Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Cirurgia Pediàtrica d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7940 de 20.12.2016
Número identificador:  2016/9990
Referència Base de Dades:  009555/2016
 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Cirurgia Pediàtrica d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2016/9990]

Publicat el Decret 123/2016, de 23 de setembre, ambdós del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2016 per a personal d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es procedeix a convocar un concurs oposició pel torn de promoció interna per a la cobertura de les places anunciades de facultatiu especialista en Cirurgia Pediàtrica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.La present convocatòria es regeix pel que disposa el capítol III del Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.Aquesta Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, fent ús de la competència atribuïda per l'article 18.2.b del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, acorda establir les següents:Bases de la convocatòriaPrimera. Normes generals

1.1. Es convoquen proves selectives pel torn de promoció interna per a la provisió d'1 plaça vacant de personal estatutari del grup A1, facultatiu especialista en Cirurgia Pediàtrica d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

1.2. El procés selectiu es durà a terme per mitjà del sistema de concurs oposició.

1.3. De conformitat amb el Decret 123/2016 citat, les places convocades pel torn de promoció interna que resulten desertes després del procés selectiu no podran ser acumulades al torn lliure.Segona. Requisits dels aspirants

Les condicions per a ser admesos a les proves han de tindre's en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

a) Requisits generals.

2.1. Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals, per raó de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o detentar aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, podran participar el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o dependents de més edat.2.2. Haver fet setze anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació forçosa.

2.3. Posseir dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, el títol de facultatiu especialista en l'especialitat a què es pretén accedir. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

2.4. Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en aquesta convocatòria per mitjà de certificat mèdic, i la presa de possessió queda supeditada a la superació d'aquest requisit.

2.5. No haver sigut separat/ada, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut despedit/ida disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.2.6. Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.2.7. No tindre plaça en propietat de la mateixa categoria i especialitat en el Sistema Nacional de Salut.

b) Requisits específics per a el torn de promoció interna.

Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats i, a més a més:

Pertànyer a grup de classificació inferior, siga immediat o no, o a diferent categoria o especialitat del mateix grup.

Estar o haver estat en servei actiu o amb reserva de lloc com a personal estatutari fix durant, almenys, dos anys en la categoria o especialitat des de la qual s'accedeix, sense necessitat que eixe temps siga ininterromput ni immediatament anterior a la convocatòria.

c) Moment en què s'ha d'acreditar el compliment dels requisits per a concursar.

Els requisits per a participar pel torn de promoció interna, així com, per a l'exempció o minoració de la taxa de participació, la diversitat funcional igual o superior al 33 % o ser membre de família nombrosa general o especial o de família monoparental general o especial o víctima de violència sobre la dona, serà aportada físicament durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.3, per mitjà de l'entrega de la fotocòpia compulsada, en el seu anvers i revers.

La resta de requisits s'acreditaran per mitjà d'una fotocòpia ben compulsada en l'anvers i revers de cada document, i hauran de ser aportats dins del termini establit en la base 6.5 d'aquesta resolució, després de la superació del concurs oposició.Tercera. Sol·licituds

3.1. Prèviament a l'ompliment de la sol·licitud l'aspirant trobarà un desplegable amb les distintes categories o especialitats convocades. En el desplegable haurà de triar la categoria o especialitat pel torn lliure o, si és el cas, la categoria o especialitat per promoció interna. Els aspirants només podran participar a través d'un dels dos sistemes d'accés assenyalats. La quota de persones amb diversitat funcional està inclòs en el sistema d'accés pel torn lliure.

3.2. Les persones interessades a participar en el concurs oposició hauran d'omplir la sol·licitud que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es, seguint les instruccions que hi figuren.

En el cas que el/la participant compte amb certificat digital, a través de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar exempt/a i registrar la sol·licitud per via telemàtica.En el cas de no disposar de certificat digital, la persona interessada ha de:

– Omplir la instància que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es.

– Imprimir els tres exemplars de què consta la sol·licitud.

– Pagar la taxa de participació (26,59 €), en el cas de no estar-ne exempt/a, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la sol·licitud, per mitjà de la presentació dels tres exemplars, els quals seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder de l'entitat.

– Entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre especificades en el punt 3.3.

L'acreditació del pagament de la taxa es realitzarà, en el cas de no estar-ne exempt/a, per mitjà de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es faça l'ingrés, o per mitjà de certificació expedida en què figure l'import i la data de l'ingrés.El personal que acredite la condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 % estarà exempt del pagament de la taxa, tal com estableix la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, estarà exempt del pagament de la taxa el personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.

També estaran exemptes del pagament de la taxa les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals siga acreditada pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

El personal que acredite la condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50 % de la taxa.

Amb caràcter general, gaudiran d'una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que els corresponga pagar els participants que realitzen la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa, en el cas de no estar exempts, per mitjans telemàtics.

L'impagament de la taxa dins del termini de sol·licituds, excepte els casos d'exempció referits, suposarà l'exclusió del procés selectiu, i serà únicament esmenable un eventual error en l'import ingressat.

3.3. Les sol·licituds, segellades per l'entitat bancària en el cas de no estar exempt de la taxa, es podran presentar en les unitats de registre de les dependències administratives següents:

– 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.

– 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.

– 12001 Castelló: c/ Hort dels Corders, núm. 12.

– 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

També podran presentar-se en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Un dels exemplars de la sol·licitud quedarà en poder la persona interessada i li servirà de justificant. En el cas de presentació telemàtica per mitjà de certificat digital, podrà imprimir-se el justificant de presentació des de la mateixa plataforma.

En cas de presentació de la sol·licitud sense certificat digital, el pagament en l'entitat bancària no comportarà per si mateix l'admissió al procés selectiu, i ha de presentar-se la sol·licitud dins del termini i en la forma corresponent en els registres previstos anteriorment.

Procedirà la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments previstos en la Llei de taxes de la Generalitat.

3.4. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat. Si fóra inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. En cas de no haver-hi dia equivalent en el mes següent a la publicació, el termini finalitzarà l'últim dia del mes següent al de publicació de la convocatòria.

3.5. La consignació de dades falses en la instància, o en la documentació aportada pels aspirants, comportarà l'exclusió del concurs o la nul·litat de la plaça adjudicada, si és el cas, sense perjudici de les mesures legals que corresponguen.

3.6. El domicili que figure en les sol·licituds es considerarà l'únic vàlid per a notificacions, i són responsabilitat exclusiva de l'aspirant tant els errors en la consignació com la comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi del domicili.

3.7. El tribunal establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Les adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de les proves, la finalitat del qual és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a què concorren. Les mesures d'adaptació sol·licitades han de figurar en la sol·licitud de participació, i podran ser:

1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2) Ampliació del temps de duració de la prova. Per a poder dur a terme aquesta mesura d'adaptació, les persones aspirants han d'entregar durant el termini de presentació de sol·licituds obligatòriament el certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique: diagnòstic i el nombre de minuts d'ampliació que recomana.

3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.

4) Necessitat d'intèrpret, a causa de sordera.

5) Sistema braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per ser invident.

6) Altres, especificant quines.Quarta. Admissió i exclusió d'aspirants

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el director general de Recursos Humans i Econòmics aprovarà, mitjançant una resolució, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el text de la resolució i la relació d'aspirants admesos i exclosos amb expressió de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants podran, en el cas d'error o exclusió, esmenar els errors en què hagen incorregut en la sol·licitud, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses.

En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se'n, possibilitar-ne l'esmena dins del termini i en la forma corresponent, les persones aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació provisional de persones excloses sinó, a més a més, que les seues dades personals consten correctament en les relacions de persones admeses.4.2. Una vegada finalitzat el termini d'esmena d'errors, es publicarà en el DOGV la resolució definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indicarà el lloc, la data i hora de la prova, publicació que haurà de fer-se amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la realització. Aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades.Cinquena. Tribunal

5.1. El tribunal serà nomenat pel director general de Recursos Humans i Econòmics i la composició estarà d'acord amb les estipulacions de l'article 60 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. La relació nominal dels seus membres ha de ser publicada amb una antelació d'un mes, com a mínim, al començament de les proves. El tribunal estarà compost per cinc membres, i han de designar-se el mateix nombre de suplents, i constarà d'un president, un secretari i tres vocals. Els tres vocals hauran de posseir la titulació requerida per a l'accés a la mateixa categoria i especialitat convocada.

5.2. Correspon al tribunal les funcions relatives a la determinació concreta del contingut de les proves i a la qualificació de les persones admeses, tant en la fase de l'oposició com en la fase del concurs, així com, en general, l'adopció de totes les mesures que siguen necessàries amb vista al correcte desenvolupament de les proves selectives. El funcionament del tribunal s'adaptarà al que estableix la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la resta de normativa vigent.

5.3. Per a les comunicacions i la resta d'incidències, el Tribunal tindrà la seu en els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, c/ Misser Mascó, 31. CP 46010 València.Sisena. Desenvolupament de la convocatòria

Les proves selectives pel sistema de concurs oposició consistiran en la celebració de cada una de les fases, a fi de determinar l'aptitud dels aspirants i de fixar-ne l'orde de prelació per a la selecció.

6.1. La fase d'oposició suposarà la realització pels aspirants d'un exercici eliminatori.

6.1.1. L'exercici consistirà en la contestació per escrit, en el termini de 120 minuts, d'un qüestionari de 100 preguntes sobre el contingut dels 57 temes del temari que s'inclou com a annex I.

Del qüestionari, 15 preguntes seran de caràcter teòric i versaran sobre el temari de normativa sanitària comuna. Les 85 preguntes restants seran tant de caràcter teòric com pràctic i versaran sobre els 50 temes del temari específic de la categoria.

L'exercici tindrà com a finalitat valorar les aptituds, destreses i capacitat professional dels aspirants en relació amb les funcions pròpies de la categoria a què opten.

El qüestionari serà tipus test en forma de preguntes amb quatre respostes, de les quals només una serà la correcta.

Estaran exempts de la realització de les 15 preguntes teòriques sobre el temari de normativa sanitària comuna els aspirants de la modalitat A de promoció interna, és a dir, els que procedisquen de categories pertanyents als grups de titulació iguals o immediatament inferiors i a més de la mateixa especialització funcional que les places a proveir, açò és, sanitària. Aquests aspirants disposaran de 102 minuts per a realitzar l'exercici.

La resta d'aspirants s'enquadraran en la modalitat B de promoció interna, i han de contestar les 100 preguntes de l'exercici en els 120 minuts assenyalats.

6.1.2. Els aspirants seran convocats per a la realització de l'exercici en crida única, i quedaran decaiguts en els seus drets els opositors que no compareguen a fer-lo.

Els aspirants hauran d'acreditar la identitat per mitjà de la presentació de l'original del DNI, passaport o permís de conduir, i no seran vàlides les fotocòpies compulsades d'eixos documents. En cas de robatori o pèrdua, hauran de presentar la denúncia davant de la Policia juntament amb un altre document oficial amb foto. Així mateix els aspirants hauran de portar el justificant de presentació de la seua sol·licitud de participació per si li fóra requerit.

Els membres del tribunal i el personal col·laborador no permetran l'accés a l'aula de la persona que comparega una vegada acabe la crida dels aspirants i estiga tancada la porta de l'aula que li corresponga.Donat el caràcter de la prova, el tribunal prendrà les mesures que siguen necessàries per a garantir l'anonimat en la valoració, i s'anul·laran tots els exercicis en què es continga alguna marca que poguera identificar-ne l'autor.

6.1.3. Valoració de l'exercici.

La puntuació màxima en la fase d'oposició és de 100 punts.

La puntuació s'obtindrà d'acord amb les regles següents:

Primera. Les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. La fórmula de correcció serà: respostes correctes netes = nombre d'encerts – (nombre d'errors/3).

Les preguntes que no es responguen ni es valoren ni penalitzen. De les operacions anteriors s'obtindrà la valoració particular de l'exercici realitzat per cada aspirant. A les persones de la modalitat A de promoció interna, és a dir, aquelles que únicament hagen de respondre 85 preguntes, se'ls reconvertirà la puntuació sobre la base referida de 100 punts.Segona. Avaluats tots els aspirants, es trobarà la mitjana aritmètica del deu per cent d'aspirants presentats que hagen obtingut les millors puntuacions particulars, expressada amb els dos primers decimals.Tercera. Es consideraran aprovats els aspirants que obtinguen una puntuació igual o superior al 50 % de la mitjana aritmètica referida en la regla segona, amb un límit mínim de 35 punts. Per davall d'aqueixa puntuació no pot considerar-se aprovat l'exercici.

6.1.4. Publicació de resultats i terminis d'al·legacions.

Finalitzat l'exercici, el tribunal farà públic el full d'anotacions de correcció en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es. Els aspirants disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, per a realitzar les al·legacions que estimen pertinents en relació amb possibles errors apareguts.

Transcorregut eixe termini, el tribunal publicarà en l'esmentada pàgina web el full d'anotacions definitiu de correcció de l'exercici juntament amb la relació provisional d'aspirants aprovats i suspesos per l'orde de puntuació aconseguida. Només com a informació, es publicarà als taulers d'anuncis de les direccions territorials

Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, per a fer les al·legacions que estimen pertinents.

Vistes les al·legacions, el tribunal publicarà de la mateixa manera la relació definitiva d'aspirants que hagen superat la fase d'oposició i també la relació d'aspirants suspesos, per orde de puntuació, amb indicació de la puntuació aconseguida. Les al·legacions es consideraran contestades amb l'esmentada publicació.

Pot superar la fase d'oposició un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

Els aspirants que hagueren superat la fase d'oposició disposaran de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la relació definitiva d'aspirants aprovats, per a presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius dels mèrits valorables en la fase de concurs segons el barem especificat en l'annex II, així com l'imprés ben omplit de l'autobarem que s'adjunta en el mateix annex, havent de presentar tot això en les unitats de registre esmentades en la base 3.3 de la convocatòria.

6.2. En la fase de concurs, a la qual només accediran els aspirants que hagen superat la fase d'oposició, es valoraran els mèrits, d'acord amb l'Orde de 7 de maig de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual s'aproven els barems de mèrits d'aplicació als processos selectius per a la cobertura de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana, i es reproduirà el barem aplicable en l'annex II. La puntuació màxima en aquesta fase serà de 100 punts. Els mèrits valorables seran els obtinguts fins a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació.No cal presentar certificat de coneixement del valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de valència, ja que eixa informació serà aportada per la mateixa Junta.El tribunal, que només podrà valorar la documentació ben acreditada i aportada dins del termini i en la forma corresponent, podrà requerir qualsevol aclariment que necessite. Quan el requeriment no siga atés, no serà valorat el mèrit corresponent. El tribunal pot també sol·licitar als aspirants una còpia traduïda, per traductor jurat, dels documents al·legats quan estiguen redactats en idiomes diferents dels oficials a la Comunitat Valenciana.

6.3. Resolució provisional del concurs oposició.

Finalitzades la fase d'oposició i la fase de concurs, el tribunal farà públic en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació d'aspirants que han arribat fins a aquest punt del procés selectiu, amb especificació de la puntuació total obtinguda en cada fase. Els empats en la puntuació total es resoldran en favor de l'aspirant que haja obtingut més puntuació en la fase d'oposició. Si subsistira l'empat, es resoldria d'acord amb els criteris especificats en el barem de mèrits. Si, a pesar d'això, encara persistira l'empat, es resoldria a favor del sexe infrarepresentat, tenint en compte el total de persones en actiu de la categoria/especialitat en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i es considera infrarepresentat el sexe que no ocupe almenys el quaranta per cent de la plantilla corresponent a la categoria/especialitat.

Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, per a fer les al·legacions que estimen pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs.

6.4. Resolució definitiva del concurs oposició.

Vistes les al·legacions, la relació ordenada definitiva d'aspirants, després de les fases d'oposició i de concurs, serà publicada pel tribunal de la mateixa manera que la relació provisional.

6.5. Sol·licitud de places i entrega de documentació.

El director general de Recursos Humans i Econòmics farà pública, en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es, la resolució que aprove la relació de places que s'oferisquen als aspirants i el procediment perquè aquests puguen efectuar la seua opció a plaça, i atorgarà un termini de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per a entregar la relació de destinacions sol·licitades, així com la documentació referida en la mateixa resolució.

Podran sol·licitar plaça els/les participants relacionats/des en la resolució definitiva del concurs oposició fins a un número d'orde equivalent al nombre total de places oferides.

A fi d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades o pèrdua dels drets derivats de la participació en el procés selectiu, i sempre abans de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'òrgan convocant podrà requerir al tribunal una relació complementària de les persones que seguisquen a les propostes, per al seu possible nomenament.

Durant aquest termini de 20 dies hàbils els aspirants hauran de presentar, a més de la seua sol·licitud de destinacions, la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada en anvers i revers del document nacional d'identitat o passaport.

b) Fotocòpia compulsada en l'anvers i revers del títol exigit per a la participació en aquestes proves selectives. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, una fotocòpia compulsada en l'anvers i en el revers de la credencial que acredite l'homologació que corresponga.c) Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies que són objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut despatxat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.Així mateix, i d'acord amb l'apartat huit de l'article primer de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, aquesta declaració jurada haurà d'incloure la declaració de no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta de sers humans. En el moment de la presa de possessió, la persona interessada haurà d'acreditar aquesta circumstància en el Departament de Salut corresponent per mitjà de l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

d) Certificació expedida pels serveis mèdics dels Serveis de Salut, acreditativa de la capacitat funcional per a l'exercici del lloc de treball. La presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.

Les persones que dins del termini fixat, i excepte casos de força major, no presenten la documentació, no podran ser nomenades i quedaran anul·lades totes les actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut, si és el cas, per falsedat en la seua sol·licitud.

Si un aspirant seleccionat no compleix algun dels requisits exigits en la convocatòria, el director general de Recursos Humans i Econòmics dictarà una resolució motivada en la qual es declare la pèrdua dels drets derivats del procés selectiu. La resolució podrà ser impugnada en la forma determinada en la base 8.

Les vacants que s'oferisquen correspondran sempre a places bàsiques de la categoria corresponent.

6.6. Adjudicació de places.

Les places s'adjudicaran entre els aspirants d'acord amb la sol·licitud, orde de preferència i per l'orde de la puntuació aconseguida. Perdran els drets derivats de la participació en les proves selectives els aspirants que no sol·liciten cap plaça dins del termini i en la forma corresponent, així com aquells als qui per la puntuació obtinguda no corresponga cap plaça de les oferides i els que no obtinguen cap plaça de les efectivament sol·licitades. Només podran ser declarats aprovats en les proves selectives i, per tant, nomenats, els aspirants que obtinguen plaça. No podrà nomenar-se un nombre superior d'aspirants al de places convocades.Setena. Publicació, nomenament i termini de presa de possessió

Finalitzat el termini per a la presentació de documents, el director general de Recursos Humans i Econòmics, mitjançant una resolució, acordarà el nomenament com a personal estatutari fix dels aspirants finalment aprovats, amb indicació de la plaça que els haguera correspost, resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El termini de presa de possessió serà d'un mes i començarà el dia que establisca la resolució o, a falta d'això, l'endemà de la publicació de l'esmentada resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en aquest cas acabarà el mateix dia del mes següent d'aquell en què s'haja publicat. Si fóra inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia hàbil. En cas de no haver-hi dia equivalent en el mes següent a la publicació, el termini finalitzarà l'últim dia del mes següent del de publicació de la convocatòria. Perden els drets derivats de la participació en el procés selectiu les persones que no s'hagen incorporat a la destinació quan haja transcorregut el termini, llevat de causa de força major o impossibilitat apreciada així, després de l'audiència de la persona interessada, mitjançant una resolució motivada del director general de Recursos Humans i Econòmics.Huitena. Recursos

Aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que siguen dictats per a executar-la podran ser impugnats per les persones interessades per mitjà de la interposició del recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la publicació de l'acte recorregut, de conformitat amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar el recurs de reposició, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la referida Llei 39/2015.

Contra les resolucions dictades pel tribunal que ha de jutjar el concurs oposició, podrà interposar-se un recurs d'alçada en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015.

Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altre recurs que per al seu dret estime convenient.València, 28 de novembre de 2016.– El director general de Recursos Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez.

ANNEX I

TemariTemari normativa sanitària comuna1. Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns al Sistema Nacional de Salut i el procediment d'actualització.

2. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana.

3. Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

4. Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

5. Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.

6. Decret 137/2003, de 13 de juliol, pel qual es regula jornada i horaris de treball, permisos, llicències i vacances del personal al servei de les institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana. Decret 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions. Retribucions de personal sanitari. Carrera professional i desenvolupament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries.

7. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.Temari específic de la categoriaCirurgia Pediàtrica

1. Desenvolupament embriològic general i dels òrgans i sistemes.

2. Diagnòstic i consell prenatal. Cirurgia fetal.

3. Càlcul de les necessitats hidroelectrolítiques i calòriques en la infància. Correcció de les alteracions hidroelectrolítiques i de l'equilibri àcid-base en cirurgia pediàtrica. Indicació, tipus i formes d'aplicació de l'alimentació oral i parenteral. La resposta endocrina i metabòlica en cirurgia pediàtrica i aspectes del nounat.

4. Funció respiratòria en cirurgia pediàtrica. Ventilació mecànica. Oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO).

5. La infecció en cirurgia pediàtrica i neonatal. Hidatidosi i altres parasitosis.

6. Tractament de les cremades en la infància.

7. El xiquet politraumatitzat. Traumatismes abdominals, toràcics i cranials. Ingestió i inhalació de cossos estranys.

8. El trasplantament en cirurgia pediàtrica. Extracció multiorgànica i implant. Principals trasplantaments pediàtrics: fetge, intestí, pulmó, renyó, pàncrees, cor.

9. Tècniques laparoscòpiques i toracoscòpiques. Tècniques endoscòpiques. Intubació traqueal. Broncoscòpia. Endoscòpia digestiva. Cistoscòpia.

10. Neuroblastoma. Altres tumors neurogènics.

11. Nefroblastoma. Altres tumors renals.

12. Tumors germinals. Teratomes.

13. Tumors dels teixits blans. Rabdomiosarcoma. Limfomes

14. Tumors i malformacions vasculars. Accessos vasculars. Suport quirúrgic de les malalties hematològiques. Indicacions i tècnica de l'esplenectomia.

15. Tumors ovàrics i testiculars.

16. Malformacions craniofacials. Craniosinostosi. Síndrome de Crouzon. Síndrome de Treacher Collins. Fissura labiopalatina. Síndrome de Pierre Robin. Altres fissures facials. Anomalies del pavelló auricular. Tumors i quistos facials.

17. Diagnòstic diferencial de les adenopaties i tumors cervicals. Quistos i fístules cervicobranquials. Quist tiroglòs. Patologia de les glàndules tiroide i paratiroide en la infància. Adenoma. Carcinoma. Goll. Tiroïditis.

18. Diagnòstic i estratègia terapèutica davant de les hèrnies diafragmàtiques. Eventració i paràlisi diafragmàtica.

19. Anatomia quirúrgica del pulmó. Tècnica de les reseccions pulmonars. Diagnòstic i tractament de les malformacions pulmonars. Tractament de les infeccions pleuropulmonars. Abscessos de pulmó. Bronquièctasi. Problemes pulmonars en la mucoviscidosi.

20. Pneumotòrax espontani i adquirit. Piopneumotòrax. Quilotòrax.21. Patologia del mediastí. Atrèsia esofàgica. Fístula traqueoesofàgica.

22. Patologia congènita i adquirida de la via aèria. Fenedura laringotraqueal. Anells vasculars. Ductus arterial i coartació aòrtica.

23. Tractament de les anomalies de la paret toràcica. Pectus excavatum. Pectus carinatum.

24. Defectes congènits de la paret abdominal. Omfalocele. Gastròsquisi. Altres celosomies. Síndrome de l'abdomen de pruna. Patologia del melic i omfalitis. Persistència conducte omfalomesentèric i diverticle de Meckel. Persistència i quistos de l'úrac. Arteritis umbilical.

25. Hèrnia inguinal. Hidrocele i quist de cordó. Hèrnia umbilical. Altres hèrnies.

26. Anatomia quirúrgica del fetge i vies biliars. Tècniques d'hepatectomia. Tumors i quistos hepàtics.

27. Atrèsia de vies biliars. Quistos del colèdoc. Síndrome del canal pancreaticobiliar comú. Diagnòstic i tractament de la colelitiasi.28. Patologia quirúrgica del pàncrees. Anomalies del conducte. Tumors i quistos pancreàtics. Nesidioblastosi.

29. Patologia de la hipertensió portal. Varius esofàgiques. Hiperesplenisme. Indicacions i tècniques quirúrgica i endoscòpica.

30. Patologia suprarenal congènita i adquirida. Tumors corticosuprarenals. Feocromocitoma. Síndrome adrenogenital.

31. Peritonitis primàries i secundàries. Peritonitis meconials. Hemoperitoneu. Pneumoperitoneu. Quistos mesotelials.

32. Abdomen agut en la infància. Apendicitis. Diverticulitis. Peritonitis. Síndrome d'obstrucció intestinal. Abdomen agut en el lactant. Invaginació intestinal.

33. Hemorràgies digestives. Hipertensió portal. Ulcus gastroduodenal. Ulcus d'estrés. Diverticle de Meckel. Anomalies vasculars del tub digestiu.

34. Duplicacions del tub digestiu.

35. Malalties inflamatòries cròniques intestinals. Malaltia de Crohn. Colitis ulcerosa. Malaltia polipoide del tracte digestiu.

36. Diagnòstic i tractament del reflux gastroesofàgic. Esofagitis. Acalàsia. Hèrnies parahiatals. Causticacions esofàgiques. Tècniques de dilatació esofàgica. Tècniques de substitució de l'esòfag. Ruptura esofàgica.

37. Malformacions i anomalies gàstriques. Betzoar. Estenosi hipertròfica de pílor.

38. Obstrucció duodenal. Atrèsia i estenosi. Pàncrees anul·lar. Malrotació intestinal i vòlvul. Atrèsies i estenosis intestinals. Íleus meconial. Mucoviscidosi. Taps de meconi i alimentaris.

39. Enterocolitis necrotitzant.

40. Síndrome de l'intestí curt.

41. Malaltia de Hirschsprung. Displàsies neuronals intestinals.42. Malformacions anorectals.

43. Anomalies renals. Agènesi. Displàsia. Renyó en ferradura. Quistos. Ectòpia. Anomalies de la unió pieloureteral i de l'urèter. Hidronefrosi. Megaurèter. Duplicacions renals i ureterals. Ureterocele.44. Extròfia vesical. Vàlvules d'uretra. Altres anomalies uretrals. Reflux vesicoureteral.

45. Bufeta neurògena. Bufeta inestable. Principis d'urodinàmia. Diagnòstic i tractament de la infecció urinària. Litiasi urinària.

46. Anomalies del descens testicular. Criptorquídies. Ectòpies. Retenció testicular. Escrot agut. Torsió testicular i torsió d'hidàtide. Orquitis i epididimitis.

47. Malformacions i patologia adquirida dels genitals interns femenins: quist d'ovari. Torsió ovàrica. Hidrosàlpinx. Hidrocolpos i hematocolpos.

48. Anomalies dels genitals externs femenins. Agènesi i duplicació vaginal. Sinèquies labials.

49. Patologia congènita dels genitals externs masculins. Hipospàdies i epispàdies.

50. Estats intersexuals.ANNEX II

Barem de mèrits aplicable al personal facultatiu(Segons l'Ordre de 7 de maig de 2007, publicada en el DOCV de 23.05.2007. El full d'autobarem que han d'omplir els participants està disponible en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat www.san.gva.es en el lloc corresponent a cada categoria)1. Formació acadèmica, fins a un màxim de 10 punts.

1.1. Estudis de llicenciatura, fins a un màxim de 5 punts.

Per cada matrícula d'honor: 5 punts.

Per cada excel·lent: 4 punts.

Per cada notable: 2 punts.

La suma de les puntuacions es dividirà pel nombre total d'assignatures obligatòries i/o troncals avaluades en el corresponent pla d'estudis.1.2. Estudis de doctorat, fins a un màxim de 5 punts.

1.2.1. Sistema anterior a l'establit pel RD 185/1985:

Grau de llicenciatura: 1 punt.

Superació de la totalitat dels cursos de doctorat: 1 punt.

1.2.2. Sistema establit pel RD 185/1985 o RD 778/1998:

Aspirants que han obtingut els 32 crèdits del programa de doctorat: 1 punt.

Reconeixement de suficiència investigadora o DEA: 1 punt.

Els apartats 1.2.1 i 1.2.2 són excloents entre si.

1.2.3. Grau de doctor: 2 punts. Si el dit grau s'ha aconseguit amb la qualificació cum laude, se sumarà 1 punt més.2. Formació especialitzada, fins a un màxim de 30 punts.

2.1. Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a resident en l'especialitat de què es tracta (certificat MIR, QUIR, FIR, PIR, BIR...): 22 punts.

2.2. Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a residents en centre estranger amb programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat de què es tracta i amb títol convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència: 22 punts.2.3. Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència en l'especialitat de què es tracta, per un mínim de 2 anys: 8 punts.

2.4. Haver fet el període complet de formació com a resident en qualsevol especialitat (certificat MIR, QUIR, FIR, PIR, BIR...): 15 punts.

2.5. Haver fet el període complet de formació com a residents en centre estranger amb programa reconegut de docència per a postgraduats en qualsevol especialitat i amb títol convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència: 15 punts.

2.6. Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència en qualsevol especialitat, per un mínim de 2 anys: 5 punts.

Els apartats 2.4, 2.5 i 2.6 únicament es valoraran en les convocatòries per a la cobertura de places d'aquelles categories per a les quals no s'exigisca una especialitat com a requisit.

Els apartats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 són excloents entre si.

2.7. Es valoraran els cursos, cursos superiors, diplomes o màsters que d'acord amb l'article 7 hagen sigut cursats per la persona interessada, d'acord amb la següent escala, fins a un màxim de 8 punts.

Per la realització de màsters, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada màster: 1 punt.

Per la realització de cursos o diplomes de duració igual o superior a 100 hores lectives, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts.

Per la realització de cursos d'una duració entre 20 i 100 hores lectives, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada curs de 40 o més hores de duració: 0,40 punts.

Per cada curs de 20 o més hores de duració: 0,20 punts.3. Experiència professional, fins a un màxim de 45 punts.

3.1. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa categoria i especialitat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut:0,30 punts

3.2. Per cada mes complet de serveis prestats en lloc d'alt càrrec, càrrecs intermedis, llocs directius o de lliure designació, o llocs amb funcions d'inspecció de serveis sanitaris, segons l'article 8: 0,20 punts.3.3. Per cada mes complet de serveis prestats en distinta categoria en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts.3.4. Per cada mes complet de serveis prestats de caràcter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional, per raó de convenis o acords organitzats o autoritzats per l'Administració Pública, cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària en l'àmbit de la salut (nova llei del voluntariat BOE 15/1015): 0,15 punts.3.5. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa categoria i especialitat en qualsevol administració pública o en institucions acreditades per a la formació de l'especialitat de què es tracte: 0,05 punts.

3.6. No podran valorar-se per més d'un apartat serveis prestats simultàniament en el temps.4. Altres activitats, fins a un màxim de 10 punts.

4.1. Per la realització de treballs científics i d'investigació, d'acord amb la següent taula de càlcul, fins a un màxim de 6 punts:Nacional Internacional

PUBLICACIONS X 0,5 = X 1=

CAPÍTOL DE LLIBRE X 0,7 = X 1,4 =

LLIBRE X 1= X 2 =

TOTAL

4.2. Professor associat, o titular o catedràtic en ciències de la salut en hospitals amb conveni específic amb la universitat i amb programa de docència pregraduada, fins a un màxim de 2 punts.

Per cada curs acadèmic complet: 0,50 punts.

4.3. Per formar part de comissions clíniques de control de qualitat acreditades en institucions sanitàries públiques, amb certificació emesa pel seu director, fins a un màxim d'1 punt.

Per cada 12 mesos: 0,25 punts.

4.4. Per activitats com a tutor de residents, aprofitament de beques d'estudi o investigació, així com per reunir altres mèrits o haver fet activitats rellevants relacionades amb l'especialitat, no previstes en els apartats anteriors, fins a un màxim d'1 punt.5. Coneixements de valencià, fins a un màxim de 5 punts.

Certificat de coneixements orals: 2 punts

Certificat de grau elemental: 3 punts

Certificat de grau mitjà: 4 punts

Certificat de grau superior: 5 punts

Mapa web