Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. Convocatòria número 6.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8182 de 01.12.2017
Número identificador:  2017/10783
Referència Base de Dades:  010655/2017
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. Convocatòria número 6. [2017/10783]

La Universitat de València convoca concurs públic per a la provisió interina de les places de professorat contractat doctor que es detallen en l'annex I, d'acord amb les següentsBasesPrimera. Normes generals

El concurs es regirà pel que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE 24.12.2001) –en endavant LOU–, els Estatuts de la Universitat de València, el Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí (ACGUV 285/2016, de 29.11.2016) i els preceptes del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València relatius a la contractació de professorat temporal (ajudant, ajudant doctor i associat), excepte en allò regulat específicament pel reglament per a la contractació en interinitat de professorat contractat doctor.

Segona. Requisits generals i específics

2.1. Requisits generals comuns

a) Tenir complerts 16 anys i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa.

b) Les persones estrangeres no comunitàries i les que no puguen ser incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran de disposar del permís de residència i de treball abans de la formalització dels corresponents contractes.

c) No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents a les places convocades.d) No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat/da per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics o per a l'accés al cos o escala funcionarial. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar igualment no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni estar sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, dins el seu Estat, l'accés a la funció pública.e) Estar en possessió del títol de doctor/a. Les titulacions universitàries estrangeres hauran de estar degudament homologades o, si escau, disposar de la resolució d'equivalència corresponent.

f) Tindre avaluada positivament l'activitat curricular per part de la Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.

g) Coneixement, degudament acreditat, de qualsevol de les dues llengües oficials a la Universitat de València.

El coneixement de valencià es podrà acreditar mitjançant el certificat de coneixement del nivell C1 de valencià de la Universitat de València o equivalent, segons l'acord del Consell de Govern 189/2009, de 3 de novembre de 2009, sobre equivalències entre certificats de coneixements de valencià.

El coneixement de castellà es podrà acreditar mitjançant el certificat de coneixement del nivell C1 d'espanyol del Centre d'Idiomes de la Universitat de València, del Diploma d'espanyol com a Llengua Estrangera (Institut Cervantes), de l'Escola Oficial d'Idiomes o equivalents. A més, s'entendrà que acrediten el coneixement d'espanyol en el nivell C1, aquelles persones que aporten un títol de grau universitari o equivalent bé de l'Estat espanyol, bé de qualsevol estat on l'espanyol siga llengua oficial.

Sense perjudici de la deguda acreditació, quan la Comissió de Selecció considere necessari comprovar la competència comunicativa oral i/o escrita de les persones candidates, podrà, amb anterioritat a la publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos, convocar-les a una entrevista. En aquesta entrevista es podrà obtenir la qualificació d'apte/a o no apte/a, sent aquesta última qualificació causa d'exclusió del concurs sense possibilitat d'esmena.

h. Haver abonat les taxes establertes en la present convocatòria o acreditar l'exempció o bonificació del pagament.

2.2. Requisits específics

2.2.1 Per presentar-se a les places amb requisit específic de coneixement de valencià, serà necessari aportar el certificat de coneixement del valencià a nivell C1 (Suficiència).

Als efectes de la baremació dels coneixements de valencià s'aplicaran les equivalències establertes en l'acord del Consell de Govern 189/2009, de 3 de novembre de 2009, que es pot consultar a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PDI): http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/normatives-circulars/normativa-especifica-professorat/normativa-especifica-professorat-1285903405933.htmlPer a presentar-se a les places amb requisit específic de coneixement d'una determinada llengua estrangera, serà necessari acreditar el coneixement de la mateixa, aportant el certificat de coneixement del nivell B2. Als efectes de la baremació, s'aplicaran les equivalències que es poden consultar a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PDI): http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/normatives-circulars/normativa-especifica-professorat/normativa-especifica-professorat-1285903405933.html

2.2.2 Caldrà estar en possessió de la titulació superior específica que s'indica com a requisit en la descripció de les places que s'efectua en l'annex I. En cas d'exigir-se un Grau concret s'admetran també les titulacions de Grau afins així com la Diplomatura de la qual procedeix el Grau requerit. Les titulacions universitàries estrangeres hauran d'estar degudament homologades o, si escau, disposar de la resolució d'equivalència corresponent.

La concurrència dels requisits generals i específics haurà d'anar referida a la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies.

Tercera. Presentació de sol·licituds

3.1. Termini de presentació: 10 dies hàbils a comptar des del l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV. S'exclouran del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

3.2. S'haurà d'utilitzar el model d'instància-currículum que s'inclou en l'annex II d'aquesta convocatòria i que es podrà trobar en la següent adreça electrònica: http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html

3.3. Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol dels registres enumerats per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, es lliuraran preferentment en les oficines de registre de la Universitat de València ubicades en les Secretaries dels centres respectius i obertes de dilluns a divendres. L'oficina del Registre General de la Universitat de València, situada a l'avinguda Blasco Ibáñez, 13, es troba oberta al públic també de dilluns a divendres.

D'acord amb l'esmentat precepte, no es tindrà en compte la data de presentació als Registres d'altres universitats distintes de la convocant.Les instàncies presentades a les oficines de correus hauran de complir el procediment establert en l'article 205.3 del Reglament del Servei de Correus: les instàncies seran presentades en sobre obert perquè la persona encarregada estampe en elles el segell de dates. Haurà de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data de presentació.3.4. Juntament amb la instància-currículum serà presentada la següent documentació:

– Fotocòpia del DNI o passaport.

– Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En el cas de títols estrangers, haurà d'adjuntar-se la credencial corresponent d'homologació amb els títols de caràcter oficial de l'Estat Espanyol o amb els reconeguts per les autoritats espanyoles segons la normativa vigent en aquesta matèria.

– Fotocòpia de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.

– Justificació d'haver efectuat l'ingrés de les taxes (24,76 euros) en el compte Drets d'examen-Universitat de València, número ES21-0049-6721-65-2010001382, de Banco Santander Central Hispano.

Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que acrediten una discapacitat en grau igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona.

Les persones aspirants esmentades en el paràgraf anterior ho han de fer constar expressament en l'apartat corresponent de la sol·licitud i han de presentar les certificacions corresponents que acrediten la seua condició de discapacitat, de ser membre de família nombrosa o de família monoparental (mitjançant certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent), i les víctimes d'actes de violència sobre la dona mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveu l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Gaudiran d'una bonificació del 50 % de la taxa les persones que formen part de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

La falta d'abonament de la quantitat indicada com taxes en el període de presentació de sol·licituds es considerarà incompliment insubsanable que provocarà la inadmissió al concurs. El fet de no presentar-se a les proves o de ser exclòs/osa per no tenir algun dels altres requisits de la convocatòria, no comporta el dret a la devolució de les taxes.Les persones que opten a més d'una plaça hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada una d'elles, acompanyada de la documentació complementària.Quarta. Comissions de selecció

4.1. Les comissions de selecció, d'acord amb el que disposa l'article 4 del Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí, estaran formades per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, personal funcionari dels cossos docents universitaris o contractat doctor.

La Comissió serà presidida pel degà o degana, director o directora del centre al qual estiga adscrita la plaça o persona en qui delegue, que reunisca els requisits indicats en l'anterior paràgraf.

El departament d'adscripció de la plaça designarà dos o dues vocals, i llurs suplents, d'entre el personal docent i investigador del mateix, pertanyent a l'àrea de coneixement de la plaça.

La Junta de Facultat o d'Escola Universitària proposarà els altres dos membres, titulars i suplents, d'entre el professorat pertanyent a altres àrees de coneixement adscrites als departaments del centre o professorat amb docència en el mateix. En cap cas no poden formar part d'una comissió, titular o suplent, més de dues persones de la mateixa àrea de coneixement.

4.2. Com a secretari o secretària actuarà el o la vocal de menor categoria i antiguitat designades a proposta de la junta de centre.

4.3. A les sessions de les comissions de selecció podrà assistir en qualitat d'observador/a una persona proposada per les seccions sindicals amb presència en la Taula Negociadora.

4.4. La composició nominal de cadascuna de les comissions de selecció s'especifica en l'annex I d'aquesta convocatòria.Cinquena. Barems

Els barems específics de cada centre aprovats pel consell de govern de 7 de juliol de 2017 (ACGUV 147/2017) adequats a les modificacions dels barems marc aprovades pel consell de govern de 26 d'abril de 2017 (ACGUV 79/2017) són els publicats en la següent adreça electrònica: http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-contractat/barems-1285940450399.html i es mantindran exposats a la pàgina web dels centres als que es trobe adscrita la comissió de selecció fins que es resolga el concurs i finalitze el termini per a la presentació de recursos.

Sisena. Procediment de selecció

6.1. Llistes provisional i definitiva d'admesos/es i exclosos/es.

6.1.1 En el termini màxim de 10 dies després d'acabar el termini de presentació d'instàncies, la comissió haurà de publicar en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ la relació provisional de persones admeses i excloses i concedir un termini de cinc dies per a la presentació de reclamacions. El termini per presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l'exclusió o per completar la documentació en els casos que es considere insuficient l'acreditació d'algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels mèrits al·legats en la instància-currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d'acreditació en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat esmentats en les instàncies currículum.

6.1.2 La comissió resoldrà les reclamacions que es presenten, adreçades al president/a, en el termini de 10 dies des de l'acabament del termini per a la presentació de reclamacions i publicarà la llista definitiva. Contra l'acord que aprove el llistat definitiu d'admissió i exclusió, que es publicarà en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/, es podrà interposar un recurs d'alçada davant el rector en el termini d'un mes.

6.2. Proves selectives

El procés de selecció constarà de dues fases:

6.2.1. Concurs de mèrits

En el termini màxim de cinc dies des de la publicació de la relació definitiva de persones admeses i excloses es constituirà la comissió de selecció, que procedirà a valorar els mèrits al·legats en les instancies-currículums.

La valoració dels mèrits al·legats i acreditats pels concursants, consistirà exclusivament en l'aplicació dels barems.

La concurrència dels mèrits haurà d'estar referida a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

Si la comissió de selecció considera que algun mèrit al·legat està insuficientment documentat, ha de donar deu dies a la persona concursant perquè presente la documentació justificativa que falte. Si transcorregut aquest termini la documentació presentada es jutja insuficient o no se'n presenta cap, no es puntuarà el mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat esmentats en les instàncies currículum.

Tots els actes administratius que es produïsquen a conseqüència de la convocatòria, inclòs el requeriment d'esmena de documentació a les persones concursants, es realitzarà mitjançant la publicació al tauler oficial de la Universitat de València, publicació que tindrà efectes de notificació, conforme a l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les comunicacions que es realitzen per altres mitjans a les persones interessades tindran un caràcter addicional i no es consideraran notificacions.Finalitzada la valoració dels mèrits, la comissió de selecció la farà pública al tauler d'anuncis oficial de la Universitat de València, fent constar la puntuació obtinguda en cada apartat, subapartat i ítems del barem, així com la puntuació final. Per a superar la fase de concurs serà necessari obtenir un mínim de quaranta punts.

6.2.2. Entrevista.

Les persones que superen la fase de concurs seran convocades per la comissió a la realització d'una entrevista personal amb una antelació de quaranta-vuit hores a la data de realització.

L'entrevista versarà sobre els mèrits acreditats, l'historial acadèmic, investigador i professional i sobre tots aquells aspectes que la comissió considere rellevants relacionats amb el perfil docent i investigador de la plaça.

L'entrevista es valorarà fins un màxim de quaranta punts. Serà necessari obtenir un mínim de vint punts per a superar aquesta fase del procés selectiu.

6.3. Resolució del concurs

6.3.1 La proposta de provisió de la plaça es publicarà en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà a l'acabament del termini de presentació d'instàncies. Aquesta publicació substituirà la notificació individual a les persones interessades i tindrà els mateixos efectes, d'acord amb el que disposa l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La proposta de provisió anirà acompanyada de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants en cada apartat, subapartat i ítems del barem, la puntuació total obtinguda en la fase de concurs així con en l'entrevista. La suma d'ambdues puntuacions totals determinarà la qualificació final del procés selectiu i l'ordre de prelació de les persones aspirants. L'expressió de les qualificacions i el detall de les puntuacions en els termes indicats serviran de motivació a la proposta.En cas de regularització de les puntuacions, per haver superat alguna de les persones concursants la puntuació màxima prevista en algun subapartat del barem, en els termes previstos per l'article 20.6 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València, s'haurà d'expressar la puntuació obtinguda per cadascuna d'elles en el subapartat en qüestió abans i després de la regularització.

6.3.2. Contra la proposta de la comissió es podrà interposar recurs d'alçada davant el rector, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la proposta en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/.Setena. Signatura del contracte

7.1. La signatura del contracte per part de la persona seleccionada s'haurà de produir en el termini de cinc dies hàbils, comptadors des del següent a la recepció de la notificació que a aquests efectes practicarà el Servei de Recursos Humans (PDI).

La formalització del contracte de les persones seleccionades quedarà condicionada a la presentació per part de les persones interessades i comprovació pel Servei de Recursos Humans (PDI) de la total identitat entre els documents originals i les fotocòpies aportades en el procés selectiu relatives al compliment dels requisits.

7.2. Quan, per causa no imputable a l'Administració, no es produïsca la signatura del contracte per la persona candidata millor valorada per la comissió de selecció en els terminis establerts en l'apartat anterior, o la persona candidata proposada renuncie a la plaça o trie un altre contracte incompatible, es contractarà al candidat o candidata següent per ordre de puntuació, sempre que arribe a la puntuació mínima exigida per a superar les proves.Huitena. Característiques de la contractació

a) Tipus de contracte: laboral d'interinitat

b) Durada: Fins que es cobrisca de forma definitiva la plaça vacant per resolució del procés selectiu convocat a l'efecte o, si escau, s'acorde l'amortització de la plaça.

c) Funcions: tasques docents i investigadores.

d) Retribucions íntegres anuals: 28.826 eurosNovena. Protecció de dades personals

Les dades personals que els/les concursants subministren mitjançant les instàncies, s'incorporaran al fitxer automatitzat de concursos del Servei de Recursos Humans (PDI), sota la responsabilitat de la Secretària General de la Universitat de València, per a la gestió de les convocatòries per a proveir places de personal docent contractat i la gestió de recursos administratius contra les propostes de provisió d'aquestes places.

Les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb les previsions del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació. Els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició podran exercitar-se davant el Servei de Recursos Humans (PDI) de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).Desena. Recursos

Contra aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar el recurs potestatiu de reposició davant el rector, en el termini d'un mes, o bé directament el recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis es computaran des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 22 de novembre de 2017.– El rector, p. d. (R 16.01.2017; DOGV de 27.01.2017), la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat: María Vicenta Mestre Escrivá.

Mapa web