Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 25 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la sisena edició dels premis Càtedra de Pilota Valenciana als millors treballs fi de grau, relacionats amb la pilota valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9393 de 28.07.2022
Número identificador:  2022/7166
Referència Base de Dades:  006939/2022
 Extracte de la Resolució de 25 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la sisena edició dels premis Càtedra de Pilota Valenciana als millors treballs fi de grau, relacionats amb la pilota valenciana. [2022/7166]

BDNS (identif.): 640808.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640808)Primer. Persones beneficiàries

Hi poden participar els i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats públiques espanyoles que hagen realitzat i aprovat el seu treball de fi de grau sobre un tema relacionat amb la pilota valenciana.Segon. Objecte

La Universitat de València, a través de la Càtedra de Pilota Valenciana-Universitat de València, convoca la quarta edició dels Premis de la Càtedra de 2022 als millors treballs de fi de grau aprovats durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022, el contingut dels quals estigui orientat en la temàtica de Pilota Valenciana, realitzat des de qualsevol àrea de coneixementTercer. Bases reguladores

La convocatòria està publicada en la següent URL:

https://go.uv.es/C7rUCwJQuarta. Quantia

Els Premis es financen a càrrec del pressupost de la Càtedra de Pilota Valenciana de la Universitat de València, orgànica 9290161680 i específica 20220084, per un import de 1.700 euros.

S'atorgaran els següents premis:

Primer premi: dotat amb 800 euros

Segon premi: dotat amb 600 euros

Un accèssit: dotat amb 300 eurosQuint. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tancarà el 14 de setembre de 2022.

València, 25 de mayo de 2022.– La vicerectora d'Innovació i Transferència (p. d., de la rectora, DOGV 11.04.2022): Rosa María Donat Beneito.

Mapa web