Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Cocentaina. Ampliació de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir places d'agent de policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8684 de 25.11.2019
Número identificador:  2019/10788
Referència Base de Dades:  010009/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: CocentainaAmpliació de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir places d'agent de policia local. [2019/10788]

Informació pública de l'extracte de l'ampliació de la convocatòria, actualment en curs (procés de selecció de dues places d'agent de la policia local convocat pel Decret de l'Alcaldia 1820 de 10.12.2018, segons les bases aprovades per la Junta de Govern Local en data 08.11.2018, rectificat error material pel Decret 1760 de 27.11.2018 i publicades en el BOP d'Alacant de 26.11.2018 i 03.12.2018), per la Resolució de l'Alcaldia número 2019/1637 de data 10.11.2019, que es transcriu tot seguit:1. Ampliar la convocatòria realitzada en data 10.12.2018 amb quatre places més, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019. D'aquestes, dues es cobriran per torn lliure i dues es reserven per a mobilitat. De les tres places de torn lliure, es reserva una plaça per a dones.

Per tant, el total de places convocades en el procés de selecció en curs és de sis, segons la següent distribució:

– Tres places agent policia local – torn lliure procediment d'oposició (una de les quals reservada per a dones).

– Tres places agent policia local – mobilitat procediment concurs de mèrits.2. Publicar l'ampliació de la convocatòria en el BOP d'Alacant i, en extracte, en el DOGV i BOE.3. Comunicar el que s'ha resolt al tribunal de selecció del procés en curs.4. Contra aquesta resolució, per posar fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, o des de la publicació d'aquesta, o bé un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la recepció de la notificació, o des de la publicació d'aquesta. Sense perjudici d'interposar-se qualsevol altre que es considere procedent.Cocentaina, 12 de novembre de 2019.– L'alcaldessa: Mireia Estepa Olcina.

Mapa web