Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 114/2012, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment Sancionador, la Competència i la Inspecció en Matèria de Comerç i Consum.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6819 de 16.07.2012
Número identificador:  2012/7050
Referència Base de Dades:  006956/2012
 DECRET 114/2012, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment Sancionador, la Competència i la Inspecció en Matèria de Comerç i Consum. [2012/7050]

ÍNDEXPreàmbul

Article únic. Aprovació del Reglament del Procediment Sancionador, la Competència i la Inspecció en Matèria de Comerç i ConsumDisposició addicional única. Incidència en la dotació de gasto públic

Disposició transitòria única. Procediments administratius sancionadors en tràmit

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposicions finals

Primera. Desplegament

Segona. Entrada en vigor

Annex

Reglament del Procediment Sancionador, la Competència i la Inspecció en Matèria de Comerç i Consum

Capítol I. Infraccions, procediment sancionador i òrgans competents

Article 1. Infraccions

Article 2. Procediment

Article 3. Òrgans competents per a la iniciació i instrucció del procediment

Article 4. Òrgans competents per a la imposició de sancions

Article 5. Responsabilitat

Capítol II. Inspecció en matèria de comerç, consum i anàlisiArticle 6. El personal de la inspecció de comerç i consum

Article 7. Activitat de la inspecció en matèria de comerç i consumArticle 8. Facultats de la inspecció en matèria de comerç i consumArticle 9. Obligacions en el desenrotllament de la inspecció

Article 10. Col·laboració amb la inspecció de comerç i consumArticle 11. Actes de la inspecció

Article 12. Presa de mostres

Article 13. AnàlisiPREÀMBULL'article 49.1.35.a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç interior i defensa dels consumidors i usuaris, sense perjuí de la política general de preus, la lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació bàsica de l'Estat.A l'empara d'este marc estatutari es van dictar, en matèria de comerç, la Llei 8/1986, de 29 de desembre, de la Generalitat, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, i la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana, per tal de regular els horaris d'obertura i tancament dels establiments comercials en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. A l'objecte de desplegar-les es van publicar el Decret 75/1987, de 25 de maig, del Consell, pel qual es determina el procediment i la competència sancionadora en matèria de comerç i de l'activitat comercial, i el Decret 69/1999, de 4 de maig, del Consell, d'horaris comercials de la Comunitat Valenciana.

Amb la publicació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, s'efectua la refosa en un sol text legal de les dos lleis esmentades, amb un nou desplegament de l'ordenació i el foment de l'activitat comercial i l'adaptació a la nova normativa estatal i europea.

En matèria de consum, es va dictar la Llei 2/1987, de 9 d'abril, de la Generalitat, d'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, i per tal de desplegar-la, pel que fa a les infraccions i sancions, es va publicar el Decret 132/1989, de 16 d'agost, del Consell, pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa dels consumidors i usuaris. Amb la promulgació de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, que va aprovar l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, s'ha procedit a adequar i actualitzar el marc normatiu en esta matèria.

En conseqüència, resulta convenient completar el desplegament legislatiu en les matèries assenyalades. En este punt, la comunicació entre els interessos i destinataris d'ambdós lleis determina la necessitat de desplegar de manera comuna aspectes relatius a la inspecció, al procediment sancionador i als òrgans competents que hi intervenen, cosa que redundarà en una major claredat i eficàcia en la seua aplicació.En virtut de tot el que s'ha dit més amunt, i de conformitat amb la competència establida en l'article 18.f) de la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Economia, Indústria i Comerç, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 de juliol de 2012,DECRETEArticle únic. Aprovació del Reglament del Procediment Sancionador, la Competència i la Inspecció en Matèria de Comerç i ConsumS'aprova el Reglament del Procediment Sancionador, la Competència i la Inspecció en Matèria de Comerç i Consum, el text del qual s'inserix com a annex del present decret.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència en la dotació de gasto públic

La implementació i desplegament posterior d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto públic assignada a la conselleria competent en matèria de comerç i consum, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Procediments administratius sancionadors en tràmit

Els procediments administratius sancionadors que estiguen en tràmit a l'entrada en vigor d'este decret seran resolts per l'òrgan competent corresponent d'acord amb la normativa vigent en el moment en què es va produir l'acord d'iniciació.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogats:

1. El Decret 75/1987, de 25 de maig, del Consell, pel qual es determina el procediment i la competència en matèria de comerç i de l'activitat comercial.

2. El capítol IV del Decret 69/1999, de 4 de maig, del Consell, pel qual es va desplegar la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana.

3. El Decret 132/1989, de 16 d'agost, del Consell, pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.

4. La Resolució de 19 de maig de 2005, del director general de Seguretat Industrial i Consum, sobre delegació de competències en els caps dels servicis territorials de Consum.

5. La Resolució de 17 de novembre de 2011, de la directora general de Comerç i Consum, sobre delegació de competències en els caps dels servicis territorials de Comerç i Consum.

6. Totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que siguen contràries al que disposa este decret.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desplegament

Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria de comerç i consum per a dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament i execució del que establix este decret.Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Peníscola, 13 de juliol de 2012El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller d'Economia, Indústria i Comerç,

MÁXIMO BUCH TORRALVA

ANNEXReglament del Procediment Sancionador, la Competència

i la Inspecció en Matèria de Comerç i ConsumCAPÍTOL I

Infraccions, procediment sancionador i òrgans competentsArticle 1. Infraccions

1. Constituïx una infracció administrativa en matèria de comerç l'incompliment dels mandats i prohibicions establits en la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, i en les normes que la despleguen, i a més les infraccions lleus, greus i molt greus tipificades expressament en els articles 103, 104 i 105 de la Llei 3/2011 esmentada.

2. Constituïxen infraccions administratives en matèria de consum les accions o omissions dels distints subjectes responsables tipificades en la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual es va aprovar l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, i en la resta de normativa general i sectorial en matèria de defensa dels consumidors i usuaris i les pràctiques comercials deslleials amb els consumidors.

3. Les infraccions a què es referixen els apartats 1 i 2 anteriors seran objecte de sancions administratives, amb la instrucció de l'expedient sancionador corresponent, que s'iniciarà d'ofici, per un acord de l'òrgan competent, bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'una orde superior, petició raonada d'altres òrgans o denúncia.Article 2. Procediment

1. El termini màxim en què cal notificar la resolució expressa d'un procediment sancionador és de sis mesos comptador des de la data de l'acord d'iniciació; una vegada transcorregut, es produirà la caducitat del procediment.

La declaració de caducitat de l'expedient no impedirà la incoació d'un nou expedient si no han prescrit les infraccions.

2. Sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, el procediment sancionador aplicable s'ajustarà al que establix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, i al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 3. Òrgans competents per a la iniciació i instrucció del procediment

1. Seran competents per a iniciar l'expedient sancionador les persones titulars de les direccions dels servicis territorials de comerç i consum corresponents.

2. La competència per a instruir el procediment sancionador correspondrà a les unitats administratives o al personal funcionari que, amb caràcter general o per al cas concret, designen les persones titulars de les direccions dels servicis territorials de comerç i consum.

3. Les persones titulars de les direccions dels servicis territorials de comerç i consum seran els òrgans encarregats de donar compte de l'expedient iniciat, en els casos que pertoque, a la jurisdicció penal i als altres òrgans administratius i judicials competents per a la depuració d'altres responsabilitats.Article 4. Òrgans competents per a la imposició de sancions

1. Els òrgans competents per a la imposició de sancions per infraccions en matèria de comerç i consum seran:

a) Les persones titulars de les direccions dels servicis territorials de comerç i consum per a la imposició de sancions d'advertència i multa en una quantia fins a 3.005,06 euros.

b) La persona titular de la direcció general competent en matèria de comerç i consum per a la imposició de sancions de multa des de 3.005,07 fins a 15.025,30 euros.

c) La persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç i consum per a la imposició de sancions de multa en matèria de comerç des de 15.025,31 fins a 60.000 euros.

d) El Consell per a la imposició de sancions de multa en matèria de comerç des de 60.001 fins a 600.000 euros, i per a aquelles que, amb independència de la seua quantia, comporten a més el tancament de l'empresa o de l'establiment o la suspensió del seu funcionament en els casos que establix l'article 107.5 i 6 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat.

e) El Consell per a la imposició de sancions de multa en matèria de consum des de 15.025,31 fins a 601.012,10 euros, i per a les complementàries establides en l'article 72.4 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, en els casos d'infraccions molt greus.

2. Estos mateixos òrgans seran competents per a determinar les sancions complementàries a què es referix l'article 107.4, paràgraf primer, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, sobre confiscació i pèrdua de la mercaderia objecte de l'activitat, així com les que disposa l'article 72.2 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, sobre decomís de la mercaderia o la publicitat de les sancions imposades.3. Les facultats sancionadores establides en este article podran ser delegades de conformitat amb el que disposa l'article 63 de la Llei del Consell, amb els límits que per a la delegació de l'exercici de la potestat sancionadora establix l'article 127.2 de la ja esmentada Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Les infraccions en matèria de venda no sedentària seran sancionades pels ajuntaments d'acord amb el que disposen les ordenances i, si no n'hi ha, segons el que establix la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, i este reglament.Article 5. Responsabilitat

1. La responsabilitat administrativa per infraccions en matèria de comerç i consum ho serà sense perjuí de la responsabilitat civil, penal o de qualsevol altre tipus a què puguen estar sotmesos els subjectes objecte del procediment.

2. La instrucció d'una causa penal davant dels tribunals de justícia suspendrà la tramitació de l'expedient administratiu sancionador que haja sigut incoat pels mateixos fets i, si pertoca, l'eficàcia dels actes administratius d'imposició de sanció; tot això sense perjuí del que establix l'article 54.2 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, relativa a les mesures adoptades per a salvaguardar la salut i seguretat de les persones, que es mantindran mentres l'autoritat judicial no es pronuncie sobre estes.

3. En cap cas es produirà una doble sanció pels mateixos fets i per raó dels mateixos interessos públics protegits, si bé caldrà exigir les altres responsabilitats que es deduïsquen d'altres fets o infraccions concurrents.CAPÍTOL II

Inspecció en matèria de comerç, consum i anàlisiArticle 6. El personal de la inspecció de comerç i consum

1. El personal de la inspecció de comerç i consum, quan actue en l'exercici de la seua funció inspectora, tindrà la consideració d'autoritat a tots els efectes, particularment respecte de la responsabilitat administrativa i penal de les persones que oferisquen una obstrucció, resistència i cometen atemptats o desacatament contra ells, de fet o de paraula, en actes de servici o amb motiu d'estos.

2. En el desenrotllament de les seues actuacions d'inspecció, el personal de la inspecció de comerç i consum podrà sol·licitar el suport, concurs, auxili i protecció que necessite de qualsevol altra autoritat, especialment dels agents de la policia local.

3. El personal de la inspecció de comerç i consum podrà requerir que se li exhibisca la documentació industrial, mercantil i comptable que la llei obligue a tindre formalitzada i que es considere necessària per a realitzar les comprovacions que requerisca la seua funció, així com accedir directament als locals i dependències on es realitzen activitats o s'emmagatzemen béns que tinguen transcendència per als consumidors.

4. El personal de la inspecció de comerç i consum haurà d'actuar amb la proporcionalitat deguda, procurant ocasionar la mínima pertorbació possible en l'exercici de l'activitat inspeccionada, així com en els drets dels subjectes afectats. En tot cas, estaran obligats a observar un estricte deure de secret professional en relació amb les informacions obtingudes en l'exercici de les seues funcions.

5. El personal de la inspecció de comerç i consum, en l'exercici de la seua funció inspectora, haurà d'identificar-se com a tal, amb la acreditació oficial corresponent, quan exercisca les seues funcions inspectores. La identificació serà necessària per a exercir potestats, realitzar requeriments i advertències, sol·licitar o imposar la col·laboració del subjecte inspeccionat, i per a totes les diligències que efectuen.

Article 7. Activitat de la inspecció en matèria de comerç i consumLa inspecció de comerç i consum, sense perjuí de qualsevol altra que se li puga assignar, té atribuïdes les funcions següents:

1. La vigilància, control general, inspecció i investigació davant d'indicis o fets que puguen comportar la comissió d'una infracció administrativa en matèria de comerç i consum.

2. Informar les empreses i establiments comercials, durant la realització de les seues actuacions, sobre les exigències, compliment i aplicació de la normativa vigent en matèria de comerç i de protecció i defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

3. Advertir l'inspeccionat, si pertoca, de la situació irregular en què es troba i indicar un termini prudencial suficient, atenent les circumstàncies concurrents, i que no serà inferior a deu dies hàbils, a l'efecte que realitze les modificacions necessàries i esmene les irregularitats detectades, sense perjuí de la responsabilitat a què puga estar sotmés per la infracció comesa.4. Adoptar provisionalment en casos d'urgència les mesures necessàries per a protegir el dret a la salut i seguretat de les persones i a la protecció dels drets econòmics i socials dels consumidors i usuaris d'acord amb el que disposa la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat,

5. Realitzar les actuacions prèvies a un procediment sancionador eventual quan així ho considere necessari l'òrgan competent per a incoar-lo.

6. Col·laborar en els procediments administratius sancionadors o en els procediments d'un altre tipus, efectuant les diligències que ordene l'òrgan competent.Article 8. Facultats de la inspecció en matèria de comerç i consumEl personal de la inspecció de comerç i consum, quan actue en l'exercici de les seues funcions, estarà facultat per a:

1. Accedir sense un avís previ als establiments industrials o comercials oberts al públic i a qualsevol dependència o oficina d'estos, on es realitzen activitats que puguen afectar els consumidors o el comerç.En el cas d'apreciar indicis d'irregularitat que ho justifiquen, o quan això siga necessari per raons d'urgència, el personal de la inspecció podrà accedir a qualsevol lloc o recinte, encara que no estiguen oberts al públic en general, i això sense perjuí de la necessitat, si és el cas, de disposar del consentiment de l'afectat o d'una autorització judicial.2. Exigir l'exhibició dels documents que siguen obligatoris segons l'actuació que estiguen realitzant, així com obtindre'n còpies i reproduccions. En el cas d'apreciar indicis d'irregularitat que ho justifiquen, el personal de la inspecció podrà examinar tota la documentació mercantil, industrial o comptable de l'empresa inspeccionada i obtindre'n notes o còpies, així com sol·licitar a tercers dades o antecedents útils per a la investigació. En particular, podran requerir informació de les dades transmeses, les activitats realitzades i la identificació dels destinataris dels seus servicis als intermediaris de servicis de la societat de la informació. Les actuacions esmentades tindran, en tot cas, caràcter confidencial i en les actes es deixarà constància dels indicis de la irregularitat que les justifiquen.

3. Requerir la remissió a les oficines administratives de la documentació necessària.

4. Procedir a realitzar les proves, investigacions o exàmens que calguen per a comprovar el compliment de les normes que protegixen els drets dels consumidors o que regulen el comerç, així com prendre mostres per a la realització d'anàlisis i comprovacions en la forma i condicions que es determinen.

5. Requerir la compareixença i col·laboració de qualsevol persona física o jurídica que de forma directa o indirecta puga tindre alguna relació amb l'objecte de la inspecció. El requeriment de la compareixença o col·laboració es podrà efectuar durant la visita inspectora o per qualsevol altre mitjà admissible en dret a l'empresa inspeccionada, als locals relacionats amb l'activitat i a les dependències dels mateixos òrgans de control.

Les actuacions anteriors es portaran a efecte de la manera més discreta possible i menys perjudicial per als titulars dels establiments o els seus clients.Article 9. Obligacions en el desenrotllament de la inspecció

Les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments comercials i aquelles que produïsquen, importen, distribuïsquen, comercialitzen o subministren productes, béns i servicis, els seus representants legals o les que estiguen a càrrec de l'establiment en el moment de la inspecció estaran obligades a:

1. Permetre i facilitar la inspecció i l'accés a les dependències de l'establiment

2. Subministrar qualsevol classe d'informació sobre les instal·lacions, productes o servicis, així com l'autorització, permisos i llicències necessaris per a l'exercici de l'activitat, permetent que el personal de la inspecció comprove directament les dades aportades.

3. Posar a disposició de la inspecció la documentació que servisca de justificació de les transaccions efectuades, dels preus i marges aplicats, com ara contractes, factures, albarans i la resta de documents exigits legalment, així com aquells que calguen per a determinar les responsabilitats pertinents. En el cas que no es dispose de la documentació esmentada a l'establiment, s'haurà d'aportar en el termini que establisca el requeriment que es formalitze en l'acta, que no podrà ser inferior a deu dies hàbils.

4. Facilitar l'obtenció d'una còpia o la reproducció de la documentació esmentada en els punts anteriors.

5. Comparéixer on i quan siguen requerits justificadament pels servicis competents, en el termini que es determine a este efecte, que no podrà ser inferior a deu dies hàbils.

6. Permetre que es realitze la presa de mostres o que s'efectue qualsevol altre tipus de control o assaig sobre els productes, béns i servicis en qualsevol fase de la seua comercialització.

7. Depositar i conservar adequadament els productes, béns i servicis subjectes a mesures provisionals, seguint en tot moment les instruccions formulades pels servicis competents respecte d'això.

8. Facilitar personal i mitjans per a la realització de les inspeccions, quan els siga requerit de manera motivada.

9. Acudir, per si mateixes o per mitjà dels seus representants, a les dependències de la inspecció a requeriment dels agents d'inspecció o dels òrgans competents, a fi d'aportar noves dades o comprovar les diligències d'inspecció.Article 10. Col·laboració amb la inspecció de comerç i consum1. Les persones físiques o jurídiques, organitzacions, associacions o entitats relacionades amb els fets objecte de la inspecció estaran obligades, a requeriment dels òrgans competents o de la inspecció de comerç i consum, a subministrar la informació i prestar la col·laboració que se'ls sol·licite per a l'esclariment dels fets i circumstàncies objecte de la inspecció, excepte quan hi haja una causa legal que ho impedisca, i en general facilitar el compliment de la funció inspectora.2. El coneixement de fets o actuacions realitzades per qualsevol organisme, dels quals puga deduir-se l'existència d'infraccions regulades per la normativa vigent en matèria de comerç i consum, comportarà la remissió d'antecedents o informació respecte d'això als òrgans competents perquè ho tramiten.

3. Si en l'exercici de les seues funcions la inspecció detecta irregularitats davant de les quals hagen d'actuar altres òrgans de l'administració, caldrà remetre'ls les actuacions efectuades.Article 11. Actes de la inspecció

1. El personal de la inspecció de comerç i consum estendrà la corresponent acta de les seues visites o de qualsevol altra actuació de vigilància, control o inspecció.

2. Quan el personal de la inspecció aprecie algun fet que estimen que puga constituir una infracció, en l'acta que s'estenga es faran constar, a més de les circumstàncies personals de l'interessat, les dades relatives a l'empresa inspeccionada, que el compareixent ha sigut informat del seu dret a formular al·legacions i observacions, les observacions i al·legacions manifestades en l'acte pel compareixent, les proves documentals aportades per este i els fets que servisquen de base al procediment sancionador corresponent.

3. L'acta serà formalitzada davant del titular de l'empresa o establiment, o davant del seu representant legal o persona responsable, i si no n'hi ha, davant de qualsevol dependent. Si estes persones es neguen a intervindre o a firmar en l'acta, esta serà autoritzada amb la firma de l'inspector o inspectors actuants.

4. Les actes, en tot cas, han de reflectir les mesures provisionals adoptades per l'inspector en casos de necessitat urgent per preservar la salut o la seguretat dels consumidors davant d'un perill imminent i greu o per no perjudicar interessos econòmics i socials, així com la seua causa i la seua finalitat.

5. Quan en la inspecció haja comparegut el subjecte inspeccionat o un representant seu, l'inspector haurà de lliurar-li una còpia de l'acta o, si pertoca, fer constar que no desitja rebre-la. La negativa a firmar l'acta no n'invalida el contingut ni el valor probatori.

6. De conformitat amb el que establix la normativa administrativa general, els fets constatats personalment pel personal de la inspecció de comerç i consum o per altres servicis d'inspecció, o per altre personal funcionari a qui se'ls reconega la condició d'autoritat, que es formalitzen en un document públic observant els requisits legals pertinents, tindran el valor de document públic i gaudiran de la presumpció de veracitat, sense perjuí de les proves que, en defensa dels respectius drets i interessos, puguen assenyalar o aportar els mateixos interessats.El superior jeràrquic o els instructors dels procediments podran sol·licitar al personal funcionari de la inspecció intervinent que ratifiquen les actes o diligències formalitzades per estos o que aclarisquen les dades o circumstàncies que se'ls indiquen.Article 12. Presa de mostres

1. Podrà realitzar-se la presa de mostres dels productes, mercaderies i béns inspeccionats amb la finalitat de sotmetre'ls a assajos, proves o estudis per mitjà dels quals es determine el grau de compliment de les condicions exigibles per tal de garantir la salut i la seguretat dels consumidors i usuaris, així com la comprovació del compliment de les condicions de comercialització i normalització per a la posar-los a disposició dels consumidors.

2. La presa de mostres es portarà a efecte per mitjà d'una acta formalitzada en la forma i amb els requisits establits en l'article 11 d'este reglament. En l'acta es transcriuran íntegrament totes les dades i circumstàncies que siguen necessàries per a la identificació de les mostres.

3. Cada mostra constarà de tres exemplars homogenis, que seran preparats, precintats, lacrats, segellats o marcats de manera semblant i etiquetats. Els intervinents firmaran sobre cada exemplar, de manera que es garantisca la identitat de les mostres amb els seus continguts durant el temps de conservació d'estes.

4. Els exemplars de la mostra seran depositats i conservats fins que s'utilitzen en les proves pericials analítiques corresponents, d'acord amb el següent:

a) Si l'acta s'estén a l'establiment o empresa de què exercix la titularitat el fabricant, envasador o marquista de les mostres arreplegades, un dels exemplars quedarà depositat en poder seu, junt amb una còpia de l'acta, amb l'obligació de conservar-la en perfecte estat perquè s'utilitze posteriorment en prova contradictòria, si fa al cas. Es presumirà maliciosa, llevat de prova en contra, la desaparició, destrucció o deteriorament de l'exemplar de mostra esmentat, així com la ruptura o substitució del segell, marca o mecanisme que garantisca la indemnitat del recipient o contenidor que continga la mostra en poder del fabricant, així com la seua obertura.

Els altres dos exemplars de la mostra quedaran en poder de la inspecció i se'n remetrà un al laboratori que haja de realitzar l'anàlisi inicial.

b) Si el titular de l'empresa o establiment que s'inspecciona és un mer distribuïdor del producte, únicament quedarà en poder seu una còpia de l'acta diligenciada, i els tres exemplars seran retirats per la inspecció. En este cas, un dels exemplars es posarà a disposició del fabricant, envasador o marquista interessat o persona autoritzada degudament que el represente, a fi que puga retirar-la si desitja efectuar una anàlisi contradictòria, l'altre exemplar s'enviarà al laboratori que haja de realitzar l'anàlisi inicial, i el tercer quedarà en poder de la inspecció.5. Les quantitats que componguen cada un dels exemplars de la mostra tindran la dimensió o grandària suficient per a garantir la pràctica correcta de les anàlisis o comprova-cions.

6. No obstant el que disposen els apartats anteriors, la mostra podrà estar constituïda per un sol exemplar en el cas de productes sotmesos a una certificació o homologació que se sotmeten a assaig per a determinar-ne la seguretat o aptitud funcional. Així mateix, la mostra podrà limitar-se a un únic exemplar en els casos en què no siga possible obtindre-la per triplicat.

En estos casos, es notificarà prèviament a les parts interessades la realització de l'assaig, especificant la data, hora i lloc, a fi que puguen comparéixer per si mateixes o degudament representades i acompanyades per un tècnic de part, i efectuar totes les al·legacions que estimen oportunes. En cas de no comparéixer, s'entendrà que accepten el resultat final de l'assaig.

En tot cas, la realització de les proves esmentades haurà de garantir el respecte degut al principi de contradicció i defensa, i l'administració actuant assumirà el cost de la mostra i anàlisi inicial. Si es comprova l'existència d'una infracció, junt amb la sanció que s'impose, s'exigirà al responsable el pagament de les gastos ocasionats amb motiu de la presa de mostres, dels pertinents assajos, proves o estudis, així com del seu transport i, si pertoca, destrucció. L'administració actuant haurà d'estar en possessió de la documentació que acredite els gastos esmentats.Article 13. Anàlisi

1. Les proves pericials analítiques es realitzaran en laboratoris oficials o acreditats degudament per a estos fins, utilitzant els mètodes analítics que, si pertoca, estiguen oficialment aprovats i, si no n'hi ha, els reconeguts nacionalment o internacionalment.

2. L'anàlisi inicial es realitzarà al laboratori que haja rebut la primera de les mostres, el qual, en vista d'esta anàlisi i de la documentació que s'adjunte, emetrà tan ràpidament com siga possible els resultats analítics corresponents i, en el cas que se li sol·licite, un informe tècnic, on es pronunciarà de manera clara i precisa sobre la qualificació que meresca la mostra analitzada.

3. Si del resultat de l'anàlisi inicial es deduïxen possibles infraccions a les disposicions vigents, s'incoarà un expedient sancionador segons el procediment establit en este reglament.

Una vegada incoat l'expedient, i en el cas que l'interessat no accepte este resultat, sense perjuí d'acreditar el que convinga al seu dret, per qualsevol mitjà de prova, podrà sol·licitar a l'instructor de l'expedient la realització de l'anàlisi contradictòria d'acord amb una de les dos possibilitats següents:

a) Designant, en el termini de cinc dies hàbils, comptador a partir de la notificació del plec de càrrecs, un pèrit de part per tal d'efectuar l'anàlisi al laboratori que va efectuar l'inicial, seguint les tècniques emprades en este i en presència del tècnic que va certificar l'anàlisi esmentada o persona que este designe. Després d'haver rebut la designació, l'instructor de l'expedient o el mateix laboratori comunicarà a l'expedientat la data i l'hora en què s'ha de portar a efecte l'anàlisi.

b) Justificant davant de l'instructor de l'expedient, en el termini de huit dies hàbils a partir de la notificació del plec de càrrecs, que l'exemplar de la mostra corresponent ha sigut presentat en un laboratori oficial o privat autoritzat, perquè el tècnic que designe el laboratori esmentat realitze l'anàlisi contradictòria, utilitzant les mateixes tècniques emprades en l'anàlisi inicial.

El resultat analític, i si pertoca l'informe tècnic complementari, hauran de remetre's a l'instructor en el termini màxim d'un mes, a partir de la notificació del plec de càrrecs; es considerarà que una vegada transcorregut este termini sense haver-se efectuat l'anàlisi i haver-se comunicat a l'instructor, l'expedientat perdrà el seu dret.

4. La renúncia expressa o tàcita a efectuar l'anàlisi contradictòria d'alguna de les formes establides en l'apartat anterior o la no-aportació de la mostra que està en poder de l'interessat suposa l'acceptació dels resultats als quals s'haguera arribat en la pràctica de la primera anàlisi.5. Si hi ha un desacord entre els dictàmens de les anàlisis inicial i contradictòria, l'òrgan competent designarà un altre laboratori oficial o oficialment autoritzat, que, en vista dels antecedents de les anàlisis anteriors i utilitzant la tercera mostra extreta, realitzarà amb caràcter urgent una tercera anàlisi, que serà diriment i definitiva.

6. Els gastos que ocasione la realització de l'anàlisi contradictòria seran a càrrec de qui les promoga, i les originades per la realització de les anàlisis inicial i diriment seran a càrrec de l'empresa o establiment expedientat, llevat que els resultats de la diriment rectifiquen els de l'anàlisi inicial, i en este cas ambdós seran sufragades per l'Administració. L'impagament de l'import dels gastos ocasionats amb motiu de la presa de mostres, i de les anàlisis inicial i diriment, quan siguen a càrrec de l'expedientat, comportarà que s'expedisca el certificat de constrenyiment oportú, per tal de cobrar els gastos d'acord amb el que establix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i el Reglament General de Recaptació.

7. Quan les situacions de perill per a la salut pública o la importància de la mercaderia cautelarment immobilitzada així ho aconsellen, podrà adoptar-se una provisió per la qual es convoquen a un mateix acte i al mateix laboratori tres pèrits, dos d'ells nomenats per l'Administració i un en representació de l'interessat, perquè efectuen les anàlisis inicial, contradictòria i, si pertoca, la diriment, sense solució de continuïtat.8. Podran realitzar-se anàlisis o proves al mateix lloc de la inspecció quan la naturalesa del producte així ho aconselle, si bé en este cas hauran de ser efectuades per personal degudament titulat i autoritzat per un òrgan competent. Caldrà oferir en el mateix acte la possibilitat d'efectuar una prova contradictòria, podent l'inspeccionat formular les observacions o al·legacions que crega oportunes.

Mapa web