Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 1/2019, de 8 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estructuren els serveis psicopedagògics escolars i es desplega el Decret 104/2018, de 27 de juliol.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8463 de 14.01.2019
Número identificador:  2019/210
Referència Base de Dades:  000356/2019
 ORDRE 1/2019, de 8 de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estructuren els serveis psicopedagògics escolars i es desplega el Decret 104/2018, de 27 de juliol. [2019/210]

El Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Govern Valencià, regula i organitza els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional. L'article 32 estableix que els serveis psicopedagògics escolars, d'ara en avant SPE, tenen la consideració d'equips de zona, multidisciplinaris i externs als centres del seu àmbit d'intervenció, i que la conselleria competent en matèria d'educació establirà la composició d'aquests serveis.

En funció d'aquesta disposició, i prenent en consideració els efectius de què disposen els SPE actualment i l'ampliació duta a terme en el curs 2017-2018, cal reorganitzar el mapa de recursos.

En virtut d'això, d'acord amb la disposició final primera del Decret 104/2018, de 27 de juliol, i vista la proposta del director general de Política Educativa, de data 14 de novembre de 2018, així com de conformitat amb aquesta, i en exercici de les competències que confereix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

ORDENEArticle únic

1. Els serveis psicopedagògics escolars de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es distribueixen segons s'indica en l'annex d'aquesta ordre; amb la indicació del codi, el número, la seu i la subseu, i l'àmbit territorial d'intervenció.

2. L'estructura administrativa que es proposa actualitza el catàleg dels serveis psicopedagògics escolars, establit en l'Ordre de 29 de maig de 1992, del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica la composició dels serveis psicopedagògics escolars organitzats per l'Ordre de 2 d'abril de 1991.

3. Cada direcció territorial competent en matèria d'educació determinarà la ubicació física de les seus i les subseus dels serveis psicopedagògics escolars.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera

Aquesta ordre no implicarà cap augment de despesa en el pressupost de la conselleria competent en matèria d'educació, i s'atendrà, a aquest efecte, amb els mitjans materials i personals que hi ha en la conselleria esmentada adés.Segona

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a proposta de la direcció territorial corresponent, podrà, excepcionalment, determinar quins centres docents dependents de l'Administració de la Generalitat Valenciana han de ser atesos per una orientadora o un orientador amb destinació en un IES o en una secció de l'IES.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica

La distribució actual dels serveis psicopedagògics escolars s'ha d'adequar progressivament durant el curs 2019-2020.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica

Queda derogada l'Ordre de 29 de maig de 1992, del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica la composició dels serveis psicopedagògics escolars organitzats per l'Ordre de 2 d'abril de 1991.

Queden derogades totes les disposicions que, del mateix rang o d'un rang inferior, s'oposen al que disposa aquesta ordre.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Autorització

Les persones titulars de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, són autoritzades per a dictar totes les instruccions que resulten necessàries per a l'execució d'aquesta ordre.Segona. Entrada en vigor i aplicabilitat

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 8 de gener de 2019El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,

VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Mapa web