Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9059 de 12.04.2021
Número identificador:  2021/3692
Referència Base de Dades:  003215/2021
 DECRET 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat. [2021/3692]

Índex

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Article 2. Definicions

Capítol II. Modalitat de prestació de serveis en règim de teletreballArticle 3. Llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball

Article 4. Requisits de les persones sol·licitants

Article 5. Durada de la prestació de serveis en règim de teletreballArticle 6. Jornada de treball i organització del personal

Article 7. Control i avaluació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

Article 8. Mitjans tecnològics

Article 9. Seguretat i salut en el treball

Article 10. Formació

Article 11. Drets i deures de la persona teletreballadora

Article 12. Protecció de dades

Article 13. Procediment per a l'aprovació dels programes de teletreball

Article 14. Procediment d'incorporació al programa de teletreballArticle 15. Pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

Article 16. Finalització de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

Article 17. Modificació de l'autorització o suspensió temporal

Capítol III. Prestació de serveis en la modalitat de teletreball en situacions de crisis

Article 18. Llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant la modalitat de teletreball en situacions de crisis

Article 19. Resolució d'autorització

Article 20. Mitjans tecnològics

Article 21. Seguretat i salut en el treball

Article 22. Formació

Capítol IV. Control i seguiment

Article 23. Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de l'Administració de la Generalitat

Article 24. Composició de la Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de l'Administració de la Generalitat

Article 25. Avaluació per la Inspecció General de Serveis de la repercussió de la prestació de serveis en la modalitat de teletreballDISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Jornada i horari de treball a l'efecte del règim d'incompatibilitats

Segona. Disponibilitat pressupostària

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa

Segona. Entrada en vigor

ANNEXOS

Annex I. Programa de teletreball

Annex II. Fitxa d'identificació de compromisos d'execució

Annex III. Sol·licitud de participació en el programa de teletreball

Annex IV. Qüestionari d'autoavaluació. Prevenció de riscos laborals en el lloc de treball.

Annex V. Barem

Annex VI. Qüestionari d'avaluació

Annex VII. Sol·licitud de pla personal de treball mitjançant la modalitat de teletreball

Annex VIII. Fitxa d'identificació de compromisos d'execució del pla personal de treball

Annex IX. Pla personal de treballL'Administració pública ha d'adaptar-se a la conjuntura social i econòmica, amb mètodes que permeten el seu avanç en la cerca de la millora contínua i que garantisquen la prestació adequada, eficaç i eficient dels serveis que proporciona. En aquest sentit, és necessària una nova visió i forma d'actuació en la gestió dels efectius de personal i una aposta ferma per la reorganització dels processos i la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en les tasques habituals dels llocs de treball.

Un element fonamental en aquesta nova cultura de les administracions públiques és l'organització del treball. Actualment, la gestió dels efectius de personal en les empreses es basa en la possibilitat de la distribució flexible del temps de prestació efectiva del treball, sense que per això es veja afectada la qualitat del servei que es presta i sense que les garanties de les treballadores i treballadors patisquen cap menyscapte.

El teletreball es troba dins d'aquest canvi organitzatiu, és una modalitat de prestació de serveis que suposa avantatges tant per a l'Administració com per al personal, entre els quals cal destacar la reducció del temps en desplaçaments, la sostenibilitat ambiental, o la millora de la conciliació respectant els principis d'igualtat de dones i homes i de corresponsabilitat.

Aquesta modalitat de prestació de servei té el seu origen en l'Acord marc sobre el teletreball, aprovat el 16 de juliol de 2002 a Brussel·les, a iniciativa de la Comissió Europea. El Consell Europeu, en el marc de l'Estratègia europea per a l'ocupació, va convidar els interlocutors socials a negociar acords amb vista a modernitzar l'organització del treball. La Comissió Europea va instar a entaular negociacions que contribuïren a preparar la transició a l'economia i la societat del coneixement, tal com es va acordar en el Consell Europeu de Lisboa.El teletreball és un element inequívocament modernitzador de les administracions públiques que possibilita a l'Administració la reorganització dels seus processos de treball, redefinint objectius i avançant en l'orientació del treball als resultats i a una millor gestió del temps, sense que això comporte, en cap cas, reduir la qualitat del servei públic, sinó incrementar l'eficàcia i l'eficiència en la prestació de serveis i avançar en la millora de les condicions de treball del personal empleat públic, entre les quals cal destacar la conciliació de la vida familiar, personal o laboral, i la corresponsabilitat.

La diversa naturalesa dels serveis a la ciutadania que l'Administració té encomanats fa necessari determinar que la prestació de serveis en la modalitat de teletreball no pot ser absoluta, i ha de combinar-se la presencialitat i el teletreball, garantint en tot cas l'atenció presencial a la ciutadania.

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, en la disposició addicional desena, preveu que l'Administració de la Generalitat, en el marc del Pla per a la implantació de l'Administració electrònica i de garantia en l'accés electrònic de les i els ciutadans als serveis públics, incorporarà les fórmules telemàtiques més adequades per a fer possible la implantació del teletreball.

Mitjançant la Instrucció de la Direcció General d'Administració Autonòmica de 3 de desembre de 2010, es va aprovar el programa experimental en matèria de treball des del domicili en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, el qual va ser objecte de diverses pròrrogues posteriorment. L'experiència d'aquest programa experimental va permetre constatar els avantatges que suposa aquesta modalitat de prestació de serveis, tant per a l'organització com per a les persones intervinents en aquest programa, i va suposar l'aprovació del Decret 82/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat. En el moment d'aprovació de l'esmentat decret, es va considerar oportú regular uns mínims comuns que havien de donar-se en aquesta modalitat per a, posteriorment, aprovar-se un programa de teletreball individualitzat per a cada col·lectiu, en el qual, respectant els mínims del decret, pogueren ser concretats els aspectes que foren necessaris en vista de les peculiaritats que hi concorregueren.

El temps transcorregut sense que haja sigut aprovat cap programa de teletreball, juntament amb la situació produïda a conseqüència de la COVID-19, en la qual, després de la declaració de l'estat d'alarma, gran part del personal empleat públic ha estat exercint les seues funcions des del seu domicili mitjançant eines senzilles i àgils, que ha permés a l'Administració de la Generalitat, en gran manera, continuar prestant el servei públic requerit per la ciutadania, ha posat de manifest la necessitat d'establir una nova regulació que, mantenint part dels elements del decret vigent, permeta que aquest sistema constituïsca un element organitzatiu més de la gestió dels efectius del personal de l'Administració de la Generalitat.

El Ple de les Corts, en la sessió de 23 de juliol de 2020 i amb l'aprovació majoritària de tots els grups parlamentaris, va acordar la proposta de resolució 157/X, en la qual s'establia que l'Administració pública autonòmica havia de continuar aprofundint en el seu procés d'adaptació al teletreball en línia amb el que s'estableix en el Decret 82/2016, i la Resolució de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública.

Recentment, el Reial Decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball en les administracions públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, introdueix un nou article 47 bis en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP), configurant d'aquesta manera un marc normatiu bàsic perquè totes les administracions públiques puguen desenvolupar els seus propis instruments normatius reguladors del teletreball, fent ús de les seues potestats d'autoorganització.

Són molts, per tant, els aspectes del vigent decret que caldria modificar, per la qual cosa, de conformitat amb les directrius establides en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, que aconsellen que les disposicions modificatives siguen utilitzades amb caràcter restrictiu, havent de prevaldre l'aprovació d'una nova disposició sobre el manteniment de la norma originària i les seues posteriors modificacions, s'opta per l'aprovació d'un nou decret.Aquest decret manté aquells aspectes del Decret 82/2016 que resulten plenament aplicables, incorporant un nou procediment d'aprovació dels programes de teletreball més flexible i àgil que l'anterior, juntament amb la possibilitat que, a falta d'aquell i alternativament, la persona treballadora puga sol·licitar de manera individual la subscripció d'un pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per raons de salut laboral, per a l'efectiva protecció en cas de ser víctimes de violència de gènere o de violència terrorista o per conciliació familiar en el supòsit d'estat de gestació, a partir de la setmana 37 d'embaràs, o de la setmana 35 si és gestació múltiple, per considerar que contribueix de manera positiva al foment de les necessàries polítiques de conciliació sense afectar el principi de corresponsabilitat, evitant així perpetuar estereotips de gènere en els rols de cura entre homes i dones.D'altra banda, i fruit de l'experiència viscuda i dels resultats obtinguts durant la declaració de l'estat d'alarma a conseqüència de la COVID-19, s'ha considerat necessari incloure un capítol independent que constituïsca el marc normatiu per a les denominades situacions de crisis, en les quals es podrà recordar, així mateix, el teletreball com a modalitat no presencial de prestació de serveis.

Es tracta de proporcionar una regulació suficient que done respostes a diverses necessitats, equilibrant l'ús d'aquesta nova forma de prestació de treball i els avantatges que suposa per a l'Administració i el personal empleat públic, d'un costat; i un marc de drets que satisfacen, entre altres, els principis sobre el seu caràcter voluntari i reversible, i el principi d'igualtat de tracte en les condicions professionals.També ha de procurar la seguretat jurídica necessària, tant al personal com a l'Administració, sobre la utilització del treball a distància en el marc del dret a la protecció de la salut en el treball i del dret a la conciliació, establint els requisits necessaris per a un exercici equilibrat i corresponsable entre dones i homes.

Així mateix, és necessari introduir els elements precisos per a assegurar que el treball a distància i l'ús dels dispositius digitals i altres formes de treball en xarxa no suposen una desprotecció o minvament dels drets a la privacitat, sense perjudici de les formes de control que puguen exercir-se d'acord amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i del TREBEP.

Finalment, cal assenyalar que el Consell Jurídic Consultiu, en recents projectes normatius sotmesos a dictamen, ha estat establint que el «Consell té competència per a dictar normes respecte al seu personal funcionari; no obstant això, no la té respecte al seu personal laboral, en atenció a la competència exclusiva de l'Estat en aquesta matèria, per la qual cosa, si pretén aplicar al personal laboral les mateixes condicions de treball projectades en relació amb el funcionari públic, haurà de traslladar-les al conveni col·lectiu o als diferents contractes de treball que afecten el seu personal laboral». No obstant l'anterior, el nou article 47 bis del TREBEP, en l'apartat 5, estableix que «el personal laboral al servei de les administracions públiques es regirà, en matèria de teletreball, pel que es preveu en aquest Estatut i per les seues normes de desplegament», per la qual cosa, i atés que el present decret constitueix la norma de desplegament en la matèria i en virtut de l'habilitació continguda en el TREBEP, s'inclou el personal laboral de l'Administració de la Generalitat en el seu àmbit d'aplicació.

El decret consta de 25 articles, dividits en 4 capítols, 2 disposicions addicionals, una derogatòria, 2 disposicions finals i 9 annexos. El capítol I es dedica a les disposicions generals, determinant-se l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la norma, i una sèrie de definicions amb les quals es pretén fer més clara i accessible la regulació continguda. El capítol II regula els requisits, característiques i procediment d'aprovació de la modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball amb caràcter general, així com la possibilitat d'autorització individual en determinats supòsits. El capítol III estableix les previsions d'aplicació per a aquesta modalitat de prestació de serveis quan concórreguen les situacions de crisis definides en el text. Finalment, el capítol IV regula la Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de l'Administració de la Generalitat, dependent de la Mesa Sectorial de la Funció Pública, ja prevista en l'anterior Decret 82/2016, de 8 de juliol, del Consell, aprofundint en les seues funcions i reestructurant-ne la composició, i incorporant-hi, amb un paper rellevant, la Inspecció General de Serveis.El procés d'elaboració del decret s'ha adequat als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), quedant aquells justificats en els informes previs a la norma així com en el tràmit de consulta pública efectuat a través del portal web, de conformitat amb el que es disposa en l'article 133 de l'LPAC, en els quals en consten els antecedents, els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de l'aprovació, els objectius, així com la possible solució alternativa a la regulació.

Aquesta disposició no està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2021; no obstant això, les circumstàncies sobrevingudes a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma han evidenciat la necessitat de la seua aprovació.

Aquest decret ha sigut negociat amb la representació sindical, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 37 del TREBEP i 154 de la Llei 10/2010.

D'acord amb l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, prèvia deliberació del Consell, en la reunió d'1 d'abril de 2021,DECRETECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquest decret té per objecte la regulació de la modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball amb caràcter general, així com per a aquelles situacions de crisis que impossibiliten o dificulten l'adequada prestació presencial de les competències que la legislació atribueix a l'Administració de la Generalitat o que existisca un greu risc d'afectació de la integritat i de la salut de les persones treballadores, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat administrativa.2. El seu àmbit d'aplicació se circumscriu al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Generalitat, entesa en els termes establits en la norma reguladora de la funció pública valenciana, la gestió del qual corresponga a la direcció general competent en funció pública.

Article 2. Definicions

1. Teletreball. S'entén per teletreball la modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el personal empleat públic pot desenvolupar el contingut competencial del lloc de treball, si les necessitats del servei ho permeten, fora de les dependències de l'Administració, mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.En aquesta modalitat de prestació de servei, que tindrà caràcter voluntari per al personal empleat públic, sense perjudici del que es disposa en l'apartat 5 d'aquest article, han de quedar garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos laborals, de privacitat i de protecció, i confidencialitat de les dades, així com la qualitat del servei i l'atenció a la ciutadania.

2. Persona teletreballadora. Personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat que, en l'exercici del seu lloc de treball, alterna la presència en el seu centre de treball amb la prestació del servei en règim de teletreball.

3. Programa de teletreball. És l'instrument de planificació i gestió de l'ocupació pública en la modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. Hi constaran els elements concrets d'aplicació a la tipologia dels llocs de treball inclosos en aquest.

4. Pla personal de treball. És el document que permet un règim especial d'autorització de caràcter individual en determinats supòsits per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. S'hi concreten, entre altres aspectes, les tasques i els objectius a assolir, el règim de control i seguiment periòdic, així com els dies en què es realitzaran les jornades autoritzades de teletreball.

5. Situació de crisi. En l'àmbit d'aquest decret, s'entendrà per situació de crisi l'originada per factors sanitaris, de salut pública, mediambientals, socials o derivats d'alguna emergència sobtada, inusual o inesperada, que puga afectar greument la integritat i salut de les persones treballadores, i així es determine o reconega mitjançant un acord del Consell.

Així mateix, s'entendrà per situació de crisi la que origine la declaració dels estats d'alarma, excepció o setge, d'acord amb l'article 116 de la Constitució Espanyola i l'àmbit d'aplicació de la qual incloga, en tot o en part, algun territori de la Comunitat Valenciana.

En aquestes situacions la voluntarietat quedarà supeditada a les necessitats organitzatives i de protecció de la salut que siguen determinades pel Govern de l'Estat o la Generalitat.

CAPÍTOL II

Modalitat de prestació de serveis en règim de teletreballArticle 3. Llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball

1. Tindran la consideració de llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball els que puguen ser exercits de manera autònoma i a distància, atenent les seues característiques específiques i els mitjans requerits per al seu desenvolupament.

Amb caràcter orientatiu, es consideren llocs de treball susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball aquells les funcions principals dels quals són les següents:

– Estudi i anàlisi de projectes.

– Elaboració d'informes i assessorament tècnic.

– Redacció, correcció i tractament de documents.

– Gestió de sistemes d'informació i comunicacions.

– Anàlisi, disseny i programació de sistemes d'informació i comunicacions.

– Traducció.

– Tramitació d'expedients mitjançant aplicacions informàtiques, ofimàtiques o xarxes corporatives.

2. Per les seues característiques, no són susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball els llocs les funcions dels quals comporten necessàriament la prestació de serveis presencials. S'entén per serveis presencials aquells la prestació efectiva dels quals solament queda plenament garantida amb la presència física de la persona treballadora.

3. En tot cas, i sense perjudici que el corresponent programa de teletreball o pla personal de treball puguen establir excepcions de forma justificada mitjançant l'acreditació de l'existència de funcions que no comporten necessàriament la prestació de serveis presencials, s'entendran compresos en aquest apartat els llocs de treball següents:1r. Els de les oficines de registre en els quals es preste atenció i informació presencial a la ciutadania.

2n. Els de personal no docent en centres docents i en centres de formació i inserció professional.

3r. Els del personal d'emergències.

4t. Els destinats en residències i centres d'atenció a persones majors dependents o amb diversitat funcional, llars i residències d'acolliment d'infants o adolescents, residències socioeducatives per a persones menors d'edat en conflicte amb la llei, menjadors socials, centres especialitzats d'atenció a majors.

4. Els llocs d'estructura classificats amb el nivell de complement de destinació 30, nivell màxim de classificació previst per als llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, o el nivell competencial màxim que puga establir-se, atenent la seua especial responsabilitat, a les funcions de direcció i coordinació que els puguen correspondre, així com per la posició que ocupen en l'estructura organitzativa, tampoc podran ser susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball excepte quan l'òrgan proponent del corresponent programa faça constar, de manera expressa i justificada, en aquest que les funcions concretes del lloc i la seua incardinació dins de l'estructura organitzativa són compatibles amb aquesta modalitat de prestació de serveis.

Article 4. Requisits de les persones sol·licitants

1. Podrà sol·licitar la prestació del servei en la modalitat de teletreball el personal empleat públic inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret que reunisca els requisits següents:

a) Estar en situació de servei actiu.

No obstant l'anterior, la sol·licitud d'accés al teletreball podrà formular-se des de situacions administratives diferents de la de servei actiu que comporten reserva del lloc de treball. Si la persona sol·licitant resulta autoritzada per a la prestació del servei en aquesta modalitat, haurà d'incorporar-se al seu lloc de treball sol·licitant el reingrés des de la situació administrativa en la qual es trobe.

En aquest últim cas, si la persona no sol·licita el reingrés al seu lloc de treball, serà exclosa del procediment, i se seleccionarà la persona següent amb major puntuació, de conformitat amb el barem previst en el programa de teletreball.

b) Haver exercit el lloc de treball que ocupa durant períodes que sumen almenys tres mesos, dins dels últims dos anys immediatament anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud o a la de la declaració de la situació administrativa amb reserva de lloc.

c) Ser titular o ocupant d'un lloc de treball que corresponga a la tipologia dels inclosos en el corresponent programa de teletreball.d) Que el lloc des del qual es realitze el teletreball complisca amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball, després de la implantació, si és el cas, de les mesures de prevenció necessàries.

2. El compliment dels requisits establits en aquest article haurà de mantindre's durant tot el període de temps en el qual el personal empleat públic preste el seu servei en la modalitat de teletreball, i a aquest efecte podrà ser objecte de comprovació per l'Administració de la Generalitat, amb la comunicació prèvia a la persona interessada.Article 5. Durada de la prestació de serveis en règim de teletreball1. El període de temps durant el qual es podrà desenvolupar la prestació del servei en règim de teletreball es determinarà en el programa de teletreball corresponent.

No obstant l'anterior, la durada màxima d'un programa serà d'un any prorrogable per períodes iguals. Si arribat el venciment l'òrgan proponent no manifesta el contrari, haurà d'entendre's prorrogat pel mateix període.

2. La comunicació de la finalització del programa al personal participant haurà de ser efectuada per la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal, almenys amb un mes d'antelació a la seua finalització, i en donarà compte a la direcció general competent en funció pública.Article 6. Jornada de treball i organització del personal

1. La jornada de treball setmanal es distribuirà, amb caràcter general, de manera que, com a màxim, tres dies a la setmana siguen prestats serveis en règim de teletreball, i la resta de temps de manera presencial d'acord amb la jornada i horari habituals.

No obstant això, atesa la responsabilitat i característiques de les seues funcions, els llocs d'estructura la forma de provisió dels quals siga la lliure designació, incloent-hi, si escau, els llocs de treball esmentats en l'apartat 4 de l'article 3, només podran prestar serveis en règim de teletreball com a màxim dos dies a la setmana.

2. No obstant el que s'estableix en l'apartat anterior, el programa concret de teletreball, ateses les característiques específiques dels llocs de treball que s'hi inclouen, establirà la distribució de la jornada setmanal i el sistema de control concrets, sense que en cap cas el nombre de dies de modalitat presencial puga ser inferior al previst en l'apartat 1 d'aquest article.

3. La jornada diària no es podrà fraccionar, en cap cas, en les dues modalitats de prestació de servei, presencial i teletreball.

4. La prestació dels serveis mitjançant la modalitat de teletreball no alterarà l'obligació del compliment de la jornada general establida en la normativa vigent, sense perjudici de les adaptacions que es deriven de la mateixa naturalesa de la modalitat de teletreball, conforme al que es preveu en aquest decret i en el programa de teletreball. S'hauran de respectar el dret al descans diari i setmanal, la distribució horària prevista en la normativa sobre condicions de treball, així com les reduccions o flexibilitzacions de la jornada, aplicant-se les ja concedides de manera proporcional entre la jornada presencial i la de teletreball.5. Per necessitats del servei, que hauran de ser degudament justificades, podrà ser requerida, amb una antelació mínima de 24 hores, la presència puntual en el centre de treball del personal que preste serveis en la modalitat de teletreball, sense que això supose la finalització del règim de prestació de serveis en aquesta modalitat ni la seua suspensió temporal.

6. Finalitzada la prestació del servei en règim de teletreball, el primer dia hàbil següent la persona teletreballadora haurà de tornar a prestar els seus serveis de manera presencial, en els termes i condicions aplicables en el moment de la seua incorporació a la modalitat presencial, llevat que tinguera concedits qualsevol situació o permís que li permeta una incorporació posterior.

7. L'organització del personal haurà d'efectuar-se, amb l'excepció de les absències justificades, de manera que, d'una part, sempre hi haja un percentatge d'aquest, que es determinarà en el corresponent programa de teletreball i que no podrà ser inferior al 20 % del total del personal adscrit a la corresponent unitat administrativa, de prestació de serveis de manera presencial; i, d'una altra, que almenys un dia a la setmana tota la seua plantilla coincidisca en les dependències en règim de treball presencial.Article 7. Control i avaluació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

1. El control del treball es realitzarà atenent el compliment d'objectius o la consecució de resultats.

2. Així mateix, es fixaran períodes mínims d'interconnexió per a la realització del treball i, fins i tot, que aquests períodes es facen coincidir amb unes franges horàries determinades en les quals les necessitats del servei fan necessària la intercomunicació.

S'entendrà per període d'interconnexió el temps de treball efectiu durant el qual el personal empleat públic ha d'estar disponible per a contactar amb la persona responsable de la seua unitat administrativa, amb la resta del seu personal o de qualsevol altra amb la qual haja de coordinar-se. Els períodes d'interconnexió comprendran necessàriament la part no flexible de la jornada ordinària.

3. Les persones responsables de les unitats administratives de les quals depenguen els llocs de treball seran les encarregades de la realització del seguiment del treball desenvolupat, mitjançant un qüestionari d'avaluació (annex VI) que s'emplenarà mensualment d'acord amb els objectius i resultats previstos, els criteris de control de les tasques desenvolupades i els sistemes d'indicadors o mecanismes de mesurament que permeten comprovar que tals objectius s'han complit. D'aquestes qüestions es deixarà constància per escrit i seran notificades degudament a la persona teletreballadora.

Els esmentats qüestionaris d'avaluació i la resta de documentació adjunta estaran a la disposició de la Inspecció General de Serveis, la qual podrà requerir-los en qualsevol moment.Article 8. Mitjans tecnològics

1. L'Administració proporcionarà i mantindrà a qui teletreballe els mitjans tecnològics necessaris per a la seua activitat. La seua concreció correspondrà, en el marc del corresponent programa de teletreball o pla personal de treball, a la persona titular de la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal en coordinació amb la direcció general competent en tecnologies de la informació i les comunicacions.2. En cas que es produïsca un mal funcionament en l'equip informàtic o en les aplicacions instal·lades en aquell que impedisca el teletreball i que no puga ser solucionat el mateix dia, la persona interessada haurà de reincorporar-se al seu centre de treball l'endemà, i reprendrà l'exercici en la modalitat de teletreball quan s'haja solucionat l'esmentat problema de caràcter tècnic.Article 9. Seguretat i salut en el treball

1. Les persones que presten serveis en la modalitat de teletreball tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i la seua normativa de desplegament.

2. El servei de prevenció de riscos laborals del personal propi de la Generalitat (SPRRLL) haurà de verificar, amb caràcter previ a l'inici del programa o del pla personal de treball, que les condicions de treball en les quals s'exerceixen les funcions del lloc no suposen risc per a la salut de la persona. Per a això, les persones participants, una vegada realitzada la formació contemplada en l'article següent, realitzaran una declaració responsable emplenant el qüestionari previst en l'annex IV o una altra mesura alternativa o complementària a aquest, proposada i comprovada per aquest òrgan.

3. En el cas que, després de la comprovació de les dades aportades per les persones participants en el programa, es deduïra l'existència de risc per a la salut d'aquestes, l'SPRRLL proposarà les mesures preventives necessàries.

4. L'SPRRLL podrà realitzar, en qualsevol moment, la inspecció del lloc des del qual es teletreballarà, amb l'autorització de la persona participant i garantint el màxim respecte i mínima intromissió en la seua vida privada, a fi de comprovar les condicions de treball del lloc. I haurà d'emetre un informe en el qual conste el següent: justificació de la visita, condicions del lloc i, si és el cas, mesures preventives a adoptar. Aquest informe serà remés a la persona treballadora, a la persona responsable de la seua unitat administrativa i a les que realitzen les funcions de delegades o delegats de prevenció.

Així mateix, si l'SPRRLL, després de l'anàlisi del qüestionari previst en l'annex IV, considera necessària la inspecció del lloc des del qual es teletreballarà i la persona participant no donara la seua autorització, quedarà sense efecte la seua participació en el programa o en el pla personal de treball, per no resultar possible l'acreditació del compliment del requisit previst en l'article 4.1.d.

5. Durant la vigència del programa o del pla personal de treball, l'SPRRLL podrà realitzar un seguiment de les condicions de treball d'aquests llocs, mitjançant l'establiment de canals de comunicació que faciliten les tasques tant d'assessorament tècnic com de l'adequada execució de les mesures de prevenció adoptades per les persones teletreballadores.

6. A l'efecte de les contingències professionals, serà aplicable la normativa vigent en matèria d'accidents de treball i malalties professionals, i serà considerat com a lloc de treball el de l'adreça del lloc de treball indicada en l'annex IV, relatiu al qüestionari d'autoavaluació de riscos laborals.Article 10. Formació

1. El personal seleccionat per a participar en el corresponent programa de teletreball realitzarà obligatòriament i amb anterioritat a l'inici del teletreball, llevat que ja l'haguera realitzat en convocatòries anteriors, un curs de formació específic implementat per l'òrgan competent en matèria de formació de l'Administració de la Generalitat, de caràcter autoformatiu, sobre aspectes essencials per a l'adequat desenvolupament del programa i la prestació del treball sota aquesta modalitat, com ara: marc normatiu del teletreball, seguretat informàtica, seguretat i salut en el treball, protecció de dades i el sistema d'avaluació del treball desenvolupat que s'aplicarà. La no realització del curs comportarà l'exclusió del programa de teletreball per al qual s'haguera sigut seleccionat.

A aquest efecte, les persones que formen part de la Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de l'Administració de la Generalitat, prevista en l'article 23, podran proposar, a través de la secretaria d'aquesta, a l'òrgan competent en matèria de formació les característiques i els continguts concrets de l'acció formativa.

2. Així mateix, les persones que formalitzen un pla personal de treball en els termes previstos en l'article 15 hauran de realitzar el curs previst en l'apartat anterior en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits.

3. Excepcionalment, quan hi concórreguen causes motivades degudament acreditades, aquest curs de formació podrà realitzar-se de manera simultània a l'inici de la prestació de serveis en règim de teletreball.Article 11. Drets i deures de la persona teletreballadora

1. El personal que preste serveis en la modalitat de teletreball tindrà, a tots els efectes, el mateix règim jurídic, deures i drets, individuals i col·lectius que la resta de personal que preste serveis en modalitat presencial, incloent-hi la normativa de prevenció de riscos laborals que resulte aplicable, excepte aquells que siguen inherents a la realització de la prestació de serveis de manera presencial.

2. Així mateix, el personal que preste serveis en la modalitat de teletreball té dret a la desconnexió digital en els termes establits en l'article 88 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i se li ha de garantir el respecte al seu temps de descans i a la seua intimitat personal.3. La prestació de serveis en la modalitat de teletreball tindrà caràcter voluntari i reversible, de conformitat amb el que es preveu en l'article 16. Així mateix, l'Administració podrà posar fi a l'autorització per les causes i mitjançant el procediment previst en aquest article.

4. La condició de persona teletreballadora ho és únicament pel temps de durada de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball i mentre ocupe el lloc de treball exercit mitjançant aquesta modalitat, i quedarà sense efecte si canvia de lloc de treball.

5. Aquesta condició de teletreballadora s'atribueix a la persona amb caràcter individual, per la qual cosa, si aquesta cessa en el seu lloc de treball, podrà incorporar-se en aquest lloc, o en el que corresponga del programa i pel temps restant conformement a aquell, la persona següent amb major puntuació de conformitat amb el barem previst en el programa de teletreball.Article 12. Protecció de dades

El personal empleat públic seleccionat per a teletreballar haurà de complir amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb la confidencialitat d'aquestes dades, havent de ser informat per escrit, per part del centre directiu o unitat administrativa de la qual depenga i amb caràcter previ a l'inici del teletreball, de tots els deures i drets que li corresponen d'acord amb la normativa adés esmentada.Article 13. Procediment per a l'aprovació dels programes de teletreball1. El procediment per a l'aprovació dels programes de teletreball, en el cas que afecte llocs de treball amb adscripció orgànica i funcional en una mateixa conselleria o organisme, s'iniciarà a proposta de la corresponent sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal, dirigida a la direcció general competent en funció pública.En el cas que afecte llocs amb adscripció orgànica i funcional en diferents conselleries o organismes, el procediment s'iniciarà mitjançant una proposta conjunta subscrita entre les persones titulars de les sotssecretaries de la Presidència de la Generalitat o de les diferents conselleries, o si és el cas, dels òrgans que ostenten la direcció superior de personal de les respectives entitats adscrites a aquestes, dirigida, així mateix, a la direcció general amb competències en matèria de funció pública.2. La proposta esmentada en l'apartat anterior, que haurà de formalitzar-se per mitjà del model previst en l'annex I, contindrà necessàriament:

a) Causes i objectius de la proposta, que en tot cas haurà de contribuir a una millor organització del treball que fonamenta la seua implantació, així com al foment de les polítiques de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

b) Durada del programa, que haurà de respectar el que es disposa en l'article 5.1.

c) Informe favorable de l'òrgan superior o directiu del qual depenguen els llocs de treball.

d) Nombre màxim de llocs que poden participar en el programa de teletreball.

e) Identificació clara i concreta de la tipologia dels llocs de treball que podrien incorporar-se al programa de teletreball, indicant la seua adscripció orgànica i funcional o territorial.

f) Distribució de la jornada setmanal del personal participant, de manera que es garantisquen les previsions de l'article 6.

g) Barem aplicable per a la selecció del personal, que haurà d'ajustar-se als elements continguts en el barem previst en l'annex V d'aquest decret, tenint-se en compte en els termes que s'hi preveuen.

Aquest barem no serà aplicable, llevat que concórreguen entre elles, quan es tracte d'empleades públiques víctimes de violència de gènere o persones víctimes de violència terrorista, les quals tindran prioritat absoluta per a participar en el corresponent programa de teletreball quan així ho sol·liciten.

h) Mitjans tecnològics necessaris per a l'exercici de les funcions mitjançant teletreball.

i) Informe favorable de la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions.

j) Termini proposat per a la presentació de sol·licituds de participació davant de l'òrgan o òrgans proponents del programa, que no podrà ser inferior a 10 dies ni superior a 15 des de la publicació del programa de teletreball en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

k) En els termes de l'article 4 bis de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, un informe d'impacte per raó de gènere.

3. A la proposta de programa de teletreball continguda en l'annex I hauran d'adjuntar-se, necessàriament i degudament emplenades, les fitxes d'identificació dels compromisos d'execució (segons el model previst en l'annex II), en les quals s'identifiquen les dades relatives a la classe de lloc de treball susceptible d'acollir-se a aquesta modalitat, incloent-hi la unitat administrativa competent per a efectuar el seguiment, la descripció de l'activitat a desenvolupar, els criteris per a la seua avaluació, els indicadors de compliment, la freqüència compromesa, les dates de comprovació i la data de finalització.

4. Rebuda la proposta, la direcció general competent en matèria de funció pública en realitzarà una anàlisi amb la finalitat de comprovar si conté tots els elements expressats en l'apartat anterior i que compleix la resta de requisits previstos en aquest decret, podent requerir a l'òrgan o òrgans proponents que esmenen la falta o adjunten la documentació preceptiva, amb indicació que, si així no ho fan, se'l tindrà per desistit de la seua petició.

5. Transcorregut el termini per a l'esmena, si escau, elevarà una proposta de resolució, en el sentit que escaiga, a la secretaria autonòmica amb competències en matèria de funció pública.

Aquesta resolució, en cas de ser aprovatòria, assignarà un número correlatiu a l'any de la seua aprovació (programa de teletreball núm. __/___), i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En qualsevol cas, el termini màxim per a notificar la resolució serà de tres mesos, des de la data de presentació de la proposta del programa de teletreball davant de la direcció general competent en matèria de funció pública. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'haja notificat la resolució expressa, es considerarà desestimada la proposta.

6. Cada sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal podrà presentar, en qualsevol moment, tantes propostes de programes de teletreball com estime oportunes, ja afecten la totalitat dels seus òrgans superiors o directius, una part d'ells o només un.

7. Amb la finalitat de garantir l'homogeneïtat de l'actuació en tota l'Administració de la Generalitat i d'impulsar i fer possible la implantació efectiva del teletreball, cada conselleria o organisme haurà de realitzar un informe anual en el qual es done compte del programa o programes de teletreball aprovats o, si és el cas, de la justificació de la no idoneïtat o demora de la seua aprovació. Aquest informe haurà de presentar-se cada any en la primera reunió ordinària de la Comissió de Control i Seguiment.

8. Així mateix, es traslladarà tota la documentació que forme part de les propostes presentades, a la qual es fa referència en aquest article, a la Comissió de Control i Seguiment perquè en prenga coneixement amb caràcter previ a la publicació.Article 14. Procediment d'incorporació al programa de teletreball

1. Després de la publicació del programa de teletreball en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les persones que puguen optar-hi, pel fet d'ocupar llocs de treball identificats en el programa com a susceptibles de poder incorporar-se a aquest, presentaran les seues sol·licituds de participació davant de l'òrgan o òrgans proponents del programa, en el termini que s'indique en la resolució d'aprovació del programa de teletreball, per mitjà del model previst en l'annex III.

2. Les sotssecretaries o òrgans competents en matèria de personal de les conselleries o organismes proponents analitzaran les sol·licituds, i quan siga escaient per ser superior el nombre de sol·licituds al de llocs previstos en el programa de teletreball, les valoraran de conformitat amb el barem previst en aquest.

3. Posteriorment, en el termini màxim de tres mesos des de la publicació del programa de teletreball en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les esmentades sotssecretaries o òrgans competents en matèria de personal de les conselleries o organismes proponents dictaran i notificaran al personal participant la resolució en la qual es faça constar l'inici i fi del programa de teletreball, la distribució dels dies de treball presencial i de teletreball, el personal que hi participa i les activitats que hauran de desenvolupar, de conformitat amb les fitxes d'identificació dels compromisos d'execució previstes en l'annex II.

Es notificarà a les persones que no hagen sigut seleccionades, mitjançant una resolució motivada, la relació de tot el personal sol·licitant, ordenada segons la seua puntuació de conformitat amb el barem previst en el programa, a l'efecte de les possibles incorporacions a aquell quan siga escaient.

En cas d'empat, es triarà la persona que tinga major puntuació en l'apartat 1.a del barem. Si persisteix l'empat, se seleccionarà la persona que tinga major puntuació en l'apartat següent, i així successivament per l'ordre previst en aquest.

De totes les actuacions es donarà compte a la direcció general competent en matèria de funció pública, que ho traslladarà, perquè en prenga coneixement, a la Comissió de Control i Seguiment.

4. Transcorregut el termini previst en l'apartat anterior sense que s'haja notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

5. Les resolucions previstes en l'apartat anterior estaran a la disposició de la Inspecció General de Serveis, la qual podrà requerir-les en qualsevol moment juntament amb la documentació justificativa i la resta de documentació relacionada amb el programa de teletreball.Article 15. Pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

1. Podrà sol·licitar un pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball la persona que, no participant en un programa de teletreball i de conformitat amb la normativa vigent, es trobe en alguna de les circumstàncies següents:

a) Tindre reconegut el dret al canvi de lloc de treball per motius de salut i que aquest no puga fer-se efectiu en els termes previstos en la normativa de funció pública, pel temps que dure aquesta circumstància.

b) Les empleades víctimes de violència de gènere, mentre no siga possible la seua adscripció a un altre lloc de treball.

c) El personal empleat públic víctima de violència terrorista, mentre no siga possible la seua adscripció a un altre lloc de treball.

d) les empleades públiques en estat de gestació a partir de la setmana 37 d'embaràs o de la setmana 35 en el supòsit de gestació múltiple.

2. La sol·licitud es dirigirà a la persona titular de la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme al qual es trobe adscrit el lloc de treball que ocupen, i haurà de formalitzar-se mitjançant el model previst en l'annex VII.

3. Rebuda la sol·licitud, la persona titular de la corresponent sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal haurà de sol·licitar a la direcció general competent en matèria de funció pública un informe sobre si en la persona sol·licitant concorre alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 1 del present article, i es desestimarà la sol·licitud en cas de no concurrència.

4. Si l'informe esmentat en l'apartat anterior acredita l'existència d'alguna d'aquestes circumstàncies, la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme al qual es trobe adscrit el lloc de treball que ocupe la persona sol·licitant requerirà:

a) De l'òrgan superior o directiu del qual depenga el lloc de treball, un informe favorable en el qual es concreten:

1r. Els objectius als quals en tot cas haurà de contribuir el pla personal de treball per a una millor organització d'aquest.

2n. La durada del pla de treball, quan en siga possible la concreció.

3r. La distribució de la jornada setmanal de la persona sol·licitant.

4t. Els mitjans tecnològics necessaris per a l'exercici de les funcions mitjançant teletreball.

Així mateix, l'òrgan superior o directiu del qual depenga el lloc de treball haurà d'emplenar la identificació dels compromisos d'execució, segons el model previst en l'annex VIII, en el qual s'especifiquen les dades relatives al lloc de treball, incloent-hi la unitat administrativa competent per a efectuar el seguiment, la descripció de l'activitat a desenvolupar, els criteris per a la seua avaluació, els indicadors de compliment, la freqüència compromesa, les dates de comprovació i la data de finalització.

b) De la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions, un informe favorable relatiu a la idoneïtat dels mitjans tecnològics necessaris per al desenvolupament de l'activitat.

5. Rebuts els informes assenyalats en l'apartat anterior, la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal, amb la seua anàlisi prèvia a fi de comprovar que contenen tots els elements requerits, elaborarà una proposta de pla personal de treball per a la prestació de serveis mitjançant la modalitat de teletreball per a la persona sol·licitant, o si és el cas, desestimarà la sol·licitud mitjançant una resolució motivada. Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'haja notificat a la persona interessada la resolució d'autorització, es considerarà estimada la sol·licitud.

6. El pla personal de treball haurà d'incloure, com a mínim, els elements següents:

a) Els objectius als quals contribueix per a la millor organització del treball.

b) La durada del pla, quan en siga possible la concreció.

c) La distribució de la jornada setmanal de la persona sol·licitant.

d) Els mitjans tecnològics necessaris per a l'exercici de les funcions mitjançant teletreball.

e) Relació de les tasques a realitzar en la modalitat de teletreball, els objectius a aconseguir, règim de control i seguiment periòdic dels objectius del treball i avaluació periòdica, tot això en els termes expressats en l'annex VIII.

7. Sense perjudici de l'adopció de les mesures que resulten necessàries, si és el cas, per a fer efectiva la protecció de les persones sol·licitants, el pla personal de treball s'autoritzarà en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud de teletreball, mitjançant la formalització del document de l'annex IX, subscrit entre la persona titular de la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme al qual es trobe adscrit el lloc de treball i la persona sol·licitant que l'ocupe, i el vistiplau de la persona titular de l'òrgan superior o directiu del qual depenga el lloc de treball. A continuació, el document esmentat serà remés per la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal a la direcció general competent en matèria de funció pública, perquè el seu titular hi faça constar el seu vistiplau. Se li assignarà un número correlatiu a l'any de la seua aprovació (pla personal de treball núm.__/____).

8. La distribució de la jornada setmanal no estarà sotmesa a les limitacions previstes en l'article 6.1.

9. La durada del pla personal de teletreball s'estendrà mentre es mantinguen les circumstàncies concurrents en la persona sol·licitant que van motivar la seua autorització, la qual haurà de comunicar amb caràcter immediat qualsevol variació en aquelles a la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal del qual depenga el lloc.

La comunicació de la finalització del pla personal de treball a la persona autoritzada l'haurà d'efectuar la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal de manera immediata quan desapareguen les circumstàncies que, de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 1 d'aquest article, en van motivar la concessió, i en donarà compte a la direcció general competent en matèria de funció pública.

10. El pla personal de treball estarà permanentment a la disposició de la Inspecció General de Serveis, que podrà requerir-lo a les sotssecretaries o òrgans competents en matèria de personal en qualsevol moment.11. La documentació referent a les sol·licituds objecte del present article estarà a la disposició de la Comissió de Control i Seguiment perquè en prenga coneixement.

12. En atenció a les especials circumstàncies que concorren en els supòsits de les lletres b) i c) de l'apartat 1 del present article, i sense perjudici del termini de tres mesos previst en l'apartat 7, les sol·licituds de pla personal de treball per aquestes causes hauran de tramitar-se de manera àgil i preferent, a fi de garantir-ne l'eficàcia. En tot cas, es protegirà la intimitat de les víctimes, especialment les seues dades personals, les dels seus ascendents, descendents i les de qualsevol persona que estiga sota la seua guarda i custòdia.

13. Totes les sol·licituds de pla personal de treball hauran de ser objecte d'un especial sigil i discreció.Article 16. Finalització de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

1. L'autorització de prestació del servei en la modalitat de teletreball, a més de per la finalització del programa prevista en l'article 5.2, podrà quedar sense efecte per les causes següents:

a) Per renúncia del personal participant. La renúncia haurà de comunicar-se a la sotssecretaria o òrgan de personal corresponent amb 15 dies d'antelació a la data de finalització desitjada.

b) Per necessitats del servei degudament acreditades i justificades, que hauran de comunicar-se, excepte força major, amb un mes d'antelació.

c) Per incompliment acreditat dels objectius o dels deures i obligacions establits.

d) Per variació de les circumstàncies al·legades per la persona en la seua sol·licitud de participació en el programa o de les tingudes en compte a l'efecte de baremació, si és el cas, sempre que en aquest últim supòsit existisquen altres empleats o empleades que tinguen millor puntuació una vegada aplicat el barem previst en la present norma. A aquest efecte, la persona teletreballadora haurà de comunicar en un termini màxim de 5 dies hàbils la circumstància esmentada a la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme al qual es trobe adscrit el seu lloc de treball. La inobservança d'aquesta obligació haurà de ser tinguda en compte per la corresponent sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal, a l'efecte de la seua participació en successius programes de teletreball.

e) Per mutu acord entre la persona ocupada i l'Administració.

f) Per l'alteració de l'equip informàtic facilitat, si és el cas, ja siga modificant la configuració, instal·lant-hi aplicacions o alterant els elements perifèrics sense autorització de l'Administració.

g) Per l'ús de l'equip informàtic facilitat, si és el cas, en tasques alienes al treball.

h) Per inobservança de les normes i recomanacions en matèria de seguretat informàtica i de protecció de dades de caràcter personal.

2. El procediment serà contradictori, es garantirà en aquest l'audiència a la persona interessada i serà resolt per la direcció general competent en matèria de funció pública a sol·licitud de l'òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme que va proposar el programa. Es donarà compte de les actuacions a la Comissió de Control i Seguiment.

No obstant això, no es requerirà el procediment contradictori al qual es refereix el paràgraf anterior en el cas de renúncia del personal participant previst en la lletra a) de l'apartat 1 del present article, sent suficient a tal fi la remissió del corresponent escrit per part de la persona teletreballadora. Tampoc no serà necessari en el supòsit de mutu acord entre la persona ocupada i l'Administració, previst en la lletra e) del mateix precepte. En tots dos supòsits l'òrgan competent dictarà una resolució declarativa en tal sentit.Article 17. Modificació de l'autorització o suspensió temporal

1. Per circumstàncies sobrevingudes que afecten la persona teletreballadora o quan necessitats del servei degudament motivades ho justifiquen, es podrà modificar l'autorització per a prestar el servei en la modalitat de teletreball, mitjançant:

a) La redistribució de la jornada de treball setmanal entre la modalitat presencial i de teletreball.

b) La reducció del nombre de dies setmanals de teletreball.

c) La suspensió temporal de la prestació a distància.

2. La modificació de les condicions o la suspensió temporal es duran a terme mitjançant procediment contradictori i s'hi garantirà l'audiència a la persona interessada. Serà resolt per la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme proposant del programa, a sol·licitud de la persona interessada o d'ofici. De les actuacions es donarà compte a la direcció general competent en matèria de funció pública que, al seu torn, donarà compte a la Comissió de Control i Seguiment.

CAPÍTOL III

Prestació de serveis en la modalitat

de teletreball en situacions de crisisArticle 18. Llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant la modalitat de teletreball en situacions de crisis

1. En les situacions de crisis a què es refereix l'article 2.5 tindran la consideració de llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant la modalitat de teletreball, aquells que determine cada conselleria o organisme, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat administrativa per a l'adequada prestació del servei públic.2. En aquestes situacions, el règim de teletreball no estarà subjecte a les limitacions previstes en l'article 3 d'aquest decret.Article 19. Resolució d'autorització

1. Determinada o reconeguda pel Consell la situació de crisi, la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, o qui la substituïsca de conformitat amb la normativa vigent, dictarà resolució en la qual constaran, entre altres, els extrems següents:

a) S'acordarà la modalitat de teletreball.

b) El període de durada en funció de l'especificitat i excepcionalitat de la situació de crisi, de criteris organitzatius i, fonamentalment, de la protecció de la salut i integritat dels qui treballen en l'Administració de la Generalitat, llevat que aquesta durada haja sigut establida prèviament pel Consell o pel Govern de l'Estat.

c) Les directrius per a l'organització del personal ateses les necessitats organitzatives i de protecció de la salut previstes pel Govern de l'Estat o la Generalitat, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat administrativa per a l'adequada prestació del servei públic.2. De conformitat amb les directrius establides en la resolució prevista en l'apartat anterior, les sotssecretaries o òrgans competents en matèria de personal resoldran l'autorització concreta d'aquesta modalitat de prestació de serveis al seu personal.Article 20. Mitjans tecnològics

Sense perjudici del que s'estableix en l'article 8.1, en les situacions de crisis definides en els termes de l'article 2.4 la direcció general amb competències en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions determinarà els mitjans tecnològics mínims necessaris per al desenvolupament de l'activitat a distància.Article 21. Seguretat i salut en el treball

L'òrgan competent en matèria de prevenció de riscos laborals establirà els mecanismes necessaris per a garantir les funcions d'assessorament tècnic per al compliment de la normativa vigent en matèria preventiva.Article 22. Formació

El personal autoritzat per a prestar serveis en modalitat no presencial, tindrà a la seua disposició un curs autoformatiu organitzat per l'òrgan competent en matèria de formació, sobre aspectes essencials per a l'adequada prestació de les seues funcions sota aquesta modalitat.

CAPÍTOL IV

Control i seguimentArticle 23. Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de l'Administració de la Generalitat

1. Per al seguiment i avaluació del teletreball, a l'empara del que es disposa en l'article 15.2 del Decret 2/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual es regulen l'estructura, composició i normes de funcionament de la Mesa General de Negociació I i de la Mesa General de Negociació II de la Generalitat, es crea la Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de l'Administració de la Generalitat, dependent de la Mesa Sectorial de la Funció Pública.

2. La Comissió tindrà les funcions següents:

a) L'avaluació i el seguiment dels resultats i necessitats del règim del teletreball en l'Administració de la Generalitat i el seu funcionament.

b) Resposta a les consultes rebudes en relació amb els diferents procediments de gestió i aplicació dels programes de teletreball aprovats.c) La proposta a l'òrgan competent en matèria de formació, per part dels seus membres a través de la secretaria d'aquesta, de les característiques i els continguts concrets de l'acció formativa a la qual es refereixen els articles 10 i 22 d'aquest decret.

d) La recepció de la informació relativa a la documentació de les propostes presentades per a l'aprovació dels programes de teletreball, a les actuacions resultants dels procediments d'incorporació a aquests, a les sol·licituds d'autorització de plans personals de treball per a la prestació de serveis en aquesta modalitat, a les actuacions que tinguen lloc a conseqüència dels procediments contradictoris que donen lloc a la finalització de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball, a la relativa a les modificacions o suspensions temporals de les autoritzacions per a teletreballar, així com al resultat de l'avaluació de la repercussió de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball que realitze la Inspecció General de Serveis, tot això en els termes previstos en els articles 13, 14, 15, 16, 17 i 25 d'aquest decret.e) L'anàlisi dels informes presentats per les conselleries o organismes de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 7 de l'article 13 d'aquest decret.

3. Així mateix, quan siga acordada la modalitat de teletreball a conseqüència d'una situació de crisi, es donarà compte a la Comissió de totes les mesures adoptades en aplicació del que es preveu en el capítol III del present decret.

4. La Comissió es reunirà semestralment amb caràcter ordinari i cada vegada que les circumstàncies ho exigisquen, en sessions extraordinàries.Article 24. Composició de la Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de l'Administració de la Generalitat

1. La Comissió estarà composta de manera permanent per les persones titulars dels òrgans i unitats administratives següents:

a) Presidència: la direcció general amb competències en matèria de funció pública.

b) Vicepresidència: una subdirecció general de la direcció general amb competències en matèria de funció pública de l'Administració de la Generalitat, designada per la persona titular d'aquesta direcció general.

c) Secretaria: el/la cap del servei a què corresponguen les funcions en matèria de relacions sindicals, adscrit/a a la direcció general competent en matèria de funció pública

d) La subdirecció general de la direcció general amb competències en matèria de formació de l'Administració de la Generalitat.

e) La subdirecció general de la direcció general amb competències en tecnologies de la informació i les comunicacions, les funcions de què estiguen relacionades amb els elements del marc tecnològic necessari per a la implantació del programa de teletreball.

f) La direcció de l'SPRRLL a la qual corresponga l'exercici de les funcions de prevenció de riscos laborals corresponent al sector de l'Administració de la Generalitat.

g) L'inspector o inspectora general de serveis.

h) Una persona en representació de cadascuna de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Funció Pública.

La representativitat de les organitzacions sindicals s'entendrà ostentada, encara que només assistisca una persona en el seu nom a la reunió, tant per al vot ponderat com per al quòrum d'assistència.

2. En la seua composició es procurarà la presència equilibrada entre dones i homes.

3. Les delegacions que puguen efectuar les persones titulars de l'òrgan o les unitats administratives citades en l'apartat anterior, hauran de realitzar-se en una persona que depenga del mateix òrgan superior o directiu i que ocupe un lloc de treball de nivell igual o superior a cap de servei.

4. En el supòsit de no existir alguna de les subdireccions generals previstes en la composició de la Comissió, en formarà part una unitat administrativa amb nivell de cap de servei que depenga del mateix òrgan superior o directiu.

5. A les reunions de la Comissió assistiran les persones titulars de les secretaries generals administratives o unitats corresponents de les conselleries o organismes proponents de programes de teletreball.

6. Les persones que formen part de la Comissió hauran d'actuar en el compliment de les seues funcions amb sotmetiment estricte a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a la seua confidencialitat.Article 25. Avaluació per la Inspecció General de Serveis de la repercussió de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

La Inspecció General de Serveis avaluarà la repercussió que el servei prestat en la modalitat de teletreball puga tindre en l'organització, funcionament i prestació dels serveis per part de les diferents unitats i òrgans acollits a aquesta modalitat, i prestarà especial atenció a la perspectiva de gènere. Aquesta avaluació s'efectuarà una vegada finalitzada l'execució de la prestació en la modalitat de teletreball, així com a la finalització de cadascuna de les seues pròrrogues; per a això, es recopilaran durant el període d'execució les dades relatives a aquell, que seran recaptades per la Inspecció General de Serveis, de la persona teletreballadora, la persona responsable i el seu entorn organitzatiu, sense perjudici de la identificació d'altres interlocutors o interlocutores adequats per al procés.

Del resultat d'aquesta avaluació, se'n donarà compte a la Comissió de Control i Seguiment.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Jornada i horari de treball a l'efecte del règim d'incompatibilitats

Per al reconeixement de compatibilitat del personal empleat públic al qual s'haja autoritzat la prestació de serveis en règim de teletreball, es tindran en compte la jornada i l'horari del lloc de treball del qual és titular o ocupant i que li corresponga exercir, sense tindre en consideració la prestació de serveis en règim de teletreball.

Segona. Disponibilitat pressupostària

Per a l'aprovació dels programes i plans personals de teletreball és condició indispensable l'existència de crèdit pressupostari suficient en la Presidència de la Generalitat o en les diferents conselleries o organismes que participen en aquests programes o plans personals, per a posar a l'abast del personal sol·licitant la infraestructura informàtica, la formació i altres requisits necessaris.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogat el Decret 82/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat, així com totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que s'estableix en aquest decret.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació normativa

1. Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i aplicació d'aquest decret.

2. Així mateix, es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública per a modificar, mitjançant una resolució, els annexos d'aquest decret.

3. Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions, per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i aplicació d'aquest decret en relació amb els mitjans tecnològics exigits en aquest.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 1 d'abril de 2021El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRERLa consellera de Justícia, Interior

i Administració Pública,

GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

ANNEX I

Programa de teletreballCONSELLERIA/ORGANISME ...

ÒRGAN SUPERIOR O DIRECTIU DEL QUAL DEPENEN ELS LLOCS DE TREBALL ...A) Causes i objectius de la proposta, que en tot cas haurà de contribuir a una millor organització del treball, que fonamenta la seua implantacióB) Duració del programaC) Informe favorable de l'òrgan superior o directiu del qual depenguen els llocs de treballD) Nombre màxim de llocs que poden participar en el programa de teletreballE) Identificació clara i concreta de la tipologia dels llocs de treball que podrien incorporar-se al programa de teletreball, amb indicació de la seua adscripció orgànica i funcional o territorialF) Distribució de la jornada setmanal del personal participant

G) Barem aplicable per a la selecció del personal

H) Mitjans tecnològics necessaris per al compliment de les funcions de forma no presencial mitjançant teletreballI) Informe favorable de la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacionsJ) Termini proposat per a la presentació de sol·licituds de participacióK) Informe d'impacte de gènere

Data

Signatura de la persona titular de la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme proponent.

ANNEX II

Fitxa d'identificació de compromisos d'execucióPROGRAMA DE TELETREBALL DE LA CONSELLERIA/ORGANISME ...

ÒRGAN SUPERIOR O DIRECTIU DEL QUAL DEPENEN ELS LLOCS DE TREBALL ...A) DADES RELATIVES AL LLOC DE TREBALL

LLOC EN MODALITAT DE TELETREBALL

(denominació)

UNITAT ADMINISTRATIVA COMPETENT PER A EFECTUAR EL SEGUIMENT

ÒRGAN SUPERIOR O DIRECTIU D'ADSCRIPCIÓ

CONSELLERIA O ORGANISME

B) DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A DESENVOLUPAR

La tasca o activitat és una acció específica que identifica un procés, no han de ser enunciats generals o de funció, sinó que han de concretar-se en una acció i un objecte sobre el qual s'exerceix l'acció, que té un començament i final definit, i ha de poder ser observable, de tal forma que veient els seus resultats es puga concloure que l'activitat s'ha executat, i mesurable, això és, que veient els seus resultats es puga concloure si ha sigut ben o mal executada i quantificar aquest judici. Cada tasca és independent d'altres accions i té sentit en si mateixa.

NOM DE LES TASQUES O ACTIVITATS A DESENVOLUPAR:

1.

2.

3.

C) CRITERIS PER A LA SEUA AVALUACIÓ

En aquest apartat el que es dissenya són les raons per les quals es determina que l'execució compromesa està ben feta. Per exemple, si s'ha compromés la realització d'un expedient concret, s'ha d'enunciar la necessitat que satisfà: una adscripció; l'estructuració d'una activitat formativa, la seua possibilitat; el pagament de la nòmina; la realització d'un estudi; etc.CRITERIS D'EXECUCIÓ DE LA TASCA O ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 1. (nom)CRITERIS D'EXECUCIÓ DE LA TASCA O ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 2. (nom)CRITERIS D'EXECUCIÓ DE LA TASCA O ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 3. (nom)

D) INDICADORS DE COMPLIMENT

Els indicadors han de permetre mesurar les realitats provocades per les execucions de la persona teletreballadora, ja que són efectes del seu procedir, de manera que puga observar-se si l'activitat compromesa ha estat ben o mal realitzada i si el criteri d'execució ha sigut satisfet o no.Indicadors de l'activitat a desenvolupar: 1. (nom)Indicadors de l'activitat a desenvolupar: 2. (nom)Indicadors de l'activitat a desenvolupar: 3. (nom)

E) FREQÜÈNCIA COMPROMESA

La freqüència compromesa consisteix en una estimació del nombre de vegades que l'activitat es realitzarà en el temps de teletreball.

Activitat a desenvolupar; 1. (nom) (nombre)

Activitat a desenvolupar; 2. (nom) (nombre)

Activitat a desenvolupar; 3. (nom) (nombre)

F) DATES DE COMPROVACIÓ

Dates compromeses per a comprovar el desenvolupament de les activitats i així poder realitzar accions correctores i motivadores. Poden establir-se per terminis, fases importants de l'execució o per decisions transcendents que afecten l'execució compromesa.

Activitat a desenvolupar; 1. (nom) Dates aproximades de comprovació

Activitat a desenvolupar; 2. (nom) Dates aproximades de comprovació

Activitat a desenvolupar; 3. (nom) Dates aproximades de comprovació

G) DATA DE FINALITZACIÓ

El programa de teletreball ha de contindre per a cada actuació o tasca la seua data de finalització, això és, la data en què l'execució compromesa estarà finalitzada. No necessàriament ha de coincidir amb el temps de teletreball, però sí amb la freqüència de les execucions compromeses.

Activitat a desenvolupar; 1. (nom) Data de finalització

Activitat a desenvolupar; 2. (nom) Data de finalització

Activitat a desenvolupar; 3. (nom) Data de finalització

Data

Signatura de la persona titular de la sotssecretaria o òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme proponent.ANNEX III

Sol·licitud de participació en el programa de teletreball núm. …./….1. Dades personals

Nom i cognoms:

NRP:

Edat:

Relació jurídica amb l'Administració:

Adreça (cal aportar certificat d'empadronament):

Població:

2. Dades del lloc de treball

Número del lloc de treball:

Denominació:

Classificació:

Adreça:

Nom de la persona responsable de la unitat administrativa:

Lloc de la persona responsable:

3. Aspectes relacionats amb la vida laboral, familiar i personalRespecte a la situació familiar

Especifique si té càrregues personals i familiars i aporte, si escau, documentació acreditativa.SI NORespecte a la salut

Indique si té algun tipus de diversitat funcional reconeguda que interferisca en la seua vida diària en relació amb l'exercici del lloc de treball, i aporte, si escau, la documentació acreditativa.SI NOIndique si té algun tipus de reconeixement de mobilitat reduïda que interferisca en la seua vida diària en relació amb l'exercici del vostre lloc de treball, i aporte, si escau, la documentació acreditativa.SI NOSi no té un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, indique si per raó de llarga o crònica malaltia no pot realitzar la seua jornada laboral completa, amb certificat previ sobre això de la Unitat de Valoració d'Incapacitats.SI NORespecte a la mobilitat i el temps de desplaçament

Quina distància hi ha des del seu domicili fins al centre de treball?

(aproximada): ...

Quant de temps tarda a arribar des del seu domicili al centre de treball? (aproximat) ...Localitat, data i signaturaANNEX III

Clàusula deure d'informarLa participació en el programa de teletreball requereix el tractament de dades personals, per la qual cosa, d'acord amb el que s'estableix en l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, s'informa les persones interessades en els termes següents:a) La responsable del tractament és la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, amb domicili al c/ de la Democràcia, núm. 77, 46018 València.

b) Pot contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través del compte de correu dpd@gva.es o dirigint escrit al passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València.

c) Amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic i en l'exercici de poders públics conferits a la persona responsable del tractament, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, legitima aquest tractament de dades amb la finalitat d'avaluar i revocar la incorporació del personal que el sol·licita al programa de teletreball que corresponga.

d) Els destinataris previstos als quals se cediran les dades segons estableix el decret seran la Inspecció General de Serveis, l'Institut Valencià d'Administració Pública i aquells òrgans als quals s'estiga obligat per norma legal.

e) No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

f) Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s'obtenen i pels terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'arxius i documentació.

g) Les persones interessades podran exercitar el dret d'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació o oposició al seu tractament, bé mitjançant escrit, després d'identificar-se, dirigit a l'òrgan responsable del tractament per correu postal o presentant-lo davant un registre d'entrada presencial, o bé a través del tràmit telemàtic publicat en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

h) Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament de les seues dades o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/.ANNEX IV

Qüestionari d'autoavaluació

Prevenció de riscos laborals en el lloc de treballPROGRAMA DE TELETREBALL NÚM.…./….

----------------------------------------------------------------

PLA PERSONAL DE TREBALL NÚM.…../….Nom i cognoms:

NRP:

Número i denominació del lloc de treball:

Adreça del lloc de treball:

El qüestionari exposat té un caràcter no exhaustiu i ha d'entendre's com una identificació de les condicions de treball que, com a mínim, hauria de tindre el lloc per a aquesta modalitat de treball no presencial. Això ens permetrà, no sols treballar de manera confortable, sinó identificar els factors que poden generar problemes de tipus muscular, fatiga visual o mental.

Es recorda que la recopilació d'informació que es duu a terme amb aquest qüestionari ha d'anar acompanyada d'una formació específica al personal sobre els riscos i les mesures preventives aplicables a aquesta classe de lloc.

Així mateix, es reitera la disponibilitat del document SPRL_DIPRL_12. Prevenció de riscos laborals durant l'ús de l'ordinador fora del lloc de treball habitual, amb la finalitat de complir l'article 18 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. http://prevencio.gva.es/es/Instruccions per a l'ús del qüestionari

1. El qüestionari ha de ser emplenat pel personal empleat públic, i en aquest es demana la informació de les condicions presents en el lloc triat per a teletreballar.

2. Les preguntes es refereixen a les condicions específiques del lloc en el qual la persona exercirà el treball amb l'ajuda de l'ordinador i els elements auxiliars necessaris (documents, telèfon, etc.)

Manera de procedir segons les respostes de cada apartat

a) Resposta afirmativa (SÍ): la condició de treball és adequada. No cal prendre cap mesura.

b) Resposta negativa (NO): es recomana que el personal empleat públic prenga mesures per a adequar-lo. Si això no és possible, es posarà en coneixement del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, per a estudiar la possibilitat d'adopció de les mesures preventives pertinents.EQUIP DE TREBALL

(1) Disposa d'accés a internet que li permeta una connexió ràpida i estable? SÍ/NOPANTALLA

(2) Pot ajustar la configuració de pantalla (caràcters ben definits, dimensionats i configurats) per a poder visualitzar nítidament els caràcters d'acord amb les seues necessitats visuals? SÍ/NO

(3) La imatge és estable (sense parpellejos, moviments o vibracions)? SÍ/NO

(4) La vora superior de la pantalla està a l'alçària dels seus ulls o un poc per davall? SÍ/NO

(5) Pot situar la pantalla a una distància adequada que li facilite la visió d'acord amb les seues necessitats? Es recomana una distància entre 40-70 cm respecte als ulls de la persona usuària. SÍ/NO

(6) La pantalla està col·locada davant de vosté? SÍ/NO

(7) Pot regular fàcilment la inclinació, alçària i el gir de la pantalla? SÍ/NOTECLAT

(8) La inclinació del teclat és ajustable? SÍ/NO

(9) Disposa d'espai davant del teclat per a recolzar les mans i els avantbraços?

SÍ/NO

(10) La disposició del teclat afavoreix, en la mesura que siga possible, l'alineació entre l'avantbraç-monyica-mà? SÍ/NO

(11) Els símbols són fàcilment llegibles i la seua superfície és mat per a evitar reflexos? SÍ/NOTAULA/SUPERFÍCIE DE TREBALL

(12) La taula de treball disposa de dimensions suficients per a col·locar els equips de treball adequadament (pantalla, teclat, ratolí, documents) i treballar amb comoditat? SÍ/NO

(13) L'espai davall de la taula permet espai suficient per a allotjar les cames amb comoditat i per a possibilitar canvi de postura? SÍ/NO

(14) La superfície de la taula és d'acabat mat per a evitar reflexos? SÍ/NOCADIRA

(15) La cadira disposa de cinc punts de recolzament en el sòl que li permeta una base de suport estable? SÍ/NO

(16) L'alçària de la cadira és regulable, el respatler és inclinable i la seua alçària ajustable? SÍ/NO

(17) Pot regular l'alçària de la cadira de manera que els colzes queden al nivell de la taula de treball i puga recolzar els peus en el sòl o sobre un reposapeus? SÍ/NO

(18) Funcionen correctament els dispositius de regulació? SÍ/NO

(19) Li permet la cadira una posició adequada (asseguda amb l'esquena recolzada en la zona lumbar)?

(20) El disseny de la cadira li facilita la llibertat de moviments? SÍ/NOENTORN DE TREBALL/ CONDICIONS AMBIENTALSESPAI DE TREBALL

(21) Disposa d'espai suficient per a accedir al seu lloc de treball així com per a alçar-se i asseure's sense dificultat? SÍ/NOIL·LUMINACIÓ/ REFLEXOS/ ENLLUERNAMENTS/ FINESTRES

(22) Disposa en general, d'il·luminació natural que pot complementar-se amb una il·luminació artificial, quan la primera no garantisca les condicions de visibilitat adequades? En qualsevol cas, el lloc té una il·luminació que permet fer la tasca amb comoditat. SÍ/NO(23) Hi ha alguna font de llum que incidisca directament en la cara? SÍ/NO

(24) Percep reflexos molestos en la pantalla? SÍ/NO

(25) El lloc de treball està orientat de manera que s'eviten enlluernaments o reflexos? SÍ/NO

(26) Si hi ha finestres, disposen de cortines o persianes que permeten regular l'entrada de llum? SÍ/NOTEMPERATURA/ HUMITAT DE L'AIRE

(27) Es manté un nivell adequat de temperatura i humitat en qualsevol època de l'any? SÍ/NO

(28) Es pot realitzar una ventilació periòdica? SÍ/NOSOROLL

(29) El soroll ambiental permet desenvolupar el treball sense interferències? SÍ/NOCONDICIONS PSICOSOCIALS /

ORGANITZACIÓ DEL TREBALLGESTIÓ DEL TEMPS

(30) Es planifica el temps de treball per a no superar la jornada diària? SÍ/NO

(31) Pot seguir el seu propi ritme de treball i fer xicotetes pauses voluntàries per a previndre la fatiga? SÍ/NO

(32) Es pot fer el treball amb la concentració adequada sense distraccions? SÍ/NOSUPORT

(33) Disposa dels mitjans d'informació i comunicació amb el personal de l'organització? SÍ/NO

(34) Disposa de la infraestructura per a la resolució d'incidències informàtiques? SÍ/NOCONDICIONS DE SEGURETATORDRE I NETEJA

(35) L'àrea de treball disposa de suficient espai per a evitar entropessons o colps? SÍ/NO

(36) El cablejat elèctric i/o la instal·lació telefònica estan fora de les vies de pas o àrea de treball per a evitar possibles entropessons? SÍ/NO

(37) Es manté l'ordre i la neteja en el seu lloc de treball? SÍ/NORISC ELÈCTRIC

(38) El sistema elèctric es troba en bones condicions (cables, endolls i connexions elèctriques...)? SÍ/NO

(39) Es disposa de suficients endolls que eviten un ús excessiu de regletes o dispositius similars? SÍ/NO

(40) Desconnecta els aparells elèctrics quan no ha d'usar-los? SÍ/NOACTUACIONS EN CAS D'INCENDI O EMERGÈNCIA

(41) Coneix com actuar en cas d'incendi o una altra situació d'emergència? SÍ/NOMESURES D'ADAPTACIÓ(42) En cas que el seu lloc de treball presencial compte amb alguna mesura d'adaptació establida pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals, la pot implementar en el seu lloc no presencial? SÍ/NOObservacions / arxius adjunts.

Localitat, data i signaturaANNEX IV

Clàusula deure d'informarEl qüestionari d'autoavaluació de prevenció de riscos laborals i seguretat en el lloc de treball dins del programa del teletreball requereix el tractament de dades personals, per la qual cosa, d'acord amb el que s'estableix en l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, s'informa la persona interessada en els termes següents:i) La responsable del tractament és la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, amb domicili al carrer de la Democràcia núm. 77, 46018 València.

j) Pot contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través del compte de correu dpd@gva.es o dirigint un escrit a passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València.

k) Amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic i en l'exercici de poders públics conferits a la conselleria responsable del tractament, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals legitimen aquest tractament de dades amb la finalitat de comprovar que les condicions en què s'exercisquen les funcions del lloc de treball mitjançant teletreball no suposen un risc per a la salut de la persona teletreballadora.l) El destinatari al qual se cediran les dades segons estableix el decret serà l'òrgan competent en matèria de prevenció de riscos laborals.

m) No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

n) Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s'obtenen i pels terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'arxius i documentació.

o) Les persones interessades podran exercitar el dret d'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació o oposició al seu tractament, bé mitjançant un escrit, després d'identificar-se, dirigit a l'òrgan responsable del tractament per correu postal, o presentant-lo davant d'un registre d'entrada presencial, o bé a través del tràmit telemàtic publicat en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

p) Si les persones interessades consideren que s'han vist perjudicades pel tractament de les seues dades o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/.

ANNEX V

BAREM PER A LA SELECCIÓ DEL PERSONAL QUE SOL·LICITE LA SEUA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE TELETREBALL Núm.…../...

El barem que s'aplicarà a les treballadores i treballadors que, de manera voluntària, sol·liciten participar en el programa de teletreball consta dels punts següents:

1. Aspectes relacionats amb la vida familiar i laboral (màxim 19 punts)

a) Diversitat funcional, conformement al que s'estableix en la Llei 51/2003, que impedisca o dificulte la mobilitat i l'accés al lloc de treball.

Igual o més de 33 %: 3 punts.

Igual o més de 65 %: 4 punts.

Igual o més de 75 %: 5 punts.

Si en la resolució que reconega el grau de discapacitat, consta al seu torn el reconeixement d'una mobilitat reduïda, s'atorgaran 2 punts addicionals.

b) Càrregues familiars: tindre a càrrec seu menors d'edat o persones amb una diversitat funcional o que requerisquen una atenció especial (fins a 7 punts).

1 punt per cada fill/a entre 12 i 18 anys.

2 punts, com a màxim, per cada fill/a menor de 12 anys.

3 punts per cada fill/a o un altre familiar amb discapacitat reconeguda o nivell de dependència declarada, o que requerisca una atenció especial degudament acreditada, sempre que hi haja relació de convivència i no exercisca una activitat retribuïda. La puntuació per aquest criteri podrà ser acumulada a qualsevol dels dos anteriors.

Les referències efectuades a fills i filles s'entenen fetes també a les persones que es troben en règim de tutela, acolliment o guarda amb finalitats d'adopció.

c) Distància en quilòmetres des del domicili habitual de la persona treballadora fins a aquell on exerceix les seues funcions: (fins a 5 punts).

De 0 a 5: 0 punts:

De 5 a 10 km: 1 punt.

De 10 a 20 km: 2 punts.

De 20 a 35 km de distància: 3 punts.

De 35 a 50 km de distància: 4 punts.

De més de 50 km de distància: 5 punts.

2. Antiguitat en l'Administració (màxim 3 punts)

Fins a 10 anys d'antiguitat: 1 punt.

Entre 10 i 15 anys d'antiguitat: 2 punts.

Més de 15 anys d'antiguitat: 3 punts.

3. Altres aspectes

Quan no es tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i per raó de malaltia llarga o crònica no siga possible realitzar la jornada laboral completa, aspecte que haurà d'acreditar la Unitat de Valoració Mèdica d'Incapacitats: 2 punts

La màxima puntuació que es podrà obtindre, per al conjunt dels criteris d'aquest barem, és de 22 punts.ANNEX VI

Qüestionari d'avaluació del treball realitzatPROGRAMA DE TELETREBALL NÚM. ….../……

----------------------------------------------------------------

PLA PERSONAL DE TREBALL NÚM. …../…….DADES RELATIVES Al LLOC DE TREBALL

LLOC EN MODALITAT DE TELETREBALL

(denominació, número i persona ocupant)

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA COMPETENT PER A EFECTUAR EL SEGUIMENT

ÒRGAN SUPERIOR O DIRECTIU D'ADSCRIPCIÓ

CONSELLERIA O ORGANISME

1. (Nom de l'activitat)

– Freqüència compromesa del nombre de vegades que s'ha de fer l'activitat: (nombre)

Indicadors Data de comprovació Percentatge de compliment Accions correctores

i motivadores

– Data de finalització de l'activitat:2. (Nom de l'activitat)

– Freqüència compromesa del nombre de vegades que s'ha de fer l'activitat: (nombre)

Indicadors Data de comprovació Percentatge de compliment Accions correctores

i motivadores

– Data de finalització de l'activitat:3. (Nom de l'activitat)

– Freqüència compromesa del nombre de vegades que s'ha de fer l'activitat: (nombre)

Indicadors Data de comprovació Percentatge de compliment Accions correctores

i motivadores

– Data de finalització de l'activitat:Data

Signatura. La persona responsable de la unitat administrativa competent per a efectuar el seguiment.ANNEX VI

Clàusula deure d'informarLes dades recopilades en aquest formulari seran tractades per la conselleria a la qual estiga adscrita la persona que l'emplena. Aquesta conselleria actuarà com a responsable d'aquest tractament la finalitat del qual és el control i l'avaluació de la prestació de serveis del personal que es trobe en condició de persona teletreballadora.

Les persones interessades podran exercitar el dret d'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació o oposició al seu tractament, bé mitjançant un escrit, després d'identificar-se, dirigit a l'òrgan responsable del tractament per correu postal o presentant-lo davant d'un registre d'entrada presencial, o bé a través del tràmit telemàtic publicat en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp.

També podran contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través del seu compte de correu dpd@gva.es o presentant un escrit en un registre presencial, dirigit al passeig de l'Albereda, 16 (46010 València), en ambdós casos presentant la documentació d'identificació de la persona interessada.

Si les persones interessades consideren que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/.Per a més informació, poden accedir al Registre d'Activitats de Tractament publicat en la web de la conselleria a la qual està adscrit i consultar l'activitat corresponent a GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS.ANNEX VII

Sol·licitud d'autorització de pla personal de treball

mitjançant la modalitat de teletreball1. Dades personals

Nom i cognoms:

NRP:

Edat:

Relació jurídica que l'uneix amb l'Administració:

Adreça (cal aportar el certificat d'empadronament):

Població:

Causa de la sol·licitud (art.15):

2. Dades del lloc de treball

Número del lloc de treball:

Denominació:

Classificació:

Adreça:

Nom de la persona responsable de la unitat administrativa:

Lloc de la persona responsable:

3. Aspectes relacionats amb el pla de treball proposat

Data d'inici:

Data de finalització:

Distribució dels dies de treball presencial i de teletreball:

Localitat, data i signaturaANNEX VII

Clàusula deure d'informarLa participació en el programa de teletreball requereix el tractament de dades personals. Per això, d'acord amb el que s'estableix en l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, s'informa les persones interessades en els termes següents:

a) La responsable del tractament és la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, amb domicili al carrer de la Democràcia núm. 77, 46018 València.

b) Pot contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través del compte de correu dpd@gva.es o dirigint un escrit al passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València.

c) Amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic i en l'exercici de poders públics conferits a la persona responsable del tractament, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, legitima aquest tractament de dades amb la finalitat d'avaluar i revocar la incorporació del personal que ho sol·licita al programa de teletreball que corresponga.

d) Els destinataris previstos als quals se cediran les dades segons estableix el decret seran la Inspecció General de Serveis, l'Institut Valencià d'Administració Pública i aquells òrgans als quals s'estiga obligat per norma legal.

e) No està previst realitzar transferències internacionals de dades.

f) Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s'obtenen i pels terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'arxius i documentació.

g) Les persones interessades podran exercitar el dret d'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació o oposició al seu tractament, bé mitjançant un escrit, després d'identificar-se, dirigit a l'òrgan responsable del tractament per correu postal o presentant-lo davant d'un registre d'entrada presencial, o bé a través del tràmit telemàtic publicat en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

h) Si les persones interessades consideren que s'han vist perjudicades pel tractament de les seues dades o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/.ANNEX VIII

Fitxa d'identificació de compromisos execucióPLA PERSONAL DE TREBALL NÚM. …../…….A) DADES RELATIVES AL LLOC DE TREBALL

LLOC EN MODALITAT DE TELETREBALL

(número i denominació)

UNITAT ADMINISTRATIVA COMPETENT PER A EFECTUAR EL SEGUIMENT

ÒRGAN SUPERIOR O DIRECTIU D'ADSCRIPCIÓ

CONSELLERIA O ORGANISME

B) DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A DESENVOLUPAR

La tasca o activitat és una acció específica que identifica un procés, no han de ser enunciats generals o de funció, sinó que ha de concretar-se en una acció i un objecte sobre el qual s'exerceix l'acció, que té un començament i un final definit, i ha de poder ser observable, de tal forma que, veient els seus resultats, es puga concloure que l'activitat ha sigut executada. També ha de ser mesurable, això és, que veient els seus resultats es puga concloure si ha sigut ben executada o mal executada, i quantificar aquest judici. Cada tasca és independent d'altres accions i té sentit en si mateixa.

NOM DE LES TASQUES O ACTIVITATS A DESENVOLUPAR:

1.

2.

3.C) CRITERIS PER A LA SEUA AVALUACIÓ

En aquest apartat es dissenyen les raons per les quals es determina que l'execució compromesa està ben feta. Per exemple, si s'ha compromés la realització d'un expedient concret, s'ha d'enunciar la necessitat que satisfà: una adscripció; l'estructuració d'una activitat formativa, la seua possibilitat; el pagament de la nòmina; la realització d'un estudi; etc.

CRITERIS D'EXECUCIÓ DE LA TASCA O ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 1. (nom)CRITERIS D'EXECUCIÓ DE LA TASCA O ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 2. (nom)CRITERIS D'EXECUCIÓ DE LA TASCA O ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 3. (nom)

D) INDICADORS DE COMPLIMENT

Els indicadors han de permetre mesurar les realitats provocades per les execucions de la persona teletreballadora, ja que són efectes del seu procedir, de manera que puga veure's si l'activitat compromesa ha estat ben realitzada o mal realitzada, i si el criteri d'execució ha sigut satisfet, o no.

Indicadors de l'activitat a desenvolupar: 1. (nom)

Indicadors de l'activitat a desenvolupar: 2. (nom)

Indicadors de l'activitat a desenvolupar: 3. (nom)E) FREQÜÈNCIA COMPROMESA

La freqüència compromesa consisteix en una estimació del nombre de vegades que l'activitat es realitzarà en el temps de teletreball.Activitat a desenvolupar; 1. (nom) (nombre)

Activitat a desenvolupar; 2. (nom) (nombre)

Activitat a desenvolupar; 3. (nom) (nombre)F) DATES DE COMPROVACIÓ

Dates compromeses per a comprovar el desenvolupament de les activitats i poder realitzar accions correctores i motivadores. Poden establir-se per terminis, fases importants de l'execució o per decisions transcendents que afecten l'execució compromesa.

Activitat a desenvolupar; 1. (nom) Dates aproximades de comprovació

Activitat a desenvolupar; 2. (nom) Dates aproximades de comprovació

Activitat a desenvolupar; 3. (nom) Dates aproximades de comprovació

G) DATA DE FINALITZACIÓ

El pla personal de treball ha de contindre per a cada actuació o tasca la seua data de finalització, això és, la data en què l'execució compromesa estarà finalitzada. No necessàriament ha de coincidir amb el temps de teletreball, però sí amb la freqüència de les execucions compromeses.Activitat a desenvolupar; 1. (nom) Data de finalització

Activitat a desenvolupar; 2. (nom) Data de finalització

Activitat a desenvolupar; 3. (nom) Data de finalització

DataSignatura de la persona titular de l'òrgan superior o directiu del qual depenga el lloc de treball.ANNEX IX

Pla personal de treballCONSELLERIA/ORGANISME ...

ÒRGAN SUPERIOR O DIRECTIU DEL QUAL DEPÉN EL LLOC DE TREBALL...A) Causes i objectius de la proposta, que en tot cas haurà de contribuir a una millor organització del treball, que fonamenta la seua implantació.

B) Duració del programaC) Distribució de la jornada setmanal

D) Mitjans tecnològics necessaris per a l'acompliment de les funcions de forma no presencial mitjançant teletreball.

E) Descripció de l'activitat a desenvolupar

La tasca o activitat és una acció específica que identifica un procés, no han de ser enunciats generals o de funció, sinó que han de concretar-se en una acció i un objecte sobre el qual s'exerceix l'acció, que té un començament i final definit, i ha de poder ser observable, de tal manera que, veient els seus resultats, es puga concloure que l'activitat s'ha executat. També ha de ser mesurable, això és, que veient els seus resultats es puga concloure si ha sigut ben executada o mal executada, i quantificar aquest judici. Cada tasca és independent d'altres accions i té sentit en si mateixa.NOM DE LES TASQUES O ACTIVITATS A DESENVOLUPAR:

1.

2.

3.F) Criteris per a la seua avaluació

En aquest apartat es dissenyen les raons per les quals es determina que l'execució compromesa està ben feta. Per exemple, si s'ha compromés la realització d'un expedient concret, s'ha d'enunciar la necessitat que satisfà: una adscripció; l'estructuració d'una activitat formativa, la seua possibilitat; el pagament de la nòmina; la realització d'un estudi; etc.

CRITERIS D'EXECUCIÓ DE LA TASCA O ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 1. (nom)CRITERIS D'EXECUCIÓ DE LA TASCA O ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 2. (nom)CRITERIS D'EXECUCIÓ DE LA TASCA O ACTIVITAT A DESENVOLUPAR: 3. (nom)

G) Indicadores de compliment

Els indicadors han de permetre mesurar les realitats provocades per les execucions de la persona teletreballadora, ja que són efectes del seu procedir, de manera que puga veure's si l'activitat compromesa ha estat ben realitzada o mal realitzada, i si el criteri d'execució ha sigut satisfet, o no.

Indicadors de l'activitat a desenvolupar: 1. (nom)

Indicadors de l'activitat a desenvolupar: 2. (nom)

Indicadors de l'activitat a desenvolupar: 3. (nom)H) Freqüència compromesa

La freqüència compromesa consisteix en una estimació del nombre de vegades que l'activitat es realitzarà en el temps de teletreball.

Activitat a desenvolupar; 1. (nom) (nombre)

Activitat a desenvolupar; 2. (nom) (nombre)

Activitat a desenvolupar; 3. (nom) (nombre)

I) Dates de comprovació

Dates compromeses per a comprovar el desenvolupament de les activitats i poder realitzar accions correctores i motivadores. Poden establir-se per terminis, fases importants de l'execució o per decisions transcendents que afecten l'execució compromesa.

Activitat a desenvolupar; 1. (nom) Dates aproximades de comprovació

Activitat a desenvolupar; 2. (nom) Dates aproximades de comprovació

Activitat a desenvolupar; 3. (nom) Dates aproximades de comprovació

J) Data de finalització

El pla personal de treball ha de contindre per a cada actuació o tasca la seua data de finalització, això és, la data en què l'execució compromesa estarà finalitzada. No necessàriament ha de coincidir amb el temps de teletreball, però sí amb la freqüència de les execucions compromeses.Activitat a desenvolupar; 1. (nom) Data de finalització

Activitat a desenvolupar; 2. (nom) Data de finalització

Activitat a desenvolupar; 3. (nom) Data de finalització

DataSignatura de la persona titular de la sotssecretaria o de l'òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o organisme proponent.

Signatura de la persona sol·licitant.

Vist i plau de la persona titular de l'òrgan superior o directiu del qual depén el lloc de treball.

Vist i plau de la persona titular de la direcció general competent en matèria de funció pública.

Mapa web