Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Epidemiología molecular en la emergencia de enfermedades de transmisión vectorial: los vectores en el riesgo de introducción y expansión. CPI-16-392. Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i EsportTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7927 de 29.11.2016
Número identificador:  2016/9387
Referència Base de Dades:  008982/2016
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Epidemiología molecular en la emergencia de enfermedades de transmisión vectorial: los vectores en el riesgo de introducción y expansión. CPI-16-392. Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO 2016-099)». [2016/9387]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 20, en relació amb l'article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, resol:Fer l'oferta pública de una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'acord amb les bases següents.Primera. Requisits generals dels aspirants

1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, en aquest cas hauran de presentar el resguard d'haver sol·licitat la targeta de residència comunitària.

També s'hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s'ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball ofert haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

1.3. Posseir la titulació acadèmica que figura en l'annex I o estar en condicions d'obtenir-la abans de la data d'inici del contracte.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de doctor, en el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació, de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o del certificat d'equivalència al nivell acadèmic de doctor expedit per la universitat que l'atorgue. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de titulat superior, en el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o la declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger que no es troben homologades, declarada la seua equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds es podrà substituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l'òrgan convocant equivalent a l'exigida en la convocatòria, pel de acreditar haver iniciat la tramitació per a l'homologació, declaració d'equivalència o reconeixement, rescindint-se el contracte si l'autoritat competent resol la seua denegació, entenent que existeix denegació quan la mateixa es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es complisquen.

1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.1.5. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d'aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.

Tots aquests requisits s'han de tenir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.Segona. Sol·licituds

2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s'assenyalen en l'annex I, han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, adreçada a Santiago Mas Coma, director del Departament Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia, Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, avinguda Vicent Andrés Estellés, s/n, 46100 Burjassot (València), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir amb el procediment establert en l'article 205.3 del Reglament dels serveis de Correus: la sol·licitud s'hi ha de presentar en sobre obert, perquè l'empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. En cas de no fer-ho d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta universitat.

2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei de Recursos Humans i Personal d'Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València a les seues dependències de l'avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n'hi ha una còpia en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Tercera. Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

3.1. Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, serà necessari acreditar l'homologació o equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per a la mateixa.

3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d'aquests documents acreditatius; n'hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l'autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.3.4. Tres mesos després d'haver acabat el procés de selecció i quan haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels currículums al Departament Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia, Facultat de Farmàcia de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d'ofici.Quarta. Sistema selectiu

4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l'annex IV, els quals seran valorats per aquesta d'acord amb el barem que figura en l'annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s'hagen justificat documentalment en el termini de presentació d'instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als aspirants. El nombre d'aquells que passen a la fase d'entrevista, que serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.

4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d'Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. D'aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s'hi presenten constituïsquen una borsa de treball.

4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l'entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s'ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.Cinquena. Comissió avaluadora

5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l'annex IV d'aquesta convocatòria.

5.2. Els membres d'aquesta comissió s'han d'abstenir d'intervenir quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.5.4. El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia, Facultat de Farmàcia de la Universitat de València.Sisena. Informació respecte de les dades recollides

6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest tipus de personal d'aquesta universitat, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades de contractació d'aquest personal.

6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).Setena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la seua notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs d'alçada, d'acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l'administració, si s'escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d'acord amb l'esmentada norma.València, 17 de novembre de 2016.– El rector, p. d. (DOGV 26.10.2016), el gerent: Joan Oltra i Vidal.

ANNEX ICondicions generals del lloc de treball ofert

1. Projecte: «Epidemiología molecular en la emergencia de enfermedades de transmisión vectorial: los vectores en el riesgo de introducción y expansión. CPI-16-392». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, segons l'Ordre 6/2015, de 9 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

2. Denominació i classificació del lloc de treball:

Tècnic superior de suport a la investigació.

Grup: A.

Subgrup: A1.

3. Jornada de treball: 27 hores setmanals.

4. Dotació de l'ajuda: la dotació de l'ajuda es destinarà a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps parcial, per al 2016 serà 955,14 euros (12 pagues).

5. Objecte i període:

Haplotipatge multigènic de paràsits i vectors, seqüenciació, anàlisi metagenòmics i bioinformàtics.

El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

6. Requisits:

Titulació: llicenciatura en Ciències del Mar, o titulació equivalent7. Mèrits preferents:

Doctorat, especialitat en Biodiversitat i Biologia Evolutiva.

Màster Internacional en Malalties Parasitàries Tropicals.

Coneixements avançats en Bioinformàtica, Filogènies i Genealogies d'ADN.

Experiència en anàlisi de dades de genomes mitocondrials complets de platelmints i mol·luscs.

Certificació professional en programació d'aplicacions informàtiques.

Maneig avançat en programes de Sistema d'Informació geogràfica (Arcinfo).

Coneixements d'Anglès científic.

ANNEX IILa instància ha de contenir, si més no, les dades següents:

1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, NIE, passaport, telèfon de contacte i adreça.

2. Denominació del lloc de treball: tècnic superior de suport a la investigació.

3. Denominació del projecte: «Epidemiologia molecular en la emergencia de enfermedades de transmisión vectorial: los vectores en el riesgo de introducción y expansión. CPI-16-392». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

4. Signatura i data de la sol·licitud.

5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».

6. Ha d'expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.

7. Ha d'estar adreçada al Departament Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia, Facultat de Farmàcia de la Universitat de València.

ANNEX III

Barem1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punts per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.

2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:

– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5 punts.

– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.

– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.

3. Mèrits preferents relacionats en el punt 7 de l'annex I, experiència prèvia i coneixements concrets: fins a 4 punts.

4. Entrevista: fins a 2 punts.ANNEX IVComissió avaluadora titular

President: Santiago Mas Coma, professor del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia.

Vocal 1: M. Dolores Bargues Castelló, professora del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia.

Vocal 2: Matilde Merino Sanjuán, professora del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia.

Vocal 3: M. Adela Valero Aleixandre, professora del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia.

Secretari: J. Esteban Peris Ribera, professor del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia.

Comissió avaluadora suplent

President: Rafael Toledo Navarro, professor del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia.

Vocal 1: José Guillermo Esteban Sanchis, professor del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia.

Vocal 2: M. Carmen Montesinos Mezquita, professora del Departament de Farmacologia.

Vocal 3: Miguel Payá Peris, professor del Departament de Farmacologia.

Secretaria: María Morales Suárez-Varela, professora del Departament de Medicina Preventiva, Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal.

Mapa web