Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDE 25/2014, de 29 d'octubre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fan públiques les zones de la Comunitat Valenciana on es declara obligatori i d'utilitat pública el tractament per al control de les plagues d'insectes perforadors que afecten les pinedesTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7394 de 03.11.2014
Número identificador:  2014/9961
Referència Base de Dades:  009695/2014
 
 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria Infraestructures, Territori i Medi Ambient
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Agricultura i alimentació Medi ambient
  Descriptors:
    Temàtics: malaltia vegetal, tractament fitosanitari, política forestalORDE 25/2014, de 29 d'octubre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fan públiques les zones de la Comunitat Valenciana on es declara obligatori i d'utilitat pública el tractament per al control de les plagues d'insectes perforadors que afecten les pinedes (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus, Ips sexdentatus). [2014/9961]

Com a conseqüència de la situació de sequera extrema a què s'han vistes sotmeses les forests de la Comunitat Valenciana durant l'últim any, s'ha produït una situació de gran debilitat de la vegetació forestal que ha afavorit que es trobe afectada per diferents plagues i malalties. Especial gravetat presenta la situació de les pinedes, en les quals han aparegut nombrosos focus d'insectes perforadors de la família dels escolítids (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus i Ips sexdentatus, fonamentalment), amb un gran nombre d'arbres morts.

Considerant els estudis duts a terme per esta Conselleria relatius a l'estat fitosanitari de les forests de la Comunitat Valenciana, pel que fa a insectes perforadors que afecten les pinedes, així com les nombroses incidències fitosanitàries comunicades per part d'ajuntaments i particulars, s'han seleccionat, basant-se en els criteris tècnics, les zones de la Comunitat Valenciana en què s'ha d'actuar de manera prioritària per a disminuir l'afecció de les mencionades plagues.

Vist l'article 13.1 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal, que establix que correspon als titulars de les explotacions o d'altres superfícies amb coberta vegetal aplicar les mesures fitosanitàries obligatòries que s'establisquen com a conseqüència de la declaració d'existència d'una plaga.

Vist l'article 13.2 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal, que establix que l'autoritat competent de la comunitat autònoma podrà declarar l'existència d'una plaga quan produïsca o puga produir perjuís econòmics o danys de tal intensitat, extensió o naturalesa que facen necessària la lluita obligatòria com a mitjà més eficaç de combatre-la, o que les mesures de lluita requerisquen ser aplicades en zones contínues o quan la plaga constituïsca focus possible de dispersióVist l'article 53 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, establix que la Conselleria de Medi Ambient podrà declarar d'utilitat pública i tractament obligatori la lluita contra una plaga o malaltia forestal, amb delimitació de la zona afectada i l'article 15 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal, que es manifesta en el mateix sentit.

En virtut de les facultats que tinc atribuïdes pel Decret 85/2013, de 28 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i de conformitat amb el que establix l'article 53 de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana,ORDENEArticle 1

Declarar l'existència de les plagues d'insectes perforadors de la família dels escolítids (Tomicus destruens, Orthotomicus erosus i Ips sexdentatus) en les pinedes dels termes municipals esmentats en l'article 2.Article 2

Declarar d'utilitat pública i obligatori el tractament per al control de les plagues d'insectes perforadors que afecten les pinedes en la campanya de 2014/2015, en els termes municipals següents de la Comunitat Valenciana:

– Província de Castelló: Aín, Alcalà de Xivert, Almenara, Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benlloch, Cabanes, Castelló de la Plana, Caudiel, Chóvar, El Toro, Eslida, Fuente la Reina, Jérica, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Vilavella, les Coves de Vinromà, Lucena, Morella, Onda, Pina de Montalgrao, Rossell, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Segorbe, Sierra Engarcerán, Soneja, Tales, Teresa, Torás, la Vall d'Uixó, Villamalur, Vilanova d'Alcolea, Villanueva de Viver, Vistabella del Maestrat, Viver.

– Província de València: Aielo de Rugat, Albalat dels Tarongers, Alborache, Alcublas, Alfara de la Baronia, Algar del Palancia, Algimia de Alfara, Andilla, Benagéber, Bétera, Buñol, Calles, Chelva, Cheste, Chiva, Chulilla, Cofrentes, Cortes de Pallás, Domeño, el Puig, Estivella, Gátova, Gilet, Jalance, Jarafuel, Llíria, Llombai, Macastre, Marines, Montitxelvo, Montserrat, Náquera, Olocau, Paterna, Pedralba, Puçol, Quart de les Valls, Requena, Riba-roja de Túria, Sagunt, Segart, Serra, Sinarcas, Sot de Chera, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Torres Torres, Vallanca, Venta del Moro, Vilamarxant i Yátova

– Província d'Alacant: Albatera, Alacant, Benejúzar, Crevillent, Elx, Orihuela, Redován i Xixona.Article 3

1. El personal tècnic de la Direcció General del Medi Natural i de les direccions territorials dirigirà, en les forests gestionades per la Generalitat, l'execució dels treballs que realitze, amb mitjans propis, la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

2. Els treballs seran realitzats en aquelles zones considerades com prioritàries, en cada un dels termes municipals mencionats en l'article primer, tenint en compte el nivell d'incidència de la plaga detectada en la prospecció fitosanitària, el que s'ha observat en revisions posteriors, així com la disponibilitat de mitjans.

3. Així mateix, el personal tècnic de la Direcció General del Medi Natural i de les direccions territorials assessorarà els altres propietaris dels treballs que hagen d'executar en les forests no gestionades per la Generalitat.

3. La direcció territorial corresponent notificarà, als ajuntaments dels municipis afectats, la present declaració, així com les zones a tractar en el seu municipi.Article 4

1. Els tractaments obligatoris consistiran en la tala i escorçat o extracció de la forest dels peus morts o afectats amb risc fitosanitari. Els treballs s'hauran d'efectuar abans que emergisca de l'interior dels pins la nova generació d'insectes, per a la qual cosa s'establix el calendari següent:

– Abans del 15 de març, per als arbres morts o afectats durant el quart trimestre de l'any.

– Abans del 15 de maig per als arbres morts o afectats durant el primer trimestre de l'any.

– Abans del 15 d'agost per als arbres morts o afectats durant el segon trimestre de l'any.

– Abans de l'1 d'octubre per als arbres morts o afectats durant el tercer trimestre de l'any.

2. No serà obligatòria, encara que sí aconsellable: la col·locació de trampes amb feromones per a la captura d'insectes adults.Article 5

Els directors territorials de la conselleria, en funció de les seues atribucions, dictaran les autoritzacions oportunes per a facilitar l'execució dels treballs, en especial, les referides a la tala i aprofitament de la fusta per part dels seus propietaris.DISPOSICIÓ ADDICIONALEs faculta la directora general del Medi Natural perquè dicte les resolucions pertinents, amb vista a la modificació dels municipis afectats, objecte d'esta orde, i esmentats en l'article 2, si l'evolució de la plaga així ho aconsella.DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Esta orde entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 29 d'octubre de 2014La consellera d'Infraestructures,

Territori i Medi Ambient

ISABEL BONIG TRIGUEROS

Mapa web