Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 48/2015, de 17 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 49/2005, de 4 de març, pel qual es regula el passaport per a gossos, gats i furons.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7508 de 20.04.2015
Número identificador:  2015/3458
Referència Base de Dades:  003426/2015
 DECRET 48/2015, de 17 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 49/2005, de 4 de març, pel qual es regula el passaport per a gossos, gats i furons. [2015/3458]

PREÀMBULEl Consell va aprovar el Decret 49/2005, de 4 de març, pel qual es regula el passaport per a gossos, gats i furons, per donar resposta a les demandes i necessitats de la societat valenciana d'aquell moment i satisfer la necessitat d'aplicació de la normativa comunitària, concretament el Reglament (CE) número 998/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, pel qual s'aproven les normes zoosanitàries aplicables als desplaçaments d'animals de companyia sense ànim comercial, i es modifica la Directiva 92/65/CEE, del Consell, i la Decisió de la Comissió de 26 de novembre de 2003, per la qual s'establix un model de passaport per als desplaçaments intracomunitaris de gossos, gats i furons.

Transcorreguts 10 anys des de la seua entrada en vigor, este instrument ha demostrat ser àmpliament eficaç perquè reunix en un únic suport l'àmplia varietat de documentació que pot necessitar un animal de companyia al llarg de la seua vida, però, al seu torn, s'han detectat certs aspectes que necessiten perfeccionament.

Des de diversos col·lectius proteccionistes i des del Consell València de Col·legis Veterinaris s'ha instat l'Administració autonòmica a realitzar modificacions en el Decret 49/2005, de 4 de març, del Consell, amb la finalitat d'adequar la gestió de l'expedició del passaport, la identificació i la vacunació antiràbica a les necessitats de la societat valenciana i a la situació actual dels coneixements sobre esta malaltia.En conseqüència, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia el 17 d'abril de 2015,

DECRETEArticle únic. Modificació del Decret 49/2005, de 4 de març, del Consell

Es modifica el Decret 49/2005, de 4 de març, del Consell, pel qual es regula el passaport per a gossos, gats i furons, mitjançant l'addició d'un apartat, el 3, a l'article 1 i es dona una nova redacció a l'article 2, en el sentit que es concreta en l'annex d'esta disposició.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

El compliment i desplegament posterior d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria de benestar dels animals de companyia en la data de publicació d'este, i, en tot cas, haurá de ser atessa amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de matèria.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposen al que disposa este decret.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Autorització per al desplegament del decret

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de benestar dels animals de companyia per al desplegament i l'aplicació d'este decret.Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor als 30 dies de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 17 d'abril de 2015El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller de Presidència

i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFER

ANNEX

Modificació del Decret 49/2005, de 4 de març,

del Consell, pel qual es regula el passaport

per a gossos, gats i furonsI. S'afig l'apartat 3 a l'article 1, amb el contingut següent:

«3. a) En el cas de gossos en què la seua edat no els obligue a estar identificats ni vacunats de ràbia, les vacunes diferents de ràbia i altres tractaments es reflectiran en un document el model del qual s'establirà per mitjà d'una orde de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de benestar dels animals de companyia.

b) En el cas de gats i furons que no realitzen desplaçaments intracomunitaris, subjectes a la normativa comunitària vigent i que no s'identifiquen, les vacunes, incloses les de la ràbia, i altres tractaments, es reflectiran en un document el model del qual s'establirà per mitjà d'una orde de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de benestar dels animals de companyia».II. Es modifica l'article 2, que queda redactat de la manera següent:«1. L'expedició del passaport es realitzarà en el moment de la identificació, atenent el que establix la normativa vigent en identificació dels animals de companyia.

2. L'expedició del passaport i identificació de l'animal serà sempre prèvia a la vacunació antiràbica d'este en aquells animals en què esta vacuna siga obligatòria d'acord amb la normativa vigent».

Mapa web