Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, destinades a entitats sense ànim lucratiu.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9604 de 26.05.2023
Número identificador:  2023/5702
Referència Base de Dades:  005572/2023
 Extracte de la Resolució de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, destinades a entitats sense ànim lucratiu. [2023/5702]

BDNS (identif.): 696955.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/696955)Primer. Entitats beneficiàries

1. Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta convocatòria las associacions i organitzacions, sense ànim lucratiu, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes i inscrites, en la data de publicació de la corresponent convocatoria, en el registre corresponent en funció de la seua naturaleza jurídica, amb més de quatre anys d'activitat i que disposen de la seu central o d'una delegació permanent en el territori.2. Cada entitat local només podrà presentar una única sol·licitud a la present convocatòria de subvencions.

3. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats locals incurses en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Segon. Finalitat

L'objecte d'aquesta resolució és la convocatòria per a l'exercici pressupostari 2023 de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció, dels objectius de desenvolupament sostenible en el marc de l'Agenda 2030 a desenvolupar per entitats sense ànim lucratiu a la Comunitat Valenciana.

Tercer. Actuacions subvencionables

1. Les iniciatives a subvencionar en la present convocatòria consistiran en projectes iactuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible en el marc de l'Agenda 2030, que podran consistir en:

A. Accions d'implementació i territorialització, l'import màxim subvencionable de les quals serà de 30.000 euros, mitjançant l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció.

B. Accions de formació, sensibilització i comunicació, l'import màxim subvencionable de les quals serà de 20.000 euros, entre les quals s'inclouen:

B.1. Accions de formació, sensibilització i comunicació dirigides a incrementar la informació i el coneixement per part de la ciutadania i agents multiplicadors (associacions, grups, col·lectius, etc.), sobre actuacions d'implementació dels ODS de l'Agenda 2030, d'interés per a la Comunitat Valenciana.

B.2. Accions de formació i capacitació dirigides al personal al servei de les entitats sol·licitants, amb la finalitat de facilitar la implementació de projectes relacionats amb els ODS de l'Agenda 2030.C– Accions dirigides a promoure el treball en xarxa i les aliances multiactor inclusives, amb la finalitat d'accelerar la implementació de l'Agenda 2030, l'import màxim subvencionable de la qual serà de 20.000 euros.Quart. Bases reguladores

Les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria són les contingudes l'Ordre 1/2023, de 28 d'abril, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria d'implementació i promoció dels ODS de l'Agenda 2030, a la Comunitat Valenciana.

En el no previst en aquesta norma, les subvencions se sotmetran a la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant LGS) i la seua normativa de desplegament, i al que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencionsCinqué. Import

1– Aquesta convocatòria de subvencions es finançarà amb càrrec a la línia S8352000 – subvencions a entitats sense ànim lucratiu per a accions de foment, divulgació i educación en l'àmbit dels ODS de l'Agenda 2030, dotada amb un import de 900.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, del pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'any 2023; aplicació pressupostària 22.03.01.134.20.4. de la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

2. L'esmentat import podrà ser incrementat a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

Sisé. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 19 de maig de 2023.– La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.

Mapa web