Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDE 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7048 de 18.06.2013
Número identificador:  2013/6395
Referència Base de Dades:  005922/2013
 ORDE 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. [2013/6395]

PREÀMBULEl Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, va crear la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i, dependent d'esta, el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat primordial de permetre un coneixement exacte dels contractes formalitzats per l'Administració autonòmica i, també, per a la remissió de la informació a la Sindicatura de Comptes.Correspon a la Junta Superior de Contractació Administrativa, a través de la Comissió de Classificació i Registres, regulada en els articles 7 i 8 del mencionat decret, estar informada de tots els expedients relacionats amb el Registre Oficial de Contractes i a la Secretaria de la Junta Superior, regulada en l'article 13, la seua gestió.

El capítol II del Decret 79/2000, regula el funcionament general del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana, encara que deixa per a un desplegament posterior, per orde de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, determinats aspectes que fan referència, bàsicament, a la comunicació dels contractes i les seues incidències al Registre Oficial.

Este desenrotllament es va realitzar mitjançant l'Orde de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOGV 4081, 07.09.2001), per la qual es van dictar les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana, basades en la normativa de contractació pública llavors vigent que excloïa els contractes menors de l'àmbit objectiu del registre.Posteriorment, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, no establix ja una exclusió expressa dels contractes menors, sinó que deixa oberta la possibilitat del seu registre sense perjuí que el caràcter obligatori de la inscripció d'un contracte derive principalment de la seua formalització.

Així mateix i en el marc de Llei 3/2010, de 5 de maig, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, es preveu que les comunicacions al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat i des d'este als usuaris de les respectives conselleries o entitats contractants s'efectuen exclusivament per mitjans electrònics, amb plena validesa i eficàcia com fins ara però amb una major eficiència a l'aprofitar les possibilitats que oferix la firma electrònica i els sistemes actuals per a eliminar o reduir al màxim les comunicacions interadministratives en paper i per correu postal o valisa.

Quant a l'àmbit d'aplicació d'esta orde, seran objecte d'inscripció tots els contractes del sector públic, incloent-hi els contractes menors o els equivalents de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, a partir d'un import de nou mil euros, en el cas de contractes d'obres o de concessió d'obres públiques, i de tres mil euros, en qualsevol altre cas, IVA exclòs en ambdós supòsits. Estes quanties mínimes s'establixen per a obtindre un equilibri que permeta ampliar la informació rellevant de la contractació pública, a l'incloure els contractes menors que les superen amb la precisió i exactitud que el Registre oferix, i que evite al mateix temps afegir costos de gestió en adquisicions de béns o servicis xicotetes el registre dels qual no suposaria més que una simple reiteració de la informació comptable registrada en el sistema d'informació pressupostària o de caixa fixa.

S'exclouen de la inscripció en este Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, els contractes en què es formalitzen els negocis jurídics efectuats d'acord amb el que disposa la legislació de patrimoni i que tenen per objecte l'adquisició, explotació, arrendament o alienació de béns immobles o valors negociables, així com els negocis jurídics anàlegs sobre propietats incorporals o béns mobles, quan no tinguen la consideració de subministraments ni estiguen inclosos en un altre tipus de contracte dels regulats en la legislació de contractes del sector públic. Igualment, queden excloses de la inscripció, per no tractar-se de contractes del sector públic, les concessions i autoritzacions de domini públic.

En virtut del que s'ha exposat anteriorment, després dels informes previs preceptius, fent ús de les facultats que em conferixen els articles 18 i 19 i la disposició final primera del mencionat Decret 79/2000, de 30 de maig, en relació amb l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,ORDENEArticle 1. Àmbit d'aplicació objectiva i subjectiva del Registre

1. Tots els contractes del sector públic, inclosos els contractes menors o el seu equivalent en l'àmbit del sector públic empresarial i fundacional, que formalitzen l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic empresarial i fundacional, i que estiguen dins de l'àmbit d'aplicació de la legislació de contractes del sector públic, així com, si és el cas, les seues modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció, s'hauran de comunicar al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat per a ser inscrits, sempre que estiguen en qualsevol dels supòsits següents:

a) Que es tracte de contractes d'obres o de concessió d'obres públiques en els quals l'import, exclòs l'impost sobre el valor afegit, o el valor estimat siga igual o superior a nou mil euros.

b) Quan l'import, exclòs l'impost sobre el valor afegit, o el valor estimat siga igual o superior a tres mil euros en qualsevol altre tipus de contracte diferent del d'obres o de concessió d'obra pública.

2. Així mateix, han de comunicar-se al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat per a ser inscrits, tots els contractes que, per la finalitat del seu objecte, estiguen inclosos dins de l'àmbit d'aplicació de la legislació sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els servicis postals, quan les entitats contractants que els formalitzen es troben, respecte de la Generalitat, en els supòsits establits en la dita llei.

3. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de la present orde:

a) Els contractes efectuats en aplicació del que disposa la legislació de patrimoni de la Generalitat i en la de la legislació de patrimoni de les administracions públiques, en allò que siga d'aplicació, que tinguen per objecte l'adquisició, explotació, arrendament o alienació de béns immobles o valors negociables, així com els negocis jurídics anàlegs sobre propietats incorporals o béns mobles, quan no tinguen la consideració de subministraments ni es troben inclosos en un altre tipus de contracte de qualsevol tipus dels regulats en la legislació de contractes del sector públic.

b) Les concessions i autoritzacions de domini públic.

c) Les adquisicions de béns o de servicis per mitjà de peticions, prèvia adhesió, als sistemes externs de contractació centralitzada, així com adquisicions de subministraments derivades d'acords o contractes marc, en els quals en cap cas l'òrgan peticionari intervinga en l'adjudicació ni en la formalització del contracte derivat o basat en un acord marc.

Article 2. Forma de comunicació de dades al Registre

1. La comunicació de les dades d'un contracte i les posteriors incidències s'hauran d'efectuar per les persones autoritzades per a això a través de la xarxa corporativa de la Generalitat, obligatòriament per mitjans telemàtics i per mitjà de l'aplicació especifica del Registre Oficial de Contractes o per mitjà de les aplicacions corporatives de la Generalitat per a la gestió i registre d'expedients de contractació o qualsevol altra aplicació informàtica semblant en tots aquells casos que se'n dispose.

2. En tot cas, la comunicació per mitjans informàtics diferents dels específics per a operar a través de la xarxa de la Generalitat, només podrà efectuar-se d'acord amb l'estructura i especificacions tècniques que s'establisquen per les unitats que tinguen encomanades les funcions del manteniment de les aplicacions i de conservació i protecció de la informació del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat.3. La comunicació telemàtica de les dades a través de la xarxa informàtica corporativa de la Generalitat produirà els efectes previstos en l'article 19.1 del Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, sense perjuí que la Comissió de Classificació i Registres de la Junta Superior de Contractació Administrativa puga requerir la documentació corresponent en suport paper quan així ho estime convenient.

Article 3. Informació susceptible de comunicació al Registre

Les dades relatives a les característiques d'un contracte que s'han de comunicar preceptivament, així com les que es requerisquen per a l'actualització i les de les modificacions que comporten pròrrogues, variacions de terminis o de preu, l'import final i l'extinció, són les que informen de la seua formalització i de les circumstàncies que puguen concórrer en cada cas, tenint en compte el tipus de contracte, les quals estan relacionades en l'annex d'esta orde i es referixen, bàsicament, a allò que establix la legislació de contractes del sector públic. La comunicació a través del sistema informàtic s'efectuarà d'acord amb l'estructura, camps d'informació, disseny de registre i la resta d'especificacions tècniques de la seua aplicació.Article 4. Termini de comunicació al Registre

1. El termini màxim per a la comunicació de les dades serà de quinze dies hàbils des de l'endemà al de la formalització del contracte o de les incidències, en els casos en què aquella siga preceptiva, i de trenta dies hàbils des de la data d'aprovació per l'òrgan de contractació o l'òrgan competent, quan es tracte de contractes o incidències que no requerisquen formalització.

2. En el cas de les conselleries o entitats que disposen d'aplicacions pròpies del registre, el termini de quinze dies hàbils o de trenta dies hàbils haurà de complir-se per a la inscripció en la respectiva aplicació; sense perjuí de l'obligació de comunicar-ho posteriorment al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat.Article 5. Procediment d'inscripció en el Registre

1. La comunicació telemàtica de les dades d'un contracte, o de les incidències, produirà la inscripció en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat i la resolució, anotació i notificació corresponent s'efectuarà també telemàticament i contindrà el número de registre assignat i les dades identificatives del contracte o de la incidència, així com les dates de comunicació i inscripció.

2. Els errors en les dades d'un contracte inscrit en el Registre hauran de comunicar-se, en quant siguen advertides, de la mateixa manera que les incidències del contracte, sempre que això siga possible, i la seua correcció serà acordada per la Secretaria de la Junta Superior de Contractació Administrativa quan les dades corregides ja estiguen inscrites.

3. La Secretaria de la Junta Superior de Contractació Administrativa retrà compte a la Comissió de Classificació i Registres dels contractes i incidències inscrits en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat durant el període immediatament anterior a la seua convocatòria.

Article 6. Usuaris de l'aplicació autoritzats

1. Els caps de les unitats administratives de contractació designaran les persones usuàries autoritzades per a accedir a l'aplicació del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat i comunicar les dades dels contractes corresponents a la seua conselleria, departament o entitat. En aquelles entitats on no hi haja unitats de contractació la designació haurà de ser efectuada per qui exercisca o tinga delegades les facultats de l'òrgan de contractació.

2. Per la conselleria competent en matèria d'hisenda s'habilitarà un formulari de sol·licitud o revocació de credencial d'usuari de l'aplicació informàtica de comunicació de les dades. La sol·licitud de credencial serà subscrita tant pel responsable de la unitat com per la persona usuària a autoritzar.

3. El personal al servici de la Generalitat, les seues entitats autònomes i entitats del sector públic empresarial i fundacional que, amb dol, culpa o negligència greus, incomplisquen l'obligació legal de comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat s'hauran de subjectar a les responsabilitats que els corresponga d'acord amb les lleis.Article 7. Dret d'accés al Registre

L'accés al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat serà públic en les condicions establides en la legislació de contractes del sector públic i en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense que això obste a la seguretat i integritat de les dades sensibles contingudes en els fitxers automatitzats, d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica

Fins que s'implemente la utilització del certificat digital o la firma electrònica reconeguda per a efectuar telemàticament la comunicació de les dades i la resolució i notificació de la seua inscripció es podran continuar realitzant en suport no electrònic.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica

Queden derogades les ordes de 22 de maig de 2001 i de 3 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, relatives a normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present orde.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació. Facultats

Es delega en l'òrgan superior directiu del que depenga la Junta Superior de Contractació Administrativa la facultat de modificar o ampliar l'annex d'esta orde, quan això siga necessari per a adaptar-la a la normativa vigent o per al bon funcionament del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat.Segona. Entrada en vigor

Esta orde entrarà en vigor l'1 de juliol de 2013.València, 17 de juny de 2013El conseller d'Hisenda i Administració Pública,

JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

ANNEX

Dades o característiques dels contractes que han de comunicar-se

per a la seua inscripció en el Registre Oficial de Contractes

de la GeneralitatI. Dades referides a l'adjudicació del contractea) Comuns per a tots els contractes:

Tipus de contracte.

Any del contracte.

Conselleria o entitat contractant.

Òrgan contractant: identificació de la unitat administrativa de contractació.

Codi identificador del contracte o de l'expedient de contractació.

Lloc d'execució.

Objecte del contracte.

Indicació, si és el cas, que està dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 31/2007.

Codi CPV de l'objecte del contracte.

Contractació per lots (indicació).

Contracte mixt (indicació).

Acord o contracte marc (indicació).

Contracte complementari (indicació). Si és el cas, identificació del contracte al qual complementa.

Garantia provisional (indicació i, si és el cas, el percentatge).

Publicitat: diaris, butlletins o mitjans empleats, i dates de publicació.

Tramitació ordinària, urgent o d'emergència (indicació).

Procediment de tramitació.

Imports del contracte (de licitació, d'adjudicació, anualitats i imports unitaris, si és el cas, amb expressió de l'IVA). Import de la fiança definitiva i indicació, si és el cas, de garantia global.

Termini d'execució, duració o concessió.

Termini màxim del contracte incloses les possibles pròrrogues.

Data prevista de finalització.

Caràcter plurianual. Nombre d'anualitats.

Modalitat de determinació del preu.

Revisió de preus establida.

Identificació del contractista: nacionalitat, NIF o CIF, cognoms i nom o raó social; en cas d'UTE, identificació dels seus components.

Data d'adjudicació.

Data de formalització.

Aportacions públiques (indicació).b) Per als contractes d'obres:

Fórmula o fórmules de revisió de preus.

Classificació exigida.c) Per als contractes de concessió d'obra pública:

Aportacions públiques a la construcció.d) Per als contractes de gestió de servicis públics:

Modalitat de la contractació, segons s'establix en l'article 277 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Modalitats que determinen l'import del contracte.e) Per als contractes de subministrament:

Tipus de contracte de subministrament.

Preus unitaris (si és el cas).

País d'origen dels productes adquirits.f) Per als contractes de servicis:

Classificació exigida.g) Per als contractes adjudicats per procediment negociat:

Indicació del supòsit d'aplicació que va emparar l'ús del procediment.

Nombre d'invitacions cursades.

Nombre de licitadors o d'ofertes presentades.h) Per als contractes adjudicats per altres procediments diferents a l'obert, restringit, negociat o diàleg competitiu:

Indicació del supòsit d'aplicació que va emparar l'ús del procediment.

Nombre d'invitacions cursades.

Nombre de licitadors o d'ofertes presentades.II. Dades referides a les modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu del contractea) Comuns per a tots els contractes:

Identificació tipus incidència.

Import de la modificació o modificacions o import modificat.

Variació de termini d'execució.

Variació de les dades del contractista, si és el cas.b) Per als contractes de concessió d'obra pública:

Variació del termini de la concessió.c) Per als contractes de gestió de servicis públics:

Variació del termini de duració.III. Dades referides a l'import final i extinció del contracte

Import final del contracte per tots els conceptes, referit al moment de la seua conclusió, amb desglossament de l'IVA.

Pèrdua de garantia (indicació, si és el cas).

Data de la recepció o conformitat.

Data de la certificació final d'obra (si és el cas).

Data de la liquidació.

Causa de resolució (si és el cas).

Data de resolució (si és el cas).

Mapa web