Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament d'Ondara. Anunci de les bases que han de regir la convocatòria per a proveir una plaça d'arxiver o arxivera per torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de 2023.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9678 de 07.09.2023
Número identificador:  2023/9129
Referència Base de Dades:  009005/2023
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions
    Descriptors toponímics: OndaraAnunci de les bases que han de regir la convocatòria per a proveir una plaça d'arxiver o arxivera per torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de 2023. [2023/9129]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 168, de data 31 d'agost de 2023, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir una plaça d'arxiver/a per torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de 2023, subgrup C1.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en la seu electrònica d'aquest ajuntament: http://ondara.sedelectronica.es.Ondara, 31 d'agost de 2023.– L'alcalde: José Ramiro Pastor. El secretari en funcions: José Fernando Benlloch Galindo.

Mapa web