Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Peníscola. Informació pública de la modificació del pla general d'ordenació urbana número 1/2012, relativa a les condicions d'ocupació i volum de l'article I.3.2 de les ordenances generals del sòl urbà.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6834 de 06.08.2012
Número identificador:  2012/7398
Referència Base de Dades:  007686/2012
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: PeníscolaInformació pública de la modificació del pla general d'ordenació urbana número 1/2012, relativa a les condicions d'ocupació i volum de l'article I.3.2 de les ordenances generals del sòl urbà. [2012/7398]

L'alcalde president de l'Ajuntament de Peníscola fa saber:

Que este Ajuntament, mitjançant un acord adoptat pel Ple de la corporació, en la sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, i de conformitat amb el que disposen els articles 83.2 i 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, ha acordat sotmetre a tràmit d'informació pública, durant el termini d'un mes, a partir de la publicació d'este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la modificació del pla general d'ordenació urbana número 1/2012, redactada per l'arquitecte municipal Ramón Mallasén González, relativa a les condicions d'ocupació i volum de l'article I.3.2 de les ordenances generals del sòl urbà.

Durant el termini indicat, l'expedient es podrà consultar al Negociat d'Urbanisme de l'Ajuntament, i els interessats podran presentar les al·legacions que estimen convenients.Peníscola, 24 de juliol de 2012.- L'alcalde: Andrés Martínez Castellá.

Mapa web