Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2022-2023.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9572 de 12.04.2023
Número identificador:  2023/3849
Referència Base de Dades:  003804/2023
 RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2022-2023. [2023/3849]

Mitjançant l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOGV 7883, 28.09.2016).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport treballa en línia amb allò que disposa la Llei orgànica 2/2006, 3 de maig, d'educació, en l'article 1.n, que reconeix com un dels principis inspiradors del sistema educatiu espanyol el foment i la promoció de la investigació, l'experimentació i la innovació educativa.

Aquesta mateixa llei orgànica, en l'article 5 bis sobre l'educació no formal, reconeix que aquesta «en el marc d'una cultura de l'aprenentatge al llarg de la vida, comprendrà totes aquelles activitats, mitjans i àmbits d'educació que es desenvolupen fora de l'educació formal i que es dirigeixen a persones de qualsevol edat amb especial interés en la infància i la joventut, que tenen valor educatiu en si mateixos i han sigut organitzats expressament per a satisfer objectius educatius en diversos àmbits de la vida social com ara la capacitació personal, promoció de valors comunitaris, animació sociocultural, participació social, millora de les condicions de vida, artística, tecnològica, lúdica o esportiva, entre altres. Es promourà l'articulació i complementarietat de l'educació formal i no formal amb el propòsit que aquesta contribuïsca a l'adquisició de competències per a un ple desenvolupament de la personalitat.»Aquesta convocatòria vol reconéixer i dignificar l'esforç educatiu que les diferents entitats privades sense ànim de lucre del nostre territori han desenvolupat tradicionalment per aconseguir fites educatives paral·lelament al sistema d'educació formal.

La Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, estableix l'ús del valencià, dins d'un marc plurilingüe, com a element de cohesió i igualtat d'oportunitats. L'educació intercultural i en valors és una resposta pedagògica a l'exigència de preparar la ciutadania perquè puga desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. La igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones, i el dret a la diferència en un marc de valors compartits, eix de l'educació intercultural, promou espais d'inclusió basats en la igualtat i en la necessitat de compartir uns valors comuns que ajuden a conviure en una mateixa comunitat.

La Generalitat ha previst en els pressupostos de 2023 una línia pressupostària adreçada a ajudes a programes per l'educació intercultural i en valors de les entitats sense ànim de lucre del nostre territori. La convocatòria està prevista en la Resolució de 23 de març de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 8783, 07.04.2020), que estableix en el seu annex com a objectiu estratègic 3.2. «Promoure accions i programes en favor de l'educació en valors i intercultural», i que desenvolupa les línies de subvenció: S7899000 denominada «Ajudes a programes per l'educació intercultural i en valors».En virtut del que s'ha exposat, de conformitat amb l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions; d'acord amb el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:Primer. Objecte

Convocar un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre del territori valencià en el curs escolar 2022-2023.Segon. Finançament

1. Les quantitats concedides a les accions i els programes tindran com a finalitat ajudar a sufragar totalment o parcialment les despeses que genere la realització d'aquestes en els termes que disposen l'Ordre de bases 60/2016 i aquesta convocatòria.

2. El finançament de les quantitats destinades a la realització d'accions i programes s'abonarà a càrrec del capítol IV, de la línia de subvenció S7899000 del programa pressupostari 421.50 del pressupost de la Generalitat de l'any 2023, per un import global màxim de 226.468,12 euros.Tercer. Objectiu específic

Aquesta convocatòria té com a objectiu específic incentivar el desenvolupament d'accions i programes educatius que afavorisquen la vinculació entre l'educació formal i no formal i que potencien l'assoliment dels valors ètics i morals necessaris per a desenvolupar una ciutadania compromesa amb l'entorn.

Els àmbits d'actuació dels programes i les accions podran ser, entre altres:

– Educació per a la salut.

– Educació viària.

– Educació civicotributària.

– Igualtat de gènere i la coeducació.

– Diversitat sexual, de gènere i familiar.

– Educació per al desenvolupament i per una ciutadania global.

– Resolució pacífica de conflictes i la promoció de la convivència.

– Foment de la normalització del valencià com a eina de cultura i cohesió social en l'àmbit educatiu.

– Sostenibilitat

– Memòria democràtica

– Cultura popularQuart. Requisits de les entitats beneficiàries

1. Podran sol·licitar les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la realització d'actuacions educatives dins de l'àmbit territorial valencià, i que complisquen els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

b) No tindre ànim de lucre.

c) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.

A aquest efecte, s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social al territori de la Comunitat Valenciana, acreditada documentalment. En aquest cas, la delegació permanent haurà d'haver sigut la que ha assumit la gestió de l'acció i/o programa que haja de finançar la Generalitat, i la que ha portat la gestió economicoadministrativa i la direcció de l'acció i/o programa des de la seua oficina de la Comunitat Valenciana.

d) Tindre com a fins institucionals, recollits en els seus estatuts, la realització d'accions o programes que desenvolupen l'educació intercultural i en valors.

e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

f) No incórrer en les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, especialment la de no ser deutor per reintegrament de subvencions.

g) En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, que l'import total d'ajuda de minimis rebuda no supere l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, conforme al Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).

h) En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim de minimis, que complisca la regla d'acumulació establida en l'article 5 de l'esmentat Reglament (UE) número 1407/2013.

2. Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud per acció o per programa educatiu desenvolupat, que seran mútuament excloents.

Cinqué. Característiques generals de les accions i els programes

1. Les accions i els programes presentats hauran d'incloure, necessàriament, les característiques descrites en la base dotzena de l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de 2016, per tal de ser avaluats i que seran les següents:

1. Idoneïtat

– Les accions i els programes incorporen continguts coherents amb els àmbits d'actuació i l'objecte definits en la convocatòria i estan relacionats amb l'activitat de l'entitat sol·licitant.

2. Estratègia

– Planificació i cronograma. S'especificaran els codis dels centres educatius on està matriculat durant el curs 2022-2023 l'alumnat objecte de l'acció o programa.

3. Sostenibilitat

– Les accions i els programes són viables econòmicament i tècnicament: especifica els recursos humans, materials i econòmics.4. Participació

– Les accions i els programes detallen les accions dels diferents agents implicats (membres de l'entitat, professorat, alumnat, famílies, resta de la comunitat educativa, agents de l'entorn sociocultural, etc.).

5. Inclusió

– Les accions tenen com a objectiu reduir l'exclusió i oferir oportunitats.

6. Avaluació

– Les accions i els programes incorporen l'avaluació del seu desenvolupament, els resultats i l'impacte.Sisé. Apartats i format

Les accions i programes hauran de desenvolupar cadascun dels apartats següents:

a) Nom de l'entitat

b) Nom i cognoms de la persona coordinadora/responsable

c) Nom de l'acció o el programa

d) Temàtica (d'acord amb àmbits d'actuació de l'apartat resolutiu tercer)

e) Labor social de l'entitat, trajectòria i experiència en l'àmbit educatiu, reconeixements, premis i evidències de l'impacte social

f) Finalitat del projecte

g) Objectius

h) Destinataris

i) Activitats

j) Mesures d'atenció a la diversitat

k) Recursos humans i materials i relacions amb altres institucionsl) Temporització

m) Pressupost total i desglossat

n) Avaluació

La presentació del programa o acció s'ha de realitzar en format PDF amb una extensió màxima de 20 pàgines, tipus de lletra Arial 12 punts, interlineat 1,15.Seté. Criteris de valoració

1. L'avaluació de les accions i els programes es farà a partir dels criteris de valoració i la ponderació establits en la base catorzena de l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre, que és la següent:

a) Idoneïtat: 6 punts.

– Exposen la trajectòria i l'experiència de l'entitat en l'àmbit educatiu.

– Defineixen els objectius i el desenvolupament de les accions i els programes amb coherència amb la convocatòria.

– Els programes o les accions són coherents i estan relacionats amb la finalitat social de l'entitat sol·licitant.

b) Estratègia: 3 punts.

– Presenten una justificació.

– Presenten un cronograma d'actuacions amb la concreció de les tasques que corresponen al personal participant.

c) Sostenibilitat: 2 punts.

– Presenten un pressupost adequat.

– Especifiquen els recursos humans, materials i econòmics.

d) Participació: 5 punts.

– Presenten una anàlisi del grau de col·laboració amb l'Administració educativa, els centres educatius de la seua àrea d'influència, comunitat o entorn.

– Inclouen el nombre de beneficiaris i el col·lectiu al qual pertanyen (alumnat, professorat, famílies, altres agents de l'entorn, etc.).

e) Inclusió: 1 punt.

– Promouen la igualtat d'oportunitats i accés, la integració i la inclusió educativa i social.

f) Avaluació: 3 punts.

– Presenten concreció en els criteris d'avaluació, segons els objectius plantejats, i el seu grau de consecució.

– Presenten autoavaluació de l'acció, programa i conclusions amb els indicadors i instruments.

– Presenten evidències de repercussió en mitjans de comunicació.

La puntuació màxima per a accions o programes serà de 20 punts i la puntuació mínima per a obtindre la subvenció serà de 8 punts.Huité. Criteris per a determinar la quantia individual de la subvenció econòmica

La quantia individualitzada de la subvenció concedida a cada acció o programa, serà la que resulte de multiplicar la puntuació obtinguda en la valoració de l'acció o programa pel valor punt prèviament determinat. El valor punt serà el que resulte de dividir la dotació màxima destinada a les entitats en la corresponent convocatòria, entre la xifra que resulte de la suma de totes les puntuacions de les accions o programes presentats.

L'import de l'ajuda individual per a accions i programes no podrà superar els 30.000 €.Nové. Termini i llocs de presentació

La presentació de les sol·licituds es farà per registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. A aquest efecte, es concedirà un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds es publicarà a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion.

La presentació telemàtica requerirà que la persona sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.Desé. Sol·licituds i documentació

A la sol·licitud hauran d'annexar-se els següents documents digitalitzats en format PDF:

a) Escriptura d'apoderament o poder de representació de la persona que signa la sol·licitud.

b) Inscripció en el registre d'associacions o fundacions corresponent.

c) Acta fundacional i els estatuts.

d) En cas que l'entitat tinga alguna exempció tributària, s'ha d'acreditar la concessió efectiva de l'esmentada exempció.

e) En cas de no autoritzar l'accés a la consulta telemàtica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s'haurà d'adjuntar:

– Certificat electrònic del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) En el cas de no autoritzar l'accés a la consulta telemàtica per a comprovar les ajudes de minimis rebudes per les entitats en els exercicis anteriors, s'haurà d'adjuntar una declaració responsable d'ajudes de minimis, d'acord amb l'annex que se'ls facilitarà, que arreplegue la informació següent:

– En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, una declaració responsable del fet que l'import total d'ajuda de minimis rebuda no supera l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, conforme al Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).– En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim de minimis, una declaració responsable del fet que compleix la regla d'acumulació establida en l'article 5 de l'esmentat Reglament (UE) número 1407/2013.

g) Programa i pla d'actuacions desenvolupats durant el curs 2022-2023, segons les especificacions de l'apartat resolutiu sisé.

h) Model de fitxa de manteniment de tercers.Onzé. Termini de resolució i notificació de la convocatòria

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini màxim per a resoldre i notificar aquest procediment és de sis mesos des de la data d'efectes de la convocatòria corresponent. Si venç el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, segons s'estableix en l'article 25.1.a de l'esmentada llei.

A l'efecte de notificacions i en compliment del que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la resolució provisional i la definitiva de la convocatòria amb la relació de les accions i els programes seleccionats i els imports de les subvencions concedides es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La relació definitiva també es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.La resolució provisional contindrà la relació d'entitats amb les accions i els programes seleccionats, i s'hi indicarà la quantia econòmica proposada en concepte de subvenció i la relació d'entitats amb accions i programes no seleccionats amb l'exposició dels motius.Es concedirà un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la relació provisional en la pàgina web, per a presentar, si escau, escrit de desistiment o al·legacions.

Transcorregut el termini, comprovats els escrits de desistiment, estudiades i, si escau, ateses les al·legacions presentades, l'òrgan instructor del procediment elevarà la proposta definitiva a la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, que resoldrà aquesta convocatòria per delegació de la consellera d'Educació, Cultura i Esport.La resolució de la convocatòria amb la relació de les accions i els programes seleccionats, l'especificació de la denominació de les entitats i les dotacions econòmiques corresponents es publicarà en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació en l'apartat d'innovació educativa:

http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion.

També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació substituirà la notificació, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.

Dotzé. Condicions i terminis de la justificació de les accions i els programes

1. Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat, segons disposen els articles 69 i 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 176, 25.07.2006).

2. D'acord amb la base setze de l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre, les entitats hauran de presentar telemàticament el compte justificatiu simplificat des de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva fins al dia 30 de novembre de 2023, i hauran d'incloure, sota responsabilitat de la persona declarant, la documentació següent:a) Compte justificatiu simplificat, en què hauran de figurar numerades i relacionades totes les despeses de l'acció o el programa realitzat.b) Memòria del projecte de l'acció o el programa executat, en el qual s'inclourà la denominació, el lloc i dates de realització.

c) Les factures o documents de valor probatori equivalent acreditatius de les despeses relatives a les activitats realitzades. Les factures han de reunir els requisits del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Quedaran excloses les factures que no es corresponguen amb el detall del pressupost presentat.

d) Documents acreditatius del pagament de les factures, com ara els justificants de transferència o rebuts bancaris.

e) La presentació de la documentació justificativa es realitzarà exclusivament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, mitjançant l'enllaç Aportació de documentació d'ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

3. En cap cas, el pagament de la subvenció serà superior a l'import concedit i correctament justificat.

La resolució es notificarà mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació en l'apartat d'Innovació educativa http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion. Aquesta publicació substituirà la notificació, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.Tretzé. Compatibilitat de les ajudes

Les subvencions per al desenvolupament d'accions i programes efectuats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana regulades en aquesta convocatòria, són compatibles amb qualsevol altra que per a la mateixa finalitat siga convocada per qualsevol administració o entitat pública i privada.Catorzé. Modificació de la resolució de concessió de la subvenció1. Tota alteració, tant de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions, com dels requisits i les condicions establides en les bases reguladores i en aquesta convocatòria, i en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o minoració de la subvenció.

2. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest cas, es declararà per resolució, amb la substanciació prèvia dels tràmits procedimentals oportuns, la pèrdua del dret a la percepció parcial o total de l'ajuda, que podrà finalitzar, si és el cas, amb la revocació de la subvenció i l'obligació de reintegrar les quantitats ja percebudes i l'interés de demora.La resolució i els tràmits procedimentals previs es notificaran mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion . Aquesta publicació substituirà la notificació de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.

3. Seran causes de nul·litat o d'anul·labilitat les previstes en l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzé. Tramitació telemàtica

Per a la tramitació d'aquest procediment per via telemàtica s'habilitaran els mitjans electrònics necessaris, d'acord amb el que disposen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Setzé. Pla de control

La comprovació material de la realització de les activitats es durà a terme d'acord amb el pla de control elaborat per la direcció general competent en matèria d'innovació educativa i que està publicat en la pàgina web de la Conselleria.Desseté. Delegació

D'acord amb l'apartat quart 4 de la Resolució de 13 d'abril de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, es delega en la direcció general dins del seu àmbit de competències l'atorgament d'ajudes i subvencions a les quals es refereix el títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

A més es delega en la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació perquè dicte les resolucions necessàries per a l'aplicació i interpretació d'aquesta resolució, i s'hi delega la competència per a resoldre la concessió o denegació d'aquestes subvencions, l'autorització i disposició del crèdit, i la formulació de propostes de pagament d'aquestes, i la resta d'actes de gestió comptable per a l'execució de la resolució. A més, se l'autoritza perquè dicte resolucions que complementen o modifiquen les resolucions anteriors, en cas de necessitat, de conformitat amb l'article 19, punt 4, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons la qual tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos permesos en la norma reguladora, podran donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes establits en la normativa reguladora de la subvenció.

Així mateix, es delega en la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació per a la resolució dels expedients de reintegrament, minoració i pèrdua del dret a la subvenció que siguen pertinents i se l'autoritza per a l'ampliació dels terminis de presentació d'instàncies i justificacions, quan es considere aconsellable per a l'execució d'aquesta resolució, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Dihuité. Recursos

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar potestativament un recurs de reposició, o plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de ser publicada.

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de ser publicada.València, 3 d'abril de 2023.– La directora general d'Innovació Educativa i Ordenació (p. d. Resolució de 13 d'abril de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport): Reis Gallego Perales.

Mapa web