especials del règim de concerts entre les universitats i les institucions, i els establiments sanitaris en què s'han d'impartir ensenyances universitàries.

f) Aprovar sistemes generals d'avaluació dels centres, departaments, instituts i serveis de la Universitat i del seu personal.

g) Aprovar, a proposta del Rectorat, els reglaments d'organització, funcionament i serveis que la legislació vigent exigisca per a l'exercici de les funcions pròpies de la Universitat Jaume I, exceptuant-ne aquells que expressament estiguen atorgats a un altre òrgan.

h) Aprovar, a proposta del Rectorat, la creació d'altres càrrecs acadèmics no previstos expressament en aquests Estatuts quan les circumstàncies així ho aconsellen.

i) Proposar al Consell Social, per a la seua aprovació, la creació d'empreses de base tecnològica que promoga i en què participe la Universitat o alguna de les entitats previstes en l'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, creades a partir de patents o de resultats de projectes d'investigació realitzats en universitats. En l'acord s'ha de certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa i les contraprestacions adequades a favor de la Universitat Jaume I.j) Proposar al Consell Social la creació i també la participació de la Universitat en entitats, empreses, fundacions i altres persones jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins propis de la Universitat Jaume I, d'acord amb l'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i la resta de legislació general aplicable.k) Regular les condicions per al reconeixement de les associacions que exerceixen les seues activitats a la Universitat.

l) Aprovar els plans d'investigació, desenvolupament i innovació de la Universitat.

m) Convocar les eleccions per a membres electes d'òrgans col·legiats i òrgans unipersonals.

n) Elegir i proposar el nomenament al Rectorat dels seus representants en el Consell Social.

o) Regular el procediment d'elecció dels seus representants en els òrgans de la Universitat i en altres institucions, patronats, etc.

p) Aprovar el nomenament de doctores i doctors honoris causa, i l'assignació de tractaments honorífics i la Medalla de la Universitat Jaume I.

2. Pel que fa als estudis universitaris:

a) Aprovar la programació general de l'ensenyança a la Universitat.b) Aprovar els plans d'estudi i la seua possible modificació i supressió, sempre després d'escoltar el Consell Social.

c) Aprovar la posada en marxa de títols oficials autoritzats per la Conselleria i amb validesa a tot el territori nacional.

d) Aprovar els programes de doctorat.

e) Aprovar l'establiment d'ensenyaments conduents a l'obtenció títols propis, així com d'estudis de formació al llarg de tota la vida.f) Aprovar l'assignació d'ensenyances a facultats, escoles superiors, departaments i instituts universitaris d'investigació, i informar sobre l'autorització d'ensenyances a centres adscrits.

g) Proposar els preus públics d'estudis propis i els referents a la resta d'activitats autoritzades a les universitats o pròpies d'aquestes, i elevar-los al Consell Social per a la seua aprovació.

h) Aprovar les normes específiques d'accés i matriculació de l'estudiantat en el marc de la regulació estatal.

i) Aprovar els procediments per a l'admissió d'estudiantat.

j) Aprovar els criteris de reconeixement i d'adaptació d'estudis.

k) Aprovar les mesures d'organització de la política de beques, ajudes i crèdits a l'estudiantat, així com adoptar mesures de foment de la mobilitat de l'estudiantat en l'Espai Europeu d'Educació Superior.3. Respecte al personal al servei de la Universitat:

a) Establir el règim i l'aplicació dels sistemes de selecció, promoció i desplegament de les activitats a la Universitat del personal docent i investigador, i del personal d'administració i serveis, els procediments per a la designació dels membres integrants dels òrgans de selecció i els criteris generals d'accés i provisió de places.b) Aprovar la relació de llocs de treball del personal de la Universitat Jaume I i modificar-la, i aprovar la proposta de relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

c) Crear escales del personal d'administració i serveis no considerades en aquests Estatuts i establir el seu règim retributiu, així com els criteris de regulació del seu perfeccionament i promoció professional.d) Aprovar els criteris per tal que el personal d'administració i serveis puga exercir les seues funcions en universitats distintes a la d'origen i garantir el dret de mobilitat sota el principi de reciprocitat.e) Adoptar les mesures de foment de la mobilitat del professorat en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

f) Aprovar la contractació de professorat emèrit i, si escau, l'atorgament de la vènia docent del professorat dels centres adscrits.4. Pel que fa a les activitats de caràcter econòmic:

a) Aprovar el projecte de pressupostos, la seua liquidació i rendició de comptes, i el projecte de programació pluriennal de la Universitat.b) Aprovar les normes i els procediments per al desenvolupament i l'execució pressupostària en el marc dels establerts per la comunitat autònoma.

c) Aprovar les transferències de despeses dels capítols de despeses corrents a qualsevol altre capítol de despeses.

d) Aprovar les transferències de despeses dins dels capítols corresponents a operacions corrents.

e) Aprovar les transferències de despeses dins dels capítols de capital.

f) Aprovar els expedients d'incorporació de romanents de crèdit i les baixes per anul·lació, en ambdós casos, quan no siguen competència de la rectora o rector.

g) Acordar l'afectació al domini públic dels béns universitaris i la seua desafectació, així com l'adquisició i el procediment d'alienació de béns patrimonials, conforme a l'article 150.2.

h) Establir els procediments d'autorització dels treballs previstos en l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els de formalització dels contractes i els criteris per a fixar la destinació dels béns i recursos que amb aquests s'obtinguen, així com el sistema de reconeixement de grups d'investigació.

i) Proposar al Consell Social l'assignació individual i singular de retribucions addicionals al professorat per activitats docents, investigadores i de gestió.

j) Conèixer amb caràcter previ els comptes anuals de les entitats en què la Universitat té una participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial, i proposar al Consell Social que els aprove.

5. Qualsevol altra funció que li siga atribuïda per aquests Estatuts i la resta de normes aplicables.Article 46

El Reglament que regule el funcionament del Consell de Govern ha de fixar el règim de convocatòries i preveure la possibilitat de reunions d'urgència, quan la rellevància dels assumptes de transcendència universitària que s'hagen de tractar així ho aconselle.Secció tercera

Claustre UniversitariArticle 47

El Claustre Universitari és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. Correspon al Claustre formular la proposta d'elaboració i, si escau, de reforma dels Estatuts, la planificació i el control de la gestió de la Universitat, ser informat sobre les línies generals d'actuació en els distints àmbits de la vida universitària i deliberar sobre aquestes.

Article 48

Són competències del Claustre Universitari:

1. Respecte del funcionament i organització de la Universitat:

a) Deliberar sobre les línies generals d'actuació de la Universitat en l'ensenyança, la investigació i l'administració que ha d'establir el Rectorat, així com la recepció de l'informe sobre la seua aplicació, que ha de presentar la rectora o rector.

b) Elaborar, modificar i aprovar el projecte dels Estatuts, o de la seua reforma, i elevar-los a l'administració competent perquè els aprove i els publique, així com elaborar i aprovar-ne el Reglament.

c) Vetlar pel compliment dels Estatuts.

d) Convocar les eleccions extraordinàries a rectora o rector, d'acord amb el procediment establert en aquests Estatuts i en el Reglament del Claustre, tenint en compte les disposicions de la Llei d'igualtat.e) Aprovar la normativa electoral de desplegament d'aquests Estatuts, en què s'ha d'establir el sistema d'elecció de totes les persones representants en qualsevol òrgan de govern i representació d'aquesta Universitat.

f) Formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals, així com el debat dels assumptes que siguen plantejats per la rectora o rector, o pel Consell de Govern.

g) Rebre informació sobre el funcionament i els objectius de la Universitat, per a la qual cosa el Rectorat pot sol·licitar la compareixença dels òrgans unipersonals de govern i representació, i també de membres de la comunitat universitària.

h) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat Jaume I continguts en el títol preliminar d'aquests Estatuts.

2. Respecte del seu funcionament:

a) Elegir els seus representants en el Consell de Govern, i en altres òrgans i comissions que li pertoque, d'acord amb la normativa vigent.b) Elegir la persona que ocupe la Sindicatura de Greuges.

c) Elegir les persones que han de formar part de la Junta Electoral, incloent-hi la presidència.

d) Elegir els membres de la Comissió de Reclamacions, d'acord amb aquests Estatuts.

3. Qualsevol altra competència que li siga atribuïda per aquests Estatuts i per la resta de normes d'aplicació.

Article 49

1. La Universitat Jaume I és una circumscripció electoral única.

2. El Claustre s'ha de renovar cada quatre anys, excepte la representació de l'estudiantat, que s'ha de renovar cada dos anys.Article 50

El Claustre Universitari està format per la rectora o rector, que el presideix, i per un mínim de cent-vint claustrals i un màxim de cent-cinquanta, que s'han d'elegir per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en els termes que establisca la legislació vigent. A més de la presidència, la composició és la següent:

a) Com a membres nats la persona que ocupe la Secretaria General, que actua com a secretària o secretari, i la persona que ocupe la Gerència.

b) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 51 %.

c) Personal docent i investigador no doctor o sense vinculació permanent a la Universitat: 11 %.

d) Estudiantat: 26,5 %.

e) Personal d'administració i serveis: 11,5 %.

2. Les vicerectores i vicerectors poden assistir a les reunions del Claustre, amb veu i sense vot quan no siguen claustrals.Article 51

Els membres del Claustre que perden la condició de claustrals per deixar de pertànyer a la Universitat, per dimissió o per revocació, han de ser substituïts d'acord amb el que establisca la normativa electoral.Article 52

1. El Claustre s'ha de reunir en sessió ordinària almenys dos vegades a l'any i sempre en període lectiu, convocat pel Rectorat, que l'ha de presidir, i s'ha de procurar que no coincidisca amb el període d'exàmens.

2. El Rectorat també pot convocar el Claustre en sessió extraordinària a iniciativa pròpia, del Consell de Govern o a petició d'una quarta part dels membres del Claustre. En la iniciativa han de constar els temes que s'hi han de tractar per a incloure'ls en l'ordre del dia.

3. Les sessions del Claustre han de tindre la màxima difusió.Article 53

Independentment de les eleccions ordinàries al Rectorat, que s'han de convocar pel procediment establert en l'article 69 d'aquests Estatuts, el Claustre Universitari, amb caràcter extraordinari, pot convocar eleccions extraordinàries a rectora o a rector, amb el procediment següent:1. La petició de convocatòria ha d'estar firmada almenys per un terç dels membres del Claustre.

2. Després de rebre la sol·licitud, el Rectorat ha de convocar el Claustre extraordinari en el termini màxim d'un mes, i adjuntar-hi la documentació necessària per a aquest acte.

3. El Claustre es constitueix en sessió única. El quòrum suficient és la meitat més un dels seus membres. Si no s'arriba a aquesta xifra s'entén denegada la convocatòria d'eleccions.

4. Després de constituir la sessió, la primera persona firmant de la sol·licitud de convocatòria ha de fer la defensa de la seua proposta i, a continuació, farà ús de la paraula la rectora o rector. Seguirà el torn d'intervencions dels claustrals que ho desitgen.

5. A continuació es durà a terme la votació secreta de la proposta de convocatòria d'eleccions. Si s'assoleixen les dos terceres parts dels components del Claustre, es produirà el cessament de la rectora o rector, sense perjudici que continue en funcions fins a la presa de possessió del nou Rectorat, i la dissolució del Claustre. La rectora o rector en funcions s'ha d'abstindre de prendre decisions de govern transcendents fins que no prenga possessió la nova rectora o rector.6. El Rectorat en funcions ha de dur a terme en el termini d'un mes la convocatòria d'eleccions al Claustre i al Rectorat.

7. Si la iniciativa no s'aprova, cap de les persones firmants pot participar en la presentació d'una altra d'aquest caràcter fins que passe un any des de la votació de la iniciativa.

Secció quarta

Consell de l'EstudiantatArticle 54

1. El Consell de l'Estudiantat és l'òrgan màxim de govern i representació de l'estudiantat. Està presidit per una o un portaveu, elegit pel Consell de l'Estudiantat per un període de dos anys, reelegible una sola vegada consecutiva.

2. El Consell de l'Estudiantat està format per representants de l'estudiantat claustral i del Consell General d'Estudis, entre els quals són membres nats les delegades i delegats de centre.

3. El funcionament del Consell s'ha de regular per mitjà d'un reglament que ha d'aprovar el Consell de Govern, en el qual ha de quedar garantida la participació dels diferents col·lectius en el Consell de l'Estudiantat, d'acord amb el percentatge que es fixe, i que la representació de l'estudiantat en centres i departaments s'obtinga a partir de les eleccions a delegades i delegats de curs.Article 55

Són competències del Consell de l'Estudiantat:

a) Coordinar la defensa dels interessos de l'estudiantat.

b) Vetlar per l'adequada actuació dels òrgans de govern pel que fa als drets i als deures de l'estudiantat establerts en aquests Estatuts.c) Elaborar la proposta de reglament que establisca el seu règim de funcionament intern.

d) Administrar el pressupost que s'hi assigne i gestionar els mitjans de què dispose.

e) Informar sobre les activitats acadèmiques de caràcter general i sobre tots els temes queafecten l'estudiantat.

f) Participar en l'elaboració de les normes que regulen la permanència i el compliment de les obligacions acadèmiques de l'estudiantat.g) Participar en el disseny de les activitats d'extensió universitària i col·laborar en les tasques de gestió dels serveis universitaris que afecten l'estudiantat, d'acord amb les condicions que determine el Consell de Govern.

h) Emetre tots els informes i les propostes que considere necessaris per al compliment de les seues finalitats, sense perjuí de les consultes que els òrgans de govern de la Universitat puguen demanar.Secció cinquena

Consell de DireccióArticle 56

1. El Consell de Direcció assisteix, per al millor compliment de les seues funcions, el Rectorat, que el presideix. D'aquest Consell formen part tots els vicerectorats, la Secretaria General, que n'ocuparà la Secretaria, i la Gerència.

2. Els membres del Consell de Direcció estan obligats a guardar secret sobre les deliberacions de l'òrgan.

3. El Rectorat pot invitar a les reunions del Consell de Direcció a qui desitge per a un millor tractament dels temes sotmesos a anàlisi.

CAPÍTOL III

Òrgans col·legiats d'àmbit particularSecció primera

Junta de facultat i d'escola superiorArticle 57

1. La junta de centre és l'òrgan col·legiat de govern de les facultats i de les escoles superiors.

2. La junta de centre està formada pel deganat o la direcció, que la presideix, i pels membres següents:

a) Les direccions dels departaments adscrits als centres, una persona en representació de cadascun dels altres centres elegits per la respectiva junta de centre i, en els termes que s'establisca en el reglament del centre, els vicedeganats o les vicedireccions.

b) Una representació del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent, adscrit al centre.

Aquests membres electes esmentats en l'apartat b anterior, que siguen personal doctor amb vinculació permanent a la Universitat, juntament amb els membres nats, han de constituir el 51 % de la junta de centre.

c) Una representació de la resta de personal docent i investigador adscrit al centre, que ha de constituir l'11 % de la junta.

d) Una representació de les delegades i delegats de l'estudiantat matriculat al centre equivalent al 26,5 % de la junta, escollida amb el procediment que determine el reglament del centre.

e) Una representació del personal d'administració i serveis que realitza les seues funcions a la facultat o escola superior, que ha de constituir l'11,5 % de la junta.

3. La secretaria té veu però no vot quan no haja sigut elegida com a membre de la junta.

4. La junta de centre es regeix pel reglament de funcionament propi i s'ha de renovar en la seua part electiva cada quatre anys, excepte la representació de l'estudiantat, que s'ha de renovar cada any.Article 58

Són competències de la junta de centre, sense perjudici de qualsevol altra competència que li siga atribuïda per aquests Estatuts i les altres normes aplicables:

1. Respecte al seu funcionament:

a) Aprovar les directrius generals d'actuació de la facultat o de l'escola superior en el marc de la programació general de la Universitat, així com impulsar l'avaluació i la millora dels estudis i els serveis de la seua competència.

b) Aprovar la proposta de pressupost que ha de presentar el deganat o la direcció i la rendició de comptes de l'aplicació del dit pressupost que la junta de centre ha de fer al final de cada exercici.c) Elaborar i modificar el reglament de funcionament del centre, que ha d'aprovar el Consell de Govern.

d) Elegir i remoure, si escau, la persona que ocupe el deganat o la direcció del centre.

e) Executar els acords del Claustre, del Consell de Govern i les resolucions del Rectorat que li afecten.

f) Impulsar el compliment de les funcions que atribueixen al centre les lleis vigents i aquests Estatuts.

2. Pel que fa als estudis universitaris:

a) Participar en l'elaboració de propostes de creació de nous graus i de màsters adscrits al centre, o d'eliminació d'ensenyaments reglats, i en l'elaboració o modificació dels plans d'estudi, així com elevar aquestes propostes al Consell de Govern perquè les aprove, tot escoltant els departaments.

b) Establir els criteris bàsics per a l'organització i la coordinació dels ensenyaments i les activitats docents de la facultat o l'escola superior, fixar-ne els criteris de qualitat i adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment dels sistemes de gestió de qualitat vigents.c) Organitzar, coordinar i portar a terme la gestió de la docència de les titulacions que té assignades.

d) Participar en el disseny i l'organització de l'avaluació de l'activitat docent i dels serveis del centre.

e) Procurar la impartició dels plans d'estudi de les titulacions que té assignades amb el major índex de qualitat possible.

f) Informar el Consell de Govern sobre els conflictes que se susciten al si del centre sobre l'adscripció d'assignatures dels plans d'estudi de les seues titulacions a àrees de coneixement i sobre l'assignació de professorat a les esmentades assignatures.

g) Proposar la concessió de premis i honors.Article 59

1. Cada titulació ha de disposar d'una comissió, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments de cadascun dels estudis adscrits al centre, la qual estarà presidida pel vicedeganat, vicedirecció o coordinació corresponent.2. En cas de dobles titulacions la junta de centre decidirà si hi ha una nova comissió. Si les dobles titulacions pertanyen a més d'un centre, és el Consell de Govern el que ha d'aprovar la creació d'una nova comissió.

3. La comissió ha d'estar formada per una representació del professorat de les àrees implicades en la docència del títol, a temps complet i preferentment amb vinculació permanent, i que impartisca docència en la titulació de què es tracte, i una representació de l'estudiantat, en la manera en què ho determine el centre.

Excepcionalment es pot considerar la participació d'altre professorat.

El reglament del centre ha d'establir el màxim de membres de la comissió i el procediment perquè els departaments, si escau, proposen la representació del professorat de les àrees de coneixement adscrites.4. La junta de facultat o d'escola superior ha d'aprovar el reglament de funcionament de les seues comissions de titulació, d'acord amb el que es disposa en aquest article i en el reglament marc de centres.Secció segona

Consell de departamentArticle 60

El consell de departament és l'òrgan col·legiat de govern dels departaments. Està format per:

a) La direcció, que el presideix, i la secretaria.

b) Tot el personal docent i investigador doctor.

c) Una representació de la resta del personal docent i investigador no doctor a temps complet.

d) Una representació de la resta del personal docent i investigador a temps parcial.

e) Una representació de l'estudiantat de cada cicle que curse les disciplines impartides pel departament.

f) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al departament.Article 61

Són competències del consell de departament, sense perjudici de qualsevol altra competència que li siga atribuïda per aquests Estatuts i les altres normes aplicables:

1. Respecte al seu funcionament:

a) Aprovar el pla d'organització docent, d'acord amb els criteris generals fixats pels òrgans de govern de la Universitat i els particulars que el departament determine, i elevar per a l'informe favorable dels centres en què imparteix docència.

b) Informar, si escau, sobre el pla d'investigació del departament.c) Aprovar la memòria anual de docència i investigació, i els altres informes que presente la direcció del departament en finalitzar cada curs acadèmic.

d) Aprovar la proposta de distribució del pressupost del departament presentada per la direcció del departament, planificar la utilització dels seus recursos, establir els criteris de l'administració i conèixer les decisions d'execució del pressupost adoptades per la direcció.e) Elaborar i aprovar la proposta de reglament de funcionament del departament, així com la seua modificació, d'acord amb els criteris generals establerts pels òrgans de govern de la Universitat.f) Elegir i remoure, si escau, la directora o director del departament.g) Elegir i remoure, si escau, la representació del departament en les diverses comissions de la Universitat i els membres de la junta permanent.

h) Elaborar els informes que siguen de la seua competència.

i) Promoure la col·laboració amb uns altres departaments, instituts universitaris o centres de la Universitat o d'altres universitats, centres d'ensenyança superior o centres d'investigació.

j) Impulsar el compliment de les funcions que atribueixen al departament les normes vigents i aquests Estatuts.

2. Pel que fa als estudis universitaris:

a) Proposar màsters, doctorats i altres ensenyances en matèries pròpies del departament o en col·laboració amb altres departaments, instituts universitaris o altres centres.

b) Proposar a la junta de centre l'adscripció d'assignatures de les titulacions del centre a les seues àrees de coneixement, per tal que aquesta informe el Consell de Govern.

c) Participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions, elevar aquestes propostes al Consell de Govern i informar-ne la junta de centre.

3. Respecte del personal:

a) Determinar i elevar al Consell de Govern la proposta de modificació de plantilles del personal docent i investigador, i del personal d'administració i serveis.

b) Proposar la convocatòria dels concursos d'accés en cas de places vacants dels cossos docents universitaris, o de professorat permanent contractat, així com la composició de la comissió jutjadora, d'acord amb la legislació vigent.

c) Aprovar l'informe d'adscripció dels seus membres a altres departaments o a instituts universitaris, així com establir els criteris i emetre els informes sobre la recepció de membres d'altres departaments o instituts universitaris.

d) Proposar el nomenament de professores i professors emèrits del seu departament.

e) Proposar la concessió del grau de doctorat honoris causa.Article 62

La junta permanent de departament és l'òrgan encarregat de la gestió ordinària del departament i està formada per la direcció, la secretaria i una representació del consell elegida pels seus membres.Article 63

El departament es regeix pel seu reglament, que ha d'aprovar el Consell de Govern i s'ha d'ajustar als criteris generals que aquest establisca.Secció tercera

Consell d'institut universitari d'investigació propiArticle 64

1. El consell d'institut universitari d'investigació és l'òrgan col·legiat representatiu i de govern dels instituts universitaris d'investigació.2. El consell d'institut universitari d'investigació està format per:a) La persona que dirigeix l'institut, que presideix el consell.

b) Tot el personal investigador propi.

c) Tot el professorat adscrit a l'institut.

d) Una representació del personal docent i investigador en formació.e) Una representació del personal d'administració i serveis.

3. Els convenis per als instituts interuniversitaris, mixtos i concertats, han d'incloure la composició del seu consell i garantir sempre la representació dels membres previstos en el número anterior.

Article 65

Són competències del consell d'institut universitari d'investigació, sense perjudici de qualsevol altra competència que li siga atribuïda per aquests Estatuts i les altres normes aplicables:

1. Respecte al seu funcionament:

a) Informar sobre els plans individuals d'investigació i docència dels seus membres i dels contractes corresponents.

b) Determinar les necessitats de plantilla de l'institut.

c) Establir-ne l'organització acadèmica i de serveis.

d) Aprovar, si escau, la rendició de comptes i la memòria anual que ha de presentar la direcció.

e) Administrar els recursos propis dins del seu pressupost i organitzar i distribuir les tasques entre els seus membres.

f) Elaborar i aprovar la proposta de reglament de funcionament de l'institut, així com la seua modificació, d'acord amb els criteris generals establerts pels òrgans de govern de la Universitat.

g) Elegir i remoure, si escau, la directora o director de l'institut.

h) Sol·licitar informació sobre el funcionament de l'institut.

i) Impulsar el compliment de les funcions que atribueixen a l'institut universitari d'investigació les lleis vigents i aquests Estatuts.

2. Pel que fa als estudis universitaris:

a) Proposar màsters, doctorats i altres ensenyaments en matèries pròpies de l'institut o en col·laboració amb altres instituts universitaris, departaments o altres centres.

b) Participar en l'elaboració de propostes de creació de màsters, així com elevar aquestes propostes al Consell de Govern.

c) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i investigadores de l'institut, i planificar la investigació i docència.

d) Vetlar per la qualitat de la investigació i de les altres activitats realitzades per l'institut universitari.

2. Els convenis per als instituts interuniversitaris, mixtos i concertats, han d'incloure les previsions necessàries per a la seua organització econòmica, plantilla i elecció de la direcció.Article 66

La junta permanent de l'institut és l'òrgan encarregat de la gestió ordinària de l'institut universitari d'investigació i està formada per la direcció, la secretaria i una representació del consell elegida pels seus membres, sense perjudici del que es puga preveure en el conveni per als interuniversitaris, mixtos i concertats.

CAPÍTOL IV

Òrgans unipersonals d'àmbit generalSecció primera

RectoratArticle 67

El Rectorat és la màxima autoritat acadèmica i de govern a la Universitat, n'exerceix la direcció i la representa. També presideix el Consell de Direcció, el Claustre Universitari i el Consell de Govern, i executa els seus acords.Article 68

1. El mandat del Rectorat té una durada de quatre anys i pot ser reelegible per una sola vegada consecutiva. A l'efecte de poder presentar la candidatura a la reelecció, no s'han de computar els períodes en els quals la convocatòria de l'elecció s'haja realitzat dins del primer any de mandat.

2. La persona que ocupe el càrrec de rectora o rector ha de ser substituïda, en cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació, o per un altre motiu legal, pel vicerectorat que corresponga segons l'ordre que determine el Consell de Direcció o, si no hi ha establert cap ordre, per la vicerectora o vicerector de major categoria, antiguitat i edat.

Article 69

1. La rectora o rector és elegit per la comunitat universitària a través de sufragi directe, lliure, secret i ponderat per sectors, entre funcionàries i funcionaris del cos de catedràtiques i catedràtics d'universitat en actiu que presten serveis a la Universitat Jaume I a temps complet.2. La ponderació s'ha d'efectuar tenint en compte el pes relatiu de cadascun dels sectors i es prendran com a base els vots vàlids emesos a candidatures.

3. Els sectors i els coeficients indicadors del pes relatiu de cadascun d'aquests són els següents:

a) Sector del professorat doctor amb vinculació permanent: 51 %.

b) Sector de la resta del personal docent i investigador: 11 %.

c) Sector de l'estudiantat: 26,5 %.

d) Sector del personal d'administració i serveis: 11,5 %.Article 70

1. El cessament ordinari de la rectora o rector es produeix per compliment del període per al qual va ser elegit o per dimissió. El cessament extraordinari de la rectora o rector es produeix per aprovació de les dos terceres parts dels components del Claustre Universitari en sessió expressament constituïda amb el punt únic de l'ordre del dia de convocatòria d'eleccions al Rectorat. En els dos casos, la rectora o rector continuarà en funcions fins a la presa de possessió de qui l'haja de succeir i només estarà habilitat per a exercir les competències de gestió ordinària en aquest període.

2. Quan es produïsca el cessament per voluntat pròpia, continuarà en funcions fins a la presa de possessió de la seua successora o successor, si això és possible. Altrament, ha de ser substituït per la vicerectora o vicerector, catedràtica o catedràtic d'universitat, que designe el Consell de Direcció, qui ha de convocar eleccions en el termini màxim de sis mesos.Article 71

1. Són competències del Rectorat:

a) Dirigir la Universitat i representar-la institucionalment, judicialment i administrativament en tota mena de negocis i actes jurídics.

b) Convocar, presidir i dirigir les deliberacions del Claustre Universitari, del Consell de Govern i del Consell de Direcció, així com aportar propostes als òrgans de govern.

c) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat Jaume I continguts en el títol preliminar d'aquests Estatuts.

d) Aprovar l'exercici de les accions que considere pertinents per a la defensa dels interessos legítims de la Universitat Jaume I, incloent-hi, si escau, la declaració prèvia de lesivitat.

e) Presidir els actes universitaris a què assistisca.

f) Encarregar la defensa i representació en juí i fora d'aquest al servei jurídic de la Universitat o a altres externs.

g) Aprovar l'exercici dels drets de la Universitat Jaume I com a sòcia, partícip o patrona en les entitats en què aquesta té participació. Aquests drets inclouen les modificacions de la seua participació en aquestes entitats sempre que la Universitat no hi tinga, o que d'aquestes actuacions no se'n derive, una participació majoritària directa o indirecta i que no siguen d'extraordinari valor.

h) Expedir els títols que impartisca la Universitat segons el procediment corresponent en cada cas.

i) Subscriure o denunciar els convenis de col·laboració amb altres universitats, persones físiques o entitats públiques o privades que realitze la Universitat Jaume I.

j) Resoldre els recursos que siguen de la seua competència.

k) Designar i nomenar les persones que s'han d'encarregar dels vicerectorats i de la Secretaria General de la Universitat.

l) Proposar la persona que ocupe la Gerència i nomenar-la d'acord amb el Consell Social.

m) Nomenar els càrrecs acadèmics de la Universitat a proposta dels òrgans competents.

n) Nomenar i contractar el personal docent i investigador, i el personal d'administració i serveis de la Universitat.

o) Concedir els permisos, excedències i semestres sabàtics en els termes dels articles 113 i 114 d'aquests Estatuts.

p) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb els pressupostos de la Universitat.

q) Aprovar els expedients d'ampliació o generació de crèdits específicament vinculats a ingressos.

r) Aprovar la incorporació de romanents de crèdit de caràcter preceptiu i les baixes per anul·lació quan es tracte de fons finalistes.

s) Aprovar les transferències de crèdits finançats amb recursos de caràcter finalista.

t) Contractar, d'acord amb la legislació vigent, amb entitats financeres públiques o privades, operacions de tresoreria a curt termini, que hagen de cancel·lar-se en el mateix exercici econòmic en què es contracten.

u) Exercir les altres funcions que es deriven del càrrec o que li atribuïsca la legislació vigent o aquests Estatuts, i també les altres que li encomane el Consell Social, el Claustre Universitari o el Consell de Govern, així com aquelles que no estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans de la Universitat Jaume I, col·legiats o individuals.

2. El Rectorat pot delegar aquestes competències en uns altres òrgans o membres de la Universitat, excepte la de convocatòria dels òrgans a què fa referència l'apartat b, i les dels apartats e, f, g i h, sempre que aquestes delegacions no siguen contràries a l'ordenament jurídic.Secció segona

VicerectoratsArticle 72

Els vicerectorats són responsables dels àmbits de la gestió universitària que el Rectorat els ha atribuït, assumeixen la direcció i la coordinació de les funcions pròpies i exerceixen les atribucions que els han sigut delegades o conferides per la normativa pròpia, sota la supervisió del Rectorat.Article 73

1. El Rectorat designa i nomena els vicerectorats entre professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat Jaume I i amb dedicació a temps complet.

2. Les persones que ocupen els vicerectorats cessen en l'exercici del seu càrrec a petició pròpia, per decisió del Rectorat o quan finalitze el mandat de qui les va nomenar.Secció tercera

Secretaria GeneralArticle 74

La Secretaria General assisteix el Rectorat en l'exercici de les seues funcions i dona fe dels actes i acords de la Universitat. Les seues funcions s'estenen també al Consell de Govern, al Claustre Universitari i al Consell de Direcció.Article 75

1. El Rectorat ha de nomenar per a aquest càrrec una funcionària o funcionari públic, que preste serveis a la Universitat, pertanyent a cossos per a l'ingrés als quals s'exigeix estar en possessió del títol de doctorat, màster universitari, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o equivalent. Si és una professora o professor, ha d'estar en possessió del títol de doctorat i tindre dedicació a temps complet.

2. La persona que ocupe la Secretaria General cessarà en l'exercici del seu càrrec a petició pròpia, per decisió del Rectorat o quan finalitze el mandat de qui la va nomenar.Article 76

1. Són competències de la Secretaria General:

a) Donar fe pública dels actes de la Universitat Jaume I, expedir les certificacions de les actes i dels acords dels seus òrgans, i dels documents i dades oficials l'ús públic dels quals estiga autoritzat.

b) Dirigir el Registre General, l'Assessoria Jurídica i l'Arxiu General de la Universitat, i custodiar el segell de la Universitat.

c) Elaborar la memòria anual de la Universitat.

d) Prestar assistència al Rectorat en les tasques d'organització i administració de la Universitat.

e) Redactar, subscriure i custodiar les actes de les sessions del Claustre Universitari i del Consell de Govern.

f) Vetlar pel compliment dels acords i de les resolucions del Claustre Universitari, del Consell de Govern i del Rectorat, i ordenar-ne la publicitat.

g) Qualsevol altra competència que li siga delegada pel Rectorat o conferida en aquests Estatuts i en les normes dictades per a desplegar-los.

2. La Secretaria General, d'acord amb la rectora o rector, pot delegar part de les seues competències.Secció quarta

GerènciaArticle 77

La Gerència dirigeix els serveis administratius i econòmics de la Universitat i és responsable de la seua gestió, d'acord amb les directrius marcades pels seus òrgans de govern.

Article 78

1. El Rectorat ha de nomenar la persona que ocupe la Gerència, a iniciativa seua i d'acord amb el Consell Social, atenent criteris de competència professional i experiència.

2. La Gerència, que té la condició d'alt càrrec, s'ha de dedicar a temps complet a les funcions que li són pròpies i no pot exercir funcions docents.

3. La persona que ocupe la Gerència cessarà en l'exercici del càrrec a petició pròpia, o per decisió del Rectorat d'acord amb el Consell Social, conforme a la legislació vigent.

4. El Rectorat pot designar també vicegerències, que tindran com a funcions prestar suport a la Gerència, substituir-la en cas de vacant o absència justificada i exercir les facultats executives que se li deleguen, amb l'autorització prèvia de la rectora o rector.

El seu cessament es realitzarà de conformitat amb l'apartat 3 d'aquest article.Article 79

Són competències de la Gerència, sense perjudici de les que s'atribuïsquen a altres òrgans:

a) Confeccionar l'avantprojecte del pressupost.

b) Exercir el control dels ingressos i de les despeses incloses en el pressupost de la Universitat i supervisar el compliment de les seues previsions.

c) Elaborar i actualitzar l'inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Universitat i supervisar el compliment de les seues previsions.

d) Exercir, per delegació del Rectorat, la direcció del personal d'administració i serveis.

e) Gestionar els serveis administratius i econòmics, i coordinar l'administració dels altres serveis de la Universitat per a facilitar als òrgans de govern l'exercici de les seues competències.

f) Vetlar pel compliment dels acords dels òrgans de govern de la Universitat sobre l'organització material i personal de l'administració universitària.

g) Qualsevol altra competència que li siga delegada pel Rectorat o conferida en aquests Estatuts i en les normes dictades per al seu desplegament.

CAPÍTOL V

Òrgans unipersonals d'àmbit particularSecció primera

Deganats, direccions i secretaries

de facultats i d'escoles superiorsArticle 80

La representació i direcció de les facultats i de les escoles superiors correspon al deganat o a la direcció. El Rectorat, a proposta de la junta de centre, n'ha de fer el nomenament.Article 81

1. La junta de centre ha d'elegir la persona que ocupe el deganat o la direcció entre professorat electe amb vinculació permanent adscrit al centre afectat, d'acord amb la normativa electoral i amb dedicació a temps complet.

2. Si no s'hi presenta cap candidatura, el Rectorat ha d'assignar provisionalment les funcions del deganat o de la direcció del centre a una professora o professor doctors amb vinculació permanent a la Universitat Jaume I adscrit al centre afectat, qui ha de convocar eleccions a la direcció del centre en el termini màxim de sis mesos.D'aquest nomenament provisional ha d'informar el Consell de Govern en la primera reunió que es celebre.

3. En les eleccions al deganat o a la direcció, sols tenen vot els membres electes de la junta de centre i les direccions dels departaments adscrits al centre.

4. El mandat del deganat o de la direcció té una durada de quatre anys, reelegible una sola vegada consecutiva. A l'efecte de poder presentar la candidatura a la reelecció, no s'han de computar els períodes en els quals la convocatòria de l'elecció s'haja realitzat dins del primer any de mandat.Article 82

1. Són competències del deganat o de la direcció les que li encarregue la junta de facultat o d'escola superior, sense perjudici d'altres funcions que es deriven del càrrec o que li atribuïsca la legislació vigent o aquests Estatuts:

a) Dirigir, coordinar i supervisar la docència, i les altres activitats del centre.

b) Presentar la memòria anual a la junta de centre.

c) Representar la facultat o l'escola superior.

d) Proposar al Rectorat, informant la junta de centre, el nomenament dels vicedeganats i vicedireccions, i el de la secretaria.

e) Vetlar pel compliment de les normes que afecten la facultat o l'escola superior i, en especial, les relatives al bon funcionament dels serveis, al sistema intern de garantia de qualitat i el manteniment de la disciplina acadèmica.

f) Exercir la potestat disciplinària sobre l'estudiantat que cursa els estudis a la facultat o a l'escola superior, en els casos que així ho puga establir el Consell de Govern.

g) Organitzar i dirigir els serveis administratius del centre i acordar la despesa de les partides pressupostàries corresponents.

2. El deganat o la direcció ha de proposar el nomenament, informant la junta de centre, de la secretària o secretari entre professorat amb dedicació a temps complet, que s'ha d'encarregar de la redacció i custòdia de les actes, i de l'expedició dels certificats dels seus acords.

Article 83

1. El deganat o la direcció pot delegar l'exercici de les seues competències en els vicedeganats o vicedireccions i en la secretaria. D'aquestes delegacions, n'ha d'informar la junta de centre.

2. El deganat o la direcció, els vicedeganats o les vicedireccions i la secretaria conformen l'equip del deganat o la direcció.Secció segona

Direccions i secretaries de departamentArticle 84

La directora o director d'un departament coordina i dirigeix les activitats pròpies i n'executa els acords. El seu nomenament, l'ha de fer el Rectorat, a proposta del consell de departament.Article 85

1. El consell de departament ha d'elegir la directora o director entre professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat Jaume I, membre del departament i amb dedicació a temps complet.2. Si no s'hi presenta cap candidatura, el Rectorat ha d'assignar provisionalment les funcions de direcció del departament a una professora o professor doctors amb vinculació permanent a la Universitat Jaume I d'aquest departament, que ha de convocar eleccions a la direcció del departament en el termini màxim de sis mesos.

D'aquest nomenament, n'ha d'informar el Consell de Govern en la primera reunió que es realitze.

3. El mandat d'aquest càrrec té una durada de quatre anys i es pot reelegir una sola vegada consecutiva. A l'efecte de poder presentar la candidatura a la reelecció, no s'han de computar els períodes en els quals la convocatòria de l'elecció s'haja realitzat dins del primer any de mandat.Article 86

Són funcions de la direcció:

a) Convocar i presidir el consell de departament, la junta permanent, i executar i fer-ne complir els acords.

b) Elaborar una memòria anual sobre els plans d'activitats docents, d'investigació i acadèmiques dutes a terme pel departament.c) Coordinar i supervisar les activitats docents i acadèmiques pròpies del departament.

d) Gestionar la investigació que es duga a terme en el marc del departament.

e) Representar el departament.

f) Vetlar pel compliment de les normes que afecten el departament i, en especial, les relatives al bon funcionament dels serveis i al manteniment de la disciplina acadèmica.

g) Participar en l'avaluació de l'activitat docent i dels serveis del departament.

h) Exercir la direcció corresponent del personal adscrit al departament.

i) Elevar als òrgans competents de la Universitat els acords del departament sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'organització docent.

j) Procurar la formació permanent del professorat del departament.k) Organitzar i dirigir els serveis administratius del departament i autoritzar la despesa de les partides pressupostàries corresponents.

l) Totes aquelles funcions relacionades amb el departament que no siguen atribuïdes al consell o a la junta permanent de departament.Article 87

1. La direcció, després de comunicar-ho al consell de departament, ha de designar la persona que s'ha de fer càrrec de la secretaria del departament entre professorat a temps complet adscrit al departament.

2. La secretaria ha d'auxiliar la direcció en l'exercici del seu càrrec i ha de realitzar les funcions que li siguen encomanades per la legislació vigent, especialment la redacció i custòdia de les actes de les reunions del consell i de la junta permanent de departament, i l'expedició de certificats dels acords que el departament haja adoptat.Secció tercera

Vicedeganats i vicedireccionsArticle 88

1. Els vicedeganats i les vicedireccions són nomenats pel Rectorat, a proposta del deganat o la direcció, entre professorat a temps complet amb vinculació permanent que impartisca docència en les corresponents titulacions per a coordinar-les en els aspectes acadèmics, docents, de qualitat, d'harmonització i desenvolupament, a més de les funcions que siguen pròpies del càrrec. Hi ha d'haver un vicedeganat o una vicedirecció per cada grau del centre, que presidisca la comissió de titulació.2. Els vicedeganats i les vicedireccions que presideixen una comissió de titulació poden delegar part de les seues funcions en la dita comissió. L'organització i execució de la mobilitat de l'estudiantat i les estades de pràctiques es poden encarregar a coordinacions específiques nomenades pel Rectorat a proposta del deganat o la direcció.

3. Són competències dels vicedeganats i de les vicedireccions:

a) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en la titulació.

b) Vetlar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d'incidències i reclamacions en l'exercici de l'activitat docent de la seua titulació.

c) Vetlar per la qualitat docent en la titulació que li correspon.

d) Supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb titulacions equivalents d'altres universitats.

e) Promoure l'orientació professional de l'estudiantat.

f) Qualsevol altra competència que els delegue el deganat o la direcció, o els conferisquen aquests Estatuts i les normes dictades de desplegament.

4. El deganat o la direcció pot proposar un vicedeganat o una vicedirecció addicional per a tasques específiques de gestió del centre.

5. Els vicedeganats i les vicedireccions han d'actuar coordinadament amb l'equip del deganat o de la direcció, del qual poden rebre instruccions per a una execució més adequada de les seues competències.Secció quarta

Direccions i secretaries d'instituts universitaris d'investigacióArticle 89

1. La direcció d'institut universitari d'investigació és l'òrgan unipersonal de govern de l'institut universitari, en coordina les activitats pròpies, n'executa els acords, el representa i dirigeix l'activitat del personal adscrit a l'institut. El Rectorat, a proposta del consell d'institut universitari d'investigació, n'ha de fer el nomenament de la directora o director.

2. El conveni de creació dels instituts universitaris d'investigació interuniversitaris, mixtos i concertats, podrà exceptuar algunes de les previsions de la resta d'articles d'aquesta secció.Article 90

1. El consell d'institut universitari d'investigació ha d'elegir la directora o director de l'institut entre doctores i doctors que en siguen membres.

2. El mandat d'aquest càrrec té una durada de quatre anys, i es pot reelegir una sola vegada consecutiva. A l'efecte de poder presentar la candidatura a la reelecció, no es computaran els períodes en els quals la convocatòria de l'elecció s'haja realitzat dins del primer any de mandat.

Article 91

1. La direcció, després de comunicar-ho al consell de l'institut universitari d'investigació, ha d'elegir la secretària o secretari entre professorat amb la dedicació a temps complet.

2. La secretaria ha d'auxiliar la direcció en l'exercici del seu càrrec i realitzar les funcions que li encomane la legislació vigent, especialment la redacció i custòdia de les actes de les reunions del consell i de la junta permanent de l'institut, i l'expedició de certificats dels acords que el consell haja adoptat.Article 92

El reglament de cada institut universitari d'investigació pot crear uns altres òrgans que s'ocupen de les característiques peculiars de les seues activitats, sense perjuí dels òrgans essencials i necessaris, i de les altres previsions establides en aquests Estatuts i en la legislació vigent.

Secció cinquena

Direccions d'escoles de doctoratArticle 93

1. La Direcció de l'Escola de Doctorat és l'òrgan unipersonal de govern de l'Escola, impulsa i coordina les activitats pròpies, executa els acords, la representa, dirigeix i supervisa l'activitat per al compliment dels objectius i les funcions assignades a l'Escola.

2. El nomenament de la direcció correspon al Rectorat, entre persones que reunisquen els requisits establerts en la normativa vigent. Cessarà en l'exercici del càrrec a petició pròpia o per decisió del Rectorat, i sempre alhora que la persona que l'haja nomenada.

3. Si en l'Escola participen altres universitats, la direcció haurà de ser consensuada pels rectorats implicats, i necessàriament haurà de pertànyer a una de les universitats promotores.

CAPÍTOL VI

Òrgans d'assessorament i de negociacióArticle 94

1. Les comissions tenen com a funció principal assessorar els òrgans col·legiats d'àmbit general i el Rectorat de la Universitat, així com realitzar les altres funcions que els siguen assignades per l'òrgan a què estiguen adscrites.

2. Qualsevol dels òrgans col·legiats d'àmbit general o particular pot crear comissions, tot i que la seua constitució ha de ser aprovada per la majoria absoluta dels seus membres.

3. La composició de les comissions d'àmbit general, assessores del Consell de Govern, ha de constar almenys d'un 20 % de membres del Claustre elegits per aquest i ha de respondre a criteris de proporcionalitat dels distints sectors de la comunitat universitària afectats. L'òrgan que cree una comissió ha d'aprovar-ne el reglament, en el qual s'han de determinar les competències i les normes de funcionament.

4. S'exceptuen d'aquests requisits les comissions que, legalment o estatutàriament, tinguen una regulació diferent.

5. La Universitat ha de crear comissions d'assessorament per a atendre almenys les següents grans àrees: estudis, professorat, investigació, doctorat, assumptes econòmics, informàtica, infraestructures, desenvolupament sostenible, documentació, política lingüística i ètica.Article 95

1. La Mesa Negociadora és l'òrgan col·legiat de participació en la determinació de les condicions de treball, mediació i negociació del personal que presta serveis a la Universitat Jaume I.

2. La Mesa Negociadora està formada per representants del Consell de Govern i per representants de les juntes de personal i del Comitè d'Empresa.

3. Les persones representants de la part social de la Mesa Negociadora són designades pels sindicats respectius.

4. La Mesa Negociadora té les competències que la legislació vigent estableix i aquelles altres que fixe el Consell de Govern.

TÍTOL III

Personal docent i investigadorCAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 96

El personal docent i investigador de la Universitat Jaume I està format per les categories que s'estableixen en la legislació universitària en vigor i es regeix per la legislació estatal i autonòmica, general i particular que és d'aplicació, per aquests Estatuts i per les normes que els despleguen.Secció primera

CategoriesArticle 97

1. El personal docent i investigador de la Universitat comprèn les categories següents:

a) Professorat pertanyent als cossos docents universitaris: catedràtiques i catedràtics d'universitat, i professores i professors titulars d'universitat, incloent-hi el professorat vinculat a les places assistencials d'institucions sanitàries concertades.

b) Persones contractades o nomenades en règim laboral en alguna de les modalitats següents: ajudants, professorat ajudant doctor, professorat contractat doctor, professorat associat, professorat emèrit, professorat visitant, personal investigador i totes aquelles altres figures que puguen estar previstes en la legislació vigent, en particular les vinculades a les places assistencials d'institucions sanitàries concertades.2. La Universitat Jaume I ha d'elaborar anualment la relació de llocs de treball del personal docent i investigador, en la qual s'ha d'incloure el professorat funcionari, contractat i nomenat que s'inclou en aquest punt. El personal docent i investigador contractat, computat en equivalències a temps complet, no pot superar el 49 % del total de les places de personal docent i investigador de la Universitat Jaume I.

3. No s'ha de computar com a professorat contractat qui no impartisca docència en les ensenyances conduents a l'obtenció dels títols oficials, així com el personal propi dels instituts d'investigació adscrits a la Universitat Jaume I i de les escoles de doctorat.

4. El personal docent i investigador amb contracte laboral temporal no pot superar el 40 % de la plantilla docent. El nombre de places de professorat associat cobert per personal assistencial que estiga prestant serveis en institucions sanitàries concertades no serà tingut en compte a l'efecte de calcular el percentatge de professorat contractat.

5. La Universitat Jaume I també pot contractar en règim laboral mitjançant les modalitats previstes en l'Estatut dels treballadors per a la substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, i també pot contractar personal investigador, tècnic o d'un altre tipus, a través del contracte de treball per obra o servei determinat, per al desplegament de projectes d'investigació científica o tècnica.Secció segona

Drets i deuresArticle 98

1. Són drets del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I, els reconeguts per la legislació en vigor i, en particular:

a) Gaudir de semestres sabàtics quan legalment o estatutàriament li corresponga.

b) Gaudir de llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra i d'investigació.

c) Participar en les activitats culturals, físiques i esportives, sense perjuí de les seues obligacions, i disposar d'unes instal·lacions adequades.

d) Participar en les iniciatives de control i millora de la qualitat de la docència impartida i de la investigació exercida a la Universitat.

e) Participar i estar representat en els òrgans de govern i de gestió de la Universitat.

f) Tindre accés a la formació permanent, amb la finalitat de garantir la millora constant de la seua tasca docent i investigadora.

g) Utilitzar les instal·lacions, els serveis i les infraestructures universitaris necessaris per a l'exercici de les seues funcions, d'acord amb les normatives reguladores.

2. Són deures del personal docent i investigador, a més dels que preveuen les lleis:

a) Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals haja sigut designat o elegit.

b) Complir aquests Estatuts i les normes de desplegament.

c) Conèixer la llengua pròpia de la Universitat Jaume I.

d) Exercir la seua activitat investigadora i docent d'acord amb els principis i valors de la Universitat i les normes deontològiques.

e) Exercir les tasques docents i d'investigació, contribuint als fins i a la millora del funcionament de la Universitat com a servei públic.f) Mantindre actualitzats els seus coneixements científics i la seua metodologia didàctica.

g) Respectar els principis de convivència democràtica al si de la comunitat universitària.

h) Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat, així com fer-ne un ús correcte de les instal·lacions, els béns i els recursos.

i) Sotmetre's als procediments i sistemes de seguiment i avaluació de la seua activitat que s'establisquen en el Consell de Govern.

3. El personal docent i investigador ha de exercir la seua funció, preferentment, en règim de dedicació a temps complet.

4. El procediment disciplinari del personal docent i investigador és el que estableix la legislació aplicable i aquests Estatuts, així com les normes que per al seu desplegament dicte el Consell de Govern.Secció tercera

Plantilles, provisió de places i contractacióArticle 99

1. A proposta de la comissió assessora que tinga competències en professorat, el Consell de Govern ha d'aprovar un document general de carrera docent i investigadora del personal docent i investigador de la Universitat.

2. El Consell de Govern ha d'aprovar, abans de l'inici de cada curs acadèmic, la definició concreta de la dedicació docent que correspon a cada figura de personal docent i investigador, tenint en compte en aquesta assignació, a més de les necessitats docents, els criteris de qualitat en la docència i en la investigació, i també les exigències de formació del professorat.

3. La distribució del personal docent i investigador per departaments s'ha de fer amb criteris objectius, segons el nombre de crèdits corresponents a cada àrea de coneixement, i tenint en compte, entre altres criteris, les tasques d'investigació i la proporció entre categories de personal docent i investigador, i també que el nombre de places de cada categoria permeta la realització de la carrera docent i investigadora.4. Els departaments han de proposar al vicerectorat amb competències en professorat les necessitats de noves places de personal docent i investigador per al curs acadèmic següent.

5. Amb l'informe previ de la comissió assessora que tinga competències en professorat, el Consell de Govern ha d'aprovar anualment la relació de llocs de treball del personal docent i investigador distribuïda per categories i departaments, tenint en compte les necessitats docents i investigadores establides pels centres i els departaments, així com la consolidació de la llengua pròpia i la promoció del personal docent i investigador, d'acord amb els recursos disponibles.

CAPÍTOL II

Personal docent i investigador funcionariArticle 100

1. Els concursos d'accés als cossos docents universitaris es regeixen per la legislació que hi siga d'aplicació, per aquests Estatuts i per les normes que els despleguen.

2. Correspon al Consell de Govern, amb l'informe raonat previ del departament, segons els criteris de promoció establerts en el document de carrera docent i amb l'informe previ de la comissió assessora que tinga competències en professorat, d'acord amb els criteris establerts en l'article anterior, acordar la convocatòria de provisió de les places dels cossos docents universitaris, tant de les que siguen vacants com de les de nova creació.

3. Quan hi haja una plaça vacant, el Consell de Govern, amb els informes previs del departament i de la comissió assessora que tinga competències en professorat, pot acordar l'amortització o el canvi de denominació o categoria de la plaça, d'acord amb les necessitats docents i investigadores de la Universitat.Article 101

1. La Universitat Jaume I ha de convocar els concursos d'accés a les places aprovades que estiguen dotades pressupostàriament. Els concursos d'accés a cossos de funcionariat docent s'han de publicar en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.2. Els terminis per a presentar-se als concursos comptaran des de l'endemà de la publicació en el Boletín Oficial del Estado.

3. La comissió que ha de resoldre els mencionats concursos, la nomenarà el Rectorat i es procurarà que tinga una composició equilibrada entre dones i homes. Ha d'estar formada per:

a) La presidència, designada pel Rectorat entre professorat catedràtic de l'àrea de coneixement.

b) Un membre vocal designat pel departament entre professorat de l'àrea de coneixement.

c) Un membre vocal nomenat pel Rectorat i designat pel Consell de Govern, entre un mínim de cinc proposats pel departament, de l'àrea de coneixement a què es refereix la plaça.

d) En les comissions encarregades de resoldre els concursos d'accés a places de cossos docents universitaris vinculades a places assistencials d'institucions sanitàries concertades, s'han d'afegir dos vocals més que han de ser doctors i estar en possessió del títol d'especialista que s'exigirà com a requisit per a concursar a la plaça.

Són nomenats pel Rectorat i designats per la institució sanitària corresponent, d'acord amb el mecanisme establert legalment.4. Els membres de les comissions han de ser professorat de l'àrea de coneixement a què es refereix la plaça, de categoria igual, equivalent o superior a la plaça objecte del concurs i que tinguen, almenys, dos trams d'investigació o de transferència del coneixement i innovació en el cas de les catedràtiques i catedràtics d'universitat, i amb un tram d'investigació o de transferència avaluat positivament en la resta de cossos docents universitaris.

5. Als concursos poden presentar-se les persones que hagen sigut acreditades d'acord amb el que es preveu, per a cada cas, en els articles 59 i 60 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificats per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com les funcionàries i funcionaris dels cossos de professorat titular d'universitat i de catedràtiques i catedràtics d'universitat, tenint en compte també les previsions de l'article 89.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.Article 102

1. En els concursos d'accés s'ha de garantir la igualtat d'oportunitats de les candidatures i el respecte als principis de mèrit i capacitat.2. Amb la convocatòria s'ha de fer pública també la composició de les comissions, el perfil de la plaça, amb indicació de les activitats docents i investigadores que s'hi han de realitzar, i les proves que es faran per a resoldre el concurs.

3. La comissió, després d'estar constituïda, ha de fer públics els criteris amb els quals s'han d'avaluar les proves, entre els quals ha de figurar l'adequació del currículum de la candidata o candidat a les necessitats de la Universitat. Entre els mèrits que cal avaluar ha de constar també el coneixement de la llengua pròpia. S'ha de valorar, en tot cas, l'historial acadèmic, docent i investigador de la candidata o candidat i el seu projecte docent i investigador, i s'han de contrastar les seues capacitats per a l'exposició i el debat en la corresponent matèria o especialitat en sessió pública.

4. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de participació en el concurs en un termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Boletín Oficial del Estado. Transcorregut el termini, la presidència ha d'assenyalar el dia i l'hora perquè la Comissió es constituïsca i per a la realització de les proves dins dels quatre mesos següents.

5. Les proves que es realitzen consistiran, almenys, en l'exposició en audiència pública del currículum de la candidata o candidat i del projecte docent i investigador que es proposa dur a terme en relació amb el perfil de la plaça. La Comissió podrà preguntar al concursant, en finalitzar l'exposició, les qüestions sobre el currículum i el projecte docent i investigador que considere adients.

6. Una vegada enllestit el concurs, s'han de fer públics els resultats de l'avaluació de cada candidata o candidat desglossada per cadascun dels aspectes avaluats.

7. La comissió ha de remetre al Rectorat una proposta motivada, que tindrà caràcter vinculant, per ordre de preferència de les candidates i candidats per al seu nomenament. El Rectorat ha de fer el nomenament d'acord amb el que estableix l'article 65 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

8. El procés podrà concloure amb la decisió de la comissió de no proveir la plaça convocada.

9. La incorporació del professorat que haja estat en excedència voluntària s'ha d'efectuar d'acord amb el procediment d'adscripció provisional o de reingrés automàtic que aprove el Consell de Govern. El reingrés ha de ser automàtic i definitiu, sempre que hagen transcorregut, almenys, dos anys en situació d'excedència i que no excedisquen de cinc, i si hi ha una plaça vacant del mateix cos i àrea de coneixement. L'adscripció provisional requereix l'informe del departament afectat i de la comissió assessora que tinga competències en professorat i ha de ser aprovada pel Consell de Govern. L'antiguitat com a professorat de la Universitat Jaume I és un dels criteris que caldrà valorar en el cas que hi haja més d'una sol·licitud d'ingrés.Article 103

1. Correspon a la Comissió de Reclamacions prevista en l'article 66.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, proposar al Rectorat la resolució de les reclamacions interposades contra les propostes de les comissions d'accés per a la provisió de places de cossos docents universitaris.

2. La Comissió de Reclamacions ha d'estar formada per set professores i professors de la Universitat pertanyents al cos de catedràtiques i catedràtics d'universitat, amb una àmplia experiència docent i investigadora, de diverses àrees de coneixement, elegits pel Claustre Universitari per majoria absoluta i per un període de quatre anys. A l'efecte d'aquesta elecció és admissible el vot anticipat. Presidirà aquesta Comissió la catedràtica o catedràtic més antic, i actuarà com a secretària o secretari la catedràtica o catedràtic més recent.3. La Comissió ha de valorar la reclamació i ratificar o no la proposta en el termini de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense pronunciament exprés, la reclamació s'entendrà desestimada. La resolució del Rectorat posa fi a la via administrativa i és impugnable directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

CAPÍTOL III

Personal docent i investigador contractatSecció primera

Disposicions generalsArticle 104

1. El Consell de Govern, d'acord amb el que disposen aquests Estatuts, ha d'aprovar la distribució de les places de personal docent i investigador contractat per departaments i instituts.

2. El Consell de Govern, amb l'informe de la comissió assessora que tinga competències en professorat, ha d'acordar la contractació per mitjà d'un concurs públic. Aquesta convocatòria ha d'anar acompanyada d'una descripció de les tasques que s'hi hagen de realitzar, del règim de dedicació i de l'enumeració de tots aquells requisits que s'hi establisquen.

3. Una vegada acordada la convocatòria de provisió d'una plaça, s'ha de comunicar a la conselleria competent en matèria d'universitats.Article 105

1. Els concursos de selecció del professorat contractat han de ser resolts per comissions de contractació formades per professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat pública.

2. La comissió assessora que tinga competències en professorat, d'acord amb els principis d'igualtat, imparcialitat, mèrit i capacitat, ha de proposar la normativa de contractació i els criteris generals d'avaluació, entre els quals ha de figurar el coneixement de la llengua pròpia. En aquesta normativa s'ha d'establir el procediment d'acord amb el qual s'han de resoldre les impugnacions que es produïsquen respecte a les resolucions de les comissions de contractació. També s'ha de regular el procediment d'urgència que s'ha d'utilitzar en els concursos per a cobrir les places que queden vacants durant el curs acadèmic, tenint en compte que la durada d'aquests contractes no ha d'excedir el curs en què es produeix la vacant, i qualsevol altra qüestió relativa al professorat contractat que no estiga prevista expressament per aquests Estatuts i que corresponga a la Universitat.3. En el termes previstos en la legislació vigent es podrà contractar personal investigador en les modalitats d'accés al sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, i contractes d'investigadora o d'investigador distingit.Secció segona

Professorat contractat doctorArticle 106

1. La Universitat pot contractar amb un contracte laboral indefinit, a temps complet, professorat contractat doctor per a exercir tasques docents i investigadores. Han d'acreditar l'avaluació positiva per part de l'òrgan d'avaluació externa corresponent. Tenen els mateixos drets i obligacions que el professorat titular d'universitat, excepte els que la legislació reserve a aquest últim com a funcionariat.2. La comissió que ha de resoldre els concursos és nomenada pel Rectorat i s'ha de procurar que tinga una composició equilibrada entre dones i homes. Està formada per:

a) La presidència, designada pel Rectorat entre professorat catedràtic o titular de l'àrea de coneixement.

b) Un membre vocal designat pel departament entre professorat de l'àrea de coneixement o afí.

c) Un membre vocal nomenat pel Rectorat i designat pel Consell de Govern, entre un mínim de cinc proposats pel departament, dels quals almenys tres han de ser de l'àrea de coneixement de la plaça.3. En la regulació dels concursos d'accés a aquestes categories s'ha de preveure la realització de dos proves que s'han de realitzar en audiència pública. La primera de les quals consistirà en l'exposició del currículum de la candidata o candidat i del projecte docent i investigador que pretén dur a terme en relació amb el perfil de la plaça; i la segona, l'exposició, a elecció de la persona concursant, d'una lliçó del programa presentat per la candidata o candidat o d'un treball original d'investigació. En finalitzar cadascuna de les exposicions la Comissió podrà debatre amb les persones candidates les qüestions sobre el currículum i el projecte docent i investigador que considere oportú.4. Correspon a la Comissió de Reclamacions regulada a l'article 103 proposar al Rectorat la resolució de les reclamacions o els recursos que es puguen interposar contra les propostes de les comissions de contractació.Secció tercera

Ajudants i professorat ajudant doctorArticle 107

1. La Universitat Jaume I pot contractar, a través de concurs públic, ajudants i professorat ajudant doctor, amb caràcter temporal i amb dedicació a temps complet, en els termes establerts en aquests Estatuts i les altres disposicions vigents.

2. Es poden contractar com a ajudants les persones que hi hagen sigut admeses o que estiguen en condicions de ser admeses en els estudis de doctorat i amb la finalitat principal de completar la seua formació docent i investigadora, amb la dedicació a temps complet i per una duració que no pot ser inferior a un any ni superior a cinc, que es pot prorrogar o renovar si s'havia concertat per una durada inferior a la màxima, sempre que la durada total no excedisca dels indicats cinc anys. Les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment durant el període de durada del contracte n'interrompran el còmput. Les i els ajudants col·laboraran en tasques docents d'índole pràctica fins a un màxim de 60 hores anuals.

3. Es pot contractar professorat ajudant doctor entre doctores i doctors per a exercir tasques docents i investigadores, en la manera establida per l'article 50 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i per a la seua contractació han de ser avaluats positivament per l'òrgan d'avaluació externa corresponent. Serà mèrit preferent l'estada de la candidata o candidat en universitats o centres d'investigació de prestigi reconegut, espanyols o estrangers, distints de la universitat que du a terme la contractació. El contracte és de caràcter temporal i amb dedicació a temps complet. La durada no pot ser inferior a un any ni superior a cinc, i es pot prorrogar o renovar si s'ha concertat per una durada inferior a la màxima, sempre que la durada total no excedisca dels indicats cinc anys. En qualsevol cas, el temps total de durada conjunta entre aquesta figura contractual i la prevista en l'apartat anterior, en la mateixa o diferent universitat, no pot excedir els vuit anys.

Les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment durant el període de durada del contracte n'interrompran el còmput.

4. Les comissions de contractació, en què es procurarà que hi haja una composició equilibrada entre dones i homes, han d'estar integrades per membres preferentment d'aquesta Universitat i formada per:a) La presidència, designada pel Rectorat entre professorat de l'àrea de coneixement.

b) Dos membres vocals designats pel departament entre professorat de l'àrea de coneixement de la plaça i, si no n'hi ha, d'àrees afins.c) Un membre vocal designat pel Rectorat entre un mínim de cinc proposats pel departament.

d) Un membre vocal designat pel Rectorat entre un mínim de cinc proposats per l'òrgan de representació sindical competent.5. La Universitat ha de fomentar la plena formació científica i docent del seu personal en formació, especialment de les i els ajudants, i facilitar estades en altres universitats i centres d'investigació, dins de les disponibilitats dels recursos humans i pressupostaris.

Secció quarta

Professorat associat, associat assistencial i visitantArticle 108

1. La Universitat Jaume I pot contractar temporalment, a temps parcial, professorat associat entre professionals de reconeguda competència, preferentment amb titulació superior, que acrediten exercir la seua activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari, per a atendre les necessitats docents dels departaments i instituts.

2. La contractació de professorat associat s'ha de fer sempre amb caràcter temporal i amb una dedicació a temps parcial, d'acord amb la normativa vigent.

3. Les comissions de contractació, en què es procurarà que hi haja una composició equilibrada entre dones i homes, han d'estar integrades per membres preferentment d'aquesta Universitat i formades per:a) La presidència, designada pel Rectorat entre professorat de l'àrea de coneixement.

b) Dos membres vocals designats pel departament entre professorat de l'àrea de coneixement de la plaça i, si no n'hi ha, d'àrees afins.c) Un membre vocal designat pel Rectorat entre un mínim de cinc proposats pel departament.

d) Un membre vocal designat pel Rectorat entre un mínim de cinc proposats per l'òrgan de representació sindical competent.4. En cas de concert amb institucions sanitàries es podrà establir un nombre de places de professorat associat assistencial a cobrir per personal que preste serveis en la institució sanitària concertada.Article 109

1. La Universitat Jaume I pot contractar, temporalment, amb dedicació a temps complet o parcial, professorat visitant entre professorat o personal investigador de reconegut prestigi procedents d'altres universitats o centres d'investigació, per tal de col·laborar en les tasques docents i investigadores d'un departament o institut.

2. El Consell de Govern, per iniciativa pròpia o a proposta d'un departament o institut, i amb l'informe de la comissió que tinga competències en professorat, pot aprovar la contractació de professorat visitant. A la proposta s'ha d'adjuntar un informe complet sobre l'activitat que exercirà aquest professorat i sobre els seus mèrits.Secció cinquena

Personal investigador i personal investigador en formacióArticle 110

Als efectes previstos en aquests Estatuts, és personal investigador el contractat en els termes previstos en la legislació vigent, en les modalitats d'accés al sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, i contractes d'investigadora o investigador distingit, així com la investigadora o investigador contractat per obra o servei determinat per al desplegament de projectes d'investigació.Article 111

1. Als efectes previstos en aquests Estatuts, són personal investigador en formació aquelles persones admeses en un programa de doctorat i que signen contractes de treball predoctorals. Aquests contractes seran possibles quan hi haja fons, la destinació dels quals incloga la contractació de personal investigador, o per al desenvolupament de programes propis d'R + D + I.

2. El personal investigador en formació pot col·laborar en tasques docents dins d'un departament o institut universitari d'investigació de la Universitat Jaume I en les condicions que determine la legislació aplicable.

3. Com a personal en formació, dins de l'objectiu genèric de la Universitat Jaume I de fomentar la plena formació científica i docent del seu personal i de les disponibilitats de recursos humans i de pressupost, la Universitat ha de facilitar al seu personal docent i investigador en formació adscrit la realització d'estades en unes altres universitats i centres d'investigació.Secció sisena

Professorat emèritArticle 112

1. La Universitat Jaume I pot nomenar professorat emèrit professores i professors jubilats que hagen prestat serveis destacats a la universitat almenys durant 25 anys.

2. El Consell de Govern, per iniciativa pròpia o a proposta d'un departament, i amb l'informe preceptiu de la comissió assessora que tinga competències en professorat, pot acordar el nomenament com a professorat emèrit de les persones que complisquen els requisits de l'apartat anterior. A la proposta inicial s'ha d'adjuntar un informe complet sobre l'activitat que exercirà el professorat emèrit, així com dels seus mèrits.

3. El professorat emèrit està vinculat a la Universitat Jaume I per mitjà d'una relació contractual de caràcter temporal. Aquesta relació contractual s'ha d'ajustar a la normativa aprovada pel Consell de Govern amb l'informe preceptiu de la comissió assessora que tinga competències el professorat. Quan finalitze la relació contractual el professorat mantindrà a efectes honorífics la seua condició d'emèrit.4. El professorat emèrit ha de realitzar les col·laboracions que li assigne el departament al qual estiga adscrit que, preferentment han de consistir en la impartició de seminaris, cursos monogràfics i màsters, amb obligacions docents i de permanència específiques.

CAPÍTOL IV

Llicències d'estudisArticle 113

1. El Consell de Govern, amb l'informe previ de la comissió assessora que tinga competències el professorat, pot concedir llicències per a estudis al professorat universitari, d'acord amb la legislació vigent, per a realitzar activitats docents o investigadores vinculades a una universitat, institució o centre, estatal o estranger, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, i sempre que en quede garantida la docència.2. El Consell de Govern, amb l'informe previ de la comissió assessora que tinga competències en professorat, també pot autoritzar llicències per a estudis en una altra universitat o institució acadèmica, estatal o estrangera, al personal docent i investigador en formació.

3. El Consell de Govern ha d'aprovar el règim de llicències del personal docent i investigador. Aquest règim ha de preveure la durada i la periodicitat de les llicències i el règim retributiu del personal beneficiari. La concessió de llicències per a estudis no pot generar cap contractació de professorat al departament del professorat afectat.

Article 114

1. El professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb sis anys d'antiguitat en aquesta condició pot sol·licitar semestres sabàtics per a fer treballs d'investigació o de docència en una altra universitat o institució.

2. La concessió d'aquest permís, que està supeditada a les disponibilitats econòmiques i ha de tindre l'informe previ del departament, sí que podrà donar lloc a contractacions per substituir el professorat afectat, i es pot fer efectiva sempre que les persones interessades no hagen gaudit, durant els darrers sis anys, de llicències d'estudi que, sumades, siguen iguals o superiors a un any. Per a aquest còmput no es tenen en compte les llicències d'una durada inferior a un mes. Durant aquests semestres sabàtics, el professorat té dret a percebre les retribucions màximes permeses per la llei.

3. El Consell de Govern, amb l'informe previ de la comissió assessora que tinga competències en professorat, ha d'establir els criteris per a la concessió d'aquest permís.

CAPÍTOL V

Òrgans de representació i participacióArticle 115

1. L'òrgan propi de representació i participació del personal docent i investigador funcionari és la Junta de Personal. La seua forma d'elecció i de funcionament és la prevista per les seues normes específiques.

2. L'òrgan propi de representació i participació del personal docent i investigador contractat és el Comitè d'Empresa. La seua forma d'elecció i funcionament és la prevista per les seues normes específiques.

3. La participació del personal docent i investigador en la determinació de les condicions de treball s'ha de fer a través de la Mesa Negociadora.

4. La relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I s'ha de negociar en la Mesa Negociadora en els termes que la legislació vigent determine.

TÍTOL IV

EstudiantatCAPÍTOL I

Accés a la UniversitatArticle 116

1. L'estudiantat de la Universitat Jaume I està format per totes aquelles persones matriculades en qualsevol dels seus centres docents.

2. Tenen dret a matricular-se en la Universitat Jaume I les persones que acrediten estar en possessió dels estudis que, d'acord amb la legislació vigent, capaciten per a cursar les ensenyances corresponents.3. El procediment d'admissió de l'estudiantat en la Universitat Jaume I es fixa d'acord amb el que dispose la legislació estatal i l'autonòmica aplicable; s'hi ha de respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

4. Per a programes de formació contínua, el Consell de Govern ha de fixar els criteris d'admissió.

CAPÍTOL II

Drets i deures de l'estudiantatArticle 117

1. L'estudiantat de la Universitat Jaume I té dret a l'estudi i als altres drets reconeguts per les lleis. En particular, gaudeixen dels drets a:a) Conèixer, amb anterioritat a la matriculació, l'oferta i la programació docent de cadascuna de les titulacions, els criteris generals d'avaluació i els programes de les assignatures, així com les dates de realització de les proves d'avaluació, sense perjuí dels canvis que puguen originar-se per circumstàncies sobrevingudes.

b) Fer els estudis en condicions d'igualtat d'oportunitats i de no-discriminació, tant pel que fa a l'accés com a la permanència en la Universitat, així com en l'exercici dels drets acadèmics.c) Disposar d'unes instal·lacions i d'uns serveis adequats que permeten el normal exercici dels estudis, amb facilitat per a l'ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

d) Exigir el compliment dels seus drets davant la Sindicatura de Greuges, sense perjuí de poder utilitzar altres vies legalment previstes.

e) Expressar-se lliurement i gaudir dels drets, mentre estiga a la Universitat, de reunió i d'associació.

f) Obtindre facilitats de la Universitat per a continuar els estudis de les persones que, per causes justificades, estiguen impedides d'exercir els seus drets i complir les seues obligacions acadèmiques.

g) Participar activament i democràticament en els òrgans de govern i gestió de la Universitat i elegir la seua representació.

h) Participar en el control de la qualitat de l'ensenyança i la tasca docent del professorat, així com en l'avaluació dels serveis, per mitjà dels canals establerts en aquests Estatuts.

i) Participar en les activitats culturals, físiques i esportives, i disposar d'unes instal·lacions adequades.

j) Participar, si escau, en l'activitat investigadora, dins dels mitjans econòmics i materials disponibles.

k) Rebre ensenyament d'acord amb la planificació docent.

l) Rebre informació dels òrgans de govern i d'administració de la Universitat en relació amb els aspectes acadèmics, administratius i econòmics referents a les seues activitats i al seu futur professional.m) Rebre una formació i una docència crítiques, adequades a la realitat de la societat, al desenvolupament sostenible i, especialment, rebre les ensenyances teòriques i pràctiques qualificades en l'especialitat corresponent al pla d'estudis elegit, i participar-hi activament.n) Ser atès, assessorat i assistit pel seu professorat, mitjançant sistemes de tutories personalitzades.

o) Ser orientat i informat per la Universitat sobre les activitats que aquesta faça que li afecten.

p) Posseir la propietat intel·lectual dels treballs, els estudis i les altres realitzacions originals presentats en el marc dels estudis que curse.q) Ser valorat en el seu rendiment acadèmic amb criteris objectius, d'acord amb les normes fetes públiques prèviament, poder sol·licitar la revisió personalitzada de les seues avaluacions i, abans de la seua incorporació a les actes, exercir els mitjans d'impugnació corresponents, tant per a proves escrites com per a proves orals.

r) Disposar d'igualtat d'oportunitats, de no-discriminació i d'accessibilitat universal, amb independència de raons de sexe, raça, religió, discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, a aquesta Universitat, als seus centres, a la permanència en la Universitat i a l'exercici dels seus drets acadèmics.

s) Obtindre reconeixement acadèmic per la seua participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, d'acord amb la regulació acadèmica vigent.t) Rebre un tracte no sexista.

u) Rebre una atenció que facilite compaginar els estudis amb l'activitat laboral, tenint en compte el caràcter presencial de la Universitat Jaume I.

v) Qualsevol altre dret que siga reconegut en la legislació vigent i en aquests Estatuts.

2. La Universitat Jaume I ha de facilitar, a l'estudiantat amb necessitats educatives específiques, les condicions d'estudi i les adaptacions curriculars adequades per a la seua correcta formació acadèmica. A més, ha de prestar també una especial atenció a l'estudiantat que demostre una excel·lència notòria, per tal que puga desplegar totes les seues capacitats.Article 118

1. L'estudiantat de la Universitat Jaume I té el deure d'estudiar, i aquells altres establerts en la legislació vigent aplicable, i en particular:

a) Estudiar les disciplines que componen la titulació que es curse fins a completar la seua formació universitària.

b) Complir adequadament el treball propi de la seua condició universitària, especialment el que es deriva dels seus plans d'estudi.

c) Realitzar amb honestedat les proves d'avaluació destinades a evidenciar el seu nivell d'assimilació dels programes.

d) Complir la legislació universitària en vigor, particularment aquests Estatuts i les normes de desplegament.

e) Contribuir a millorar el funcionament de la Universitat Jaume I per a l'assoliment de les seues finalitats, d'acord amb els seus principis i valors.

f) Respectar els principis de convivència democràtica al si de la comunitat universitària.

g) Assumir les responsabilitats que comporten els càrrecs per als quals haja sigut elegit.

h) Respectar el patrimoni de la Universitat Jaume I i vetlar perquè es conserve en bon estat.

2. El règim disciplinari de l'estudiantat és l'establert en la legislació aplicable i aquests Estatuts, així com en les normes que per al seu desplegament dicte el Consell de Govern.CAPÍTOL III

Beques i ajudesArticle 119

1. La Universitat ha de promoure davant dels poders públics o de les institucions privades l'adopció d'una política assistencial referida als costos directes i indirectes de l'ensenyança que tendisca a evitar que cap persona quede exclosa de la Universitat Jaume I per raons econòmiques. Per a complir aquesta comesa pot instrumentar, per mitjà del Consell Social, una política pròpia de beques, ajudes i crèdits complementària a les convocatòries europees, estatals i autonòmiques fundada en la col·laboració de la societat.

2. El Consell de Govern establirà la política acadèmica de beques, sense perjuí de les competències del Consell Social sobre aquesta matèria. El procediment al qual s'ha d'ajustar l'adjudicació de les beques i ajudes ha de considerar els principis de publicitat, transparència, igualtat material, mèrit i capacitat. Es prestarà una atenció especial a les persones amb càrregues familiars, a les víctimes de la violència de gènere i a les persones amb necessitats educatives específiques, amb la finalitat de garantir així el seu accés i permanència en els estudis universitaris.

3. Les beques i ajudes que s'atorguen en el marc d'un conveni s'han de regir per les previsions que s'hi determinen i, subsidiàriament, per les normes que siguen d'aplicació general per a aquelles que adjudique la Universitat.CAPÍTOL IV

Representació de l'estudiantatArticle 120

1. L'estudiantat de la Universitat Jaume I ha d'organitzar la seua representació específica de manera autònoma per a vetlar pel compliment dels seus drets i deures, d'acord amb el que es disposa en aquests Estatuts.

2. La representació de l'estudiantat s'ha d'articular de la manera següent:

a) En cada títol hi ha d'haver una coordinadora o coordinador de grau i màster, elegit entre delegades i delegats que hagen sigut votats al començament de cada any acadèmic en els diferents cursos de què consta el títol. Les coordinadores o coordinadors de grau i màster han d'elegir, al seu torn, una delegada o delegat de centre, que serà la persona responsable de tot el que afecte, en el seu centre, l'àmbit universitari des del punt de vista de l'estudiantat davant les autoritats universitàries.

b) De la gestió ordinària dels aspectes que interessen l'estudiantat en l'àmbit de la Universitat s'encarrega el Consell de l'Estudiantat. Aquest Consell està format per una part elegida de l'estudiantat claustral, les delegades i delegats de centre i altres membres elegits pel Consell General d'Estudis, d'acord amb el reglament del Consell de l'Estudiantat que aprove el Consell de Govern.

c) Per a defensar els seus interessos davant de la comunitat universitària s'han d'elegir representants de l'estudiantat en el Claustre, de la manera prevista en aquests Estatuts i en les seues normes de desplegament.

3. A l'estudiantat de la Universitat Jaume I amb funcions de representació, se'ls facilitarà, en la mesura que siga possible, el compliment de les seues obligacions acadèmiques en cas de coincidència temporal amb les funcions pròpies del càrrec.Article 121

1. El Consell General d'Estudis és l'òrgan de representació de l'estudiantat de tots els títols de la Universitat. Està format per les coordinadores i coordinadors de l'estudiantat en els diferents títols impartits a la Universitat.

2. Com a mínim, el Consell General d'Estudis té les competències següents:

a) Coordinar la defensa dels interessos de l'estudiantat, a través de les delegades i delegats de curs o grup, de les delegades i delegats de centre, i de la representació de l'estudiantat en els òrgans col·legiats d'àmbit particular.

b) Emetre tots els informes i les propostes que considere necessaris per al compliment de les seues finalitats, sense perjudici de les consultes que els òrgans de govern de la Universitat puguen demanar.

c) Participar en la proposta d'elaboració del reglament que establisca el seu règim de funcionament intern.

TÍTOL V

Personal d'administració i serveisArticle 122

1. El personal d'administració i serveis està format pel personal funcionari de la Universitat, pel personal funcionari procedent d'altres administracions públiques, pel personal eventual i pel personal laboral, i s'ha de regir, segons corresponga, per la legislació del funcionariat, per la legislació laboral, pels convenis col·lectius i per aquests Estatuts i les seues normes de desplegament.

2. Corresponen al personal d'administració i serveis les funcions de gestió tècnica, econòmica i administrativa, suport, assistència i assessorament per a la prestació dels serveis universitaris que contribuïsquen a la consecució dels fins propis de la Universitat, d'acord amb els principis i valors establerts en aquests Estatuts.

3. El Consell de Govern, després de negociar amb la representació del personal d'administració i serveis, ha de proposar al Consell Social l'aprovació de la relació de llocs de treball. Si no s'hi arriba a cap acord, ho ha de resoldre el Consell de Govern. La Universitat ha de revisar i aprovar la seua relació de llocs de treball quan sorgisquen necessitats no previstes o s'hi produïsca una reorganització administrativa. La relació de llocs de treball ha d'identificar i classificar els llocs de treball indicant-ne les unitats administratives en què aquests s'integren, la seua denominació i les seues característiques essencials, les retribucions complementàries que els corresponguen i els requisits per a desplegar-los.

4. Correspon al Rectorat, o a la persona en qui delegue, prendre les decisions sobre la situació administrativa del personal d'administració i serveis.Article 123

Són drets del personal d'administració i serveis, els reconeguts per les lleis i, en particular:

a) Exercir les seues tasques en un ambient que garantisca el compliment de la normativa en matèria de seguretat i higiene.

b) Exercir la seua activitat amb criteris de professionalitat, i ser informats i participar en les iniciatives de control i millora de la qualitat.

c) Participar en els òrgans de govern i gestió de la Universitat.

d) Rebre la formació necessària per a la seua actualització professional i acadèmica.

e) Utilitzar les instal·lacions, els serveis i les infraestructures universitàries per a l'exercici de les seues funcions, d'acord amb les normatives reguladores.

f) Participar en les activitats culturals, físiques i esportives, sense perjuí de les seues obligacions, i disposar d'unes instal·lacions adequades.

g) A la carrera professional en els termes que resulten de la legislació autonòmica i els acords del Consell de Govern i, si escau, del Consell Social.Article 124

1. Són deures del personal d'administració i serveis, a més dels que preveuen les lleis:

a) Assumir les responsabilitats que comporten els càrrecs per als quals haja sigut nomenat.

b) Assumir les responsabilitats que els corresponga per l'exercici del seu lloc davant l'òrgan de govern de la Universitat.

c) Col·laborar amb la resta de la comunitat universitària i contribuir al compliment dels fins, els principis i els valors establerts en aquests Estatuts.

d) Conèixer la llengua pròpia de la Universitat Jaume I.

e) Exercir la seua activitat professional d'acord amb les normes deontològiques.

f) Exercir les tasques seguint els principis de legalitat i eficàcia, i contribuir als fins i a la millora del funcionament de la Universitat com a servei públic.

g) Participar en els procediments d'avaluació i control de la seua activitat.

h) Respectar el patrimoni de la Universitat, així com fer-ne un ús correcte de les instal·lacions, béns i recursos.

2. El procediment disciplinari del personal d'administració i serveis és l'establert en la legislació aplicable i en aquests Estatuts, així com en les normes que per al seu desplegament dicte el Consell de Govern.

Article 125

El personal d'administració i serveis es retribueix a càrrec del pressupost de la Universitat. Les quanties de les retribucions bàsiques i complementàries s'han d'aprovar cada any amb el pressupost i han de ser idèntiques a les establides per les administracions territorials competents, llevat dels incentius aprovats d'acord amb la legislació vigent pel Govern de l'Estat i el de la Comunitat Valenciana. En l'assignació de les retribucions complementàries és preceptiu l'informe dels òrgans de representació del personal d'administració i serveis.

Article 126

1. Les escales de funcionariat de la Universitat s'han d'agrupar d'acord amb la titulació exigida per a ingressar-hi, segons les disposicions vigents.

2. Els grups i les categories del personal laboral de la Universitat han de ser els establerts pel conveni col·lectiu que hi siga aplicable.

3. L'accés a la funció pública s'ha de dur a terme, després de negociar amb els òrgans de representació del personal d'administració i serveis, per mitjà de concurs, oposició o concursoposició. La convocatòria, si escau, ha d'indicar el nombre de places convocades per a la promoció interna.

Article 127

1. El personal d'administració i serveis ha de tindre la seua representació i participar en la composició i el funcionament dels distints òrgans de govern i administració de la Universitat, en els termes que estableixen aquests Estatuts i les normes que els despleguen.

2. Els òrgans propis de representació del personal d'administració i serveis són la Junta de Personal per al personal funcionari i el Comitè d'Empresa per al personal laboral. Les respectives formes d'elecció i funcionament seran les previstes per les seues normes específiques.

TÍTOL VI

Sindicatura de Greuges i règim disciplinariCAPÍTOL I

Sindicatura de GreugesArticle 128

1. La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I és l'òrgan encarregat de vetlar pel respecte dels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, a fi de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits.

2. La seua actuació no està sotmesa a mandat imperatiu de cap instància universitària i es basa en els principis d'independència i autonomia.

3. El Claustre ha d'elegir la persona que ocupe la Sindicatura de Greuges entre els membres de la comunitat universitària o entre persones de reconegut prestigi, encara que no pertanyen a la comunitat universitària, per una majoria absoluta dels membres del Claustre. A l'efecte és admissible el vot anticipat.

4. La durada del seu mandat és de cinc anys, sense possibilitat de reelecció consecutiva.Article 129

1. Són funcions de la Sindicatura de Greuges:

a) Actuar d'ofici o a instància de part davant dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat Jaume I, en relació amb la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària.

b) Informar anualment el Claustre i el Consell Social sobre les actuacions realitzades en matèria de la seua competència.

2. La Sindicatura tindrà accés a qualsevol document intern de la Universitat i rebrà informació, si escau, dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat Jaume I. Tots els membres de la comunitat universitària han d'atendre les peticions realitzades per la Sindicatura en l'exercici de les seues funcions.

3. La Sindicatura de Greuges s'abstindrà de conèixer d'aquells assumptes sobre els quals s'haja iniciat un procediment disciplinari. Si aquest concloguera sense sancions, podrà intervenir a instància de part.

CAPÍTOL II

Del règim disciplinariArticle 130

1. El personal de la Universitat Jaume I i l'estudiantat que hi està matriculat es troben subjectes al règim disciplinari que estableixen les lleis.

2. La potestat disciplinària correspon a la rectora o rector, tret de la sanció de separació del servei del personal funcionari, que només la pot acordar l'òrgan competent segons la legislació del funcionariat.3. Per al suport al Rectorat en l'exercici de la potestat disciplinària, i atès l'article 16 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, es podrà disposar d'una comissionada o comissionat per assessorar i vetlar pel bon funcionament de l'estructura funcional de la Universitat, i instruir els expedients disciplinaris.

En la instrucció dels expedients, les propostes de resolució que la comissionada o comissionat eleve al Rectorat, han de tindre l'informe d'una comissió formada per cinc membres (tres del personal docent i investigador, un de l'estudiantat i un del personal d'administració i serveis) que designe el Consell de Govern, amb una durada de quatre anys, i sense possibilitat de ser reelegits en períodes consecutius.4. El Consell de Govern ha de regular, mitjançant un reglament, les funcions de la comissionada o comissionat i el funcionament de la comissió esmentada. Aquest reglament també podrà determinar en quins casos la potestat disciplinària sobre l'estudiantat puga correspondre als deganats o a les direccions de centre.TÍTOL VII

Estudi i investigacióCAPÍTOL I

Docència i estudiArticle 131

1. L'ensenyança, a la Universitat, té com a finalitat la preparació per a l'exercici d'activitats professionals que requerisquen coneixements científics, tècnics o artístics, la transmissió de la cultura i l'educació per al desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, ètiques i culturals de l'estudiantat per mitjà de la creació, la transmissió i la crítica de la ciència, la tecnologia i les arts.

2. L'ensenyança s'ha d'impartir dins del marc del ple desenvolupament de la persona en el respecte als principis democràtics de convivència, als drets fonamentals, a les llibertats públiques i al medi ambient.3. La Universitat ha de promoure la integració entre docència i investigació, i l'adaptació d'aquestes activitats a les necessitats i demandes socials vigents.Article 132

1. La Universitat Jaume I ha de vetlar per la qualitat de l'ensenyança impartida i per la seua adequació a les necessitats de la societat, i ha d'assegurar el seguiment i l'avaluació del personal docent i de l'estudiantat amb criteris adequats.

2. La Universitat Jaume I ha de garantir l'actualització i el perfeccionament del seu professorat, i, per a això, ha d'establir mitjans i activitats específiques de formació permanent.

Article 133

1. El Consell de Govern fixa la política d'ensenyances i aprova, a proposta del Rectorat, els corresponents plans anuals i pluriennals.2. El Consell de Govern estableix els criteris i els procediments per als canvis de titulació, i el reconeixement i la transferència de crèdits.3. La Universitat ha de fomentar els aspectes pràctics de la docència i ha de consignar, amb aquesta finalitat per a cada exercici econòmic, les quantitats que es consideren convenients en les diferents partides pressupostàries.Article 134

La Universitat Jaume I imparteix ensenyances dirigides a l'obtenció de títols oficials i estudis propis conduents a l'obtenció d'altres títols o diplomes.

1. Els títols oficials s'estructuren en tres ensenyances:

a) Estudis de grau.

b) Estudis de màster universitari.

c) Estudis de doctorat.

2. Són estudis propis aquelles ensenyances organitzades per la Universitat Jaume I i aprovades pel Consell de Govern d'acord amb el que reglamentàriament s'establisca.

a) Els estudis propis s'estructuren en títols propis o en uns altres estudis de formació continuada que determine el Consell de Govern.b) Aquests ensenyaments poden tindre caràcter interuniversitari o impartir-se en col·laboració amb unes altres institucions o entitats per mitjà d'un conveni.

c) Els estudis propis s'han de finançar amb els ingressos que aquests mateixos generen.Secció primera

Estudis de grauArticle 135

1. Els plans d'estudi s'han de dissenyar incorporant els valors que inspiren el model educatiu de la Universitat Jaume I. Han de ser aprovats per Consell de Govern.

2. Les propostes dels plans d'estudi han d'incloure una memòria adaptada al que dispose la normativa vigent.

Entre altres aspectes les memòries han de recollir informació relativa a:

a) Objectius acadèmics de la titulació.

b) Justificació de la necessitat social de la titulació i possibles eixides professionals.

c) Departaments que exerciran l'activitat docent i recursos humans.

d) Nombre de places.

e) Infraestructura necessària, cost econòmic i viabilitat organitzativa per a la implantació del pla.

f) Interrelacions amb altres títols, especialment en el cas de títols que presenten una estructura modular i compartisquen matèries.

3. La comissió amb competències en estudis ha d'informar sobre la implantació, la modificació o la supressió d'una titulació al Consell de Govern, a fi que aquest es pronuncie sobre la proposta.

4. Després d'elaborar l'estudi sobre la conveniència d'implantar la dita titulació, abans que l'aprove el Consell de Govern i que el Consell Social emeta el seu informe, hi ha d'haver un període d'un mes d'informació pública, per tal que es puguen presentar al·legacions.Article 136

1. L'estudiantat procedent d'unes altres universitats pot sol·licitar el reconeixement i la transferència de crèdits dels estudis realitzats.

2. Les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits, les han de resoldre les comissions nomenades a aquest efecte als centres, les quals han de tindre en compte el caràcter de les assignatures, el contingut de les assignatures aprovades i els plans d'estudi que es volen continuar.Secció segona

Estudis de màster universitariArticle 137

1. Els estudis de màster universitari es regeixen per la normativa estatal i autonòmica, per aquests Estatuts i per un reglament específic que ha d'aprovar el Consell de Govern per a la seua implantació concreta a la Universitat Jaume I.

2. El reglament d'estudis de màster universitari ha de regular, entre altres qüestions, a quin centre o institut s'adscriu per a la seua òptima organització i si és universitari o interuniversitari.

3. Els plans d'estudi s'han de dissenyar incorporant els valors que inspiren el model educatiu de la Universitat Jaume I i han de ser aprovats pel Consell de Govern.

4. Les propostes dels plans d'estudi han d'incloure una memòria que, com a mínim, ha de presentar els mateixos apartats que la dels estudis de grau.Secció tercera

Estudis de doctoratArticle 138

1. Els estudis de doctorat tenen com a finalitat l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat.

2. Els programes de doctorat són elaborats per comissions acadèmiques corresponents de l'Escola de Doctorat, a iniciativa pròpia o dels departaments, instituts o de grups d'investigació.

3. El Consell de Govern, a proposta de l'Escola de Doctorat i amb l'informe de la comissió amb competències en matèria d'investigació i doctorat, ha d'aprovar els programes de doctorat.

4. L'admissió a programes de doctorat correspon a l'Escola de Doctorat, amb l'informe previ de la comissió acadèmica corresponent.5. La comissió amb competències en matèria d'investigació i doctorat és l'òrgan assessor del Consell de Govern sobre les qüestions que afecten el tercer cicle.Article 139

1. La proposta per a la concessió del títol de doctorat honoris causa pot fer-la el Consell de Govern, el Rectorat, els centres, els departaments, els instituts i, almenys, la cinquena part dels membres del Claustre. La proposta s'ha d'acompanyar d'una justificació raonada dels mèrits de la persona que es proposa.

2. Un reglament ha d'establir els requisits i procediments per a la concessió del títol de doctorat honoris causa, així com els d'altres premis, medalles, honors i distincions.

CAPÍTOL II

Investigació i transferència del coneixementArticle 140

1. La investigació a la Universitat és fonament de la docència i és el mitjà per al progrés de la societat. Per a un adequat compliment de les seues funcions, la Universitat assumeix com un dels seus objectius primordials el desenvolupament de la investigació, la contribució a la innovació tecnològica i la formació de persones dedicades a la investigació.2. La investigació, la mobilització i la transferència del coneixement és un deure i un dret del personal docent i investigador, sense més limitacions que les derivades del compliment dels fins generals de la Universitat i de la racionalitat en l'aprofitament dels seus recursos.

Article 141

1. La Universitat ha de potenciar una investigació de qualitat i facilitar la vinculació entre la investigació universitària, la societat i el sistema productiu, especialment el del seu entorn, i per a això ha de definir una política científica que promoga la creació i el manteniment de grups d'investigació, a més d'impulsar les línies d'investigació, mobilització i transferència del coneixement, d'acord amb els criteris d'interès científic, social, econòmic, ambiental, cultural, tècnic i pedagògic.2. La Universitat ha de reconèixer grups d'investigació i xarxes temàtiques que, amb el fi d'aconseguir l'excel·lència investigadora, tinguen un objectiu comú en les seues investigacions, siga temàtic, territorial, cultural o de qualsevol altra característica, científica, tècnica o artística.

3. Els grups d'investigació tenen la consideració d'unitats funcionals d'investigació i no són centres de la Universitat a efectes administratius ni econòmics.

4. La Universitat Jaume I ha de procurar obtindre recursos suficients per al desenvolupament de la investigació, la tecnologia i la innovació.Article 142

El professorat de la Universitat Jaume I, quan publique o difonga els resultats de la seua activitat investigadora, ha de fer constar la seua condició de membre d'aquesta Universitat.Article 143

1. La comissió que tinga competències en matèria d'investigació és l'òrgan assessor del Consell de Govern en matèria d'investigació. Són funcions d'aquesta comissió en els temes d'investigació:

a) Assessorar el Consell de Govern sobre la política general d'investigació i sobre les prioritats anuals d'actuació.

b) Elaborar la memòria anual de les activitats d'investigació de la Universitat.

c) Elevar una proposta al Consell de Govern sobre la distribució del pressupost de la Universitat dedicat a la investigació i la distribució dels recursos externs per al foment de la investigació.d) Elevar una proposta al Consell de Govern sobre la convocatòria i l'adjudicació de beques i ajudes a la investigació.

e) Fer un seguiment de l'activitat investigadora realitzada a la Universitat.

2. La comissió amb competències en matèria d'investigació ha d'estar integrada per personal representatiu dels diferents àmbits científics. El professorat que forme part de la comissió ha de tindre el grau de doctor.Article 144

1. La Universitat, els grups d'investigació, els departaments, els instituts universitaris i, a través dels anteriors, el professorat, poden contractar amb persones, universitats i entitats públiques o privades per a realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, segons el que estableix l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

2. La Universitat ha de gestionar aquests contractes directament o delegar part de les seues funcions, a través d'un conveni.

3. En els convenis i contractes, d'acord amb les normes de desplegament, s'han de fixar els compromisos de cada part, i les compensacions, si escau, per la utilització dels serveis i la infraestructura de la Universitat, així com les qüestions sobre la titularitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'obra resultant.

4. Els recursos procedents dels contractes i convenis per a la realització de treballs científics, tècnics, artístics, ensenyances d'especialització i activitats específiques de formació desplegades pels departaments, els instituts universitaris d'investigació, els grups d'investigació i el professorat al qual fa referència aquest capítol, s'han de distribuir de la manera següent:

a) Una part s'ha de destinar a sufragar tots els costos directes, materials i personals que suposen la realització del treball o del curs.

b) Una altra part s'ha de destinar a cobrir els costos indirectes, calculats com un percentatge del pressupost total del conveni o contracte i que serà fixat per les normes de desplegament.

c) La remuneració que pot percebre el professorat per les activitats a les quals es refereix aquest article ha de ser a càrrec del superàvit ocasionat, després de deduir-ne tots els costos directes i indirectes, la distribució i l'aplicació de la qual s'ha de fer, d'acord amb les normes legals en vigor i segons el que determine la normativa interna de desplegament.

Article 145

1. La transferència del coneixement es pot articular a través de la contractació de persones, universitats i entitats públiques o privades; també es pot dur a terme per mediació d'empreses de base tecnològica o innovadores o de caràcter tecnològic.

2. Sempre que una empresa de base tecnològica siga creada o desenvolupada a partir de patents o de resultats generats per projectes d'investigació finançats totalment o parcialment amb fons públics i realitzats en universitats, el professorat funcionari dels cossos docents universitaris i el contractat amb vinculació permanent a la Universitat que fonamenten la seua participació en els dits projectes poden sol·licitar l'autorització per a incorporar-se a la dita empresa mitjançant una excedència temporal per un límit màxim de cinc anys i amb dret a la reserva del lloc de treball i al seu còmput a l'efecte d'antiguitat, d'acord amb la normativa vigent.

3. Un reglament intern desplegarà les qüestions més rellevants relacionades amb les empreses de base tecnològica, o innovadores o de caràcter tecnològic, i la transferència del coneixement, entre altres temes.Article 146

La Universitat ha de portar un registre dels grups d'investigació. Un reglament propi desplegarà el registre, en el qual han de constar, almenys, els membres de cada grup, les investigadores i investigadors principals, el seu historial cientificotècnic i els camps temàtics d'investigació desplegats. Un reglament, que ha d'aprovar el Consell de Govern, regularà els aspectes particulars d'aquests grups i especialment els procediments d'integració i modificació.Article 147

La regulació de les modalitats i la quantia de la participació en els beneficis que obtinga la Universitat en l'explotació o cessió dels drets d'aquesta respecte a les invencions realitzades pel professorat universitari, pertanyent a grups d'investigació o individualment, d'acord amb la legislació de patents en vigor, la fixarà un reglament que ha d'aprovar el Consell de Govern a proposta del Rectorat, en el qual es determine amb exactitud la distribució d'aquests entre la Universitat i els membres del personal docent i investigador afectat.

TÍTOL VIII

Règim econòmic i financerArticle 148

La Universitat Jaume I gaudeix d'autonomia econòmica i financera, d'acord amb el que estableixen les lleis.

CAPÍTOL I

PatrimoniArticle 149

1. El patrimoni de la Universitat Jaume I està constituït pel conjunt de béns, drets i obligacions dels quals és titular, i de tots els altres que puga adquirir o li siguen atribuïts per l'ordenament jurídic.2. En els acords de creació de fundacions i entitats amb personalitat jurídica pròpia, s'han de fer les corresponents previsions sobre el patrimoni que pertany a la Universitat.

3. S'han d'incorporar al patrimoni de la Universitat les donacions que reba i el material inventariable que s'adquirisca a càrrec de fons d'investigació, excepte aquell que per conveni s'haja d'adscriure a altres entitats.

4. Correspon a tota la comunitat universitària la conservació i correcta utilització del patrimoni de la Universitat.Article 150

1. La Universitat assumeix la titularitat dels béns de domini públic que estiguen afectats al compliment dels seus fins i la d'aquells que en el futur siguen destinats a les mateixes finalitats per l'Estat, la comunitat autònoma o les corporacions locals. Els béns de domini públic de titularitat de la Universitat que es desafecten passaran a ser béns patrimonials de la Universitat Jaume I, sense perjuí del que puga disposar la legislació vigent.

2. Correspon al Consell de Govern la gestió dels béns de domini públic i els actes de disposició dels béns patrimonials de caràcter immoble, així com dels béns mobles d'extraordinari valor, amb l'aprovació del Consell Social, d'acord amb la legislació autonòmica aplicable. Correspon al Rectorat, a proposta de la Gerència, la disposició dels béns no assenyalats anteriorment.

3. En aquests supòsits s'ha de tindre en compte, si escau, el que disposa la legislació sobre patrimoni històric espanyol.Article 151

La Universitat Jaume I, d'acord amb la legislació aplicable, ha de sol·licitar la condició de beneficiària de les expropiacions forçoses que realitzen les administracions públiques per a l'ampliació o millora dels serveis o equipaments per al compliment dels fins de la Universitat.

Amb aquesta finalitat, el Consell Social ha d'aprovar, a proposta del Consell de Govern, els projectes d'obres, i el Consell de Govern ha d'aprovar, per tal que l'autoritat competent faça la declaració d'utilitat pública, la llista de béns i drets adscrits.

Article 152

1. L'inventari general, que correspon elaborar a la Gerència, s'ha d'actualitzar anualment i ha d'estar accessible al Portal de Transparència.

2. Correspon a la Gerència, a instància del Rectorat, la inscripció en els registres públics dels béns i drets la titularitat dels quals tinga la Universitat.Article 153

1. La Universitat Jaume I gaudeix dels beneficis que la legislació vigent estableix per a les entitats sense finalitat lucrativa.

2. Els béns destinats al compliment dels fins de la Universitat Jaume I, així com els actes que es realitzen per al desenvolupament immediat d'aquells fins, així com els seus rendiments, gaudiran d'exempció tributària, en els termes establerts per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i la resta de legislació en vigor que hi siga aplicable.CAPÍTOL II

Règim pressupostariArticle 154

1. La Universitat Jaume I disposa d'un pressupost anual, únic, públic i equilibrat, que inclou la totalitat dels seus ingressos i despeses durant l'any natural.

2. La Gerència ha de confeccionar l'avantprojecte de pressupost, al qual s'han d'unir les bases d'execució i gestió. El Rectorat l'ha de presentar davant del Consell de Govern i, si aquest l'aprova, l'ha de sotmetre al Consell Social.

3. Tot programa d'activitats finançat per recursos específicament afectats ha d'incloure's en el pressupost de la Universitat i ser objecte d'una adequada identificació que en permeta el seguiment comptable.Article 155

En finalitzar cada exercici econòmic, la Gerència, sota la direcció del Rectorat, ha d'elaborar els comptes anuals de la Universitat Jaume I, que han de ser aprovats pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.Article 156

1. La Universitat Jaume I ha d'assegurar el control intern de les seues inversions, despeses i ingressos, d'acord amb els principis de legalitat, eficàcia i eficiència, que ha d'efectuar la unitat administrativa corresponent, sota la direcció del Rectorat, únic òrgan competent per a exercir-lo.

2. El control s'ha de realitzar amb les corresponents tècniques d'auditoria, que ha de supervisar el Consell Social.

3. Correspon a la Generalitat aprovar les normes i els procediments sobre control d'aquestes matèries, que seran desplegades i adaptades, si escau, pel Rectorat.

4. Independentment de les facultats de control extern que exerceixen els òrgans competents, també poden fer auditories financeres o d'una altra naturalesa professionals capacitats i independents.

CAPÍTOL III

ContractacióArticle 157

El Rectorat és l'òrgan de contractació de la Universitat i està facultat per a subscriure, en el seu nom i representació, els contractes en què intervinga la Universitat.

Així mateix, podrà fer els encàrrecs de gestió a mitjans propis que permet la legislació.Article 158

En els casos legals en què pertoque, s'han de constituir meses de contractació.

L'òrgan de contractació ha de nomenar els components d'aquestes meses d'acord amb la normativa vigent en la matèria; en tot cas, s'ha de garantir la presència, almenys, d'una persona representant dels instituts, departaments, centres o serveis afectats.

TÍTOL IX

Règim jurídicArticle 159

1. En la seua consideració d'administració pública, la Universitat Jaume I gaudeix de totes les prerrogatives i potestats que per a les administracions públiques estableix la seua legislació reguladora.

2. L'actuació de la Universitat Jaume I es regeix per les normes universitàries de règim jurídic i de procediment administratiu comú aplicables a les administracions públiques, amb les adaptacions necessàries a la seua estructura organitzativa i a la legislació sectorial universitària, i pels procediments que s'establisquen en aquests Estatuts i en les normes que els despleguen.Article 160

1. Les resolucions del Rectorat i els acords del Consell Social, del Consell de Govern i del Claustre Universitari posen fi a la via administrativa; aquestes resolucions són impugnables directament davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que la persona interessada hi puga interposar prèviament un recurs de reposició.

2. Les resolucions o els acords dels altres òrgans de govern són susceptibles de recurs d'alçada davant del Rectorat, excepte els que posen fi a la via administrativa.Article 161

1. Correspon al Rectorat aprovar l'exercici de les accions que es consideren pertinents per a la defensa dels interessos legítims de la Universitat Jaume I. El Rectorat pot encarregar la defensa i representació processal a l'Assessoria Jurídica de la Universitat o a unes altres d'externes, cosa que ha de posar en coneixement del Consell de Govern.

2. En els procediments en què resulte preceptiva la decisió d'un dels òrgans considerats en la legislació universitària estatal i autonòmica aplicable, per mitjà d'informe, autorització o aprovació, el Rectorat pot declarar-ne la urgència, i aquest òrgan haurà d'adoptar el seu acord en el termini de 10 dies hàbils; altrament s'hi aplicarà la legislació administrativa general en vigor.

3. Per a la resolució de conflictes d'atribucions entre òrgans de la Universitat Jaume I que adopten decisions que legalment posen fi a la via administrativa, s'ha de crear una comissió, formada per la persona que ocupe el càrrec de rectora o rector, que la presidirà; una persona en representació de cada un dels òrgans col·legiats els acords dels quals posen fi a la via administrativa; una persona en representació de la conselleria que tinga competències en matèria universitària, i la persona que ocupe la Secretaria General, que actuarà exercint les funcions pròpies del càrrec, amb veu però sense vot.

4. Els conflictes d'atribucions entre la resta d'òrgans de la Universitat Jaume I, els resoldrà el Rectorat.Article 162

1. L'Assessoria Jurídica depèn de la Secretaria General i té atribuïdes funcions d'assessorament als òrgans de la Universitat, així com de representació i defensa en judici d'aquesta.

2. Les lletrades o lletrats de l'Assessoria Jurídica de la Universitat exerceixen la seua representació i defensa en judici, tret que la rectora o rector designe advocada o advocat col·legiat que represente i defense la Universitat en casos determinats.

3. Mitjançant un reglament del Consell de Govern, es regularà el funcionament de l'Assessoria Jurídica i l'eventual col·laboració del professorat propi de la Universitat.

TÍTOL X

Règim electoralArticle 163

1. L'elecció de la representació dels diversos sectors de la comunitat universitària en els òrgans de govern de la Universitat Jaume I s'ha de fer per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.2. El sufragi és un dret personal. No es pot delegar el vot. La normativa electoral ha d'establir els mecanismes per a efectuar el vot anticipat.3. S'han de tindre en compte en matèria electoral les corresponents disposicions de la legislació estatal i autonòmica sobre igualtat.Article 164

1. Són electores i electors el personal docent i investigador, i el personal d'administració i serveis, de la Universitat Jaume I que en la data de convocatòria de les eleccions estiguen en actiu, i l'estudiantat que en aquella mateixa data hi estiga matriculat. Amb aquesta finalitat, la Secretaria General de la Universitat ha de publicar, com a mínim dins del termini de 30 dies abans de la celebració de les eleccions, els corresponents censos actualitzats.

2. Poden presentar la seua candidatura totes les persones que tinguen la condició d'electores o electors de la comunitat universitària. Les normes electorals han d'establir, si escau, les situacions d'inelegibilitat i incompatibilitat.

3. Per a les eleccions a realitzar en òrgans col·legiats en sessions convocades a l'efecte, seran elegibles els qui, reunint les condicions, siguen membres de l'òrgan en la data que finalitze el termini per a presentar candidatures, mentre que seran electores o electors els qui siguen membres de l'òrgan en la data de convocatòria de celebració de la reunió.Article 165

1. Les eleccions han de tindre lloc en període lectiu.

2. L'òrgan de govern corresponent ha de sol·licitar al Consell de Govern la convocatòria de les eleccions almenys en el termini de 45 dies abans de la finalització del seu mandat.

3. Mentre no siguen elegides les persones que formaran el nou òrgan de govern i representació, han de continuar en funcions les anteriors.

Article 166

1. La Junta Electoral té com a competències l'organització, el control, la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de la Universitat Jaume I.

2. La Junta Electoral està formada per:

a) La presidenta o el president, que ha d'elegir el Claustre Universitari per una majoria absoluta dels membres del Claustre. A l'efecte d'aquesta elecció és admissible el vot anticipat.

b) Cinc persones elegides pel Claustre, tot assegurant la representació del personal d'administració i serveis, del personal docent i investigador i de l'estudiantat de la Universitat.

3. La durada del mandat de la Junta Electoral és de quatre anys, excepte la representació de l'estudiantat, que s'ha de renovar cada dos anys.

4. La Secretaria General prestarà suport tècnic a la Junta Electoral.Article 167

Correspon al Claustre elaborar i aprovar la normativa electoral general per la qual es regiran les distintes eleccions.

TÍTOL XI

Mecanismes de control dels òrgans unipersonals de governArticle 168

Els òrgans col·legiats de govern de la Universitat Jaume I poden revocar, a través de l'aprovació d'una moció de censura, les persones elegides pel mateix òrgan col·legiat per a ocupar un càrrec.Article 169

1. La moció de censura, que ha de ser presentada, almenys, per una tercera part dels membres de l'òrgan col·legiat corresponent, s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la seua presentació i ha d'incloure una candidatura alternativa, així com un programa que concrete la seua actuació en el càrrec, si és elegida.

2. S'entén aprovada la moció de censura quan voten a favor la majoria absoluta dels membres de l'òrgan corresponent.

3. Si no és aprovada, les persones que l'han presentada no poden presentar-ne una altra fins que haja passat almenys un any.

4. Aquestes disposicions no són d'aplicació per al cas previst en l'article 53 d'aquests Estatuts.

TÍTOL XII

Reforma dels EstatutsArticle 170

1. La iniciativa de reforma total o parcial dels Estatuts correspon:a) Al Consell de Govern, a proposta de més de la meitat dels seus membres.

b) Al Claustre Universitari, a proposta de la tercera part dels seus membres.

2. La iniciativa de reforma s'ha de presentar a la Mesa del Claustre i ha d'incloure el text articulat que es proposa o, almenys, les matèries que es vol reformar i els preceptes la reforma dels quals es propugna.

3. La presa en consideració de la iniciativa pel Claustre Universitari, convocat a aquest efecte en sessió extraordinària, requereix l'aprovació per majoria absoluta dels membres claustrals presents.Article 171

1. Aprovada la presa en consideració de la iniciativa de reforma pel Claustre Universitari, s'ha d'elegir en la mateixa sessió la corresponent comissió per a estudiar-la, de la qual formaran part representants de tots els sectors de la comunitat universitària en proporció a la composició del Claustre.

2. El dictamen que ha d'emetre la comissió ha de servir de base per a la discussió en el Claustre, i s'ha d'actuar d'acord amb el que dispose el Reglament d'aquest.

3. La reforma dels Estatuts ha de ser aprovada per majoria absoluta dels membres del Claustre, convocat amb aquesta finalitat en sessió extraordinària.

4. Quan hi haja una modificació legal que obligue a la reforma parcial d'aquests Estatuts, el Rectorat, amb l'informe previ favorable del Consell de Govern, ha de proposar directament al Claustre Universitari el text que s'haja de reformar acompanyat de la fonamentació corresponent.

5. El Claustre, després d'aprovar la reforma dels Estatuts, l'ha d'elevar a l'administració competent perquè l'aprove i el publique.

6. No es poden presentar propostes de reforma dels Estatuts en els tres mesos anteriors a la finalització del mandat del Claustre.Article 172

El procediment d'esmena a què es refereix l'article 6.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, s'ha d'ajustar al que es preveu en aquest títol, com si es tractara d'una reforma obligada per modificació legal.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera

La Universitat Jaume I ha de publicar al Portal de Transparència, respectant la protecció de dades personals, els acords i les resolucions dels òrgans de govern de la Universitat.Segona

La Universitat Jaume I, en les seues comunicacions i publicacions internes i externes, ha de fer un ús de llenguatge no sexista i no discriminatori.Tercera

1. La Universitat Jaume I ha de fomentar l'ús prioritari de materials ecològics, reciclats, reutilitzables, reciclables, ètics i de proximitat, de manera que s'hi garantisca el màxim respecte al medi ambient i sempre sota la premissa de reduir el consum i la generació de residus.2. La Universitat Jaume I es compromet, en la mesura de les seues possibilitats econòmiques i pressupostàries, a implementar i desenvolupar l'administració electrònica i la digitalització dels seus processos amb la finalitat de reduir el consum i la generació de residus.Quarta

La Universitat Jaume I ha de potenciar una política de places de professorat, especialment les de funcionariat, amb dedicació a temps complet.Cinquena

En el supòsit de creació de nous centres, departaments o instituts, o si es produeix una vacant, la rectora o rector té la facultat de nomenar la persona que ha d'ocupar el deganat o la direcció provisionalment, fins que hi queden estructurats, d'acord amb el que es preveu en aquests Estatuts, o es celebren eleccions.Sisena

La Universitat Jaume I ha de fomentar l'ús de formats informàtics oberts en la comunicació interna i externa, ha de promoure el desplegament i l'ús de programari lliure i afavorir la lliure difusió del coneixement creat per la comunitat universitària. La Universitat ha de promoure, incentivar i facilitar la preservació i el lliure accés a les publicacions i a la producció intel·lectual del seu personal en el repositori documental institucional.Setena

La Universitat Jaume I ha d'adoptar les mesures oportunes per a garantir l'accessibilitat a les seues instal·lacions a les persones amb diversitat funcional físique, psíquique i sensorial.Vuitena

La Universitat es compromet a complir els drets i llibertats de les usuàries i usuaris en l'ús d'entorns digitals i en la seua investigació; a garantir el compliment dels principis i valors ètics, i la legalitat vigent; a vetlar perquè no es lesionen la privacitat, la reputació o la dignitat de les persones en els entorns digitals, i a fomentar la formació, la transparència en l'ús i la no exclusió per motius de vulnerabilitat.Novena

Les catedràtiques i catedràtics d'escola universitària i el professorat titular d'escola universitària de la Universitat Jaume I mantenen tots els drets i les obligacions reconegudes per aquests Estatuts al professorat universitari, d'acord amb la legislació vigent.Desena

El personal dels cossos de funcionaris docents de la Universitat Jaume I que ocupe una plaça vinculada a serveis assistencials d'institucions sanitàries en àrees de coneixement de caràcter clínic assistencial es regeix per la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat i per les normes universitàries en vigor que hi siguen d'aplicació. La plaça esmentada es considera a tots els efectes com un únic lloc de treball.Per als residents és d'aplicació l'article 20.3 a de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, reformat per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de reforma de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.Onzena

El personal d'institucions sanitàries concertades amb la Universitat Jaume I que exerceix funcions com a professora o professor associat d'acord amb la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i les disposicions que la despleguen, no s'ha de comptabilitzar a l'efecte de la constitució de departaments. La seua participació en els òrgans de govern i representació serà la que es fixe en els reglaments de funcionament del Claustre, centres i departament en relació amb el Reglament de la Junta Electoral.Dotzena

La Universitat Jaume I promourà una col·laboració especial amb les altres universitats de l'àmbit lingüístic català a través de la Xarxa Vives d'Universitats.Tretzena

Sense perjudici de l'existència de l'Escola de Doctorat en la qual es centralitzen els actuals estudis de doctorat de la Universitat i ateses les necessitats futures de la Universitat, excepcional i justificadament podran crear-se altres escoles de doctorat seguint l'establert en els articles 12 i 13 d'aquests Estatuts.Catorzena

La Universitat Jaume I afavorirà la signatura de convenis i càtedres que procuren finançament per a investigacions respectuoses amb el medi ambient i la transferència de coneixement en desenvolupament sostenible.DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera

Dins dels dotze mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta reforma estatutària s'han de modificar totes les normes internes que queden afectades per aquesta, en particular el Reglament del Claustre, excepte les que han de ser precedides de reglament marc, que comptarà des de l'aprovació d'aquest.

L'elaboració de les propostes d'adaptació dels reglaments de funcionament, l'han de realitzar els corresponents òrgans col·legiats, llevat dels de règim intern de tots els òrgans de representació de l'estudiantat, que serà competència del Consell de l'Estudiantat, amb la col·laboració dels mateixos òrgans.

Si algun d'aquests no compleix aquest mandat en el dit termini, el Consell de Govern dictarà un reglament provisional, que regirà la seua actuació fins que elabore aquella normativa.Segona

1. Els òrgans de govern de les facultats i escoles superiors, dels departaments, i dels instituts, continuaran les seues funcions fins que esgoten el termini per al qual hagen sigut elegits.

2. Els òrgans unipersonals no electes que no acomplisquen els requisits per a ser-ho conforme a aquests Estatuts podran continuar les seues funcions en les condicions que fixen els reglaments que s'han d'aprovar conforme a la disposició transitòria primera.

En tot cas, els nous nomenaments que es puguen produir després de l'entrada en vigor d'aquests Estatuts s'han d'ajustar als nous requisits.

Tercera

Les unitats predepartamentals que hi haja a la Universitat Jaume I en el moment en què el Claustre aprove aquests Estatuts es regiran per la normativa de creació de departaments que aprove el Consell de Govern.Quarta

La figura a extingir de professorat col·laborador es regeix per les disposicions universitàries en vigor i té, als efectes d'aquests Estatuts, la consideració de personal docent i investigador contractat.Cinquena

Les modificacions normatives harmonitzades que la Universitat Jaume I haja de realitzar com a conseqüència de la progressiva implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, excepte les que requerisquen modificació pressupostària, s'han d'aprovar en Consell de Govern a proposta del Rectorat.Sisena

En compliment d'allò previst a l'article 24.3 d'aquests Estatuts, el Consell de Govern, mitjançant la reforma del seu reglament marc, establirà el termini dins del qual aquells instituts que en l'actualitat coincideixen amb l'àrea o àrees de coneixement d'un departament de la Universitat hauran d'adaptar-se a aquesta regulació en tot allò que pertoca a les seues actuacions.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica

Queden derogats els Estatuts de la Universitat Jaume I aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, i modificats pels Decrets 67/2013, de 7 de juny, i 144/2015, de 18 de setembre.

Mapa web