Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9680 de 11.09.2023
Número identificador:  2023/8703
Referència Base de Dades:  009068/2023
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauRESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.

[2023/8703]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li concedeix l'article 50, en relació amb l'article 3.2 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, resol:

Convocar l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca, segons figuren en els annexos d'aquesta resolució, d'acord amb les bases següents:Primera. Normes generals

1.1. Aquesta oferta té per objecte la selecció de personal per a cobrir diversos llocs de personal laboral per a projectes de recerca mitjançant el sistema de concurs.

1.2. D'acord amb el que estableix l'article 89 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, la realització d'aquest procés selectiu s'ha d'ajustar al que disposa la legislació vigent per a la funció pública de la Generalitat Valenciana i a la normativa laboral continguda en l'Estatut dels Treballadors i les seues modificacions.També hi és aplicable la normativa específica universitària recollida en la Llei orgànica del sistema universitari, la Llei de la ciència i els Estatuts de la Universitat de València, així com en les bases d'aquesta convocatòria.

1.3. Els processos selectius que es realitzen en cada convocatòria tenen lloc mitjançant un concurs que consisteix en la valoració dels mèrits i la realització d'una entrevista.

1.4. L'adjudicació dels llocs a les persones aspirants que superen aquests processos selectius s'efectua d'acord amb l'ordre de puntuació obtinguda, sempre que reunisquen els requisits que per a cada lloc de treball són exigits i que s'indiquen en l'annex de cada convocatòria.

1.5. Aquesta convocatòria es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València, l'adreça electrònica del qual és: https://webges.uv.es/uvtaeweb/vertablonfrontaction.do?filtro=tipo&valor=48&filtrar&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-1, i en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), secció de PAS Investigació: http://www.uv.es/pasinvest.

La publicació en el DOGV es pren com a referència a l'efecte del còmput de terminis per a la presentació de sol·licituds de participació.

La resta de les publicacions que es deriven dels actes integrants del procés selectiu es publiquen en el tauler d'anuncis oficial i en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), Secció Investigació.

Segona. Requisits generals de les persones aspirants

Per a ser admeses, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

2.1. Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre, o ser de qualsevol dels estats en què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta legislació és definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea. En aquest darrer cas, han de presentar el resguard d'haver sol·licitat la targeta de residència comunitària.

Així mateix, s'hi poden presentar persones aspirants amb nacionalitat diferent a la que s'ha esmentat en el paràgraf anterior. En aquest cas, és necessari complir els requisits que estableix la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball que s'ofereix ha d'acreditar almenys el permís de treball i de residència en el moment de la contractació.

2.2. Tenir complerts almenys 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

2.3. Posseir una de les titulacions acadèmiques de les que figuren en l'annex corresponent a la convocatòria que es vulga sol·licitar, o estar en condicions d'obtenir el títol corresponent en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredita l'homologació o declaració d'equivalència a Espanya, una fotocòpia de la qual ha d'acompanyar la sol·licitud. Si encara no estan homologades ni se n'ha declarat la equivalència, es pot substituir aquest requisit per l'acreditació d'haver iniciat la tramitació per a la seua homologació, declaració d'equivalència o reconeixement. El contracte es rescindirà si l'autoritat acadèmica competent denega l'homologació. S'ha d'entendre que hi ha denegació quan l'homologació està condiciona al compliment de determinats requisits, mentre que no es complisquen.

2.4. Si s'exigeix com a requisit un nivell d'idioma, s'utilitza per a la seua avaluació la Taula d'Equivalències d'Acreditació de L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2018 (ACGUV 156/2018). No es valoren els cursos d'idiomes, només els nivells adquirits. https://links.uv.es/0AWddjI

2.5. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.2.6. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, o no haver-estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració o treball públic. En el cas de persones aspirants de nacionalitat no espanyola, han d'acreditar igualment que no estan sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca l'accés a la funció pública. Si no tenen aquesta acreditació, han de presentar una còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de la declaració jurada per part de les persones interessades.

Tots aquests requisits s'han de reunir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.

Les persones aspirants són responsables de la veracitat de totes les dades que facen constar en la sol·licitud i en la documentació aportada. En cas de falsedat, se'ls pot exigir la responsabilitat corresponent, sense perjudici, si escau, de la seua exclusió del procés selectiu.

Tercera. Sol·licituds

3.1. Les persones interessades han de reunir els requisits assenyalats en l'annex corresponent a la convocatòria que se sol·licita. Han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, obligatòriament a través de la sol·licitud electrònica que la Universitat posa a la seua disposició, l'enllaç a la qual (URL) es publica en la pàgina web de la Secció de Pas Investigació, http://www.uv.es/pasinvest, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.

Per a emplenar la sol·licitud, la Universitat té a disposició de les persones interessades una guia a la qual es pot accedir a través de l'enllaç: https://go.uv.es/sNh0jds.

Si alguna persona té dificultats a l'hora de realitzar la tramitació electrònica, pot accedir a l'eina de suport TIC de la Universitat de València a través del següent enllaç: https://links.uv.es/eadmin/ticketing_es. Per a qualsevol altre dubte sobre els detalls d'aquesta convocatòria, es pot contactar amb l'equip de la secció de Gestió d'Investigació del Servei de Recursos Humans PAS mitjançant l'adreça de correu electrònic: convopi@uv.es.

3.2. El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà hàbil de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Quarta. Documentació que cal adjuntar electrònicament

En el formulari electrònic es requereix que s'adjunte diversa documentació, preferentment en format PDF. Aquesta documentació s'ha d'inserir en les pestanyes i en l'espai reservat per a això. S'ha de fer de la següent manera:

4.1. En la pestanya quarta s'ha d'inserir el document PDF del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, cal acreditar-ne l'homologació o equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per aconseguir-la.

També s'hi ha d'inserir en aquesta mateixa pestanya la resta de documents PDF que acrediten qualsevol altre requisit que s'exigisca en la convocatòria.

4.2. En la pestanya cinquena s'ha d'inserir el document PDF del DNI, passaport o NIE, aquests dos últims documents només si la persona que es presenta no té la nacionalitat espanyola.

4.3. També s'hi ha d'inserir el curriculum vitae en un document PDF, o un ZIP. Es pot fer servir el model establert en aquest enllaç: http://go.uv.es/F3LCmfj.

No és necessari que els documents adjuntats estiguen confrontats en aquest moment del procediment; n'hi ha prou amb la declaració responsable de la persona interessada sobre l'autenticitat de tot el que s'ha dit en la sol·licitud i en els documents annexats, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o la Universitat puga requerir a les persones aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i documents aportats i que hagen sigut objecte de valoració.

Cinquena. Sistema selectiu

5.1. El procés selectiu consta d'un concurs que consisteix en la valoració dels mèrits curriculars de les persones aspirants per la comissió avaluadora i, si és el cas, de la realització d'una entrevista.Els mèrits es valoren d'acord amb el barem que figura en l'annex corresponent a la convocatòria que se sol·licita. Els mèrits que no s'hagen justificat documentalment dins del termini de presentació d'instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.5.2. La comissió pot, si ho considera oportú, realitzar una entrevista a les persones aspirants. El nombre de persones que passen a la fase d'entrevista es determina per criteri de la comissió avaluadora.5.3. Finalitzat el procés selectiu, la baremació de les persones aspirants i la proposta de contractació i de formació de la borsa es publica en el tauler d'anuncis de la Universitat de València i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

5.4. L'adjudicació dels llocs convocats es fa per resolució de la gerència, que es publica igualment en el tauler d'anuncis i en la pàgina web esmentats en el punt 5.3. d'aquesta base.

5.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció en cas que, després de la valoració dels mèrits i, si s'escau, la realització de l'entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s'ajusta íntegrament al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.5.6. Les borses de treball que deriven d'aquests processos selectius romandran vigents mentre dure el projecte de recerca per al qual van ser convocats. Les crides a les persones aspirants es fa per l'ordre de la borsa.Sisena. Comissió avaluadora

6.1. La comissió avaluadora és la que figura en l'annex corresponent a cada convocatòria.

6.2. És aplicable als membres d'aquesta comissió el que disposa l'Acord del Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV/303/2021) que aprova el Full de ruta sobre les mesures d'integritat pública, la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

A aquest efecte, els seus membres han d'emplenar la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), que s'ha d'adjuntar a l'acta de constitució de la comissió i que forma part de l'expedient administratiu. N'hi ha un model normalitzat per la Universitat en la pàgina web: https://links.uv.es/GOo6oAT.

6.3. La comissió és l'encarregada de resoldre tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes i tot allò que s'haja de fer en els casos no previstos.

6.4. El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en cada moment al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu en el lloc que s'indica en l'annex corresponent a la convocatòria que se sol·licita.Setena. Contractació

7.1. Una vegada hagen acabat els processos selectius derivats d'aquesta convocatòria, els contractes es formalitzen per escrit, per a la qual cosa es fa servir la modalitat contractual més adequada a l'objecte d'aquest entre les que estiguen vigents en el moment d'aquesta formalització.

7.2. La data d'inici és la que està fixada en la proposta de contractació, en funció de les necessitats dels projectes i sempre que siga viable administrativament.

7.3. La finalització dels contractes pot ser deguda a qualsevol de les causes previstes en l'Estatut dels Treballadors, o en la resta de legislació aplicable, i també les que es consignen en el contracte, entre les quals s'han d'establir les següents:

7.3.1. Acabament o esgotament de la consignació pressupostària.

7.3.2. Acabament de les tasques consignades al lloc de l'empleat o empleada dins del projecte.

7.3.3. Acabament del projecte.Vuitena. Informació sobre les dades recollides

8.1. La Universitat de València és l'entitat responsable de les dades facilitades per les persones que es presenten a aquest procés selectiu. La informació rebuda es tractarà exclusivament per a les finalitats objecte de la convocatòria, així com, en el seu cas, la posterior gestió de personal, de conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades vigent.

Part de les dades poden ser publicats en el tauler oficial de la Universitat de València i en la pàgina web de la Secció de Gestió de la Investigació. A més, també se cediran als membres de la comissió avaluadora per a la valoració dels mèrits i la resolució de reclamacions plantejades, si s'escau.

8.2. Les persones que desitgen accedir a l'expedient del procés selectiu i consultar dades d'altres persones aspirants, ho han de sol·licitar prèviament a la comissió avaluadora o al Servei de RRHH (PAS), Secció de PAS-Invest.

En aquesta sol·licitud s'han de comprometen a mantenir el deure de confidencialitat de les dades i a guardar-ne l'oportuna reserva, i només poden fer ús d'aquesta informació a l'efecte d'argumentar o plantejar una possible reclamació o al·legació.

L'ús o divulgació d'aquestes dades fora dels casos esmentats pot implicar l'exigència de responsabilitats de conformitat amb la legislació vigent.

8.3. Per a més informació sobre el tractament de les dades, es pot accedir a l'enllaç: http://go.uv.es/88bqyH6Novena. Clàusula d'idioma

El text íntegre d'aquesta resolució, així com els documents inclosos com a annexos, han estat redactats en els idiomes anglès, valencià i castellà, considerant-se les tres versions com a oficials, si bé es fixa com a prioritària per a la seua interpretació en cas de discrepància la versió en castellà.Desena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament un recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seua notificació o publicació, o un recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seua notificació.Contra els actes de la comissió avaluadora, es pot interposar el recurs d'alçada que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l'Administració, si s'escau, pot revisar les resolucions del tribunal d'acord amb l'esmentada norma.València, 24 de juliol de 2023.– La rectora, p. d. (DOGV 30.05.2022), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

ANNEX IProjecte: «Aprende, entrena, lee: una aproximación multidimensional al procesamiento ortográfico. CPI-23-438». Finançat per l'Agència Estatal de Recerca – AEI –i pel Ministeri de Ciència i Innovació.

Oferta pública d'un lloc de treball d'investigador/a doctor/a júnior.

1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a doctor/a júnior.

Grup: A.

Subgrup: A1.

1.2. Jornada de treball: 20 hores setmanals.

1.3. Dotació de l'ajuda: es destina a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps parcial, és de 1.255,80 euros (12 pagues).

1.4. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Preparació d'articles.

– Anàlisi de dades.

– Preparació d'experiments.

1.5. Objecte i període: experimentació en psicologia cognitiva del llenguatge.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.6. Requisits:

1.6.1. Titulació: Doctorat en Educació, o en Educació i Processos Cognitius, o titulació equivalent.

Obtenció del títol amb una antelació màxima de 4 anys respecte a la publicació de la convocatòria. S'entén com a data d'obtenció del grau de doctor la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral.1.6.2. Anglès: Certificat de nivell C1 o titulació equivalent.2. Barem

2.1. Producció científica (fins a 40 punts): la direcció de tesis, la publicació d'articles científics, llibres, capítols de llibre i monografies i la presentació de treballs en reunions científiques es valora d'acord amb el barem per a la valoració de la memòria anual d'investigació vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.

2.2. Mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins a 20 punts): el tribunal pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.– Experiència laboral a laboratoris de prestigi de Psicologia Cognitiva.

– Estades a centres internacionals de prestigi de Psicologia Cognitiva.

– Premis aconseguits en Psicologia Cognitiva.

– Experiència amb experiments de lectura en Braille.

– Publicacions com a primer/a autor/a a revistes Q1 a JCR sobre lectura.

– Experiència laboral (docència, investigació) en Metodologia de Recerca.

– Experiència formativa i laboral internacional a centres de parla anglesa.

2.3. Participació en projectes de recerca competitius (fins a 15 punts):

2.3.1. Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en projectes de recerca de convocatòries competitives del Pla Nacional d'R+D o programes autonòmics, s'assignen 3 punts.

2.3.2. Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip en projectes de recerca europeus, s'assignen 5 punts.

2.4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins a 15 punts):

2.4.1. Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes de recerca, s'assignen 3 punts. En queden excloses les prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.

2.4.2. Per figurar com a coinventor/coautor en patents, models d'utilitat o qualsevol altre tipus de propietat industrial o intel·lectual, s'assignen 5 punts.

2.5. Estades postdoctorals en una altra universitat i centres de recerca diferents del centre d'obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):2.5.1. Per cada any acreditat d'estada en unes altres universitats i centres de recerca, finançada per convocatòries competitives del Programa Marc Europeu, Pla Nacional d'R+D o programes autonòmics, s'assignen 5 punts. Les estades han de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

2.5.2. Per cada any acreditat d'estada en unes altres universitats i centres de recerca, sense finançament competitiu, s'assignen 2 punts. Les estades han de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

3. Comissió avaluadora titular

Presidenta: Marta Vergara Martinez, professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

Vocal 1: Manuel Perea Lara, professor del Departament de Metodologia de de les Ciències del Comportament.

Vocal 2: Vicente Javier Prado Gasco, professor del Departament de Psicologia Social.

Vocal 3: Carmen Dasi Vivo, professora del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Secretari: Ladislao Salmeron Gonzalez, professor del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.4. Comissió avaluadora suplent

Presidenta: Inmaculada Fajardo Bravo, professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

Vocal 1: Ana Marcet Herranz, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

Vocal 2: Juan C. Ruiz Ruiz, professor del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Vocal 3: Mariano Jesus Choliz Montañes, professor del Departament de Psicologia Bàsica.

Secretària: Paula Samper Garcia, professora del Departament de Psicologia Bàsica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l'Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura (ERI-Lectura), de la Universitat de València.

ANNEX IIProjecte: «MRR/Sensores Remotos para la obtención de información predictiva de la producción de cultivos cereales. (PREDIC-PRO). CPI-23-441». Cofinançat per l'Agència Estatal d'Investigació – AEI –, pel Ministeri de Ciència i Innovació i per la «Unió Europea – NextGenerationEU» – Pla de recuperació transformació i resiliència.

Oferta pública d'un lloc de treball d'investigador/a no doctor/a.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a no doctor/a.

Grup: A.

Subgrup: A1.

1.2. Jornada de treball: 35 hores setmanals.

1.3. Dotació de l'ajuda: es destina a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, és de 1.603,10 euros (12 pagues).

1.4. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Anàlisi i processament de dades de teledetecció.

– Càlculs estadístics.

– Realització d'informes de projectes.

– Mesures de camp.

– Assistència a congressos nacionals i internacionals per a presentació de resultats.

1.5. Objecte i període: desenvolupament de models de fertilització i rendiment en cereals utilitzant teledetecció.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.6. Requisits:

1.6.1. Titulació: Grau en Física, o titulació equivalent.

Segons l'article 9 del Reglament del personal investigador de la Universitat de València, l'obtenció del títol de doctor determina l'extinció del contracte en el termini de 30 dies des de la data d'obtenció de l'esmentat títol.2. Barem

2.1. Mèrits preferents:

2.1.1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d'acord amb el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.2.1.2. Beca de col·laboració del Ministeri d'Educació: 0,05 punts.2.1.3. Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster. Per l'obtenció de qualsevol d'aquests premis s'assigna un únic valor de 0,25 punts.

2.1.4. Publicacions científiques relacionades amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 1,70 punts):

2.1.4.1. Per cada publicació en una revista relacionada a l'Index Citation, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d'Investigació: 0,5 punts.2.1.4.2. Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en les llistes esmentades en el punt anterior: 0,25 punts.

2.1.4.3. Per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.

2.2. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 3 punts).

– Màster en Teledetecció o equivalent, o estar cursant-ho aquest any.

– Alt nivell d'anglès.

– Bon nivell de programació a IDL, Python o R.

– Col·laboració internacional provada: beques o estades a l'estranger.

La comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.3. Comissió avaluadora titular

Presidenta: Maria del Pilar Utrillas Esteban, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Vocal 1: Belen Franch Gras, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinámica.

Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjose, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 3: José Antonio Sobrino Rodríguez, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Secretària: M. Jesus Hernández Lucas, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.4. Comissió avaluadora suplent

President: Victor Reglero Velasco, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 1: Ana Belen Ruescas Orient, professora del Departament de Geografia.

Vocal 2: Francisco Javier Garcia Haro, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Vocal 3: M. Victoria Castillo Giménez, professora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Secretari: Miguel Angel Aloy Toras, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l'ERI Laboratori de Processament d'Imatges (IPL), de la Universitat de València.

ANNEX IIIProjecte: «MRR/Hacia una metodología para reducir la difusión de información sobre grupos vulnerables y estigmatizados (REMISS). CPI-23-445». Cofinançat per l'Agència Estatal d'Investigació – AEI –, pel Ministeri de Ciència i Innovació i per la «Unió Europea – NextGenerationEU» – Pla de recuperació transformació i resiliència.

Oferta pública d'un lloc de treball d'investigador/a no doctor/a.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a no doctor/a.

Grup: A.

Subgrup: A1.

1.2. Jornada de treball: 20 hores setmanals.

1.3. Dotació de l'ajuda: es destina a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps parcial, és de 916,06 euros (12 pagues).

1.4. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Tasques de programació que donen suport al processament i visualització de dades.

– Càlcul de mètriques textuals sintàctiques i semàntiques que promouen l'aparició d'emocions i la difusió d'informació falsa.

1.5. Objecte i període: ferramentes informàtiques per al processament i comunicació de mètriques textuals per a la detecció de misinformació.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.6. Requisits:

1.6.1. Titulació: Grau en Enginyeria Multimèdia, o titulació equivalent.

Segons l'article 9 del Reglament del personal investigador de la Universitat de València, l'obtenció del títol de doctor determina l'extinció del contracte en el termini de 30 dies des de la data d'obtenció de l'esmentat títol.

1.6.2. Anglès: Certificat de nivell C1, o titulació equivalent.2. Barem

2.1. Mèrits preferents:

2.1.1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d'acord amb el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.2.1.2. Beca de col·laboració del Ministeri d'Educació: 0,05 punts.2.1.3. Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster. Per l'obtenció de qualsevol d'aquests premis s'assigna un únic valor de 0,25 punts.

2.1.4. Publicacions científiques relacionades amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 1,70 punts):

2.1.4.1. Per cada publicació en una revista relacionada a l'Index Citation, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d'Investigació: 0,5 punts.2.1.4.2. Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en les llistes esmentades en el punt anterior: 0,25 punts.

2.1.4.3. Per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.

2.2. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 3 punts).

– Experiència d'estudi o col·laboració en context internacional.

–.Coneixements de comunicació en entorns digitals.

– Experiència en el desenvolupament d'interfícies web de visualització de dades.

La comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.3. Comissió avaluadora titular

President: Enrique Navarro Camba, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 1: Francisco Grimaldo Moreno, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 2: Jaume Segura Garcia, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 3: Carmen Botella Mascarell, professora del Departament d'Informàtica.

Secretària: Esther de Ves Cuenca, professora del Departament d'Informàtica.4. Comissió avaluadora suplent

Presidenta: Maria Roser Benavent Garcia, professora del Departament d'Informàtica.

Vocal 1: Joan Vila Frances, professor del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Vocal 2: Abilio Candido Reig Escriva, professor del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Vocal 3: Silvia Casans Berga, professora del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Secretària: Asuncion Edith Navarro Anton, professora del Departament d'Enginyeria Electrònica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d'Informàtica, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), de la Universitat de València.ANNEX IVProjecte: «Agricultura de precisión en el cultivo del arroz: detección precoz de síntomas de Pyricularia oryzae y déficit de fertilizantes mediante imágenes de satélites y drones, DETECTORYZA.). CPI-23-448». Cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027, per l'Agència Valenciana de la Innovació –AVI– i per la GVA.Oferta pública d'un lloc de treball d'investigador/a no doctor/a.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a no doctor/a.

Grup: A.

Subgrup: A2.

1.2. Jornada de treball: 35 hores setmanals.

1.3. Dotació de l'ajuda: es destina a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, és de 1.603,10 euros (12 pagues).

1.4. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

Anàlisi i processament de dades de teledetecció, desenvolupament d'una aplicació web per visualitzar els productes de teledetecció desenvolupats al projecte.

1.5. Objecte i període: desenvolupament d'una aplicació web de visualització de productes de teledetecció dins del projecte DETECTORYZA

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.6. Requisits:

1.6.1. Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica, o titulació equivalent.

Segons l'article 9 del Reglament del personal investigador de la Universitat de València, l'obtenció del títol de doctor determina l'extinció del contracte en el termini de 30 dies des de la data d'obtenció de l'esmentat títol.2. Barem

2.1. Mèrits preferents:

2.1.1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d'acord amb el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.2.1.2. Beca de col·laboració del Ministeri d'Educació: 0,05 punts.2.1.3. Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster. Per l'obtenció de qualsevol d'aquests premis s'assigna un únic valor de 0,25 punts.

2.1.4. Publicacions científiques relacionades amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 1,70 punts):

2.1.4.1. Per cada publicació en una revista relacionada a l'Index Citation, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d'Investigació: 0,5 punts.2.1.4.2. Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en les llistes esmentades en el punt anterior: 0,25 punts.

2.1.4.3. Per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.

2.2. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 3 punts).

– Màster en Teledetecció o sistemes d'informació geogràfica (SIG).– Experiència laboral en el desenvolupament d'aplicacions de visualització de productes de teledetecció.

– Alt nivell d'anglès.

– Experiència en gestió de projectes de recerca internacionals.La comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.3. Comissió avaluadora titular

Presidenta: Maria del Pilar Utrillas Esteban, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Vocal 1: Belen Franch Gras, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinámica.

Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjose, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 3: José Antonio Sobrino Rodríguez, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Secretària: M. Jesus Hernández Lucas, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.4. Comissió avaluadora suplent

President: Victor Reglero Velasco, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 1: Ana Belen Ruescas Orient, professora del Departament de Geografia.

Vocal 2: Francisco Javier Garcia Haro, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Vocal 3: M. Victoria Castillo Giménez, professora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Secretari: Miguel Angel Aloy Toras, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l'ERI Laboratori de Processament d'Imatges (IPL), de la Universitat de València.

Mapa web