Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Benijófar. Anunci d'extracte de convocatòria de selecció d'una plaça de conserge, per torn lliure.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9678 de 07.09.2023
Número identificador:  2023/9124
Referència Base de Dades:  009008/2023
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions
    Descriptors toponímics: BenijófarAnunci d'extracte de convocatòria de selecció d'una plaça de conserge, per torn lliure. [2023/9124]

Per Resolució d'alcaldia número 920, de data 07.08.2023, s'aprova la convocatòria i bases per a la provisió mitjançant concurs oposició d'una plaça de conserge, com a personal laboral fix

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 158, de data 17.08.2023, apareixen íntegrament publicades les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de la plaça de referència.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el diari oficial de la comunitat autònoma (DOGV).

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan siguen procedents amb les bases, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, es publicaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament (http://benijofar.sedelectronica.es) per a major difusió.

Benijófar, 30 d'agost de 2023.– L'alcaldessa en funcions: Pilar Yagües Illescas.

Mapa web