Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l'aspirant que ha superat les proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnicaTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9680 de 11.09.2023
Número identificador:  2023/9134
Referència Base de Dades:  009067/2023
 RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l'aspirant que ha superat les proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnica (referència A01/23), per a ocupar un lloc de l'itinerari professional d'administració especial laboratoris d'instrumentació científica, en el Departament de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de la Universitat d'Alacant, pel sistema general d'accés lliure. [2023/9134]

Una vegada concloses les proves selectives convocades per la Resolució de 30 de març de 2023 (DOGV 20.04.2023) per a cobrir un lloc de l'itinerari professional d'administració especial laboratoris d'instrumentació científica, escala tècnica, pel sistema general d'accés lliure, i d'acord amb el que disposen les bases 6.11 i 7 de la convocatòria, es resol publicar, amb caràcter definitiu, el nom de l'aspirant que ha superat el procés selectiu, que figura en l'annex d'aquesta resolució, i proposar el seu nomenament com a personal funcionari de carrera.De conformitat amb el que estableix la base 8.1 de la convocatòria, la persona indicada en l'annex disposa de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a presentar mitjançant el tràmit d'instància genèrica, disponible en la seu electrònica de la Universitat d'Alacant, la documentació que indica aquesta base.Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant competent, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 14), en el termini de dos mesos, i potestativament s'hi podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta, davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Alacant, 27 de juliol de 2023. La rectora, p. d. (R de 07.06.2023), el gerent: Julio Marcelo García Mora.ANNEX

Aspirant que ha superat les proves selectivesEscala tècnica

(Referència A01/23)DNI Cognoms i nom Puntuació

total

***3345** Soler Llorens, Juan Luis 46,89

Mapa web